Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Za Acove milione niko neće odgovarati * Milutin u ponoć lomi glasače * Kandidat DPS-a gradi na divlje * Tražiću odmah da robijam * Ovo je puč, UAE stoje iza napada * Mišolovka * Svetosavska nedjelja
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 29-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
BOŠKO VUKIĆEVIĆ, Pokret „Sloboda narodu":
– Plata poslanika i ministara mora biti na nivou prosječne plate u Crnoj Gori, ili da oni polovinu svoje zarade daju u dobrotvorne svrhe i najugroženijima.

Vic Dana :)

Crnogorac sjedi zavaljen u dnevnoj sobi:
- Ženo, teško mi je da te gledam kako samo radiš i mučiš se ... Ona se raznježi i taman htjede nešto da mu kaže, a on viknu:
- Zatvori vrata od kuhinje!

Dva Crnogorca opljačkali banku, vratili se kući i donijeli novac. Kaže jedan drugom:
- I, hoćemo li da brojimo ili da čekamo da na Dnevniku kažu koliko smo uzeli?

Zove Crnogorac TV šop, javi mu se operaterka i kaže:
- Dobar dan, izvolite?
A Crnogorac će:
- Ništa, ništa, samo razgledam ...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni NVO MEĐUNARODNI FESTIVAL KLAPA PODNIJELA INICIJATIVU LOKALNOJ UPRAVI
Traže formiranje javne ustanove Perast-fest
Kovačević, Brainović i Braić Traže formiranje javne ustanove Perast-fest Perast sa svojim tradicionalnim manifestacijama može i treba da ima javnu ustanovu koja bi na puno kvalitetniji način obezbijedila organizaciju, prateće kulturne programe, finansiranje, a iznad svega pokrenula i naučne projekte kojima bi ove manifestacije dobile status, ne samo opštinskog već i nacionalnog značaja, istakao je Milan Kovačević, direktor NVO Međunarodni festival klapa Perast Opština Kotor, u skladu sa svojim mogućnostima, pomoći će festival koji je ušao u vode ozbiljnog sa bokeškim i pera#
Ne­vla­di­na or­ga­ni­za­ci­ja Me­đu­na­rod­ni fe­sti­val kla­pa Pe­rast je Op­šti­ni Ko­tor 8. no­vem­bra 2017. go­di­ne pod­ni­je­la ini­ci­ja­ti­vu za for­mi­ra­nje jav­ne usta­no­ve Pe­rast-fest, a oče­ku­ju se da­lje ak­tiv­no­sti u ci­lju nje­gog usva­ja­nja, sa­op­štio je di­rek­tor ove NVO Mi­lan Ko­va­če­vić. On je oci­je­nio da Pe­rast sa svo­jim tra­di­ci­o­nal­nim ma­ni­fe­sta­ci­ja­ma; pro­sla­vom Ma­đa, 1. ma­ja, Za­vjet­nog da­na sa obi­ča­jem ga­đa­nja ko­ko­ta, 15. ma­ja , Fa­ši­na­dom, 22. ju­la, i Me­đu­na­rod­nim fe­sti­va­lom kla­pa kra­jem ju­la „mo­že i tre­ba” da ima jav­nu usta­no­vu ko­ja bi na pu­no kva­li­tet­ni­ji na­čin obez­bi­je­di­la or­ga­ni­za­ci­ju, pra­te­će kul­tur­ne pro­gra­me, fi­nan­si­ra­nje, a iz­nad sve­ga po­kre­nu­la i na­uč­ne pro­jek­te ko­ji­ma bi ove ma­ni­fe­sta­ci­je do­bi­le sta­tus, ne sa­mo op­štin­skog, već i na­ci­o­nal­nog zna­ča­ja. Is­ti­ču­ći da ta­kav sta­tus sa­da je­di­no ima „Fa­ši­na­da”, Ko­va­če­vić je na­gla­sio da uz na­bro­ja­ne ma­ni­fe­sta­ci­je, je­di­no još le­gen­da o lju­ba­vi Pe­ra­štan­ke Ka­ti­ce Ka­o­fić i fran­cu­skog voj­ni­ka An­ta Slo­vi­ća ima sta­tus ne­ma­te­ri­jal­nog do­bra od lo­kal­nog zna­ča­ja, dok u Pe­ra­stu po­sto­je mo­guć­no­sti da se i ta le­gen­da, mo­žda i Pe­ra­ška tor­ta, a si­gur­no i niz kul­tur­nih do­ba­ra Pe­ra­sta, obi­lje­že pri­god­nim kul­tur­no-tu­ri­stič­kim pro­gra­mom.
– Tre­ba is­ta­ći da smo ela­bo­ra­ci­jom usta­no­vi­li da su po­me­nu­te tra­di­ci­o­nal­ne pro­sla­ve, po­zna­te da­le­ko van gra­ni­ca Pe­ra­sta, Bo­ke i Cr­ne Go­re, od 2012. do 2016. go­di­ne, da­kle za pet go­di­na do­bi­le fi­nan­sij­sku po­moć od Op­šti­ne Ko­tor i lo­kal­ne Tu­ri­stič­ke or­ga­ni­za­ci­je u ukup­nom iz­no­su od 2.920 eura ili 584 eura go­di­šnje. Tek u 2017. go­di­ni zna­čaj­ni­je su po­mog­nu­te sa 3.400 eura, iz če­ga je ja­sno da se odr­ža­va­ju go­to­vo is­klju­či­vo za­hva­lju­ju­ći lju­ba­vi i en­tu­zi­ja­zmu Pe­ra­šta­na. Iza ove ini­ci­ja­ti­ve su sta­li Fe­sti­val, Dru­štvo pri­ja­te­lja Pe­ra­sta, don Sreć­ko Ma­jić u ime Cr­kve, i Mje­sna za­jed­ni­ca Pe­rast. For­mi­ra­nje jav­ne usta­no­ve Pe­rast-fest ni­je za­mi­šlje­no kao pre­ten­ci­o­zna i sku­pa usta­no­va, već ma­li, efi­ka­san cen­tar za oču­va­nje i raz­voj ma­ni­fe­sta­ci­ja ne­ma­te­ri­jal­ne kul­tur­ne ba­šti­ne Pe­ra­sta, sa dvo­je stal­no za­po­sle­nih, u ure­đe­nom pro­sto­ru mje­sne za­jed­ni­ce, dok bi po­me­nu­te or­ga­ni­za­ci­je-pot­pi­sni­ci ini­ci­ja­ti­ve, za­dr­ža­le svo­je or­ga­ni­za­ci­je, a u uprav­nom od­bo­ru JU Pe­rast fe­sta, po­red osni­va­ča; Op­šti­ne Ko­tor, ima­li svo­je pred­stav­ni­ke – pre­ci­zi­rao je Ko­va­če­vić na go­di­šnjoj skuš­šti­ni NVO Me­đu­na­rod­ni fe­sti­val kla­pa Pe­rast odr­ža­noj 26. ja­nu­a­ra u Pa­la­ti Bi­zan­ti.
Na­zna­čiv­ši in­ten­ci­ju lo­kal­ne upra­ve ko­ja te­ži ka to­me da se sma­nju­je broj za­po­sle­nih u jav­nim usta­no­va­ma i pred­u­ze­ći­ma, se­kre­tar­ka op­štin­skog Se­kre­ta­ri­ja­ta za dru­štve­nu dje­lat­nost Je­le­na Vu­ka­so­vić na­ja­vi­la je da će Op­šti­na Ko­tor, u skla­du sa svo­jim mo­guć­no­sti­ma, po­mo­ći fe­sti­val ko­ji je ušao u vo­de ozbilj­nog fe­sti­va­la sa „bo­ke­škim i pe­ra­škim šar­mom”, te iz­ra­zi­la sprem­nost da se raz­go­va­ra i raz­mo­tri pod­ni­je­ta ini­ci­ja­ti­va.
Na Skup­šti­ni je usvo­jen plan ak­tiv­no­sti ove NVO za 2018. go­di­nu ko­ji star­tu­je „Pri­ča­ma o mo­ru” u gra­do­vi­ma na sje­ve­ru Cr­ne Go­re, na­sta­vlja se kon­cer­tom po­dr­ške Oli­ve­ru Dra­go­je­vi­ću pod na­zi­vom „Trag u bes­kra­ju” 10. mar­ta u Ko­to­ru, ka­da će do­ma­će kla­pe iz­ve­sti pje­sme po­zna­tog pje­va­ča. Ko­va­če­vić je na­ja­vio da je otva­ra­nje 17. Me­đu­na­rod­nog fe­sti­va­la Pe­rast 2018. pla­ni­ra­no ve­li­kim kon­cer­tom svjet­ski po­zna­te re­no­mi­ra­ne a ka­pe­la gru­pe, sa ko­jom su pre­go­vo­ri još u to­ku, a či­ji kon­cert bi se odr­žao u Ko­to­ru 28. ju­na, a fi­na­le bi usli­je­di­lo 29. i 30. ju­na u Pe­ra­stu.
– Oče­ku­je se oko 400 uče­sni­ka fe­sti­va­la, uklju­ču­ju­ći struč­ni ži­ri, pro­cje­na tro­ško­va smje­šta­ja i or­ga­ni­za­ci­je je od 22 do 24.000 eura – re­kao je on, pre­ci­zi­ra­ju­ći da su pri­ho­di u ovoj go­di­ni pro­jek­to­va­ni na iz­nos od 36.950 eura. Pla­ni­ra­ni iz­vo­ri fi­nan­si­ra­nja su Op­šti­na Ko­tor 13.500 eura, TO Ko­tor 8.150 eura, Mi­ni­star­stvo kul­tu­re 12.500 eura i spo­stve­ni pri­ho­di i do­na­ci­je 5.800 eura.
B.M.


Ti­na Bra­ić Ugri­nić no­va pred­sjed­ni­ca

Skup­šti­na je za no­vog pred­sjed­ni­ka NVO iza­bra­la pro­fe­so­ri­cu Ti­nu Bra­ić Ugri­nić, ko­ja je na toj funk­ci­ji za­mi­je­ni­la Ma­ri­nu Bra­i­no­vić, dok je no­vi pred­sjed­nik uprav­nog od­bo­ra Mi­ro Ma­ru­šić. Bra­i­no­vić, ko­ja je bi­la na če­lu ove NVO vi­še od de­ce­ni­ju, pro­gla­še­na je za po­ča­snu pred­sjed­ni­cu. Sku­pu su pri­su­stvo­va­li i pot­pred­sjed­nik Op­šti­ne Ko­tor Bran­ko Ne­do­vić i di­rek­to­ri­ca TO Ko­tor Ana Ni­ves Ra­do­vić.


Pri­zna­nje za raz­voj tu­ri­stič­ke po­nu­de

U 2017. go­di­ni NVO Me­đu­na­rod­ni fe­sti­val kla­pa Pe­rast ras­po­la­ga­la je sred­stvi­ma u iz­no­su od 29.853 eura, od če­ga je fi­nan­si­ra­nje od stra­ne Op­šti­ne Ko­tor 20.000 eura, a tro­ško­vi su iz­no­si­li 28.505 eura, pa je osta­tak sred­sta­va 607 eura. Ova NVO je u 2017. go­di­ni do­bi­la pri­zna­nje na­ci­o­nal­ne Tu­ri­stič­ke or­ga­ni­za­ci­je Wild be­a­uty Award 2017. u ka­te­go­ril­ji fe­sti­va­la, za ostva­re­ni do­pri­nos kva­li­te­tu i raz­vo­ju tu­ri­stič­ke po­nu­de Cr­ne Go­re.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"