Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Opština vrvila od braće, snaha i kumova * Za pranje para lani nijedna prijava * Za stanarine funkcionera 2,2 miliona eura * Medenici mjesečno 4.000, Vukčević dužan 265.000 * Opština vrvila od braće, snaha i kumova * Suva krv * I jare i pare
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-07-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Miloš Konatar, potpredsjednik GP URA:
I ministar Osman Nurković je priznao da članovi odbora direktora Monteputa nemaju neke naročite obaveze osim da po nekoliko puta godišnje prisustvuju sjednicama.

Vic Dana :)

Uhvati policajac lopova. Nemoćni lopov pita policajca:
●Je li mogu da odem čas do one pekare, umrijeću gladan?
Policajac reče:
●Idi, ali odmah da se vratiš.
Policajac ga pusti, lopov pobjegne. Sjutradan isti policajac uhvati istog lopova. Lopov mu kaže:
●Ajde molim te, pusti me da odem do one pekare, umrijeću gladan.
Policajac mu kaže:
●Da bre, nisam ja od juče, ti ostani tu, a ja ću da idem da ti kupim!

Pita sudija Muju: 
- Hoćete li mi reći ko je vaš saučesnik?!
- Na koga ja vam ličim, zar da odam rođenog brata?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

   
Podgoricom KANA PREDSTAVILA REZULTATE ANKETE O PLANIRANJU NA PODRUČJU BLOKA PET
Od 10 anketiranih devet protiv solitera „Milenijum”
Vujošević Rabrenović i Dragović Od 10 anketiranih devet protiv solitera „Milenijum” Svako naselje je zaseban organizam, projektovan unaprijed, ne slučajno. Tu su sagledani najbolji mehanizmi. Ako naknadno opteretite infrastrukturu to je kao tumor, to je tumorno urbano tkivo, kažu iz Udruženja KANA
Osnov­ni pro­blem u kre­i­ra­nju ur­ba­ni­stič­kih pla­no­va, ko­ji od­re­đu­ju sa­dr­ži­nu jed­nog na­se­lja, je lo­ša tran­spa­rent­nost, ocje­nju­ju iz Udru­že­nja ar­hi­te­ka­ta KA­NA / ko ako ne ar­hi­tekt. KA­NA je ju­če or­ga­ni­zo­va­la jav­nu tri­bi­nu o ur­ba­ni­stič­kom pla­ni­ra­nju na pod­ruč­ju Blo­ka pet, sa ak­cen­tom na ure­đe­nje ugla Bu­le­va­ra Mi­haj­la La­li­ća i Bu­le­va­ra Džor­dža Va­šing­to­na na ko­me je pla­ni­ra­na iz­grad­nja so­li­te­ra Mi­le­ni­jum.
Pre­ci­zno ob­ja­šnja­va­ju­ći na­čin i pro­ce­du­ru do­no­še­nja jed­nog DUP-a, dr arh. Mi­li­ca Vu­jo­še­vić, ka­za­la je da tran­spa­rent­nost iz­ra­de pla­no­va ni­je na za­vid­nom ni­vou. Ka­ko je re­kla, jav­na ras­pra­va je je­di­ni me­ha­ni­zam ko­ji ob­u­hva­ta uče­šće gra­đa­na u kre­i­ra­nju pla­no­va i one tra­ju od 15 do 30 da­na, a gra­đa­ni obič­no ni­je­su upo­zna­ti sa nji­ma. Po­tom, pri­mjed­be pri­sti­gle u to­ku jav­ne ras­pra­ve se ne­ka­da i ne­ko­rektno, se­lek­tiv­no od­bi­ja­ju, a ka­da se za­vr­ši sva pro­ce­du­ra od­lu­ka se ob­ja­vi u Slu­žbe­nom list ko­ji, uz­gred ni­ko ne či­ta, ka­za­la je ona.
Mi­li­ca Vu­jo­še­vić pred­sta­vi­la je gra­đa­ni­ma plan za Blok pet sa po­seb­nim ak­cen­tom na iz­mje­ne iz 2010. go­di­ne ko­je su do­ni­je­te za či­ta­vo pod­ruč­je i iz 2012. go­di­ne ka­da je grad­ska vlast kroz plan tre­ti­ra­la sa­mo ugao dva bu­le­va­ra gdje su za­mi­sli­li so­li­ter na­zi­va­ju­ći ga is­toč­nom ka­pi­jom gr­ada. So­li­ter, sa dva boč­na stam­be­na objek­ta, bi zna­čio hi­lja­du sta­nov­ni­ka vi­še u ovom di­je­lu gra­da.
- So­li­ter se da­kle pr­vi put po­mi­nje 2010. go­di­ne sa vi­si­nom od sto me­ta­ra i 25 spra­to­va. Pla­ni­ran je na tri me­ta­ra od Bu­le­va­ra Džor­dža Va­šing­to­na. A on­da u DUP-u iz 2012. go­di­ne so­li­ter Mi­le­nu­jum je ucr­tan sa 22 spr­ta, 88 me­ta­ra vi­si­ne kao po­slov­ni obje­kat i još dva boč­na stam­be­na objek­ta od po 7 spra­to­va. Po­tom je Mje­sna za­jed­ni­ca po­kre­nu­la iz­mje­nu tog pla­na sa ocje­nom da je pla­ni­ra­na sprat­nost na­pad na okol­ni pro­stor i ru­še­nje ur­ba­ni­stič­kog kon­cep­ta Blo­ka sa pred­lo­gom da se sprat­nost do­ve­de na oko­lo­ne objek­te. U ko­joj je fa­zi iz­ra­de taj plan u Glav­nom gra­du se ne mo­že sa­zna­ti, na zva­nič­nim in­ter­et pre­zen­ta­ci­ja­ma ne­ma ni­jed­nog po­da­tka - re­kla je Mi­li­ca Vu­jo­še­vić.
Ona je iz­ni­je­la po­da­tak da, pre­ma evi­den­ci­ji ka­ta­stra, ze­mlji­šte planirano za soliter i da­lje ni­je pro­da­to.
To­kom pret­hod­ne dvi­je ne­dje­lje KA­NA je an­ke­ti­ra­la gra­đa­ne na ur­ba­ni­tič­ke te­me, a stav je iz­ni­je­lo pre­ko 700 lju­di. An­ke­ti­ra­nje će bi­ti ak­tu­el­no do kra­ja ove sed­mi­ce.
Ka­ko je Mi­li­ca Vu­jo­še­vić re­kla dvi­je tre­ći­ne an­ke­ti­ra­nih su sta­nov­ni­ci Blo­ka ili njemu kon­takt­nih na­se­lja. Na uop­šte­na pi­ta­nja šta je DUP 70 od­sto je re­klo da zna, a da li su upo­zna­ti sa na­či­nom iz­ra­de DUP-a naj­vi­še njih je re­klo dje­li­mič­no dok je 84 od­sto re­klo da ni­je­su uče­stvo­va­li u do­no­še­nju pla­na ili pi­sa­nju pri­mjed­bi. Da bi že­lje­li da bu­du uklju­če­ni u izr­ada­ma pla­na re­klo je 90 od­sto gra­đa­na, a 94 od­sto da ni­je tran­spa­ren­tan pro­ces do­no­še­nja od­lu­ka.
- Da li ste upo­zna­ti sa pla­no­vi­ma za Blok pet ve­ći­na je re­kla da ni­je, a sa­mo 15 od­sto je­ste, da li ste upo­zna­ti sa iz­grad­njom so­li­te­ra 22 od­sto je ka­za­lo da ni­kad ni­je ču­lo. Da li ste za so­li­ter sa okol­nim objek­tima 90 od­sto je re­klo da ni­je. Kao al­ter­na­ti­vu so­li­te­ru pre­po­zna­ju ze­le­nu po­vr­ši­nu, trg, pod­zem­nu ga­ra­žu i slič­ne sa­dr­ža­je – ka­za­la je Vu­jo­še­vić.
Je­le­na Ra­bre­no­vić je ka­za­la da je cilj udru­že­nja KA­NA da na­pra­vi ko­nek­ci­ju gra­đa­na i in­si­tu­ci­ja, da se po­kre­ne di­ja­log stru­ke i in­ve­sto­tra.
- U ur­na­bi­zmu po­sto­je če­ti­ri part­ne­ra jav­nost, stru­ka, in­sti­tu­ci­je i in­ve­sti­tor. Sa­da in­ve­sti­to­ri naj­vi­še uti­ču, dok su stru­ka i gra­đa­ni sta­vlje­ni u tre­ći plan – ka­že Ra­bre­no­vić.
Ona je pod­sje­ti­la da naš gra­de ima ja­ko vri­jed­ne objek­te ko­je ne ču­va­mo, što je od­nos pre­ma se­bi i uošte iden­ti­tu Cr­ne Go­re.
Ra­bre­no­vić je ob­ja­sni­la da je sva­ko na­se­lje za­se­ban or­ga­ni­zam, pro­jek­to­van una­pri­jed, ne sluč­jno.
-Tu su sa­gle­da­ni naj­bo­lji me­ha­ni­zmi. Ako na­knad­no op­te­re­ti­te in­fra­struk­tu­ru to je kao tu­mor, to je tu­mor­no ur­ba­no tki­vo – ka­za­la je Ra­bre­no­vić pra­ve­ći pa­ra­le­lu sa so­li­te­rom Mi­le­ni­jum ko­ji je na­knad­no ucr­tan u na­se­lja Blok pet.
KA­NA ove ak­ti­no­sti spro­vo­di u okvi­ru pro­jek­ta „I ti se pi­taš: pla­ni­ra­nje po mje­ri gra­đa­na”, ko­ji po­dr­ža­va Fond za ak­tiv­no gra­đan­stvo, pre­ko pro­gra­ma „Gra­đan­ska ak­ci­ja”.
N.S.


Bje­žanje od stru­ke

Ar­hi­tek­ta An­dri­ja Mar­kuš sma­tra da in­sti­tu­ci­je bje­že od po­le­mi­ke jer je te­ško po­le­mi­sa­ti sa stru­kom po­seb­no oni­ma ko­ji iz ove ob­la­sti ne­ma­ju ma­kar čla­nak, a ka­mo­li knji­gu.
-Ako je ur­ba­ni­stič­ki plan Blok pet me­đu naj­bo­ljim dje­li­ma ar­hi­tuk­tu­re Bal­ka­na ko­ji to auto­ri­tet pred­la­že da se mi­je­nja? Od naj­bo­ljeg naj­bo­lji valj­da. So­li­ter bi tre­ba­lo zva­ti „Po­sled­nji Mi­o­mir Mu­go­ša u Pod­go­ri­ci” – ka­zao je Mar­kuš.
Ka­ko je re­kao či­ta­vi ži­vot je po­sve­tio pro­jek­to­va­nju ško­la gdje su stan­dar­di naj­vi­še 16 uči­o­ni­ca i rad u jed­noj smje­ni. Sa­da ško­le ra­de u tri smje­na da­kle tre­ba da ih bu­de tri pu­ta vi­še.
-Mo­ra­će ško­le na spra­to­ve da po­dig­nu, da na­pra­ve ško­le ko­lo­se pa u njih dje­ca kao u fa­bri­ke da ula­ze. A ako tran­zin­te sa­o­bra­ćaj­ni­ce ne pra­te li­ni­je na­se­lja on­da pro­iz­vo­di­mo smrt. Jer će, ako ova­ko osta­ne, uče­nik iz Blo­ka mo­ra­ti da pre­la­zi vi­še ta­kvih opa­snih uli­ca do ško­le – ka­že Mar­kuš.
Pro­stor gra­da se do­ži­vlja­va sa pa­re­te­ra, a ne sa sprata, što zna­či da na­spram Bu­le­va­ra Sve­tog Pe­tra Ce­tinj­skog so­li­ter Mi­le­ni­jum pot­pu­no ki­da vi­zu­ru gra­da, a ni­ka­ko ni­je njegova ka­pi­ja.


Pred­stav­ni­ci in­stitu­ci­ja ni­je­su do­šli

Po­ziv da uče­stvu­ju na tri­bi­ni do­bio je Ar­hi­ent, ob­ra­đi­vač pla­na za Blok ko­ji je u uz­ra­di, i pred­stav­ni­ci Se­kre­ta­ri­ja­ta za ur­ba­ni­zam. Niko od njih se nije pojavio


In­ve­sti­to­ri vu­ku kon­ce

Po­se­ban ak­ce­nat So­nja Dra­go­vić, iz Udru­že­nja KA­NA, je da­la na oskud­no uče­šće gra­đa­na u jav­nim ras­pra­vama.
-Do­no­si­o­ci od­lu­ka ob­ja­ve tu in­for­ma­ci­ju tek da za­do­vo­lje za­kon ali ne i da za­i­sta do­pru da gra­đa­na. Sa dru­ge stra­ne in­ve­sti­to­ri ra­de za se­be, ne za nas. Objek­ti mje­šo­vi­te na­mje­ne, po­put so­li­te­ra, do­no­se naj­vi­še. I haj­de da iz­na­đi­mo no­ve me­to­de uti­ca­ja. In­ve­sti­to­ri to oči­gled­no vr­lo uspje­šno či­ne ili kroz lo­gi­stič­ke cen­tre ili kroz ko­rup­tiv­ne rad­nje – ka­že Dra­go­vić.
Ona je iz­ni­je­la stav da če­sto na ino­stra­nim sku­po­vi­ma ka­da pre­do­či ne­ka is­ku­stva iz Cr­ne Go­re, po­put oglu­ša­va­nja o ini­ci­ja­ti­vi za­šti­te kul­tur­nih do­ba­ra, iza­zo­ve ne­vje­ri­cu.


Ne­lo­gič­ni na­zi­vi

Mi­li­ca Vu­jo­še­vić je ko­men­ta­ri­šu­ći ne­ke ne­lo­gič­no­stu u do­no­še­nju pla­no­va uka­za­la na nji­ho­ve na­zi­ve.
- Na­zi­vi pla­no­va su če­sto ne­ja­sni i iz njih se ne mo­že vi­dje­ti o kom pod­ruč­ju se ra­di. To sva­ka­ko od­vra­ća gra­đa­ne da se uklju­če što je oči­gle­dan cilj in­sti­tu­ci­ja ko­je ih do­no­se – ka­že Vu­jo­še­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"