Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Čašćavali ga i Milo i Brano * Migo zapošljavao i kuvare, DPS popisivao glasače * Filip neće jer ne odgovara DPS-u * Sebi povećavali, radnicima smanjivali plate * Čašćavali ga i Milo i Brano * Srbija, lično * Dačićeva posjeta
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Daliborka Uljarević, direktorica CGO:
– Bez hapšenja krupnih riba nema pristupa EU.

Vic Dana :)

Ćaskaju dvije glumice:
– Imam veliki problem. Večeras idem prvi put sa novim ljubavnikom na sastanak, pa ne znam šta da kažem mužu - žali se jedna!
Druga će:
– Pa, ... kaži mu istinu - ideš na probu!

Oženjen muškarac živi duže od neoženjenog, ali oženjen muškarac više želi da umre od neoženjenog.

Igra Bosna protiv Brazila i šutira Ronaldinjo slobodan udarac, a živi zid se okrenuo prema svom golu. Golman se dere na njih:
– Šta ba, radite?
– Ćut` bolan, hoćemo i mi da vidimo gol!

Ljudi su se popeli na Mjesec, a Čak Noris se popeo na godinu!

Čak Noris je osvojio Vimbldon bejzbol palicom.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika POSJETA ŠEFA DPS-A BERANAMA PRAĆENA JAKIM POLICIJSKIM OBEZBJEĐENJEM, „ZDRAVO BERANE” TVRDI
Prosvjetare tjerali da idu na promociju
Đukanović na promociji u Beranama Prosvjetare tjerali da idu na promociju
Bo­ra­vak pred­sjed­ni­ka DPS-a Mi­la Đu­ka­no­vi­ća u Be­ra­na­ma i nje­go­ve ocje­ne iz­ni­je­te u ve­zi pred­sto­je­ćih lo­kal­nih iz­bo­ra, ko­ji će se odr­ža­ti 4. fe­bru­a­ra, iza­zva­li su pod­gri­ja­va­nje ten­zi­ja i raz­li­či­te ko­men­ta­re vo­de­ćih po­li­tič­kih su­bje­ka­ta u ovom gra­du. Kan­di­dat za od­bor­ni­ka ko­a­li­ci­je „Zdra­vo Be­ra­ne” Ra­doš Ma­li­šić iz­ja­vio je ju­če da je po­sje­ta Mi­la Đu­ka­no­vi­ća Be­ra­na­ma po­ka­za­la svu osi­o­nost, ba­ha­tost, ali i pro­la­znost DPS re­ži­ma. Ka­zao je da je slu­čaj­ni pro­la­znik za vri­je­me Đu­ka­no­vi­će­vog bo­rav­ka u Be­ra­na­ma mo­gao da po­mi­sli da je, u naj­ma­nju ru­ku, van­red­no sta­nje, ili da je u go­sti­ma ne­ki va­žan gost.
– Ja­ke po­li­cij­ske sna­ge na sva­kom ko­ra­ku, van­red­no či­šće­nje od­re­đe­nih put­nih pra­va­ca od stra­ne Cr­na­go­ra­pu­ta, pri­ti­sci na pro­svjet­ne rad­ni­ke da pri­su­stvu­ju par­tij­skim kok­te­li­ma, čak i skra­će­ni ča­so­vi u po­je­di­nim ško­la­ma, sa­mo su dio de­ko­ra po­li­ti­ča­ra pro­šlo­sti u li­ku Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, ko­ji je ju­če bio u Be­ra­na­ma. Ko­a­li­ci­ja „Zdra­vo Be­ra­ne” po­ru­ču­je Mi­lu Đu­ka­no­vi­ću da što se ti­če lo­kal­nih iz­bo­ra ni­je mo­rao ni do­la­zi­ti. Is­pra­zna po­li­ti­ka po­dje­la i po­zi­va na no­ve po­dje­le, od­bra­na dr­ža­ve od na­vod­nih ne­pri­ja­te­lja, eko­nom­ski rast Be­ra­na ko­ji će on do­ni­je­ti, smi­je­šne su i otr­ca­ne fra­ze ko­je evo 20 go­di­na slu­ša­ju Be­ran­ke i Be­ran­ci. Je­di­no je za­bo­ra­vio ju­če da po­me­ne da će još jed­nom be­ran­ski aero­drom, i pred ove iz­bo­re, sta­vi­ti u funk­ci­ju – na­gla­sio je Ma­li­šić, do­da­ju­ći da je Đu­ka­no­vić, po­mi­njao i po­moć od 5.000 eura za iz­grad­nju ka­pe­le u se­lu Ba­bi­no, kao i as­fal­ti­ra­nje lo­kal­nog pu­ta, dok se u istom tre­nut­ku se­o­ska ško­la uru­ša­va.
Iz be­ran­skog DPS-a tvr­de da pred­stav­ni­ci ko­a­li­ci­je „Zdra­vo Be­ra­ne” ne­ga­tiv­no ko­men­ta­ri­šu Đu­ka­no­vi­ćev do­la­zak u Be­ra­ne iz zlo­be i za­vi­sti što pred­sjed­ni­ci nji­ho­vih stra­na­ka ne­ma­ju vre­me­na za iz­bor­ne ak­tiv­no­sti. Ka­za­li su da oni sje­de na op­tu­že­nič­kim klu­pa­ma i od­go­va­ra­ju za naj­te­ži zlo­čin pre­ma dr­ža­vi, po­ku­ša­va­ju­ći pred su­dom i jav­no­šću da na­đu od­go­vor na pi­ta­nje za ko­li­ko stra­nog nov­ca su pro­da­li svo­je uslu­ge oni­ma ko­ji su že­lje­li da iza­zo­vu gra­đan­ski rat u Cr­noj Go­ri.
– A ka­da bi ko­jim slu­ča­jem pred­sjed­ni­ci va­ših stra­na­ka do­šli u Be­ra­ne, či­me bi pred gra­đa­ne?! Mo­žda da se po­hva­li­te ka­ko ste Op­šti­nu dr­ža­li če­ti­ri go­di­ne u v.d. sta­nju, ili ka­ko ste ćer­ke, si­no­ve, tet­ke i ku­mo­ve za­po­šlja­va­li u lo­kal­nu upra­vu i na taj na­čin ugu­ra­li vi­še od 300 va­ših par­tij­skih lju­di u op­štin­ske slu­žbe. Ili, ka­da ste jed­ni sa dru­gi­ma pot­pi­si­va­li ne­za­ko­ni­te spo­ra­zu­me u ko­ji­ma sto­ji da „će­te ra­di­ti”, po­što se to valj­da po va­ma ne pod­ra­zu­mi­je­va?! Ili ka­ko ni­je­ste ni za­vr­šni ra­čun bu­dže­ta mo­gli da usvo­ji­te! Va­ši do­ju­če­ra­šnji ak­ti­vi­sti i funk­ci­o­ne­ri vas na­pu­šta­ju, jer vi­de da ste brod ko­ji to­ne. Ali Be­ra­ne sa so­bom ne­će­te po­vu­ći – po­ru­či­li su iz DPS-a, do­da­ju­ći da će od­bra­ni­ti grad od ma­lo­gra­đan­šti­ne i od po­dje­la i po­vam­pi­re­nja du­ho­va pro­šlo­sti.
Iz ko­a­li­ci­je „Zdra­vo Be­ra­ne” na­vo­de da bi Đu­ka­no­vi­ću, umje­sto otr­ca­nih fra­za ko­je je po­no­vo pla­si­rao, bi­lo bo­lje da je po­me­nuo uga­še­nu pri­vre­du, osta­vlje­ne rad­ni­ke na uli­ci, za­tvo­re­ne fa­bri­ke na sje­ve­ru, uki­nu­te na­kna­de maj­ka­ma, ote­te dje­či­je do­hot­ke i još mno­go to­ga.
– Mo­gli ste i ob­ja­sni­ti Be­ran­ci­ma za­što je sje­ver Cr­ne Go­re opu­sto­šen i za­što ga na­pu­šta­ju nje­go­vi gra­đa­ni vi­še ne­go za vri­je­me ra­to­va! Za­bo­ra­vi­li ste, Đu­ka­no­vi­ću, da je pro­šlo vri­je­me kad ste vi i va­ma slič­ni ,,po­bje­đi­va­li Be­ra­ne i Be­ran­ce”. Ne pro­la­ze vam vi­še fra­ze ,,ko je pro­tiv DPS-a, taj je pro­tiv dr­ža­ve” – na­gla­sio je Ma­li­šić u ime ko­a­li­ci­je „Zdra­vo Be­ra­ne”.D.J.


Đu­ka­no­vić: Tu­ma­ra­ju bes­pu­ćem

Na par­tij­skom sku­pu u Be­ra­na­ma Mi­lo Đu­ka­no­vić oci­je­nio je da je u toj op­šti­ni u pro­te­kle če­ti­ri go­di­ne gdje je DPS bio opo­zi­ci­ja, lo­kal­na vlast, „umje­sto da se ba­vi do­brom pro­jek­ci­jom raz­vo­ja Be­ra­na za bu­duć­nost i pa­met­nom in­te­gra­ci­jom Be­ra­na u ono što je po­li­tič­ki, dru­štve­ni i eko­nom­ski ži­vot Cr­ne Go­re, za­pra­vo či­ta­vo vri­je­me tu­ma­ra­la onim po­zna­tim bes­pu­ći­ma, po­ku­ša­va­ju­ći da ne­gdje pr­ko­si dr­ža­vi Cr­noj Go­ri, da pr­ko­si cr­no­gor­skoj dr­žav­noj po­li­ti­ci i da se per­ma­nent­no ba­vi po­ku­ša­ji­ma pre­vred­no­va­nja isto­ri­je, umje­sto da se ba­vi otva­ra­njem per­spek­ti­va za bu­duć­nost”.
– To je jed­na ne­po­volj­na re­al­nost, ko­ja ne od­go­va­ra, pri­je sve­ga, gra­đa­ni­ma Be­ra­na i ko­ja ni­po­što ne od­go­va­ra dr­ža­vi Cr­noj Go­ri. Mi­slim da nas to do­dat­no sti­mu­li­še da po­ku­ša­mo da na­pra­vi­mo obrt na ovim iz­bo­ri­ma, da po­vra­ti­mo vlast u Be­ra­na­ma i da na taj na­čin po­vra­ti­mo Be­ra­ne Cr­noj Go­ri. Ta do­dat­na di­men­zi­ja na ko­ju že­lim da vam uka­žem od­no­si se na ono što su sle­de­ći iza­zo­vi u ovoj se­zo­ni iz­bo­ra – sma­tra pr­vi čo­vjek DPS-a.


Ku­pu­ju gla­so­ve la­žnim kre­di­ti­ma

Iz sa­ve­za „Zdra­vo Be­ra­ne” ka­žu da su po­sled­njih mje­se­ci svje­do­ci te­ške zlo­u­po­tre­be re­sur­sa Mi­ni­star­stva po­ljo­pri­vre­de i ru­ral­nog raz­vo­ja na te­ri­to­ri­ji be­ran­ske op­šti­ne. Ka­ko se na­vo­di, dva is­tak­nu­ta slu­žbe­ni­ka mi­ni­star­stva, Goj­ko Ba­bo­vić i Vu­ko­ta Sta­ni­šić, otvo­ri­li su te­ren­sku kan­ce­la­ri­ju u Be­ra­na­ma, sa ci­ljem pro­mo­ci­je mje­ra neo­bja­vlje­nog agro­bu­dže­ta za 2018. go­di­nu, IPA po­zi­va, kre­dit­nih ara­žma­na IRF za po­ljo­pri­vred­ne pro­iz­vo­đa­če, kao i uslo­va za kon­ce­si­o­ne aran­žma­ne za šum­ska i rud­na bo­gat­stva.
– Ove ak­tiv­no­sti Mi­ni­star­stva po­ljo­pri­vre­de bi bi­le po­želj­ne kad bi se de­ša­va­le to­kom či­ta­ve go­di­ne. Ali ov­dje se ne ra­di o to­me, već o bez­ob­zir­noj zlo­u­po­tre­bi slu­žbe­nog po­lo­ža­ja ru­ko­vo­di­o­ca Odje­lje­nja za sa­vje­to­dav­ne po­slo­ve u obla­sti sto­čar­sta­va Goj­ka Ba­bo­vi­ća i ru­ko­vo­di­o­ca Odje­lje­nja za sa­vje­to­dav­ne po­slo­ve u bilj­noj pro­iz­vod­nji Vu­ko­te Sta­ni­ši­ća, ko­ji se pred­sta­vlja­ju kao po­moć­ni­ci mi­ni­stra, a ko­ri­ste Mi­ni­star­stvo po­ljo­pri­vre­de za pro­mo­ci­ju DPS-a i nji­ho­vih sa­te­li­ta uoči iz­bo­ra – pi­še u sa­op­šte­nju.
Iz ove ko­a­li­ci­je tvr­de da je Živ­ko To­mo­vić, šef PJ Be­ra­ne, sa po­je­di­nim šu­ma­ri­ma Upra­vu za šu­me pre­tvo­rio u is­po­sta­vu DPS-a i lič­no vla­sni­štvo.


Asa­no­vić: Đu­ka­no­vić je u de­li­ri­ju­mu

Go­vo­re­ći is­pred ko­a­li­ci­je SDP – De­mos dr Ra­do­van Asa­no­vić tvr­di da je Đu­ka­no­vić svo­jom po­sje­tom Be­ra­na­ma po­svje­do­čio da se, pri­ča­ju­ći baj­ke o eko­nom­skom bla­go­sta­nju ko­je vla­da u na­šoj ze­mlji, pot­pu­no otu­đio od cr­no­gor­ske re­al­no­sti. Na­gla­sio je da je Mi­lo po­ku­šao da ob­ra­du­je in­for­ma­ci­jom da evrop­ski kva­li­tet ži­vo­ta sa­mo što ni­je sti­gao u Be­ra­ne.
– Ipak, su­ro­va re­al­nost ka­že da je je­di­na ve­za Be­ra­na sa Evro­pom ka­fa­na isto­i­me­nog na­zi­va ko­ja je ov­dje smje­šte­na. Kad bi se ne­kim slu­ča­jem od­va­žio da u na­šem gra­du pro­ve­de sa­mo ne­ko­li­ko da­na, su­mor­na sli­ka be­ran­ske sva­ko­dne­vi­ce bi ga za­si­gur­no otri­je­zni­la iz de­li­ri­ju­ma u ko­jem se već du­že vri­je­me na­la­zi – na­gla­sio je Asa­no­vić, do­da­ju­ći da se šef DPS-a Mi­lo Đu­ka­no­vić pri­li­kom jav­nog istu­pa u Be­ra­na­ma po­no­vo la­tio svog omi­lje­nog spor­ta – lo­va na iz­daj­ni­ke i ne­pri­ja­te­lje ne­za­vi­sno­sti Cr­ne Go­re, a sve u ci­lju pri­do­bi­ja­nja jef­ti­nih po­li­tič­kih po­e­na.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"