Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
U mesu živa, salmonela i ešerihija * Maroviću godina robije više * Odlazi mali dok, 50 radnika dobija otkaz * Ministri i poslanici da podnesu ostavke * U mesu živa, salmonela i ešerihija * Najbolja interpretacija Petra Bulatovića * Odmor prije Amerike
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 25-08-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Boris Jokić, predsjednik hrvatske ekspertske grupe:
– Nije častan potez to što je Crna Gora bez našeg znanja naš rad iskoristila kao svoj i Hrvatska bi trebalo da reaguje i zaštiti naš interes.

Vic Dana :)

Kažu da problem treba da prenoći, a ja mu ujutru još i doručak spremim.


- Šta je narkoman u horoskopu?
- Vaga!!!

- Šta je to četvoro u sobi a samo jedno radi?
- Tri državna službenika i klima.

- Dobio sam račun za struju. Bojler, šporet i pegla kao da su mi u romingu!!!!!!!!


Nađu dva zeca pušku u šumi. Jedan uhvati za cijev, a drugi za kundak i počnu da se otimaju. U tom trenutku puška opali i jednom razvali lice. Na to će onaj drugi:
- Brate, i ja sam se uplašio, al’ što praviš takve grimase?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni AGENCIJA ZA RAZVOJ I ZAŠTITU ORJENA BIĆE TRANSFORMISANA U DOO PARK PRIRODE
Bolja valorizacija hercegnovskog zaleđa
Pogled na budući park prirode Bolja valorizacija hercegnovskog zaleđa Smatramo veoma važnim da lokalnom stanovništvu predočimo sve pozitivne učinke formiranja parka, kako bismo nadalje mogli djelovati zajedničkim snagama, a na obostranu korist i korist Orjena kao cjeline, kaže Đorđe Vavić
HER­CEG NO­VI – Agen­ci­ja za raz­voj i za­šti­tu Or­je­na ubr­za­no ra­di na stva­ra­nju uslo­va za svo­ju što sko­ri­ju tran­sfor­ma­ci­ju u DOO Park pri­ro­de „Or­jen”, što će bi­ti pre­su­dan ko­rak ka efi­ka­snoj za­šti­ti i va­lja­noj va­lo­ri­za­ci­ji na­šeg pla­nin­skog za­le­đa, sa­op­šti­li su iz te usta­no­ve či­ji je osni­vač Op­šti­na.
Pre­ma ri­je­či­ma struč­nja­ka iz Agen­ci­je za za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne, ko­ji su ne­dav­no bi­li u rad­noj po­sje­ti, stu­di­ja za­šti­te je u za­vr­šnoj fa­zi i bi­će do­sta­vlje­na na raz­ma­tra­nje do po­lo­vi­ne sep­tem­bra. To je osnov­ni do­ku­ment po ko­me će se na­da­lje spro­vo­di­ti sve ak­tiv­no­sti na za­šti­ti Or­je­na. Na­i­me, tek ka­da bu­du­će, tran­sfor­mi­sa­no pred­u­ze­će bu­de ozva­ni­če­no kao upra­vljač za­šti­će­nog pod­ruč­ja, otvo­ri­će se niz no­vih mo­guć­no­sti, ko­je do sa­da ni­su mo­gle bi­ti is­ko­ri­šće­ne, bu­du­ći da Agen­ci­ja ni­je bi­la prav­ni su­bjekt.
– Na­rav­no, ove prav­ne for­mu­la­ci­je i ni­su to­li­ko bit­ne obič­nom čo­vje­ku, ko­li­ko je tu bi­tan opi­plji­vi re­zul­tat is­ho­do­van ula­ga­njem u odr­ži­vi raz­voj ovog pod­ruč­ja. Već sa­mim či­nom for­mi­ra­nja par­ka pri­ro­de, po­di­će će se ni­vo atrak­tiv­no­sti cje­lo­kup­nog her­ceg­nov­skog za­le­đa, a ci­lja­nim dje­lo­va­njem ra­di­će­mo na po­ve­ća­nju po­sje­te Or­je­nu – ka­zao je Đor­đe Va­vić, vr­ši­lac du­žno­sti di­rek­to­ra Agen­ci­je.
On is­ti­če da kao i do­sad osta­ju ak­tiv­ni na pro­mo­ci­ji Or­je­na kroz or­ga­ni­za­ci­ju i ko­or­ga­ni­za­ci­ju, od­no­sno pot­po­ma­ga­nje raz­li­či­tih do­ga­đa­ja. Agen­ci­ja na­sta­vlja sa­rad­nju sa sport­skim klu­bo­vi­ma, ne­vla­di­nim or­ga­ni­za­ci­ja­ma i udru­že­nji­ma gra­đa­nja, uz na­sto­ja­nje da se još tje­šnje po­ve­že sa lju­di­ma ko­ji svo­ju eg­zi­sten­ci­ju ostva­ru­ju u po­dor­jen­skim se­li­ma.
– Sma­tra­mo ve­o­ma va­žnim da lo­kal­nom sta­nov­ni­štvu pre­do­či­mo sve po­zi­tiv­ne učin­ke for­mi­ra­nja par­ka, ka­ko bi­smo na­da­lje mo­gli dje­lo­va­ti za­jed­nič­kim sna­ga­ma, a na obo­stra­nu ko­rist i ko­rist Or­je­na kao cje­li­ne. Raz­voj se­o­skih ga­zdin­sta­va, uz pro­iz­vod­nju bren­di­ra­ne hra­ne sa ge­o­graf­skim po­ri­je­klom, sa pa­ra­lel­nim raz­vo­jem nji­ho­ve spe­ci­fič­ne tu­ri­stič­ke po­nu­de i smje­šta­ja, vi­di­mo kao za­jed­nič­ki cilj – na­gla­sio je Va­vić i do­da da je u pla­nu i us­po­sta­vlja­nje sa­rad­nje sa her­ceg­nov­skim ško­la­ma, u na­mje­ri da se po­mog­ne or­ga­ni­za­ci­je edu­ka­tiv­nih iz­le­ta ra­di upo­zna­va­nja naj­mla­đih sa pri­rod­nim ka­rak­te­ri­sti­ka­ma Or­je­na.
Va­vić pod­vla­či da re­a­li­za­ci­jom pre­ko­gra­nič­nog pro­jek­ta adre­na­lin­skog par­ka na Vr­ba­nju Her­ceg No­vi do­bi­ja iz­u­zet­no vri­jed­nu tu­ri­stič­ku in­fra­struk­tu­ru u za­le­đu, ko­ja će po­zi­tiv­no uti­ca­ti na po­ve­ća­nje i di­ver­si­fi­ka­ci­ju po­sje­te.
Shod­no Za­ko­nu o za­šti­ti pri­ro­de, stu­di­ji za­šti­te i od­lu­ci o od­re­đi­va­nju upra­vlja­ča za­šti­će­nog pod­ruč­ja,  bu­du­ći rad Agen­ci­je pr­ven­stve­no će bi­ti usmje­ren ka za­šti­ti ma­si­va Or­je­na, ali i ka ru­ral­nom raz­vo­ju i svim dru­gim dje­lat­no­sti­ma ko­je raz­vi­ja­ju i tu­ri­stič­ki va­lo­ri­zu­ju za­šti­će­no pod­ruč­je, a kom­pa­ti­bil­ne su sa stal­nim im­pe­ra­ti­vom za­šti­te nje­go­ve pri­ro­de.K.M.


Sa­rad­nja sa Plu­ži­na­ma i Ko­to­rom

U Agen­ci­ji ve­li­ku šan­su vi­de i u sa­rad­nji sa Par­kom pri­ro­de „Pi­va“, za­po­če­toj pro­šle ne­dje­lje rad­nim sa­stan­kom u Plu­ži­na­ma, gdje su pre­po­zna­ti po­ten­ci­ja­li za za­jed­nič­ku po­nu­du ova dva par­ka.
– Va­lja is­ta­ći i po­tre­bu za si­stem­ski ra­dom na po­bolj­ša­nju pri­stup­nih pu­te­va Or­je­nu, i u tom po­gle­du iz­ra­ža­va­mo za­do­volj­stvo sa­rad­njom ostva­re­nom sa Agen­ci­jom za iz­grad­nju i raz­voj Her­ceg No­vog, gdje su, kao re­zul­tat, upra­vo ovih da­na iz­vo­de­ni ra­do­vi na as­fal­ti­ra­nju kri­tič­nih po­te­za na di­o­ni­ci Kru­še­vi­ce–Vr­banj. Ka­ko dio put­ne mre­že na Orje­nu di­je­li­mo sa op­šti­nom Ko­tor, pla­ni­ra­mo u na­red­nom pe­ri­o­du za­jed­nič­ke ak­tiv­no­sti na ostva­ri­va­nju pu­ne funk­ci­o­nal­no­sti ta dva pu­ta –ka­zao je Va­vić.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"