Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
U zgradi ANB-a bili smo Milo, Duško, Peruničić i ja * Pred izbore otvaraju 200 radnih mjesta * Mesar uhapšen  zbog ubistva * Vukčević nezakonito smijenjen * U zgradi ANB-a bili smo Milo, Duško, Peruničić i ja * Ako hoće priznanje Kosova – hvala, doviđenja * Ljepota je u umjerenosti
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 26-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Neven Gošović, funkcioner Demokratske Crne Gore :
– Motiv postupanja Filipa Vujanovića nije poštovanje zakona, već čista računica njegove partije i njenog šefa da održavanje lokalnih i predsjedničkih izbora u istom danu ne bi bilo u interesu DPS-a.

Vic Dana :)

Policajac zaustavlja auto koji je jurio brzinom većom od 150 km na sat:
– Gospođo, da li znate da ste prekoračili dozvoljenu brzinu?
Gospođa koja ima 85 godina, mirno odgovara:
– Znam sine, ... ali ja moram da stignem na odredište prije nego što zaboravim gdje sam krenula ...

Razgovaraju dvije gluve babe:
- Je li, a koji je danas dan, je l‘ četvrtak?
- Ma jok, bre, danas je četvrtak.
- A što sam ja sve mislila da je danas četvrtak?

Razgovor babe i unuka:
- Još samo da završiš fakultet, pa mogu da umrem.
- Baba, završio sam faks! -Još samo da se oženiš, pa mogu da umrem ...
- Čekaj baba, nismo se tako dogovorili!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

   
Podgoricom - datum: 2018-01-24 MJEŠTANI MALESIJE NIJESU ZAINTERESOVANI ZA OZAKONJENJE NELEGALNIH OBJEKATA
Iz Tuzi nema zahtjeva za legalizaciju kuća
Tuzi moraju u proces legalizacije, ne zna se da li po pravilima Glavnog grada Iz Tuzi nema zahtjeva za legalizaciju kuća
Ni­je­dan gra­đa­nin iz Op­šti­ne u okvi­ru Glav­nog gra­da -Tu­zi ni­je pre­dao za­htjev za le­ga­li­za­ci­ju bes­prav­nih obje­ka­ta.
Pro­ces le­ga­li­za­ci­je je u to­ku, a rok za pod­no­še­nje za­htje­va po­čeo je sre­di­nom ok­to­bra pro­šle go­di­ne ka­da je na sna­gu stu­pio Za­kon o pla­ni­ra­nju pro­sto­ra i iz­grad­nji obje­ka­ta. Oba­ve­zu da pre­da­ju za­htje­ve ima­ju svi oni ko­ji ima­ju ne­le­gal­ne objek­te, gra­đe­ne bez gra­đe­vin­ske do­zvo­le ili ku­će na ko­je je upi­san te­ret, a taj rok is­ti­če 15. ju­la.
S ob­zi­rom da su Tu­zi od kra­ja no­vem­bra pro­šle go­di­ne do­bi­le sta­tus Op­šti­na u okvi­ru Glav­nog gra­da, gra­đa­ni su u oba­ve­zi da za­htje­ve do­sta­vlja­ju ovoj Op­šti­ni.
Pred­sjed­nik Op­šti­ne u okvi­ru Glav­nog gra­da – Tu­zi Abe­din Adžo­vić sa­op­štio je da do ju­če ni­je­dan za­htjev za le­ga­li­za­ci­ju ne­le­gal­nih obje­ka­ta ni­je­su do­bi­li.
–Tre­ba­lo bi na­ma da ša­lju za­htje­ve jer smo mi sad Op­šti­na u okvi­ru Glav­nog gra­da i ima­mo po za­ko­nu ne­ke svo­je nad­le­žno­sti. Me­đu­tim, za­htje­va ne­ma. Ko­li­ko sam upo­znat gra­đa­ni ne do­la­ze da se in­for­mi­šu o le­ga­li­za­ci­ji. Mo­žda je­su sti­gli kod mo­jih sa­rad­ni­ka, ali ni­sam upo­znat sa ti­me. Op­šti­na Tu­zi ima za sa­da dva DUP-a i to za pro­stor Ka­ra­bu­škog po­lja i Šip­ča­ni­ka. Ove go­di­ne oče­ku­je­mo da do­bi­je­mo i DUP Tu­zi cen­tar –ka­zao je Adžo­vić.
Da li su gra­đa­ni Ma­le­si­je do­sta­vi­li za­htje­ve za le­ga­li­za­ci­ju bes­prav­nih obje­ka­ta Se­kre­ta­ri­ja­tu za pla­ni­ra­nje pro­sto­ra i za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne iz ovog or­ga­na upra­ve ni­je­su pre­ci­zno od­go­vo­ri­li. Se­kre­ta­ri­jat smo pi­ta­li da, uko­li­ko su do­bi­li za­htje­ve gra­đa­na, pre­ci­zi­ra­ju iz ko­jih na­se­lja su oni do­sta­vlje­ni.
–Svi pod­ni­je­ti za­htje­vi za le­ga­li­za­ci­ju bes­prav­nih obje­ka­ta na­la­ze se na saj­tu Se­kre­ta­ri­ja­ta za pla­ni­ra­nje i ure­dje­nje pro­sto­ra i za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne i sva za­in­te­re­so­va­na li­ca mo­gu da iz­vr­še uvid u nje­ga. Čla­nom 156. stav 4. tač­ka 1 i 2 . Za­ko­na o pla­ni­ra­nju pro­sto­ra i iz­grad­nji obje­ka­ta pro­pi­sa­no je da za­htje­ve mo­gu pod­no­si­ti vla­snik bes­prav­nog objek­ta i eta­žni vla­snik, od­no­sno skup­šti­na eta­žnih vla­sni­ka bes­prav­nog objek­ta – sa­op­šti­li su iz Se­kre­ta­ri­ja­ta.
Iz Se­kre­ta­ri­ja­ta su pod­sje­ti­li da je za pod­no­še­nje za­htje­va za le­ga­li­za­ci­ju bes­prav­nih obje­ka­ta, shod­no Za­ko­nu o pla­ni­ra­nju pro­sto­ra i iz­grad­nji obje­ka­ta, utvr­đen pre­klu­ziv­ni rok od de­vet mje­se­ci od da­na stu­pa­nja na sna­gu za­ko­na. Oni po­ja­šnja­va­ju da se za­htjev za le­ga­li­za­ci­ju pod­no­si bez ob­zi­ra da li je bes­prav­ni obje­kat u za­hva­tu plan­skog do­ku­men­ta ili ni­je.
Se­kre­ta­ri­jat smo pi­ta­li i ko je sve oba­ve­zan da pri­ja­vi obje­kat za le­ga­li­za­ci­ju, da li je od­re­đe­na go­di­na iz­grad­nje i da li su to oni ko­ji su upi­sa­ni u list ne­po­kret­no­sti sa te­re­tom gra­đe­nja bez gra­đe­vin­ske do­zvo­le.
–U ve­zi sa di­je­lom pi­ta­nja ko­je se od­no­si na utvr­đi­va­nje go­di­ne gra­đe­nja objek­ta i evi­den­ti­ra­nje te­re­ta „gra­đe­nje bez gra­đe­vin­ske do­zvo­le”, upu­ću­je­mo vas na nad­le­žni or­gan - Upra­va za ne­kret­ni­ne Cr­ne Go­re – po­ru­či­li su iz Se­kre­ta­ri­ja­ta.
Od­bor­nik De­mo­kra­ta u Skup­šti­ni Op­šti­ne u okvi­ru Glav­nog gra­da -Tu­zi Štje­fan Ca­maj pre­po­ru­ču­je gra­đa­ni­ma Ma­le­si­je da se in­te­re­su­ju za le­ga­li­za­ci­ju bes­prav­nih obje­ka­ta ka­ko ne bi iz­gu­bi­li pra­vo na to.
–Gra­đa­ni ni­je­su do­sta­vi­li za­htje­ve jer je mo­gu­će da ni­je­su oba­vi­je­šte­ni o pro­ce­du­ra­ma le­ga­li­za­ci­je, ob­zi­rom i da po­sto­ji je­zič­ka ba­ri­je­ra ili se če­ka­ju od­lu­ke nad­le­žnih or­ga­na op­šti­ne u okvi­ru Glav­nog gra­da Tu­zi. Pre­po­ruč­lji­vo je da gra­đa­ni bu­du upo­zna­ti sa svim bit­nim po­da­ci­ma ve­za­no za le­ga­li­za­ci­ju, da ko­jim slu­ča­jem ne iz­gu­be to pra­vo. Ta okol­nost bit­no uti­če na nji­ho­vu od­lu­ku o to­me ka­da će pod­ni­je­ti za­htjev za le­ga­li­za­ci­ju – na­veo je Ca­maj.
Ca­maj sma­tra da Tu­za­ni ne bi tre­ba­lo da pla­ća­ju ko­mu­na­li­je za bes­prav­ne objek­te po ci­je­na­ma ko­je je od­re­dio Glav­ni grad.
–Le­ga­li­za­ci­ju bi tre­ba­lo pla­ća­ti shod­no od­lu­ka­ma ko­je do­ne­su nad­le­žni or­ga­ni op­šti­ne Tu­zi, ob­zi­rom da sa­da ima­mo sta­tus op­šti­ne u okvi­ru Glav­nog gra­da. To zna­či da Op­šti­na Tu­zi ima nad­le­žno­sti da do­ne­su tu od­lu­ku – na­vo­di Štje­fan Ca­maj.
Od­bor­nik DPS-a San­da Ze­jni­lo­vić sma­tra da su gra­đa­ni za­in­te­re­so­va­ni za le­ga­li­za­ci­ju obje­ka­ta, ali da oče­ku­ju pri­stu­pač­ne ci­je­ne.
–Za­in­te­re­so­va­ni su jer bi to svi­ma išlo u pri­log. Me­đu­tim, na­da­mo se da će osta­ti Ka­ra­bu­ško po­lje še­sta zo­na i da će bi­ti ni­ska ci­je­na pla­ća­nja le­ga­li­za­ci­je. Na­rod na Ka­ra­bu­škom po­lju je lo­šeg ma­te­ri­jal­nog sta­nja, to su rad­ni­ci sa ma­lim pri­ma­nji­ma. Oče­ku­je­mo ni­sku ci­je­nu zbog to­ga što je Ka­ra­bu­ško po­lje jedno od mla­đih na­se­lja i na­rod je sve sam ra­dio i po­di­gao na­se­lje. Ni­smo ima­li ve­li­ku po­moć ni od Glav­nog gra­da ni od Op­šti­ne Tu­zi, jer su čak i no­vac za mje­snu kan­ce­la­ri­ju sa­mi sa­ku­pi­li, kao i za vo­do­vod, i sve što je tre­ba­lo za na­se­lje. Zbog sve­ga to­ga oče­ku­je­mo da će ci­je­na bi­ti ni­ža –ka­za­la je Ze­i­ni­lo­vić.
N.S.-A.D.


Zbog ne­le­gal­ne grad­nje ne­ma ni pri­ključ­ka za stru­ju

Mje­šta­nin Su­ku­ru­ća Zef De­dvu­kaj ni­je upo­znat da li se gra­đa­ni in­te­re­su­ju za le­ga­li­za­ci­ju bes­prav­nih obje­ka­ta. On ka­že da ga ni­ko, kao biv­šeg pred­sjed­ni­ka mje­sne za­jed­ni­ce, od mje­šta­na ni­je kon­tak­ti­rao ka­ko bi se in­te­re­so­vao oko ovog po­stup­ka.
–Mje­šta­ni ni­je­su u to­ku sa le­ga­li­za­ci­jom, ali kad je kre­nu­lo svi će mo­ra­ti da le­ga­li­zu­ju ku­će. Kod nas ni­šta ni­je ur­ba­ni­zo­va­no, već se sve na di­vlje gra­di. Sa­da ne mo­že­mo da do­bi­je­mo ni­ka­kav pri­klju­čak za stru­ju za ku­ću jer Elek­tro­di­stri­bu­ci­ja ne da­je sa­gla­snost. Jedino do­zvo­lja­va­ju ako je za po­ljo­pri­vre­du –ka­že De­dvu­kaj.


Ka­jo­šaj ni­je in­for­mi­san

Do­sa­da­šnji pred­sjed­nik Skup­šti­ne Op­šti­ne u okvi­ru Glav­nog gra­da – Tu­zi Fa­dilj Ka­jo­šaj ju­če ni­je že­lio da ko­men­ta­ri­še po­stu­pak le­ga­li­za­ci­je bes­prav­nih obje­ka­ta kao ni to da li bi gra­đa­ni Ma­le­si­je ko­mu­na­li­je tre­ba­lo da pla­ća po onim ci­je­na­ma ko­je je utvr­dio Glav­ni grad. On je krat­ko pro­ko­men­ta­ri­sao da ne že­li da ko­men­ta­ri­še jer ni­je in­for­mi­san.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"