Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Staricu ubili zbog 10 eura * DPS-u nećemo dozvoliti krađu izbora * Kod Aca akcije imaju rektorka, Jelić, Sekulić i Đuranović * Opštinu oštetili za 200.000 eura * Pronađena mumija fetusa * „Norwegian” pristao uz gradsku promenadu * Turska u EU tek za 1.000 godina
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 23-05-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Idu policajac i plavuša plažom i plavuša vidi galeba, pa kaže:
●Dragi, vidi, to je roda.
Policajac joj kaže:
●Nije to roda, to je galeb, od njega se prave čokolade.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport DRUGA LIGA CRNE GORE - 32. KOLO
Silno Jedinstvo
Silno Jedinstvo Jedinstvo – Cetinje 3:0 (2:0)
Sta­di­on grad­ski u Bi­je­lom Po­lju. Gle­da­la­ca: oko 400. Su­di­ja: Đor­đi­je Ća­lić (Nik­šić) 2. Po­moć­ni­ci: Bla­žo Bog­da­no­vić (Nik­šić) 2 i Go­ran Šu­ćur (Nik­šić). Stri­jel­ci: Vu­ko­vić u 22. i 45. i Đor­đe­vić u 63. mi­nu­tu za Je­din­stvo. Žu­ti kar­to­ni: Mar­ko­vić i Ro­ga­no­vić (Ce­ti­nje).
JE­DIN­STVO: Đu­ro­vić 2, Bo­šnjak 2, Du­lo­vić 2, Ko­va­če­vić 2, Ban­da 1,5 (od 63. Bo­jić 1), Bo­ri­čić 1,5, Mu­zu­ro­vić 1 (od 57. Đor­đe­vić 1,5), Šah­man 2, Vu­ko­vić 2, Gor­dić 1,5, Drob­njak 2 ( od 75. Ma­rić 1,5).
CE­TI­NjE: M. Pe­ro­vić 0,5, M. Ro­ga­no­vić 1, Ta­či­ba­na 1,5, Dra­ga­nić 0,5 (od 80. Bo­ro­zan -), Mu­jo­vić 1, Ni­ko­če­vić 1, Drob­njak 0,5, N. Pe­ro­vić 0,5 (od 46. Lo­pi­čić 1), Vu­jo­vić 1, Mar­ko­vić 1,5, Čo­lić 1.
Igrač utak­mi­ce: Mi­ljan Ko­va­če­vić (Je­din­stvo) 2.
Po­sled­nju dru­go­li­ga­šku utak­mi­cu Bje­lo­polj­ci su od­i­gra­li sil­no i sa tri go­la u mre­ži za Ce­ti­nje is­p­ra­ti­li ku­ći isto­i­me­nog pro­tiv­ni­ka. Svi go­lo­vi su po­stig­nu­ti po sko­ro istom re­cep­tu iz pre­ki­da, i sva tri pu­ta u ulo­zi asi­sten­ta bio je mla­đa­ni Mi­ljan Ko­va­če­vić. Na­kon nje­go­vih pre­ki­da mre­žu go­sti­ju tre­sli su Da­ni­lo Vu­ko­vić dva pu­ta i re­zer­vi­sta Ste­fan Đor­đe­vić.
Pri­je utak­mi­ce pred­sjed­nik Ce­ti­nja Jo­van Mar­ko­vić uru­čio je svom ko­le­gi - pr­vom čo­vje­ku Je­disntva Dže­ma­lu Lju­ško­vi­ću na dar umjet­nič­ku sli­ku, kao če­stit­ku za ula­zak u Pr­vu li­gu.M.N.

Br­sko­vo – Brat­stvo 1:1 (0:1)
Sta­di­on: Br­sko­va. Gle­da­la­ca: 200. Su­di­ja: Mar­ko Iva­no­vić (Ce­ti­nje). Po­moć­ni­ci: Mi­o­drag Bra­jo­vić (Spuž) i Sr­đan Jo­va­no­vić (Bar). Stri­jel­ci: Go­lu­bo­vić u 69. iz je­da­na­ster­ca za Br­sko­vo, a Mar­ko­vić u 4. mi­nu­tu za Brat­stvo. Žu­ti kar­to­ni: A. Ćo­rić, Ra­du­lo­vić (Br­sko­vo), Sta­ni­šić, Mar­ko­vić, Mi­jo­vić, Sti­je­po­vić, Bo­gi­će­vić, Aj­ko­vić (Brat­stvo).
BR­SKO­VO: Ma­ro­je­vić, Vu­ka­di­no­vić, Go­lu­bo­vić, Pan­du­ri­ca (od 78. M. Ćo­rić), Ra­do­je­vić, Ra­du­lo­vić, Vo­ji­no­vić, Ban­da, Kru­ščić, A. Ćo­rić (od 46. Da­mja­no­vić), Sta­ni­šić (od 60. Mi­la­čić).
BRAT­STVO: Bo­gi­će­vić, Bol­tu­nov, Mar­ko­vić (od 46. Aj­ko­vić), Sta­ni­sa­vić, Sti­je­po­vić, Ota­še­vić, Mi­jo­vić, Pa­lje­vić, Sta­ni­šić, Vla­o­vić, Ra­de­no­vić.
Br­sko­vo i Brat­stvo igra­li su u Moj­kov­cu ne­ri­je­še­no 1:1, či­me su do­ma­ći fud­ba­le­ri pro­pu­sti­li jed­nu od po­sled­njih šan­si da osta­nu u Dru­goj li­gi.

Je­ze­ro - Iga­lo 1:0 (1:0)
Grad­ski sta­di­on na Ra­ci­ni. Gle­da­la­ca: oko 1.000. Su­di­ja: Ra­do­je Pa­jo­vić (Pod­go­ri­ca) 2. Po­moć­ni­ci: Di­mi­tri­je Mr­gu­no­vić (Pod­go­ri­ca 2) i Đor­đi­je Ra­žna­to­vić (Ce­ti­nje) 2. Stri­je­lac: Kru­ščić u 40 mi­nu­tu. Žu­ti kar­to­ni: Si­mo­vić (Iga­lo).
JE­ZE­RO: Pa­vli­čić 1,5, Mi­lo­še­vić 1, Aj­ko­vić 1 (Ko­va­če­vić-), Gu­tić 2, Ta­lo­vić 1,5, Če­kić 2,5, Dre­ško­vić 2, Ra­don­čić 2, Kru­ščić 2 (Kr­cić-), Ra­de­no­vić 2, Sti­je­po­vić  1,5
IGA­LO: Vu­jo­vić 2, Si­mo­vić 1, Gr­bić 1, Ko­pri­vi­ca 1,5, Vuč­ko­vić 1, Ka­ra­džić 1, Pa­vli­če­vić 1(Ma­slo­var-), Ma­tić 1, Šće­pa­no­vić 1, Ći­pra­nić 1, Gu­gić 1.
Igrač utak­mi­ce: Emir Če­kić (Je­ze­ro) 2,5
Pred pre­pu­nim tri­bi­na­ma na grad­skom sta­di­o­nu u Pla­vu, Je­ze­ro je bor­be­nom i na­da­sve pa­met­nom igrom, od pr­vog do po­sled­njeg mi­nu­ta, osvo­ji­lo
bo­do­ve spa­sa. To­kom ci­je­le utak­mi­ce Je­ze­ro je igra­lo na­pa­dač­ki, šan­se su se re­đa­le kao na tra­ci, a gol za po­bje­du po­sti­gao Kru­ščić u 40. mi­nu­tu.
R.G.

Ibar – Be­ra­ne 4:2 (3:0)
Sta­di­on Ibra. Gle­da­la­ca: oko 700. Su­di­ja: Mi­le­ta Šće­pa­no­vić (Pod­go­ri­ca) 2. Po­moć­ni­ci: Želj­ko Pa­vi­će­vić (Pod­go­ri­ca) 2 i Ne­nad Živ­ko­vić (Pod­go­ri­ca) 2. Stri­jel­ci: Mu­rić u 24. iz pe­na­la, Kor­ni­čuk u 37, Da. Ko­šu­ta u 44. i Ta­hi­ro­vić u 89. za Ibar, a Islja­mi u 54. i Ka­lić u 86. mi­nu­tu za Be­ra­ne. Žu­ti kar­to­ni: Mu­rić, Voj­vo­dić (Ibar). Cr­ve­ni kar­ton: Dr. Vu­ki­će­vić u 20. mi­nu­tu (Be­ra­ne).
IBAR: Je­lo­vac 1,5, Škri­jelj 1,5 (Šut­ko­vić 1,5), Mu­rić 2,5 (De. Ko­šu­ta -), Ta­hi­ro­vić 2,5, Da. Ko­šu­ta 2, Kor­ni­čuk 2 (Ka­lač -), Ja­ma­mo­to 1,5, Dža­no­vić 2, Ja­re­dić 2, Go­ra­no­vić 2, Voj­vo­dić 1,5.
BE­RA­NE: Be­ćić 2, Vu­či­nić 0,5, E. Hu­re­mo­vić 1, A. Hu­mre­o­vić 1,5, Islja­mi 2, Dr. Vu­ki­će­vić, Da. Vu­ki­će­vić 1 (Bu­ba­nja 1), Cim­ba­lje­vić 1,5 (O. Hu­re­mo­vić 1), Šće­kić 1, Tmu­šić 1 (Sa­vić 1,5), Ka­lić 2.
Igrač utak­mi­ce: Amer Ta­hi­ro­vić (Ibar) 2,5.
U me­ču bi­ti ili ne bi­ti, Ibar je nad­i­grao kom­ši­je iz Be­ra­na i upi­sao tri­jumf, ko­ji zna­či i oču­va­nje dru­go­li­ga­škog sta­tu­sa. Raz­i­gra­ni Ro­žaj­ci već do po­lu­vre­me­na su osi­gu­ra­li osva­ja­nje ci­je­log pli­je­na, a po­sao im je olak­šan na­kon što je Dra­go­slav Vu­ki­će­vić kao zad­nji igrač u svom še­sna­e­ster­cu sru­šio Kor­ni­ču­ka i mo­rao u svla­či­o­ni­cu. K.D.

Kom – Rad­nič­ki 2:0 (1:0)
Sta­di­on Ko­ma na Zla­ti­ci: Gle­da­la­ca: oko 100. Su­di­ja: Ni­ko­la Da­ba­no­vić (Pod­go­ri­ca) 1,5. Po­moć­ni­ci: De­jan Ra­ko­vić (Pod­go­ri­ca) 1,5 i Uroš Ra­šo­vić (Pod­go­ri­ca) 1,5. Stri­je­lac: Ni­ši­ka­va u 28. i 63. mi­nu­tu.
KOM: Sa­ša Iva­no­vić 1,5, Ra­do­njić 1,5 (Vu­jo­še­vić 1,5), Ste­fan Iva­no­vić 1,5, Ra­de­vić 1,5, Ćet­ko­vić 2, Da­be­tić 1,5, Erik 1,5, Ni­ši­ka­va 2 (Bra­jo­vić-), Jo­vo­vić 1 (Ki­li­bar­da 1), Đu­ka­no­vić 1, Đur­ko­vić 1,5.
RAD­NIČ­KI. Ig. Asa­no­vić 1,5, Tmu­šić 1, Đan­ga 1, Jek­nić 1, Ni­ša­vić 1, Vu­če­vić 1, An­to­njuk 1, Or­din­skij 1,5, Ra­ko­vić 1,5, Bo­ško­vić 1,5, Iv. Asa­no­vić 1,5.
Igrač utak­mi­ce: Ni­ši­ka­va (Kom) 2.
Meč za pre­stiž na Zla­ti­ci pri­pao je Ko­mu, ko­ji je za raz­li­ku od eki­pe Rad­nič­kog ma­te­ri­ja­li­zo­vao dvi­je šan­se, a oba pu­ta ne­u­mo­ljiv je bio Ni­ši­ka­va. Iza­bra­ni­ci Ve­ska Ste­še­vi­ća ta­ko su se na naj­ljep­ši na­čin opro­sti­li od svo­jih na­vi­ja­ča i bi­li pra­vi hit u dru­gom di­je­lu pr­ven­stva. K.D.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"