Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Mujović valjao dok je kupovao glasove * Odlučni da spriječe izborne zloupotrebe * Porto Montenegro vrijedi četiri puta manje * Šef ANB-a prima i platu i penziju * Mujović valjao dok je kupovao glasove * Plesni klub Matriks najuspješniji * Nema jubileja bez Sergeja
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-05-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vladislav Bojović, poslanik DF-a :
O dramatičnoj slici stanja na sjeveru svjedoči činjenica da je u ovim sredinama skoro nemoguće sresti mladog čovjeka koji sa entuzijazmom govori o planiranju porodice.

Vic Dana :)

-Žena kaže mužu:
- Statistike pokazuju da se najviše nezgoda događa u kuhinji.
- Znam! I ja ih svejedno moram jesti.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni ŽITELJI BOANA INSISTIRAJU DA SE IZVRŠI PROBOJ TUNELA NA PUTNOM PRAVCU DO MIOSKE
Kroz Semolj u svijet
Ašanin i Vuksanović pred tunelom Semolj Kroz Semolj u svijet U MZ Boan formiran je štab koji će raditi na rješavanju pitanja proboja tunela, a 28. aprila dopis i dokumentaciju uputili su Milu Đukanoviću i Ivanu Brajoviću
-ŠAV­NIK - Vi­še od po­la vi­je­ka ži­te­lji šav­nič­ke Mje­sne za­jed­ni­ce Bo­an če­ku­ju da dr­ža­va za­vr­ši dav­no za­po­če­ti put­ni pra­vac pre­ko pla­nin­skog pre­vo­ja Se­molj. Put bi iz­la­zio na Mi­o­sku, od­no­sno Ja­dran­sku ma­gi­stra­lu. Iz­grad­njom tog in­fra­struk­tur­nog objek­ta mje­šta­ni Bo­a­na, a i ostat­ka Šav­ni­ka, mo­gli bi za kra­će vri­je­me do­ći do Glav­nog gra­da, ali i Pri­mor­ja. Ra­do­vi na toj di­o­ni­ci za­po­če­ti su da­le­ke 1975. go­di­ne i vr­lo br­zo su pre­ki­nu­ti. Šav­ni­ča­ni su ipak od­lu­či­li da po­no­vo po­kre­nu ini­ci­ja­ti­vu da se put i tu­nel za­vr­še pa su pri­je mje­sec da­na u MZ Bo­an for­mi­ra­li štab ko­ji će ra­di­ti na rje­ša­va­nju tog pro­ble­ma.
Član šta­ba za pro­bi­ja­nje tu­ne­la Lu­ka Vuk­sa­no­vić ka­že da su se po tom pi­ta­nju obra­ća­li Di­rek­ci­ji jav­nih ra­do­va, a 28. apri­la ove go­di­ne do­ku­men­ta­ci­ju su po­sla­li pre­mi­je­ru Mi­lu Đu­ka­no­vi­ću i mi­ni­stru sa­o­bra­ća­ja Iva­nu Bra­jo­vi­ću. Da li su za pro­bi­ja­nje tu­ne­la, štab je zva­nič­no za­tra­žio od­go­vor od lo­kal­nih upra­va Šav­ni­ka, Ža­blja­ka, Ko­la­ši­na, Moj­kov­ca, Pod­go­ri­ce, Da­ni­lov­gra­da i Nik­ši­ća jer sma­tra­ju da bi on bio od ko­ri­sti i tim op­šti­na­ma.
-I ra­ni­je smo nad­le­žnim sla­li do­pi­se, do­la­zi­le su ne­ke de­le­ga­ci­je, obi­la­zi­le taj put­ni pr­va­ca, ali se vi­še od 50 go­di­na ni­šta ne pred­u­zi­ma. I sa­da još uvi­jek če­ka­mo od­go­vo­re o onih ko­ji­ma smo se obra­ti­li, a grad­nja tu­ne­la Se­molj ni­je zna­čaj­na sa­mo za Šav­nik ne­go za ci­je­lu Cr­nu Go­ru - sma­tra Vuk­sa­no­vić.
Put­ni pra­vac Bo­an-Mi­o­ska, u du­ži­ni od 40 ki­lo­me­ta­ra, 1975. gra­di­la je voj­ska, od­no­sno ta­da­šnje Voj­no odje­lje­nje Ti­to­grad na če­lu sa ge­ne­ra­lom-na­rod­nim he­ro­jem mr Da­ni­lom Ja­u­ko­vi­ćem. Ta­da je i za­po­če­to pro­bi­ja­nje tu­ne­la sa obje stra­ne, ali se ubr­zo sta­lo. Tu­nel je tre­bao da bu­de du­ga­čak 1.750 me­ta­ra, a ukup­no sa obje stra­ne pro­bi­je­no oko 420 me­ta­ra. Vuk­sa­no­vić ka­že da je pro­bi­ja­nje tu­ne­la po­vje­re­no fir­mi OGP iz Ti­to­gra­da, ali su opre­di­je­lje­na sred­stva br­zo ne­sta­la.
-Pre­ko pre­vo­ja Se­molj, gdje je nad­mor­ska vi­si­na 1.600 me­ta­ra, ta­da je iz­gra­đen pri­stup­ni put dug oko osam ki­lo­me­ta­ra. Nji­me se do Mi­o­ske mo­že i sa­da, ali je taj put za­po­sta­vljen i pri­pa­da tzv. pe­tom re­du, pa zi­mi po po­la go­di­ne ni­je za sa­o­bra­ćaj. Ne odr­ža­va se, ni jed­na nad­le­žna slu­žba ga ne po­mi­nje, ne­ma ga čak ni u put­nim prav­ci­ma Cr­ne Go­re. Pro­pa­da, pa ni­je ni bez­bje­dan za sa­o­bra­ćaj, a pra­ve se i šte­te na okol­nim ima­nji­ma o če­mu smo oba­vi­je­sti­li Di­rek­ci­ju jav­nih ra­do­va pred­lo­živ­ši im šta je neo­p­hod­no da se ura­di na toj di­o­ni­ci. Ka­da bi se tu­nel pro­bio, put do Mi­o­ske bio bi kra­ći i uvi­jek pro­ho­dan, po­stao bi va­žan re­gi­o­nal­ni put­ni pra­vac, ali to oči­gled­no ne­ko­me ni­je u in­te­re­su - is­ta­kao je Vuk­sa­no­vić.
Tu­nel Se­molj skra­tio bi put Pod­go­ri­ca –Ža­bljak sa sa­da­šnjih 160 ki­lo­me­ta­ra na oko 100, na isto to­li­ko i put Nik­šić-Ko­la­šin, dok bi od Ža­blja­ka pre­ko Bo­a­na i Pod­go­ri­ce pa kroz tu­nel So­zi­nu do Ba­ra tre­ba­lo sve­ga 150 ki­lo­me­ta­ra, što je za 90 ki­lo­me­ta­ra ma­nje ne­go što je sa­da.
Mi­ćo Aša­nin iz bo­an­skog se­la Ba­re ta­ko­đe je član šta­ba i ka­ko je re­kao po­tru­di­će se da ini­ci­ja­ti­vu do­ve­du do kra­ja, jer taj put­ni pra­vac za Šav­nik, a po­seb­no se­dam se­la MZ Bo­an, zna­či op­sta­nak.
-U to­ku je pro­je­kat auto-pu­ta, a na­ma sa ovo­ga mje­sta do nje­ga bi kroz tu­nel tre­ba­lo sve­ga po­la sa­ta vo­žnje. Oda­tle bi mo­gli kud ho­će­mo, na sve če­ti­ri stra­ne svi­je­ta. Ovaj kraj bi bio na naj­bo­lji na­čin po­ve­zan sa osta­lim re­gi­ja­ma. Pod­go­ri­ca bi nam bi­la pred vra­ti­ma, pa bi po­ljo­pri­vred­ni­ci i sto­ča­ri mo­gli bo­lje da pla­si­ra­ju svo­je pro­iz­vo­de i tr­ži­šne vi­ško­ve - sma­tra Aša­nin.
Uko­li­ko oni ko­ji­ma su se obra­ti­li, na­ja­vi­li su iz šta­ba, ne od­go­vo­re im po­zi­tiv­no po­moć će za­tra­ži­ti od stra­nih am­ba­sa­da u Cr­noj Go­ri, pred­stav­ni­štva Evrop­ske uni­je i me­đu­na­rod­nih or­ga­ni­za­ci­ja.
B.Bra­šnjo


Spor­ne pa­re za do­vr­še­tak po­sla

Ok­to­bra 2001. go­di­ne eki­pa od ne­ko­li­ko in­že­nje­ra Za­vo­da za pro­jek­to­va­nje ob­i­šla je re­jon Se­mo­lja ka­ko bi utvr­di­la mo­guć­nost na­stav­ka ra­do­va. In­že­nje­ri su ta­da kon­sta­to­va­li da su ra­do­vi iz­vr­še­ni 1975. go­di­ne ura­đe­ni kva­li­tet­no, da ne­ma de­for­ma­ci­ja na pro­bi­je­nim dje­lo­vi­ma tu­ne­la, te da bi bez pro­ble­ma ra­do­vi mo­gli bi­ti na­sta­vlje­ni. Za­klju­či­li su i da bi po­sao mo­gao bi­ti za­vr­šen za tri ili če­ti­ri mje­se­ca, a sve bi, po nji­ho­voj pro­cje­ni, mo­glo ko­šta­ti oko 3,8 mi­li­o­na eura.
U Mi­ni­star­stvu sa­o­bra­ća­ja „Da­nu“ su ne­zva­nič­no po­ja­sni­li da su se od ta­da do sa­da umno­go­me pro­mi­je­ni­li kri­te­ri­ju­mi ka­da je u pi­ta­nju iz­grad­nja ta­kvih in­fra­struk­tur­nih obje­ka­ta.
- Fre­kven­ci­ja tog di­je­la pu­ta je ma­la, a tu­nel Se­molj je ta­kvih ga­ba­ri­ta da bi, po va­že­ćim stan­dar­di­ma, za nje­gov do­vr­še­tak i pot­pu­no ure­đe­nje bi­lo neo­p­hod­no oko 15 mi­li­o­na eura - sa­o­šte­no je ne­zva­nič­no „Da­nu” iz Bra­jo­vi­će­vog re­so­ra is­ti­ču­ći da ni­je­su tač­ne tvrd­nje mje­šta­na da je taj put­ni pra­vac vi­še mje­se­ci u sni­je­žnoj blo­ka­di.


Obe­ća­nja u pred­iz­bor­noj kam­pa­nji

Vuk­sa­no­vić ka­že da je za­vr­še­tak ra­do­va na pro­bo­ju tu­ne­la Se­molj po­mi­njan i pro­te­klih go­di­na ali uvi­jek u okvi­ru pred­iz­bor­nih tri­bi­na DPS-a ko­ji vla­da u Šav­ni­ku.
- I pre­mi­jer Đu­ka­no­vić je pri­je de­se­tak go­di­na na jed­nom ta­kvom sku­pu u Bo­a­nu re­kao mje­šta­ni­ma da će se do­vr­ši­ti tu­nel. Pri­je ne­ko­li­ko go­di­na to je obe­ćao i sa­da biv­ši pred­sjed­nik op­šti­ne Šav­nik Ve­li­mir Pe­ri­šić. Sa­da­šnji pred­sjed­nik op­šti­ne Mi­jo­mir Vu­ja­čić bio je pri­su­tan na zbo­ru MZ Bo­an ko­ji je odr­žan pro­šle go­di­ne i na ko­jem je bi­lo ri­je­či o Se­mo­lju- ka­že Vuk­sa­no­vić, a Aša­nin na­gla­ša­va da že­li da vje­ru­je da je Vu­ja­čić svje­stan ko­li­ko bi taj obje­kat zna­čio ci­je­lom Šav­ni­ku.
-Po­treb­na nam je po­moć lo­kal­ne upra­ve i ako se oni ozbilj­no uklju­če sva ova na­ša pri­ča ima­će efek­ta. Na­da­mo se da će to i ura­di­ti jer tre­ba spa­si­ti ovaj na­rod i olak­ša­ti mu ži­vot - po­ru­čio je Aša­nin do­da­ju­ći da će tra­ži­ti pri­jem kod Đu­ka­no­vi­ća i Bra­jo­vi­ća.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"