Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Mandiću povećali kaznu na 19 godina * Svi na protest u subotu * Okupljanja će biti, ne mogu ga zabraniti * Pink Panter organizovao šverc kokaina * Mandiću povećali kaznu na 19 godina * Dignimo glavu, časno smo se borili * Opuštam se uz muziku
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 23-10-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Janko Vučinić, lider Radničke partije:
Milo Đukanović priželjkuje kišu i potop, poručujem mu da je jedino što će pasti posle ove kiše njegova mafijaška i lopovska vlada.

Vic Dana :)

Kaže Mujo Hasi:
• Haso, je l’ znaš da je broj 7 moj srećan broj? Vidi bolan, rođen sam 07.07.1977. i to u 7 sati, 7 minuta i 7 sekundi, na LOTO-u sam dobio 7 miliona eura, sve te pare sam uložio na konjske trke, na konja broj 7!
Haso će:
• Mujo, pa to je odlično, da pogodim, konj broj 7 je stig’o prvi?
• Ma jok, sedmi!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2016-10-12 OPTUŽENI SLOBODAN ŠARANOVIĆ NA ROČIŠTU TVRDIO DA JE OPTUŽNICA PROTIV NJEGA NEOSNOVANA
Ovakvi dokazi su bruka za tužioca
Ovakvi dokazi su bruka za tužioca
Pred­sjed­nik pod­go­rič­kog Vi­šeg su­da Bo­ris Sa­vić ju­če je na­sta­vio ro­či­šte na ko­me se tre­ći put pro­vje­ra­va op­tu­žni­ca pro­tiv Slo­bo­da­na N. Ša­ra­no­vi­ća i Rat­ka M. Ko­ljen­ši­ća, ko­ji su op­tu­že­ni za or­ga­ni­zo­va­nje kri­mi­nal­ne gru­pe sa ci­ljem iz­vr­še­nja te­ških kri­vič­nih dje­la, za šta je pred­vi­đe­na ka­zna do 40 go­di­na za­tvo­ra.
Ša­ra­no­vić je ju­če u vi­še na­vra­ta vri­je­đao za­stup­ni­ka op­tu­žbe Želj­ka Tom­ko­vi­ća. On je ka­zao da mu ni­je ja­sno če­mu slu­ži ogro­man broj pred­lo­že­nih do­ka­za ko­ji su osta­li bez obra­zlo­že­nja, uz ocje­nu da se ra­di o „hi­je­ro­gli­fi­ma ve­li­kog znal­ca”. Ša­ra­no­vić se za­pi­tao če­mu ta­kvi do­ka­zi slu­že osim da se tu­ži­lac Tom­ko­vić bru­ka. On je re­kao da naj­ve­ći broj pred­lo­že­nih do­ka­za ne­ma do­dir­nih ta­ča­ka s njim, a on­da je sva­ki od njih, ukup­no 106, pro­či­tao i ko­men­ta­ri­sao.
Vi­še­ča­sov­no iz­la­ga­nje Slo­bo­dan Ša­ra­no­vić je na­sta­vio pri­čom o ži­vo­tu nje­go­vog oca Ni­ko­le u po­sli­je­rat­nim go­di­na­ma, ka­da je zbog ko­mu­ni­stič­ke vla­sti za­vr­šio na du­go­go­di­šnjoj ro­bi­ji a po­tom osu­đen na stri­je­lja­nje, že­le­ći da na taj na­čin, ka­ko je na­veo, po­ša­lje po­ru­ku cr­no­gor­skoj jav­no­sti i su­di­ja­ma ko­je po­stu­pa­ju u nje­go­vom slu­ča­ju da shva­te s kim ima­ju po­sla.
– Ko­mu­ni­sti su po­bi­je­di­li, a moj otac je bio na onoj dru­goj stra­ni. Za­ro­bljen je kao ti­fu­sar ko­ji ni­je bio pri svi­je­sti. Ka­da je u Da­ni­lov­gra­du vi­dio svo­ju že­nu, pr­vo što joj je re­kao bi­lo je da ni­ka­da ne bi do­zvo­lio da ga ne­pri­ja­telj i ja­ma­ri uhap­se i da je uvi­jek je­dan me­tak ču­vao za se­be. Ni­ko­la je osu­đen na 20 go­di­na, na­kon če­ga su lo­kal­ni moć­ni­ci tra­ži­li da mu su­di na­rod­ni sud. U tu sud­ni­cu ni­ko ni­je mo­gao da uđe a da pr­vo ni­je pro­šao je­dan fil­ter ka­ko bi se zna­lo šta će re­ći pro­tiv Ni­ko­le Ša­ra­no­vi­ća – is­pri­čao je op­tu­že­ni na ju­če­ra­šnjem ro­či­či­štu.
On je do­dao da su u sud­ni­cu pr­vo uve­li si­ro­čad pa­lih bo­ra­ca ko­mu­ni­sta.
– Po nje­go­vo ula­sku, svi su skan­di­ra­li: smrt oni­ma što su ubi­ja­li na­še, `oćemo smrt, `oćemo smrt. U za­vr­šnoj ri­je­či, Ni­ko­la se obra­tio pri­sut­ni­ma: „Ova­kva ološ i ova­kva ma­fi­ja sma­kla je sve po­šte­ne i če­sti­te Bje­lo­pa­vli­će i to­li­ko bra­će Ša­ra­no­vić. Da­nas tra­že mo­ju gla­vu.Ona mo­že sve da na­mi­ri, ali ja sve i kad bih mo­gao ne bih svoj ži­vot kod ova­kve fu­ka­re ot­ku­pio”. Ka­da ga je su­di­ja pi­tao na ko­ga je mi­slio ka­da je po­ka­zao ru­kom una­o­ko­lo i da li se to od­no­si i na sud, Ni­ko­la je od­go­vo­rio: „Na vas se ne od­no­si, vi ste još go­ri od njih jer ste pri­sta­li da im slu­ži­te”. Osu­đen je na smrt i ni­je tra­žio po­mi­lo­va­nje. Osta­vio je dvo­je ne­ja­ke dje­ce – is­pri­čao je Ša­ra­no­vić.
On je is­ta­kao da ga ni­ko ne mo­že upla­ši­ti jer on tu ni­je ni zbog tu­ži­o­ca ni zbog su­da, već zbog cr­no­gor­ske jav­no­sti i da bi pu­tem di­ska bi­lo za­bi­lje­že­no da on ni­je ni­ka­kav kri­mi­na­lac.
– Tu­ži­lac na­pa­bir­či ne­ka­kvu op­tu­žni­cu i on­da ja mo­ram da iz­vo­dim do­ka­ze. A to je jam­ski rad, tre­ba ra­di­ti sa­ti­ma – ka­zao je Ša­ra­no­vić.
On je po­no­vio da ne­ma ma­te­ri­jal­nih do­ka­za da je or­ga­ni­zo­vao kri­mi­nal­nu gru­pu i da ne po­sto­je svje­do­ci ko­ji to mo­gu po­tvr­di­ti.
– Ni­jed­na od ov­dje na­ve­de­nih in­kri­mi­na­ci­ja ni­je po­dr­ža­na ni­jed­nim is­ka­zom kre­di­bil­nog svje­do­ka – re­kao je Ša­ra­no­vić.
Ko­men­ta­ri­šu­ći dis­po­zi­tiv op­tu­žni­ce, on je uka­zao da tu­ži­lac ni­je pre­ci­zi­rao ko­me se tač­no sta­vlja na te­ret da je obez­bi­je­dio 150.000 eura za po­tre­be kri­mi­nal­ne gru­pe.
–U op­tu­žni­ci ni­je ime­nom i pre­zi­me­nom ozna­če­na oso­ba ko­ja je pla­ni­ra­la ubi­stvo Ko­ra­ća, kao ni da li je to uči­ni­la jed­na oso­ba, dvi­je ili tri oso­be. Ni­je ja­sno ni ko je pla­ni­rao da se ubi­je Cve­ta­no­vić. Ako su to pri­pad­ni­ci kri­mi­nal­ne gru­pe, za­što tu­ži­lac ne na­vo­di nji­ho­va ime­na – upi­tao je Ša­ra­no­vić.
On je od tu­ži­o­ca za­tra­žio i da ob­ja­sni dio op­tu­žni­ce gdje se na­vo­di da je pod­stre­kao Ko­ljen­ši­ća da sa Cve­ta­no­vi­ćem ubi­je Ni­ko­lu Bo­jo­vi­ća za 30.000 eura.
– Po­treb­no je da se raz­ja­sni ovo kon­fu­zno iz­ja­šnje­nje tu­ži­o­ca. Zbog če­ga se tu­ži­lac opre­dje­lju­je da je Ša­ra­no­vić obe­ćao 30.000 eura – ka­zao je Ša­ra­no­vić.
On sma­tra da je tu­ži­lac na­veo taj iz­nos osla­nja­ju­ći se na is­kaz Mi­lo­ša Voj­no­vi­ća pred be­o­grad­skim is­tra­žnim or­ga­ni­ma.
– Voj­no­vić je u ne­ko­li­ko is­ka­za mi­je­nja iz­no­se ko­je sam ja na­vod­no obe­ćao za li­kvi­da­ci­ju Ni­ko­le Bo­jo­vi­ća. Is­pr­va je go­vo­rio da je do­go­vo­re­no 10.000, po­tom 15.000, a na kra­ju je sti­gao do 30.000 eura. Neo­p­hod­no je da tu­ži­lac pre­ci­zi­ra da li su to Voj­no­vi­će­va lič­na sa­zna­nja i da li su te in­for­ma­ci­je po­tvr­đe­ne od iz­vo­ra od ko­jih su po­te­kle – ka­zao je Ša­ra­no­vić.
Ro­či­šte će bi­ti na­sta­vlje­no 17. ok­to­bra.VJ.D.


Ko­ljen­ši­ću tre­ba pa­soš za gla­sa­nje

Ko­ljen­ši­ćev advo­kat Bo­ris Ma­ri­no­vić za­tra­žio je od su­di­je Sa­vi­ća da se nje­go­vom kli­jen­tu omo­gu­ći da do­đe u po­sjed svog pa­so­ša, ko­ji se na­la­zi u spi­si­ma pred­me­ta, ra­di iden­ti­fi­ka­ci­je pri­li­kom pred­sto­je­ćih iz­bo­ra, po­što je u me­đu­vre­me­nu iz­gu­bio lič­nu kar­tu. Su­di­ja Sa­vić je ka­zao da će bi­ti is­po­što­va­no to Ko­ljen­ši­će­vo usta­vom za­ga­ran­to­va­no pra­vo.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"