Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Branu 14 puta aneksima namještali uslove * Front odustao od referenduma za NATO * Zaplijenili dokumentaciju sa Milovim potpisima * Šefa Interpola tužila zbog mobinga * Branu 14 puta aneksima namještali uslove * Putin gomila vojsku na granici sa Sjevernom Korejom * Britanija gubi više nego EU
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 21-04-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Tomislav Nikolić, predsjednik Srbije:
Ne zveckamo oružjem, ali ćemo se braniti.

Vic Dana :)

Uhvati Bil Gejts zlatnu ribicu i ona mu, kao i svima prije njega kaže:
- Molim te baci me nazad u vodu.
Baci je Bil nazad u vodu i nastavi da peca. Izviri zlatna ribica iz vode i kaže:
- A, želja?
Na to će Bil:
- Ma ajd dobro! Reci šta želiš!

Meni će na svadbi svirati grupa „Youtube”.
Nema pjesme koju frajeri ne znaju.

Da bi jedna porodica bila srećna, mora da postoji ljubav, razumijevanje i najmanje dva kompjutera!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni MJEŠTANI ŠAVNIČKIH SELA PROTIVE SE IZGRADNJI ELEKTRANE NA BUKOVICI
Ne daju da se rijeka kroti
Vujačić obećao da će Opština voditi računa o resursima Ne daju da se rijeka kroti Mještanin Veljko Bulatović je naglasio da već imaju peticiju sa oko hiljadu potpisa stanovnika šavničkih sela koji se protive kroćenju Bukovice i smatraju da je razvoj Šavnika u poljoprivredi, pa je bolje da se sagradi mljekara i sirara nego elektrana
-ŠAV­NIK - Iz­grad­njom mi­ni hi­dro­cen­tra­la(HE) na ri­je­ci Bu­ko­vi­ci bio bi do­ve­den u pi­ta­nje op­sta­nak ne­ko­li­ko se­la u op­šti­na Šav­nik, is­ta­kli su ju­če mje­šta­ni pri­li­kom cen­tral­ne jav­ne ras­pra­ve o Lo­kal­noj stu­di­ji ko­ja je odr­ža­na u Mje­snoj za­jed­ni­ci Bo­an. Bu­ko­vi­ca iz­vi­re u pod­ruč­ju is­pod Dur­mi­to­ra, pro­la­zi kroz se­la Do­nja i Gor­nja Bu­ko­vi­ca, Tu­ši­nu i Ti­mar, a ži­te­lji tvr­de da bi grad­njom mi­ni hi­dro­el­ke­tra­ne njen tok ne­stao, i bli­ža oko­li­na bi bi­la de­va­sti­ra­na. Mje­šta­nin Velj­ko Bu­la­to­vić je na­gal­sio da već ima­ju pe­ti­ci­ju sa oko hi­lja­du pot­pi­sa sta­nov­ni­ka tih se­la ko­ji se pri­ti­ve kro­će­nju Bu­ko­vi­ce.
-Sma­tra­mo da je 70 od­sto sta­nov­ni­ka Šav­ni­ka pro­tiv ta­kvog pro­jek­ta. U se­lu Ti­mar, či­jih je 34 stal­nih mje­šta­na pot­pi­sa­lo pe­ti­ci­ju, gra­di­će se mi­ni HE na sve­ga sto­ti­njak me­ta­ra od gro­blja i ot­pri­li­ke to­li­ko od do­ma­ćin­sta­va. Na­ma tre­ba­ju ga­ran­ci­je da će taj pro­je­kat do­ni­je­ti ovim kra­je­vi­ma raz­voj, a ne da raz­mi­šlja­mo šta će in­ve­sti­tor ra­di­ti. Raz­voj Šav­ni­ka je u po­ljo­pri­vre­di, ko­jom se s mu­kom ba­vi­mo, pa je bo­lje da nam sa­gra­de mlje­ka­ru i si­ra­ru ne­go da kro­te ri­je­ku - na­gla­sio je Bu­la­to­vić.
U na­mje­ri dr­ža­ve, od­no­sno re­sor­nog Mi­ni­star­stva eko­no­mi­je ko­je je pred­u­ze­ću Hi­dra MNE da­lo kon­ce­si­ju na vo­do­tok Bu­ko­vi­ce na 27 go­di­na, ču­lo se na ju­eč­ra­šnjoj ras­pra­vi, mje­šta­ni­ma mno­go to­ga ni­je ja­sno. Pre­vas­hod­no, is­ta­kli su, ko­ji je pred­vi­đe­ni tzv. bi­o­lo­ški mi­ni­mum ri­je­ke ka­da se iz­gra­de elek­tre­ne, da li će do­ći do nje­nog iz­li­va­nja iz ko­ri­ta, te da li će pro­jek­tom bi­ti na­ru­še­na ži­vot­na sre­di­na.
Mje­šta­nin Lju­bo Ka­ra­džić ka­zao je da ima­ju pra­vo sum­nja­ti u in­ve­sti­to­ra, jer po is­ku­stvi­ma ši­rom Cr­ne Go­re, ni je­dan za sa­da ni­je od­go­va­rao za po­što­va­nje za­ko­na i us­pu­nja­va­nje ugo­vo­re­nih oba­ve­za.
- Be­ran­sko se­lo Še­ku­lar upra­vo iz­grad­njom mi­ni HE sa­da do­ži­vlja­va te­šku sud­bi­nu. Se­la šav­nič­kog Bo­a­na i Bu­ko­vi­ce ne že­le da im se ta­kvo ne­što de­si, ni­ti će­mo do­zvo­li­ti. Ako će in­ve­sti­tor i op­šti­na Šav­nik ga­ran­to­va­ti da će ri­je­ka na­kon grad­nje HE za­dr­ža­ti svoj tok, ne­ka se pro­je­kat re­a­li­zu­je. Me­đu­tim, tra­ži­mo da struč­nja­ci još jed­nom pro­vje­re ko­li­či­nu to­ka Bu­ko­vi­ce, jer svi zna­mo da se de­ša­va da po­ne­kad ta ri­je­ka ima mi­ni­mum vo­de u svom ko­ri­tu. Šta će tek bi­ti kad se elek­tra­ne pu­ste u po­gon - pi­tao je Ka­ra­džić.
Mi­ha­i­lo Bu­la­to­vić je is­ta­kao da je Bu­ko­vi­ca tre­nut­no je­di­na ri­je­ka u Cr­noj Go­ri či­ja vo­da se mo­đe ko­ri­sti­ti za ljud­sku upo­tre­bu. Uz to, u njoj je, tvdri on, i en­de­mič­na vr­sta pa­strm­ke ko­joj pri­je­ti is­tre­blje­nje.
- Ta vr­sta pa­strm­ke, ko­ju mi zo­ve­mo „bu­ko­vič­ka“ je­di­no mo­že op­sta­ti u toj ri­je­ci. Ka­da se za­rad HE ukro­ti 20 ki­lo­me­ta­ra ri­je­ke, si­gu­ran sam da će nje­na pa­strm­ka ne­sta­ti - is­ta­kao je Bu­la­to­vić.
Lo­kal­na stu­di­ja iz­grad­nje mi­ni HE „Bu­ko­vi­ca“, re­kao je na ras­pra­vi pred­sjen­dik op­šti­ne Šav­nik Mi­jo­mir Vu­ja­čić, pred­u­slov je da se ra­de svi osta­li do­ku­men­ti, po­put glav­nog pro­jek­ta. Va­lo­ri­za­ci­ja rječ­nih re­sur­sa u Šav­ni­ku, po­ja­snio je on mje­šta­ni­ma, je­dan je do stra­te­ških ci­lje­va raz­vo­ja te op­šti­ne.
- Ne­moj­mo da ko­či­mo raz­voj, i svi zna­te da iona­ko iz­u­zet­no te­ško op­sta­je­mo. Od iz­grad­nje mi­ni HE op­šti­na će ima­ti broj­ne be­ne­fi­te –in­ve­sti­tor pla­ni­ra ula­ga­nja od 8,5 mi­li­o­na eura, do­ći će do za­po­šlja­va­nja, to­kom tra­ja­nja iz­grad­nje tu će bi­ti pri­sut­ni broj­ni rad­ni­ci ko­ji­ma će tre­ba­ti smje­štaj, a uz sve 6,5 od­sto pri­ho­da od ukup­ne pro­iz­vod­nje stru­je ići će op­šti­ni - is­ta­kao je Vu­ja­čić.
On je na­gla­sio da je lo­kal­na sa­mo­u­pra­va na čvr­stom sta­no­vi­štu da će kon­stant­no pra­ti­ti sve što in­ve­sti­tor ra­di, te da ne­će do­zvo­li­ti ni­ka­kva od­stu­pa­nja od pro­jek­ta i ugo­vo­re­nih oba­ve­za. Iz­grad­nja mi­ni HE, na­gla­sio je on, pred­vi­đe­na je šav­nič­kim Pro­stor­no –ur­ba­ni­stič­kim pla­nom ko­ji je usvo­jen u lo­kal­noj skup­šti­ni 2014. go­di­ne.
B.Bra­šnjo


Hi­dra će po­što­va­ti sve oba­ve­ze

Iz­vr­šni di­rek­tor fir­me Hi­dra MNE Bo­ban Ga­ro­vić re­kao je mje­šta­ni­ma da nji­ho­va na­mje­ra ni­je da pra­ve šte­tu, već da in­ve­sti­ra­ju i da od to­ga ima­ju ko­ri­sti i oni, op­pti­na ali i okol­no sta­nov­ni­štvo. Ka­ko je po­ja­snio, uva­đi­li su ne­ke od pri­mjed­bi da­tih na pret­hod­nim jav­nim ras­pra­va­ma, po­put iz­mje­šta­nja cje­vo­vo­da ko­ji je bio pla­ni­ran da ide kroz dio ko­ri­ta ri­je­ke. Pre­ma iz­mje­na­ma, cje­vo­vod će ići uz put, a ti­me će fir­ma ima­ti do­dat­ne tro­ško­ve.
- Ugra­di­će­mo naj­sa­vre­me­ni­ju opre­mu, i ni­je nam na­mje­ra da uki­ne­mo tok ri­je­ke. U vre­me­nu ka­da njen vo­do­staj bu­de ni­zak, mi ne­će­mo ak­ti­vi­ra­ti pre­mu jer bi ti­me na­pra­vi­li šte­tu i opre­mi - re­kao je, iz­me­đu osta­log, Ga­ro­vić do­da­ju­ći da pro­je­kat pred­vi­đa grad­nju dvi­je ma­šin­ske zgra­de i dva vo­do­za­hva­ta.


Ču­ro­vić: Šan­sa da mla­di osta­nu na og­nji­šti­ma

Mje­šta­nin Bra­ni­slav Ču­ro­vić imao je pot­pu­no dru­ga­či­je mi­šlje­nje o iz­grad­nji mi­ni elek­tra­ne na Bu­ko­vi­ci od svo­jih kom­ši­ja. Ka­ko je is­ta­kao, šav­nič­ka se­la su na ivi­ci iz­u­mi­ra­nja, a mo­guć­nost za­po­sle­nja mo­žda bi mla­de na­veo da ipak osta­nu na ro­di­telj­skim ima­nji­ma.
- Da se pi­tam do­zvo­lio bih grad­nju bar 50 HE na šav­nuč­kim vo­da­ma. Šta će nam vo­do­to­ci kad ih ubr­zo ne­će ima­ti ko ko­ri­sti­ti. Že­lio bih da pro­ba­mo da se taj pro­je­kat re­a­li­zu­je, na­ša omla­di­na bi vje­ro­vat­no do­bi­la pri­li­ku za po­sao, a ako bi ih iz svih ovih se­la ba­rem 100 osta­lo na og­nji­šti­ma i ože­ni­lo se, ovaj kraj bi imao bu­duć­nost. Ova­ko ne­ma­mo ama baš ni­šta - mi­šlje­nja je Ču­ro­vić.
Ka­ko je ka­zao, rječ­na ko­ri­ta sa­da slu­že za od­la­ga­nje ot­pa­da, a vo­de ni­je­su „spa­se­ne“ ni od sep­tič­kih ja­ma.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"