Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
DPS opravdava prijetnje ubistvom * Miodrag Lekić ostaje predsjednik Demosa * Stanišić bombom prijetio Bečiću * Djevojku ucjenjivao erotskim snimcima * DPS opravdava prijetnje ubistvom * Krivica * Prednosti fiskalnog novca
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-09-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ranko Krivokapić, predsjednik SDP-a :
Nećemo u Vladu, hoćemo nove izbore.

Vic Dana :)

Pita žena doktora šta da jede da bi se porodila.
On kaže:
- Hljeb.
Žena razumjela led i jede, jede ona led, a kad se dijete rodilo, samo je govorilo:
- Dođi bizo, ja se smizo.


Putnički brod prolazi pokraj malog, pustog ostrva usred Tihog okeana, a svi putnici s broda vide na ostrvu čovjeka dugačke brade kako skače, urla i maše iz sve snage.
- Ko je ono na ostrvu? - upita jedan od putnika kapetana.
- Ne znam - kaže kapetan – Ali svake godine kad prolazimo on totalno podivlja...

Pita mali sin oca:
• Tata, kada je Zvijezda poslednji put bila prvak u košarci?
Na to će tata:
• Ne znam, sine, pitaj dedu ili pradedu.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE ODBILO ZAHTJEV ZA PROMJENU UPISA U REGISTAR POLITIČKIH PARTIJA
Miodrag Lekić ostaje predsjednik Demosa
Lekić Miodrag Lekić ostaje predsjednik Demosa Petnaest dana se navodno odlučuje u ministarstvu na osnovu dokaza i Statuta, a na kraju se donese nestvarna odluka. Dakle, nemoguće je smijeniti predsjednika stranke u Crnoj Gori ako on ne potpiše vlastitu smjenu. Sada je valjda jasno ko za koga radi i ko je udbaš, saopštio je Goran Danilović
Mi­ni­star­stvo jav­ne upra­ve do­ni­je­lo je ju­če rje­še­nje ko­jim se od­bi­ja za­htjev da Mi­o­drag Le­kić bu­de iz­bri­san iz re­gi­stra po­li­tič­kih par­ti­ja kao pred­sjed­nik De­mo­sa, a da se na nje­go­vo mje­sto upi­še Go­ran Da­ni­lo­vić. Ta in­for­ma­ci­ja po­tvr­đe­na je „Da­nu” iz Mi­ni­star­stva jav­ne upra­ve.
– Mi­ni­star­stvo jav­ne upra­ve je u za­ko­nom pro­pi­sa­nom ro­ku od 15 da­na do­ni­je­lo rje­še­nje o od­bi­ja­nju upi­sa pro­mje­ne po­da­ta­ka u Re­gi­star po­li­tič­kih par­ti­ja, a ve­za­no za po­li­tič­ku par­ti­ju De­mos. Rje­še­nje je do­ni­je­to u skla­du sa Za­ko­nom o po­li­tič­kim par­ti­ja­ma, član 16, po ko­jem je li­ce ovla­šće­no za za­stu­pa­nje par­ti­je du­žno da nad­le­žnom or­ga­nu pod­ne­se pri­ja­vu o pro­mje­na­ma Sta­tu­ta i Pro­gra­ma par­ti­je, kao i u slu­ča­ju iz­bo­ra no­vog li­ca za za­stu­pa­nje par­ti­je. U skla­du sa Za­ko­nom o uprav­nom po­stup­ku prav­nim za­stup­ni­ci­ma je omo­gu­će­no da uče­stvu­ju u po­stup­ku utvr­đi­va­nja či­nje­ni­ca i okol­no­sti od zna­ča­ja za do­no­še­nje rje­še­nja – sa­op­šte­no je iz mi­ni­star­stva.
Iz De­mo­sa su sa­op­šti­li da je rje­še­nje Mi­ni­star­stva za jav­nu upra­vu je­di­na mo­gu­ća prav­na od­lu­ka. Ka­žu da „ni­je­su ni oče­ki­va­li da će po­li­tič­ko šar­la­tan­stvo bi­ti pro­du­že­no prav­nim na­si­ljem”.
– Iskre­no nam je žao da su zbog neo­d­go­vor­nih ru­ši­lač­kih po­du­hva­ta ak­te­ra, sa­da već ofi­ra­nih u jav­no­sti, gra­đa­ni Cr­ne Go­re, po­red nji­ho­vih re­al­nih u pr­vom re­du eko­nom­skih pro­ble­ma, bi­li iz­lo­že­ni pro­te­klih mje­se­ci in­for­ma­ci­ja­ma ko­je su u svom sa­dr­ža­ju bi­le su­prot­ne de­mo­krat­skoj, kul­tur­noj i ema­na­ci­pa­tor­skoj su­šti­ni De­mo­sa – na­vo­di se u sa­op­šte­nju.
Na­gla­ša­va­ju ka­ko ne kri­ju za­do­volj­stvo što su is­pu­ni­li svo­ju du­žnost da od­bra­ne De­mos.
– Da­kle, pr­ven­stve­no onaj gra­đan­ski i mul­ti­et­nič­ki, ko­ji nas je i oku­pio. Za­to iz ove na­met­nu­te i pro­la­zne kri­ze, sa­da već oslo­bo­đe­ni uzur­pa­tor­skih po­ku­ša­ja, iz­la­zi­mo sa ve­ćim de­mo­krat­skim po­ten­ci­ja­li­ma u na­šoj mi­si­ji bor­be za de­mo­krat­sku i pri­stoj­nu Cr­nu Go­ru – za­klju­ču­je se u sa­op­šte­nju.
I Go­ran Da­ni­lo­vić, ko­ji je na iz­bor­noj skup­šti­ni u Moj­kov­cu iza­bran za pred­sjed­ni­ka stran­ke, po­tvr­dio je da je Mi­ni­star­stvo jav­ne upra­ve od­bi­lo za­htjev da se iz­vr­ši pro­mje­na u re­gi­stru po­li­tič­kih par­ti­ja i ve­ri­fi­ku­je iz­bor­na vo­lja De­mo­sa, od­no­sno, pro­mi­je­ni li­ce ko­je za­stu­pa stran­ku.
– Obra­zlo­že­nje je da za­htjev ni­je pod­nio Mi­o­drag Le­kić. Vje­ro­va­li ili ne, ali to je obra­zlo­že­nje. Ta­ko sram­nu od­lu­ku ni­je­smo sko­ri­je vi­dje­li. Pet­na­est da­na se na­vod­no od­lu­ču­je u mi­ni­star­stvu na osno­vu do­ka­za i Sta­tu­ta, a na kra­ju se do­ne­se ne­stvar­na od­lu­ka. Da­kle, ne­mo­gu­će je smi­je­ni­ti pred­sjed­ni­ka stran­ke u Cr­noj Go­ri ako on ne pot­pi­še vla­sti­tu smje­nu. Sa­da je valj­da ja­sno ko za ko­ga ra­di i ko je ud­baš. Sa­da se vi­di ko je či­ji fa­vo­rit. Po­no­san sam na istin­ski i ne­ko­rum­pi­ra­ni De­mos, na sve nas ko­ji smo po­ka­za­li i se­be i De­mo­so­vu sna­gu jav­no. Ni­je­smo se kri­li po hod­ni­ci­ma i ni­je­smo se pla­ši­li šta će re­ći mi­ni­star­stvo. Stran­ku mo­že­te ote­ti, ali lju­de ni­ka­da – po­ru­čio je Da­ni­lo­vić.
Iz di­je­la De­mo­sa ko­ji pred­vo­di Go­ran Da­ni­lo­vić pre­da­li su 28. av­gu­sta Mi­ni­star­stvu jav­ne upra­ve za­htjev u ko­jem tra­že da se iz re­gi­stra po­li­tič­kih par­ti­ja sa mje­sta pred­sjed­ni­ka te stran­ke iz­bri­še Le­kić i da se za ovla­šće­nog pred­stav­ni­ka upi­še Da­ni­lo­vić. Ka­ko su na­ve­li u tom za­htje­vu, Da­ni­lo­vić je le­gi­tim­ni pred­stav­nik De­mo­sa jer je 27. av­gu­sta na van­red­noj iz­bor­noj skup­šti­ni na tu funk­ci­ju iza­bran ogrom­nom ve­ći­nom čla­no­va.
Me­dij­ski tim De­mo­sa u ko­me su sa­rad­ni­ci Mi­o­dra­ga Le­ki­ća ra­ni­je je sa­op­štio da svi ne­le­gi­tim­ni sku­po­vi u ime stran­ke, na ko­ji­ma se čak do­no­se ne­ke od­lu­ke na­vod­no u ime De­mo­sa, do­bi­ja­ju obi­ljež­ja za­vje­re­nič­ko-po­li­tič­ke pa­ro­di­je.
V.R.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"