Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Smeta im što Stanković i Katnić sami vode istrage * Nema slobode dok su ubice slobodne * Krivične prijave Kavariću i Žugiću * Na silu ćemo odgovoriti silom * Na vidiku nova čestica * Prodisala prije dvije milijarde godina * Obama se nije izvinio žrtvama atomske bombe
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 28-05-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slavoljub Stijepović, gradonačelnik Podgorice:
– To ću reći gradonačelniku Francuske.

Vic Dana :)

N/AArhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport OMLADINSKA FUDBALSKA LIGA CRNE GORE – 33. KOLO
Mladost šampion
Slavlje Podgoričana nakon utakmice Mladost šampion
De­čić – Mla­dost 0:2 (0:0)

Po­moć­ni te­ren sta­di­o­na „Tu­ško po­lje”. Gle­da­la­ca: oko 100. Su­di­ja: Bo­ban Ži­va­lje­vić (Pod­go­ri­ca). Stri­jel­ci: Bo­ri­čić u 55. i Šće­kić u 85. mi­nu­tu. Žu­ti kar­to­ni: Goj­čaj, Ukjaj (De­čić), Kon­tić, Bo­ri­čić, Šće­kić (Mla­dost).
DE­ČIĆ: Ro­san­dić, Goj­čaj (od 65. Ni­ko­vić), Ša­bo­tić, Ra­šo, Jo­vo­vić (od 64. Pe­pić), Ca­maj, Uj­kaj (od 87. Pu­ro­vić), Vu­ljaj, Đo­ko­vić (od 89. Đe­lje­vić), Se­ku­lo­vić, Pe­tro­vić.
MLA­DOST: Pa­vi­će­vić, Šće­kić, Mu­ha­re­mo­vić, Ma­noj­lo­vić, To­mić, Kon­tić, Mi­lič­ko­vić (od 87. Šu­nje­vić), Mu­sić, Bo­ri­čić (od 89. Gre­bo­vić), Pe­jo­vić (od 89. Ra­ko­če­vić), Mi­lić (od 81. Vu­jo­vić).
Omla­din­ci Mla­do­sti su kre­nu­li sto­pa­ma sta­ri­jih ko­le­ga i osvo­ji­li ti­tu­lu šam­pi­o­na Cr­ne Go­re. U pret­po­sled­njem ko­lu „ro­man­ti­ča­ri” su u dru­gom po­lu­vre­me­nu, go­lo­vi­ma Bal­še Bo­ri­či­ća i Ne­boj­še Šće­ki­ća slo­mi­li ot­por ne­u­god­nog De­či­ća.N.J.
Kom – Su­tje­ska 0:1 (0:0)
Sta­di­on: Ko­ma. Gle­da­la­ca: 50. Su­di­ja: Bo­ško Či­ča­re­vić (Ce­ti­nje). Stri­je­lac: Vo­ro­to­vić u 84. mi­nu­tu. Žu­ti kar­to­ni: To­mić, Mi­lo­vić (Kom), Ma­ru­šić (Su­tje­ska).
KOM: Iva­no­vić, Goj­ko­vić (od 54. Jo­ka­no­vić), La­ku­šić, Mar­ti­no­vić (od 74. Ra­ič­ko­vić), Mu­jo­vić, To­mić, Jo­ko­vić (od 70. Ra­bre­no­vić), Ča­bar­ka­pa, Mi­lo­vić (od 61. Vu­či­će­vić), Mi­jo­vić, Vla­ho­vić.
SU­TJE­SKA: Du­blja­nić, Đur­ko­vić, Ni­ko­lić (od 85. Ze­če­vić), Kru­la­no­vić, Ba­jić, Pa­jo­vić, Cim­ba­lje­vić, Be­ći­ro­vić (od 54. Vo­ro­to­vić), Đe­do­vić (od 16. Bu­ba­nja), Ma­ru­šić (od 90. Kri­vo­ka­pić), Vu­ki­će­vić (od 64. Era­ko­vić).
Go­lom Fi­li­pa Vo­ro­to­vi­ća u 85. mi­nu­tu, omla­din­ci Su­tje­ske su na Zla­ti­ci osvo­ji­li tri bo­da u du­e­lu sa Ko­mom.D.P.
Ibar – Bu­duć­nost
1:5 (1:4)
Sta­di­on: „Ban­džo­vo br­do”. Gle­da­la­ca: oko 50. Su­di­ja: Mi­loš Ne­dić (Be­ra­ne). Stri­jel­ci: Se­min Ka­lač u 34. za Ibar, a Se­ku­lić u 6, Pre­le­vić u 7, Glo­ba­re­vić u 22, 29. iz je­da­na­e­ster­ca i 50. mi­nu­tu za Bu­duć­nost. Žu­ti kar­to­ni: N. Da­cić, Kli­ca, Ze­kić, Se­min Ka­lač (Ibar), Glo­ba­re­vić, Se­ku­lić, Pre­le­vić (Bu­duć­nost).
IBAR: A. Kuč, Čin­drak (od 76. Bra­lić), Kli­ca, I. Kuč, Hot (od 25. Lja­jić), Ze­kić, Se­mir Ka­lač (od 69. Mu­je­vić), N. Da­cić, Bi­bić, S. Da­cić, Se­min Ka­lač.
BU­DUĆ­NOST: Vuk­sa­no­vić, Šu­šić, Lju­lja­no­vić, Mu­ša­no­vić, Glo­ba­re­vić, Se­ku­lo­vić, Drin­čić, Pre­le­vić, Fi­li­po­vić, Se­ku­lić (od 45. Ćo­so­vić), Šu­nje­vić (od 79. Di­no­ša).
La­ko su omla­din­ci Bu­duć­no­sti pre­sko­či­li Ban­džo­vo br­do, uz het-trik Ni­ko­le Glo­ba­re­vi­ća.N.J.
Ru­dar – Pe­tro­vac 3:3 (2:2)
Sta­di­on: pod Go­lu­bi­njom. Gle­da­la­ca: oko 70. Su­di­ja: Želj­ko Ba­bo­vić (Be­ra­ne). Stri­jel­ci: Bu­la­to­vić u 6, Ba­rac u 43. i 79. za Ru­dar, a Jo­va­no­vić u 11, 21. i 67. za Pe­tro­vac. Žu­ti kar­to­ni: Ga­če­vić, Vre­vić, Ćo­so­vić (Ru­dar), Ćet­ko­vić, Mu­go­ša (Pe­tro­vac)
RU­DAR: Mr­šo­vić (od 70. Kal­tak), Bu­la­to­vić, Ba­rac, Ga­če­vić, Vre­vić, Ćo­so­vić, Ron­do­vić, Ša­ba­nić. Go­lu­bo­vić, B. Bu­ji­šić (od 82. I. Bu­ji­šić), Spa­jić.
PE­TRO­VAC: Lju­ba­no­vić, Jo­va­no­vić, Ćet­ko­vić, Mu­go­ša, Ba­ko­če­vić, Se­ku­lić, Go­lu­bo­vić, Vu­ko­vić, La­bo­vić, Vla­ho­vić, Ti­o­do­ro­vić.
Po­dje­la bo­do­va nej­re­al­ni­ji je is­hod ove uz­bu­dlji­ve utak­mi­ce ko­ju su obi­lje­ži­li Mi­ha­i­lo Ba­rac u do­ma­ćem sa­sta­vu i Mla­den Jo­va­no­vić iz go­stu­ju­ćeg ti­ma.M.P.
Mor­nar – Gr­balj 2:5 (0:3)
Sta­di­on: „To­po­li­ca”. Ge­da­la­ca: oko 50. Su­di­ja: Mi­loš Be­šo­vić (Pod­go­ri­ca). Stri­jel­ci: Bu­ško­vić u 47. i Du­ra­ko­vić u 85. za Mor­nar, a Vu­ko­tić u 16. iz je­da­na­e­ster­ca, Bo­ja­nić u 30, Kor­dić u 37. i 90. i Ra­do­vić u 67. mi­nu­tu za Gr­balj. Žu­ti kar­to­ni: Ma­li­šić, Ma­raš (Mor­nar).
MOR­NAR: Vu­le­zić, Me­ho­vić, Ma­raš, Bre­ža­nin, Du­ra­ko­vić, Ri­li, Ma­li­šić, Ma­so­ni­čić, Mer­do­vić, Bu­ško­vić, Pa­vlo­vić (Šo­ro­vić).
GR­BALj: Le­ma­jić, Bo­ja­nić (Ob­ra­do­vić), Kor­dić, Ze­če­vić, Ilić (Dra­gi­će­vić), Vu­ko­tić, Ra­do­vić, Mer­do­vić, Ku­želj, Pri­bi­lo­vić, Zvi­cer.
Omla­din­ci Gr­blja po­ka­za­li su bo­lju igru i za­slu­že­no osvo­ji­li bo­do­ve.D.S
Brat­stvo – Iskra 2:3 (0:1)
Igra­li­šte u Ljaj­ko­vi­ći­ma. Gle­da­la­ca: 20. Su­di­ja: Ma­noj­lo Se­ku­lić (Brat­stvo). Stri­jel­ci: Ri­stić u 50. i 68. za Brat­stvo, a Ba­ra­ko­vić u 19, Sti­je­po­vić u 72. i Mem­če­vić u 84. mi­nu­tu za Iskru.
BRAT­STVO: Bu­la­to­vić, Đi­no­vić, Usko­ko­vić, Ra­de­no­vić, Iva­no­vić (od 73. Mi­lić), Đu­ro­vić, Klja­jić, Mi­lo­še­vić (od 46. Ba­ša­no­vić), Ri­stić, Ba­bić, Aj­ko­vić.
ISKRA: Mr­va­lje­vić, Ka­lu­đe­ro­vić, Pot­pa­ra, Bu­rić (od 70. Vu­ko­vić), Ću­pić, Ko­džo­man, Ha­ve­rić, Vu­jo­vić, Ra­du­lo­vić (od 70. Sti­je­po­vić), Ba­ra­ko­vić (od 84. Fi­li­po­vić), Mem­če­vić.
U me­ču pu­nom pre­o­kre­ta, bo­do­ve je osvo­ji­la Iskra, ko­ja je u Ljaj­ko­vi­ći­ma sla­vi­la sa 3:2.D.P.
Ce­ti­nje – Ze­ta 1:3 (0:2)
Po­moć­ni te­ren sta­di­o­na „Obi­li­ća po­lja­na”. Gle­da­la­ca: 40. Su­di­ja: Mi­loš Ja­bu­ča­nin (Ce­ti­nje). Stri­jel­ci: V. Mar­ti­no­vić u 53. za Ce­ti­nje, a Ma­raš u 15. i 63. i Vu­ja­čić u 17. mi­nu­tu za Ze­tu. Žu­ti kar­to­ni: G. Mar­ko­vić, Ra­do­vić, Ćet­ko­vić (Ce­ti­nje).
CE­TI­NjE: G. Mar­ko­vić, Ćet­ko­vić, V. Mar­ti­no­vić, Ra­do­vić, F. Mar­ti­no­vić, B. La­ga­tor (od 65. N. La­ga­tor), Ra­du­no­vić, Jan­ko­vić, Đor­đe­vić, Bra­ca­no­vić, M. Mar­ko­vić.
ZE­TA: D. Ra­i­če­vić, Vuk­če­vić, Vu­ja­čić (od 81. Pe­tri­če­vić), Ma­raš, Krač­ko­vić (od 68. Sta­ni­šić), Ra­di­če­vić (od 88. M. Ra­i­če­vić), B. Aj­ko­vić (od 57. Zla­ti­ča­nin), Kon­tić, Ra­ič­ko­vić, Pe­li­čić, Đ. Aj­ko­vić.
Omla­din­ci Ze­te oprav­da­li su ulo­gu ap­so­lut­nog fa­vo­ri­ta u du­e­lu sa po­sled­nje­pla­si­ra­nom eki­pom Ce­ti­nja. Eki­pa iz Go­lu­bo­va­ca je na „Obi­li­ća po­lja­ni” ru­tin­ski sa­vla­da­la do­ma­ći­na sa 3:1.L.M.
Bo­kelj – Lov­ćen 1:6 (0:5)
Sta­di­on: „Pod Vrm­cem”. Gle­da­la­ca: oko 50. Su­di­ja: Vla­di­mir Bje­li­ca (Nik­šić). Stri­jel­ci: Oda­lo­vić u 87. za Bo­kelj, a Jo. Ja­bu­ča­nin u 14, 24, Ba­tri­će­vić u 17, 70, Bu­ji­ša u 35. i 44. mi­nu­tu za Lov­ćen. Žu­ti kar­to­ni: Kri­vo­ka­pić (Bo­kelj), Iva­no­vić (Lov­ćen).
BO­KELj: Bje­li­ca (od 46. Ka­pe­ta­no­vić), Pe­ri­šić, Vu­lo­vić, Pro­ro­ko­vić, Ra­do­čaj, Kri­vo­ka­pić, Mat­ko­vić (od 46. La­zo­vić), Lju­tić, Jo­va­no­vić, Vor­faj, Oda­lo­vić.
LOV­ĆEN: Đu­ro­vić, Iva­no­vić, Ru­do­vić, Ja­blan, Vu­jo­vić, Ja. Ja­bu­ča­nin, Bu­ji­ša, Ste­vo­vić, Jo. Ja­bu­ča­nin, Ba­tri­će­vić, Per­ti­če­vić (od 57. Vu­kić).
Čak šest pu­ta su omla­din­ci Lov­će­na za­tre­sli mre­žu na go­sto­va­nju u kom­ši­lu­ku. Po dva pu­ta u li­stu stri­je­la­ca su se upi­sa­li Jo­ko Ja­bu­ča­nin, Ivan Ba­tri­će­vić i Bo­ži­dar Bu­ji­ša. Po­ča­sni gol za Bo­kelj po­sti­gao je Nik­ša Oda­lo­vić u fi­ni­šu me­ča.
N.J.

Re­zul­ta­ti 33. ko­la: Brat­stvo – Iskra 2:3, Kom - Su­tje­ska 0:1, Ibar – Bu­duć­nost 1:5, Ce­ti­nje – Ze­ta 1:3, De­čić – Mla­dost 0:2, Ru­dar – Pe­tro­vac 3:3, Bo­kelj – Lov­ćen 1:6, Mor­nar – Gr­balj 2:5. Slo­bod­na je bi­la eki­pa Be­ra­na.
Ta­be­la
1. Mla­dost   31 27 3 1 121:24 84
2. Bu­duć­nost 31 25 3 3 137:19 78
3. Gr­balj 31 23 2 6 123:53 71
4. Su­tje­ska 31 19 4 8 81:39 61
5. Kom 31 17 7 7 85:38 58
6. Ze­ta 31 18 4 9 78:47 58
7. Mor­nar 32 17 3 12 83:61 54
8. De­čić 31 16 4 11 80:50 52
9. Lov­ćen 31 15 4 12 65:58 49
10. Be­ra­ne 31 13 3 15 60:57 42
11. Bo­kelj (-1) 32 10 5 17 69:91 34
12. Iskra 30 9 4 17 56:71 31
13. Ibar 30 7 3 20 54:79 24
14. Ru­dar 32 5 6 21 30:75 21
15. Brat­stvo 31 6 2 23 49:99 20
16. Pe­tro­vac 31 5 5 21 53:108 19
17. Ce­ti­nje 31 0 0 31 15:265 0
U na­red­nom ko­lu, ko­je se igra da­nas i sju­tra, sa­sta­ju se: Gr­balj – Bo­kelj, Lov­ćen – Ru­dar, Pe­tro­vac – De­lić, Mla­dost – Ce­ti­nje, Ze­ta – Ibar, Bu­duć­nost – Kom, Su­tje­ska – Brat­stvo, Iskra – Be­ra­ne. Slo­bo­dan je Mor­nar.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"