Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Katnić tužio državu i dobio 43.000 eura * DPS popisuje birače u javnoj upravi * Policajcu ništa nije bilo sumnjivo * Zbog duga blokiran 51 advokat * Katnić tužio državu i dobio 43.000 eura * Brisel zgazio pravila da bi ucijenio Srbiju * Pjeva da bi bio drugačiji
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slobodan Slovinić, slikar:
– Umjetnost je danas zapostavljena, i to mi je žao.

Vic Dana :)


Upecao student zlatnu ribicu. Ribica mu kaže:
–Pusti me, ispuniću ti jednu želju.
Student začuđeno pita:
– Kako jednu, zar ne treba tri?
Na to će ribica:
– Eeee, sad je po Bolonji.

Pita otac sina, studenta:
– Jesi li znao sva pitanja na ispitu?
– Jesam.
– Pa, kako onda nisi položio?
– Nisam znao odgovore!

Koja je razlika između političara i lopova?
- Nikakva, samo što smo političare sami birali, a lopovi biraju nas!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA SE KONAČNO OGLASILO U VEZI SA PROBLEMIMA NA AUTOPUTU
Umjesto petlje, grade priključak
Nurković obilazi radove (arhiva) Umjesto petlje, grade priključak Iz Nurkovićevog resora su konačno priznali da petlja Smokovac nije sastavni dio prioritetne dionice i da je nije bilo u idejnom projektu. Naveli su da će petlju graditi fazno, a da će u prvoj fazi izgraditi priključak od kilometar i po koji će vezati autoput za magistralni put M2
Pe­tlja Smo­ko­vac je pred­vi­đe­na kao ve­za auto­pu­ta Bar–Bo­lja­re i Ja­dran­sko-jon­skog auto­pu­ta i kao ve­za auto­pu­ta sa ma­gi­stral­nim pu­tem Pod­go­ri­ca–Ko­la­šin. Za­to će bi­ti pro­jek­to­va­na ta­ko da se omo­gu­ći fa­zna iz­grad­nja i u ovoj fa­zi će se gra­di­ti dio pe­tlje, tj. pri­klju­čak ko­ji ve­zu­je di­o­ni­cu Smo­ko­vac–Uvač–Ma­te­še­vo sa ma­gi­stral­nim pu­tem M2, či­me će se obez­bi­je­di­ti ve­za no­vo­i­zgra­đe­nog di­je­la auto­pu­ta sa po­sto­je­ćim sta­njem, sa­op­šti­li su iz Mi­ni­star­stva sa­o­bra­ća­ja.
Oni su se ju­če ogla­si­li „na­kon če­stih na­vo­da po­je­di­nih me­di­ja da se Vla­da po­na­ša kao neo­d­go­vo­ran in­ve­sti­tor” i po­ja­sni­li pro­ble­me u ve­zi sa pe­tljom Smo­ko­vac i tu­ne­lom Ma­te­še­vo, o če­mu je „Dan” pi­sao u sri­je­du.
Oni su na­ve­li da je pe­tlja Smo­ko­vac sa­stav­ni dio di­o­ni­ce Far­ma­ci–Smo­ko­vac, ko­ja je de­fi­ni­sa­na kao dru­ga eta­pa re­a­li­za­ci­je, a da je po­če­tak pri­o­ri­tet­ne di­o­ni­ce de­fi­ni­san od sta­ci­o­na­že iza pe­tlje Smo­ko­vac, ta­ko da pe­tlja ni­je bi­la sa­stav­ni dio idej­nog pro­jek­ta.
– Kao po­ten­ci­jal­no rje­še­nje ve­ze no­vo­i­zgra­đe­nog di­je­la auto­pu­ta i ma­gi­stral­nog pu­ta M2 raz­ma­tra­lo se i pri­vre­me­no rje­še­nje na po­čet­ku sa­me tra­se, na sli­čan na­čin ka­ko su se rje­ša­va­le ve­ze iz­gra­đe­nih auto­pu­te­va na po­sto­je­će sta­nje u ze­mlja­ma okru­že­nja. Od to­ga se od­u­sta­lo jer bi se zbog ogra­ni­če­nog pro­sto­ra do­bi­lo ne­be­zbjed­no rje­še­nje, skrom­nih ele­me­na­ta, ko­je bi pred­sta­vlja­lo tač­ku na ko­joj bi se stva­ra­la po­ten­ci­jal­na za­gu­še­nja u sa­o­bra­ća­ju – pi­še u sa­op­šte­nju Mi­ni­star­stva sa­o­bra­ća­ja po­sta­vlje­nom na nji­ho­vom saj­tu.
Iz re­so­ra na či­jem če­lu je Osman Nur­ko­vić na­ve­li su da je pro­jekt­nim za­dat­kom za iz­ra­du glav­nog pro­jek­ta pla­ni­ra­no da se pe­tlja pro­jek­tu­je fa­zno, što je ne­spor­na oba­ve­za iz­vo­đa­ča, ki­ne­skog CRBC-a, da bi se kroz pr­vu fa­zu omo­gu­ći­lo kva­li­tet­no rje­še­nje pri­ključ­ka na ovu di­o­ni­cu auto­pu­ta, do do­no­še­nja fi­nal­ne od­lu­ke o tra­si Ja­dran­sko-jon­skog auto­pu­ta i na­stav­ku re­a­li­za­ci­je auto­pu­ta Bar–Bo­lja­re kroz di­o­ni­cu Far­ma­ci–Smo­ko­vac.
– Pr­va fa­za ne pred­vi­đa iz­grad­nju či­ta­ve pe­tlje Smo­ko­vac, već sa­mo iz­grad­nju pri­ključ­ka na ugo­vo­re­nu pri­o­ri­tet­nu di­o­ni­cu. Pri­stup di­o­ni­ci auto­pu­ta ko­ja se re­a­li­zu­je od ma­gi­stral­nog pu­ta M2 bi­će sa­o­bra­ćaj­ni­ca du­ži­ne oko 1,5 ki­lo­me­ta­ra, kao pr­va fa­za ukup­nog pr­o­jekt­nog rje­še­nja pe­tlje Smo­ko­vac, ko­ja će osta­ti ko­nač­no rje­še­nje i u ka­sni­jim fa­za­ma re­a­li­za­ci­je auto­pu­ta Bar–Bo­lja­re kroz na­red­ne di­o­ni­ce – po­ja­sni­li su iz mi­ni­star­stva.
Sa­op­šti­li su da se ugo­vo­re­na ci­je­na od 809,6 mi­li­o­na eura mo­že ko­ri­go­va­ti naj­vi­še do 10 od­sto, što je 80,9 mi­li­o­na eura, u slu­ča­ju po­tre­be za iz­vo­đe­njem na­knad­nih i ne­pred­vi­di­vih ra­do­va.
– U do sa­da re­a­li­zo­va­nim fa­za­ma evi­den­ti­ra­ne su i od­re­đe­ne ušte­de u ko­rist Vla­de kao re­zul­tat po­volj­ni­jih pro­jekt­nih rje­še­nja – tvr­de iz mi­ni­star­stva.
Is­ta­kli su da ni­su po­če­li ni­ka­kvi po­stup­ci pred nad­le­žnim ko­mi­si­ja­ma za rje­ša­va­nje spo­ro­va ili ar­bi­tra­žnim su­do­vi­ma.
Grad­nja auto­pu­ta je po­če­la 11. ma­ja 2015, a rok je če­ti­ri go­di­ne za za­vr­še­tak. Pe­tlja Smo­ko­vac je tre­ba­lo da bu­de pri­ključ­na pe­tlja na pri­o­ri­tet­nu di­o­ni­cu Smo­ko­vac–Ma­te­še­vo.
D.M.


Dva pu­ta od­bi­li pro­jekt­nu do­ku­men­ta­ci­ju

Osim u ve­zi sa pe­tljom, o ko­joj je pi­sa­no po­sled­njih mje­se­ci, iz Mi­ni­star­stva su se ju­če ogla­si­li i po­vo­dom tu­ne­la Ma­te­še­vo. „Dan” je u sri­je­du ob­ja­vio da po­di­zvo­đač „Sklad­grad­nja” vi­še od dva mje­se­ca če­ka pro­jekt­nu do­ku­men­ta­ci­ju ka­ko bi na­sta­vio sa iz­grad­njom tu­ne­la. U ve­zi s tim pro­ble­mom, po­sa­li smo pi­ta­nja Mi­ni­star­stvu sa­o­bra­ća­ja, ali od­go­vo­re ni­smo do­bi­li.
– Split­ska „Sklad­grad­nja” na­sta­vi­će sa ra­do­vi­ma na tu­ne­lu Ma­te­še­vo na­kon po­zi­tiv­ne re­vi­zi­je Dr­žav­ne ko­mi­si­je za re­vi­zi­ju teh­nič­ke do­ku­men­ta­ci­je. Iz­vo­đač ra­do­va je dva pu­ta do­sta­vljao do­ku­men­ta­ci­ju na re­vi­zi­ju i oba pu­ta je ona vra­će­na zbog ne­do­sta­ta­ka. Po­sled­nji, tre­ći put, do­ku­men­ta­ci­ja je do­sta­vlje­na na re­vi­zi­ju 1. fe­bru­a­ra i tre­nut­no je u pro­ce­du­ri re­vi­zi­je i ra­do­vi će bi­ti na­sta­vlje­ni na­kon do­bi­je­ne po­zi­tiv­ne re­vi­zi­je – na­ve­li su iz mi­ni­star­stva.
Po­ja­sni­li su da je 16. ok­to­bra do­šlo do po­ja­ve pu­ko­ti­na kod is­ko­pa pre­du­sje­ka sje­ver­nog por­ta­la tu­ne­la i do nji­ho­vog ši­re­nja u na­red­nom pe­ri­o­du zbog ko­si­na pre­du­sje­ka. Do­da­li su da je ta­kva si­tu­a­ci­ja, ko­ja se ti­če sta­bil­no­sti obje­ka­ta na tra­si, zah­ti­je­va­la iz­mje­nu glav­nog pro­jek­ta i nje­go­vo pri­la­go­đa­va­nje stvar­nim uslo­vi­ma na te­re­nu.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"