Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Pokrenuta istraga o masovnoj grobnici * Bojkot ne prekidaju ni zbog Junkera * Brata postavio za višeg inspektora * Ni Vukčeviću ne daju nazad u Savjet * Ozbiljna svađa u EU zbog budžeta * Istraživanje oko utaje poreza došlo mu glave * Sprdnja vijeka
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 27-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
TOMAS VAJC, POSLANIK EVROPSKOG PARLAMENTA :
Niko u Crnoj Gori kao državi kandidatu za pristup EU, i svim drugim kandidatima, ne može biti iznad zakona, i to je princip koji mora biti poštovan.

Vic Dana :)

Nazove Mujo hotlajn i pita ga djevojka:
– Šta sve želiš da ti radim?
A Mujo će:
- De, nazovi ti mene, matere ti!

Piroćanka donijela odluku.
– Danas ću kupiti štikle. Vrijeme je da i ja živim na visokoj nozi.

Piroćanac priča drugu u školi:
– Deda se razbolio, pa ga ostavili u bolnici. On išao redom od kreveta do kreveta i isključivao ljude sa aparata, da ne stigne veliki račun za struju!

Mujo se jada Hasu:
– Prodao sam ajfon ...
– Prodao!? Pa, što tako brzo, ... tek si ga kupio ... ?
–Ma pusti, prevarili su me, dali su mi korišćen, ... jabuka je bila zagrižena!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi ALEKSANDAR MUGOŠA NAJAVIO DA ĆE SKUPŠTINA ZA 20 DANA USVOJITI NOVI STATUT I PRAVILNIK LJEKARSKE KOMORE
Nakon blokade licence u martu
Mugoša Nakon blokade licence u martu Preselili smo svu zatečenu arhivu, opremili novi prostor, platili nagomilane dugove i angažovali saradnike, ističe Aleksandar Mugoša Licenca za rad je javni dokument bez koga nijedan ljekar u Crnoj Gori ne može biti zaposlen. U suprotnom čini udruženo krivično djelo sa poslodavcem koji ga zapošljava, navodi Mugoša
Pred­sjed­nik Lje­kar­ske ko­mo­re Alek­san­dar Mu­go­ša obra­tio se pi­smom lje­ka­ri­ma, u ko­jem is­ti­če da su do­ni­je­li na­cr­te sta­tu­ta i pra­vil­ni­ka o iz­da­va­nju, ob­na­vlja­nju i od­u­zi­ma­nju li­cen­ci za rad dok­to­ra i pro­sli­je­di­li ih svim jav­nim usta­no­va­ma oba­ve­znim da ih do­sta­ve lje­ka­ri­ma na uvid. Mu­go­ša oče­ku­je da će ti ak­ti bi­ti usvo­je­ni sre­di­nom mar­ta, a u pi­smu, u ko­je je „Dan” imao uvid, po­ja­šnja­va da su u pro­te­klih mje­sec da­na od ka­da je iza­bra­no no­vo ru­ko­vod­stvo Lje­ka­r­ske ko­mo­re, „na­ža­lost mo­ra­li da kre­nu od po­čet­ka, bez ob­zi­ra što ova in­sti­tu­ci­ja po­sto­ji vi­še od 22 go­di­ne”. No­vo ru­ko­vod­stvo Lje­kar­ske ko­mo­re iza­bra­no je po­čet­kom januara, na­kon go­di­nu da­na od blo­ka­de ra­da te etič­ke in­sti­tu­ci­je i pro­ti­vlje­nja Mi­ni­star­stva zdra­vlja da na nje­nom če­lu bu­de Mu­go­ša. Iz re­so­ra ko­ji vo­di mi­ni­star zdra­vlja Ke­nan Hra­po­vić tvr­di­li su da je Mu­go­ša su­prot­no sta­tu­tu iza­bran za pred­sjed­ni­ka.
– Pro­sto­ri­je u ko­ji­ma se Ko­mo­ra na­la­zi­la na­pu­šte­ne su već go­di­nu da­na, ta­ko da je pr­vi za­da­tak bio da obez­bi­je­di­mo pro­stor za rad. Pre­se­li­li smo svu za­te­če­nu ar­hi­vu, opre­mi­li no­vi pro­stor, pla­ti­li na­go­mi­la­ne du­go­ve i an­ga­žo­va­li sa­rad­ni­ke. Za­vr­ši­li smo re­vi­zi­ju fi­nan­sij­skog po­slo­va­nja Ko­mo­re za po­sled­nje tri go­di­ne ra­da pret­hod­nog ru­ko­vod­stva. Upo­re­do sa tim ra­di­li smo na do­no­še­nju dva naj­zna­čaj­ni­ja prav­na ak­ta za po­če­tak funk­ci­o­ni­sa­nja na­še in­sti­tu­ci­je – Sta­tut ko­mo­re i Pra­vil­nik o iz­da­va­nju, ob­na­vlja­nju i od­u­zi­ma­nju li­cen­ci za rad dok­to­ra me­di­ci­ne. Odr­ža­na je i pr­va sjed­ni­ca Iz­vr­šnog od­bo­ra Lje­kar­ske ko­mo­re Cr­ne Go­re. Ak­ta na ko­ji­ma smo ra­di­li, u for­mi na­cr­ta pred­lo­ga, pro­sli­je­đe­na su di­rek­to­ri­ma svih jav­nih zdrav­stve­nih usta­no­va u Cr­noj Go­ri, ko­ji su u oba­ve­zi da vam ih da­ju na uvid. Ta­ko­đe, bi­će pro­sli­je­đe­na svim pri­vat­nim zdrav­stve­nim usta­no­va­ma ko­je po­sto­je u Re­gi­stru Mi­ni­star­stva zdra­vlja Cr­ne Go­re. Na ovaj na­čin bi­će or­ga­ni­zo­va­na jav­na ras­pra­va ka­ko bi se utvr­dio de­fi­ni­tiv­ni pred­log aka­ta, ko­ji bi u ko­nač­noj for­mi tre­ba­lo da usvo­ji Skup­šti­na Lje­kar­ske ko­mo­re sre­di­nom mar­ta ove go­di­ne. Ta­ko­đe je us­po­sta­vlje­na i sa­rad­nja sa Mi­ni­star­stvom zdra­vlja – is­ti­če Mu­go­ša.
Mu­go­ša pod­sje­ća da je Lje­kar­ska ko­mo­ra auto­nom­na stru­kov­na or­ga­ni­za­ci­ja či­ji je za­da­tak da ak­tiv­no uče­stvu­je u kre­i­ra­nju za­ko­na, obez­bje­đu­je kon­ti­nu­i­ra­nu me­di­cin­sku edu­ka­ci­ju lje­ka­ra i šti­ti in­te­re­se lje­ka­ra kao no­si­la­ca od­go­vor­no­sti u obla­sti zdrav­stve­ne za­šti­te.
– Lje­kar­ska ko­mo­ra je pod­ni­je­la pred­log Mi­ni­star­stvu zdra­vlja da se iz­mje­na­ma i do­pu­na­ma Za­ko­na o zdrav­stve­noj za­šti­ti pro­du­ži rok za iz­da­va­nje li­cen­ci do sep­tem­bra ove go­di­ne. Kroz ostva­ri­va­nje za­da­ta­ka iz svo­je nad­le­žno­sti Lje­kar­ska ko­mo­ra bi tre­ba­lo da do­pri­ne­se bo­ljoj i kva­li­tet­ni­joj zdrav­stve­noj za­šti­ti sta­nov­ni­štva na­še ze­mlje. Lje­kar­ska ko­mo­ra je, pre­ma za­ko­ni­ma na­še ze­mlje, i jav­na usta­no­va sa iz­u­zet­no zna­čaj­nim jav­nim ovla­šće­nji­ma, ko­ja su joj do­di­je­lje­na od stra­ne dr­ža­ve Cr­ne Go­re. Jav­na ovla­šće­nja pod­ra­zu­mi­je­va­ju po­slo­ve ve­za­ne za iz­da­va­nje li­cen­ci za rad lje­ka­ra. Li­cen­ca za rad je jav­ni do­ku­ment bez ko­ga ni­je­dan lje­kar u Cr­noj Go­ri ne mo­že bi­ti za­po­slen, u su­prot­nom či­ni udru­že­no kri­vič­no dje­lo sa po­slo­dav­cem ko­ji ga za­po­šlja­va – na­vo­di Mu­go­ša.
D.B.


Sa­sta­nak ko­le­ga iz biv­še SFRJ

Mu­go­ša na­vo­di da će kra­jem mar­ta ove go­di­ne, u pro­sto­ri­ja­ma Lje­kar­ske ko­mo­re Cr­ne Go­re, bi­ti odr­žan tro­dnev­ni rad­ni skup pred­sjed­ni­ka lje­kar­skih ko­mo­ra dr­ža­va biv­še SFRJ.
– Na sa­stan­ku će­mo raz­go­va­ra­ti o za­jed­nič­kim pro­ble­mi­ma u obla­sti zdrav­stve­ne za­šti­te sta­nov­ni­štva, od­li­vu lje­ka­ra, kao i o pro­fe­si­o­nal­nom i so­cio-eko­nom­skom sta­tu­su lje­ka­ra. Sa­stan­ku će pri­su­stvo­va­ti i go­sti iz Lje­kar­ske ko­mo­re Nje­mač­ke. Skup će bi­ti otvo­ren za ko­le­ge ko­je že­le da do­bi­ju od­go­vor na pi­ta­nja zna­čaj­na za naš rad i pro­fe­si­o­nal­ni sta­tus – po­ru­čio je Mu­go­ša, do­da­ju­ći da će za­in­te­re­so­va­ni bla­go­vre­me­no bi­ti oba­vi­je­šte­ni o da­tu­mu odr­ža­va­nja i pro­gra­mu sku­pa.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"