Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Tužiću Katnića zbog podmetanja * Zaledili Morača i more * Za asfalt pred izbore 280.000 * Traži spajanje presuda da bi smanjio kaznu * Tužiću Katnića zbog podmetanja * Češka na redu za teroristički napad * Kamionom ubio četiri osobe
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-01-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Blagoje Grahovac, general u penziji:
Nema razloga za strah Crne Gore od Ruske Federacije, ali očigledno Milo Đukanović ima razloga za strah od nekih Rusa.

Vic Dana :)

Pozvao direktor Peričinog oca na razgovor:
- Vaš sin je prepisivao od najbolje učenice u razredu.
- Kako možete biti sigurni u to?
- Siguran sam, jer je ona kod prvog pitanja napisala: ne znam, a vaš sin: ni ja.
-------
Kaže žena suprugu:
- Biraj, ja ili fudbal.
A, na to će njej suprug:
- Razmisliću za 90 minuta.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Feljton DUHOVNE VEZE RUSIJE I SRBIJE Putovanja u Rusiju Natalija Danilovna Bludilina, doktor filoloških nauka iz Moskve, u svojoj studiji o pomoći Rusije srpskim zemljama za vrijeme vladavine Petra Velikog, od kraja XVII do prve četvrtine XVIII vijeka, publikovala je istorijska dokumenta, koja ukazuju na uzajamne veze koje su ostvarivane na duhovnom i kulturnom polju, i analizirala vojno-političku situaciju, koja je bila složena i dramatična i u jedoj i u drugoj državi
Ru­ski i srp­ski na­rod je od isko­na po­ve­zi­va­la za­jed­nič­ka pra­vo­slav­na vje­ra, slo­ven­ski kul­tur­ni ko­ri­je­ni, na­ci­o­nal­ne tra­di­ci­je i isto­rij­sko na­sle­đe, ko­je je bi­lo pre­pu­no dra­ma­tič­nih do­ga­đa­ja. Još u XVI vi­je­ku su bi­li po­lo­že­ni te­me­lji čvr­stom pri­ja­telj­stvu i mno­go­stra­nim uza­jam­nim od­no­si­ma. Pr­vi za­pis o zva­nič­noj po­sje­ti srp­skih du­hov­nih li­ca Mo­skvi da­ti­ra još iz 1509. go­di­ne, ko­ji je sa­ču­van kao je­din­stven po svom zna­ča­ju, i na­la­zi se u knji­zi Upra­ve za ino­stra­ne po­slo­ve iz XVI vi­je­ka. Ru­si­ja je po­dr­ža­va­la Sr­bi­ju u to­ku XVI i XVII sto­lje­ća, u stva­ri kad im je bi­lo naj­te­že, da­ju­ći sve­šte­ni­ci­ma, ko­ji su do­la­zi­li, po­moć u nov­cu, iko­ne, cr­kve­ne knji­ge, stva­ri i opre­mu za srp­ske ma­na­sti­re i odje­ću za sve­šte­na li­ca. Iza­sla­ni­ci iz srp­skih ma­na­sti­ra če­sto su bi­va­li u go­sti­ma, is­po­čet­ka u Mo­skvi, a ka­sni­je u Pe­ter­bur­gu i tra­ži­li po­moć i po­kro­vi­telj­stvo od ru­skih ca­re­va. Kra­jem XVII i po­čet­kom XVI­II vi­je­ka me­đu­sob­ni od­no­si pra­vo­slav­nih dr­ža­va na Bal­kan­skom po­lu­o­str­vu ima­li su po­se­ban ka­rak­ter, za raz­li­ku od di­plo­mat­skih ve­za sa dru­gim dr­ža­va­ma u Evro­pi.
Ru­si­ja je u no­vim ge­o­po­li­tič­kim uslo­vi­ma uze­la po­no­vo na se­be oba­ve­ze za ču­va­nje i ši­re­nje pra­vo­sla­vlja i na­sta­vi­la, kao u sta­rim vre­me­ni­ma, da bu­de po­kro­vi­telj srp­skim cr­kve­nim i kul­tur­nim cen­tri­ma pra­vo­sla­vlja na Bal­ka­nu. Pra­vo­slav­ni slo­ven­ski na­ro­di, ko­ji su bi­li po­ko­re­ni od Tu­ra­ka – Osman­li­ja, ta­da su ima­li po­seb­no iz­ra­že­no osje­ća­nje i po­tre­bu za za­šti­tom i po­mo­ći od moć­nog i uti­caj­nog po­kro­vi­te­lja za oču­va­nje svo­je kul­tu­re, re­li­gi­je i isto­ri­je. Tur­ski po­ro­blji­va­či su stal­no pu­sto­ši­li i ra­za­ra­li srp­ske ze­mlje, a po­seb­no pra­vo­slav­ne cr­kve i ma­na­sti­re, ko­ji su bi­li pre­vi­še mr­ski ne­pri­ja­telj­skim mu­sli­man­skim fa­na­ti­ci­ma, pa im je bio po­tre­ban no­vac za nji­ho­vu ob­no­vu ili po­nov­nu iz­grad­nju, za na­bav­ku bo­go­slov­skih knji­ga, cr­kve­ne opre­me i odje­će i ra­znih stva­ri za ma­na­sti­re.
Srp­ska cr­kve­na li­ca su do­vo­zi­la „mi­lo­sti­nju“ iz Ru­si­je, a ovaj na­ziv po­ti­če još iz sta­rih vre­me­na, tj. kra­jem XVI i po­čet­kom XVII vi­je­ka ta­ko su na­zi­va­li pri­lo­ge, da­ro­ve i sve što se od­no­si­lo na cr­kve­ne stva­ri, cr­kve­nu odje­ću, re­li­gij­ske knji­ge i svu osta­lu ma­te­ri­jal­nu i nov­ča­nu po­moć. Ti pri­lo­zi, da­ro­vi ili „mi­lo­sti­nja“ od ru­skih ca­re­va i Ru­si­je, ka­ko je to ra­ni­je sa raz­lo­gom bi­lo pri­mi­je­će­no od is­tra­ži­va­ča, „sma­tra­ni su kao sa­mi­lost, mi­lo­sr­đe, bla­go­na­klo­nost, sa­o­sje­ća­nje i po­seb­no ras­po­lo­že­nje pre­ma pra­vo­slav­nim na­ro­di­ma, ko­ji se na­la­ze u za­vi­sno­sti od Oto­man­ske im­pe­ri­je. U Ru­si­ju su do­la­zi­le de­le­ga­ci­je i iza­sla­ni­ci pra­vo­slav­nih ma­na­sti­ra i cr­ka­va iz srp­skih (grč­kih, bu­gar­skih, vla­ških) ze­ma­lja za ma­te­ri­jal­nu po­dr­šku i du­hov­no po­kro­vi­telj­stvo. Nji­ho­vi da­ro­vi ru­skom tro­nu se ni­je­su od­li­ko­va­li po­seb­nim bo­gat­stvom i ras­ko­šno­šću, kao am­ba­sa­dor­ski da­ro­vi iz evrop­skih ze­ma­lja, ko­ji se i da­nas ču­va­ju u Oru­žnoj pa­la­ti u Kre­mlju. Srp­sko (grč­ko, bu­gar­sko, vla­ško) sve­šten­stvo je do­no­si­lo u ru­sku dr­ža­vu cr­kve­ne re­li­kvi­je i sve­ti­nje, oko ko­jih su se oku­plja­li vjer­ni­ci ci­je­log is­toč­no­hri­šćan­skog svi­je­ta sa Bal­ka­na i Ru­si­je. Du­hov­na vri­jed­nost do­ne­se­nih sve­ti­nja bi­la je ne­u­po­re­di­vo ve­ća od svih ras­ko­šnih ma­te­ri­jal­nih da­ro­va za re­li­gi­o­zno shva­ta­nje u tom vre­me­nu. Mo­skva je („Tre­ći Rim“ i „Dru­gi Je­ru­sa­lim“) kao sta­ra pre­sto­ni­ca Ru­si­je i glav­na pra­vo­slav­na dr­ža­va u svi­je­tu, sti­ca­la za­jed­no sa nji­ma sve­tost, pre­tva­ra­ju­ći se u „bo­go­ču­va­ju­ći grad“.
Ulo­gu ču­va­ra isto­ri­je, tra­di­ci­je i vje­re srp­skog na­ro­da pri­hva­ti­li su na se­be naj­ču­ve­ni­ji ma­na­sti­ri u srp­skim ze­mlja­ma i po­sta­li kul­tur­ni i du­hov­ni cen­tri srp­skog na­ro­da, ko­ji je po­ro­bi­la Oto­man­ska im­pe­ri­ja i ko­ji je po­vre­me­no gu­bio dr­žav­nu cje­lo­vi­tost i je­din­stvo. Srp­ski cr­kve­ni vje­ro­do­stoj­ni­ci su se na­da­li po­mo­ći od Mo­ske i ru­skog ca­ra i oni su sa­mo tu na­la­zi­li ra­zu­mi­je­va­nje i po­dr­šku. U svo­jim mol­ba­ma i pi­smi­ma oni su pi­sa­li: „Mi ne­ma­mo po­mo­ći ni od ko­ga, osim Bo­ga i te­be pra­vo­slav­nog ca­ra“.
Srp­ski isto­ri­čar pra­vo­slav­ne cr­kve D. Jak­šić pri­mi­je­tio je „kao što pče­le, sa­ku­plja­ju­ći cvjet­ne so­ko­ve za med, vr­še istvre­me­no i opra­ši­va­nje i ras­plo­đa­va­nje tog cvi­je­ća i bi­lja­ka“, ta­ko su srp­ska cr­kve­na li­ca, do­la­ze­ći u Mo­skvu kod ru­skog ca­ra za ma­te­ri­jal­nu i du­hov­nu po­moć, „vra­ća­li u ži­vot duh sve­tog pra­vo­sla­vlja u svo­ju do­mo­vi­nu, pod­gri­ja­va­li na­du srp­skom na­ro­du, tje­še­ći ga u naj­te­žim mo­men­ti­ma i stra­da­nji­ma“. Mno­gi na­uč­ni­ci su sa raz­lo­gom mno­go pu­ta na­gla­ša­va­li ovaj od­nos, jer je ru­ski i srp­ski na­rod ob­je­di­nja­va­lo pra­vo­sla­vlje, kul­tu­ra, tra­di­ci­ja, za­jed­nič­ki du­hov­ni ži­vot, knji­žev­nost, slič­no pi­smo i je­zik. Za­jed­nič­ki je­zik i vje­ra su da­va­li mo­guć­nost za raz­mje­nu cr­kve­nih knji­ga i knji­ga za opi­sme­nja­va­nje. Srp­ska cr­kve­na li­ca su naj­vi­še do­vo­zi­la iz Mo­skve, osim knji­ga, cr­kve­ne stva­ri, cr­kve­nu odje­ću i sku­po­cje­ne po­klo­ne.
(Na­sta­vi­će se)

PRE­VEO I PRI­RE­DIO:
VO­JIN PE­RU­NI­ČIĆ

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"