Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Pozajmio Milošu 236.000 pa dobio tender za plac i restoran na Jazu * Ništa od pozivnice za Crnu Goru * Ne nudimo samo mi kvalitetna rješenja * Za sahranu bebe uzela 50 eura * Omaž velikanima sevdaha * Lutka polomljena stigla iz Podgorice * Pozajmio Milošu 236.000 pa dobio tender za plac i restoran na Jazu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 04-03-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Đorđije Suhih, predsjednik podgoričke skupšt:
Nadam se da Miomir Mugoša u Ljubljani neće napraviti haos kao u Podgorici.

Vic Dana :)

Žaba ide kod Vidovite Zorke, na proricanje sudbine:
- Vidim... vidim da ćeš da upoznaš lijepu mladu djevojku, koja će željeti da sazna sve o tebi...
- Super! Hoćemo li da se upoznamo na nekoj žurci, ili gdje?
- Ne... na času biologije.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

   
Podgoricom OSMIŠLJEN PROGRAMU RAZVOJA SPORTA ZA NAREDNE TRI GODINE
Ne računaju na dvoranu u Beglacima
Dvorana u Beglacima Ne računaju na dvoranu u Beglacima
Pro­gram raz­vo­ja spor­ta Glav­nog gra­da Pod­go­ri­ca za nar­ede­ne tri go­di­ne ne ob­u­hva­ta pred­log Dra­ga­na Pe­jo­vi­ća da se re­kon­stru­i­šu dječ­ja od­ma­ra­li­šta u Su­to­mo­ru i na Ve­ru­ši ko­ja bi slu­ži­la za pri­pre­me spor­ti­sta sa te­ri­to­ri­je Pod­go­ri­ce. Pred­log je od­bi­jen jer su to lo­ka­ci­je ko­je is­klju­či­vo ko­ri­sti Dječ­ji sa­vez.
Iz Grad­ske op­šti­ne Go­lu­bov­ci su uka­za­li da se u po­gla­vlju ko­ji tre­ti­ra sport­ske objek­te ne po­mi­nje sport­ska dvo­ra­na u Ze­ti, ko­ja je u fa­zi iz­grad­nje i gdje je ulo­že­no oko dva mi­li­o­na eura, na šta je od­go­vo­re­no da su u do­ku­men­tu na­ve­de­ni sa­mo oni objek­ti ko­ji su u funk­ci­ji. Iz GO Go­lu­bov­ci su uka­za­li i na mje­re ko­je na­cr­tom Pro­gra­ma ni­je­su pre­ci­zno de­fi­ni­sa­ne.
- Na­ve­de­no je „Vra­ti­ti objek­te za sport­sku re­kre­a­ci­ju nji­ho­voj pr­vo­bit­noj na­mje­ni”, a osta­je ne­ja­sno na ko­je se objek­te mi­sli i ko tre­ba da ih vra­ti. Ta­ko­đe, na­vo­di se i da tre­ba omo­gu­ći­ti dru­štvi­ma za sport­sku re­kre­a­ci­ju vi­še slo­bod­nih ter­mi­na u škol­skim sport­skim dvo­ra­na­ma, a ni­je ja­sno na ko­ji na­čin, kad u istom do­ku­men­tu na stra­ni 26, na­vo­di­te da u škol­skim sport­skim sa­la­ma ne­ma pro­sto­ra za or­ga­ni­zo­va­nje ra­da škol­skih sport­skih sek­ci­ja, te da se pred­la­že nji­ho­vo ko­ri­šće­nje u ci­lju sport­ske re­kre­a­ci­je - uka­za­li su iz GO Go­lu­bov­ci.
Pred­log ni­je pri­hva­ćen ni­ti je obra­zlo­že­na ta­kva od­lu­ka. Pri­hva­će­na je su­ge­sti­ja GO Go­lu­bov­ci da se u fud­bal­ske klu­bo­ve uvr­sti FK „Brat­stvo”.
Od­bi­jen je pred­log GO Tu­zi da se za­vr­ši iz­grad­nja za­pad­ne tri­bi­ne sta­di­o­na FK „De­čić”, jer ni­je pred­vi­đen Stra­te­škim pla­nom raz­vo­ja Glav­nog gra­da 2012-2017. Ni­su pri­hva­će­ni ni pred­lo­zi za iz­grad­nju škol­skih sport­skih sa­la uz na­po­me­nu da je to u nad­le­žno­sti Mi­ni­star­stva pro­svje­te ni­ti re­kon­struk­ci­ju se­o­skih po­li­go­na u svim MZ, jer je to nad­le­žnost Agen­ci­je za iz­grad­nju i raz­voj Pod­go­ri­ce, a na pred­log mje­snih za­jed­ni­ca. Od­bi­jen je i pred­log da se ma­ni­fe­sta­ci­ja „Tro­fej Ci­jev­ne – Trof­ta” uvr­sti u ma­ni­fe­sta­ci­je od zna­ča­ja za GO Tu­zi, uz obra­zlo­že­nje da ma­ni­fe­sta­ci­je ko­je se odr­ža­va­ju na te­ri­to­ri­ji GO Tu­zi pla­ni­ra­ju i fi­nan­si­ra­ju na osno­vu Pro­gra­ma ra­da nad­le­žnog or­ga­na za sport u Grad­skoj op­šti­ni Tu­zi i na osno­vu opre­di­je­lje­nih sred­sta­va za te na­mje­ne, iz Bu­dže­ta Grad­ske op­šti­ne Tu­zi.
Pri­hva­ćen je pred­log za iz­grad­nju sport­ske dvo­ra­ne u Tu­zi­ma.
Ni­je uvr­šten ni pred­log Zo­ra­na Mi­la­ši­no­vi­ća iz FK Gra­fi­čar, da se iz­gra­de te­re­ni za fud­bal­ske klu­bo­ve Gra­fi­čar i Rib­ni­ca u okvi­ru fud­bal­skog kam­pa na Sta­rom aero­dro­mu jer ni­su pla­ni­ra­ni Stra­te­škim pla­nom raz­vo­ja Glav­nog gra­da Pod­go­ri­ca 2012-2017.
Ni­je usvo­jen ni pred­log Ran­ka Jo­vo­vi­ća iz COK-a da se re­kon­struk­ci­jom Sta­di­o­na ma­lih spor­to­va pod Go­ri­com, do­dje­li od­go­va­ra­ju­ći pro­stor za rad u ci­lju iz­grad­nje Olim­pij­ske ku­će spor­ta, jer je Sta­di­on ma­lih spor­to­va ustu­pljen na ko­ri­šće­nje Sport­skim objek­ti­ma.
Iz Atlet­skog sa­ve­za Cr­ne Go­re su su­ge­ri­sa­li da u naj­kra­ćem ro­ku tre­ba iz­gra­di­ti atlet­sku sta­zu ili ma­nji atlet­ski sta­di­on, a ob­ra­đi­va­či kon­sta­to­va­li da je zbog ne­do­stat­ka sport­skih dvo­ra­na i atlet­skih opre­mlje­nih bo­ri­li­šta one­mo­gu­ćen raz­vi­tak atle­ti­ke kao ba­zič­nog spor­ta, ali da je u pri­je­dlo­gu mje­ra pred­vi­đe­na iz­grad­nja atlet­skih bo­ri­li­šta.
U pot­pu­no­sti su pri­hva­će­ni pred­lo­zi i su­ge­sti­je Sto­no­te­ni­skog klu­ba oso­ba sa in­va­li­di­te­tom „Lu­ča” iz Pod­go­ri­ca, ko­ji su uka­za­li na po­gre­šno upo­tre­blje­ne ter­mi­ne.S.R.


Umje­sto stre­li­šta za­tvo­re­na sport­ska dvo­ra­na

Pri­hva­ćen je pred­log Jo­va­na Ka­va­ri­ća čla­na Sa­vje­ta za raz­voj i za­šti­tu lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve Glav­nog gra­da, da se obje­kat Stre­ljač­kog cen­tra Lju­bo­vić ade­kvat­ni­je sta­vi u funk­ci­ju spor­ta.
- Rje­še­nje DUP-a Po­brež­je, zo­na G – Iz­mje­ne i do­pu­ne, pre­ci­zi­ra­no je da se umje­sto sport­skog stre­li­šta u pla­nu pred­vi­đa iz­grad­nja za­tvo­re­ne sport­ske dvo­ra­ne sa igra­li­štem za ru­ko­met, ko­šar­ku i dr, za­tvo­re­ni olim­pij­ski ba­zen, sta­di­on ma­lih spor­to­va sa tri­bi­na­ma i te­re­ni­ma za ru­ko­met, ko­šar­ku i od­boj­ku. U po­drum­skom pro­sto­ru se pred­vi­đa­ju dvi­je eta­že u ko­ji­ma bi se u jed­nom ni­vou iz­gra­di­la ga­ra­ža, a u dru­gom se osta­vlja mo­guć­nost za for­mi­ra­nje pod­zem­nog stre­li­šta ili dru­gog ni­voa ga­ra­že- na­ve­de­no je u od­go­vo­ru.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"