Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ugrabio da Branu odloži plaćanje do 2021. godine * Ponovo gase Vajber na dan izbora * Raskidamo koaliciju ako me smijene * Vlada se kod banaka zadužuje još 20 miliona * Ugrabio da Branu odloži plaćanje do 2021. godine * Pripremam veliki koncert u Beogradu * Vlatkova nova avantura
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 11-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Saleh Abdula, azilant iz Jemena :
Radije bih poginuo nego ostao da živim u Crnoj Gori.

Vic Dana :)

Diplomirao političar na privatnom fakultetu, pa kaže ženi:
- Da sam znao da je ovako lako, završio bih i srednju.


U Njemačkoj se za vrijeme rata provela jedna anketa.
- Smetaju li vam Bosanci u Njemačkoj?
5 odsto: Da, želimo da odu odavde.
15 odsto: Ne, dobri su to ljudi.
80 odsto: Kome ba smetamo?!


Pitanje:
- Kako se kune ciganka?
Odgovor:
- Nevina sam, djece mi....Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport DARKO PEŠIĆ U RAZGOVORU ZA „DAN” SUMIRA UTISKE NEDAVNO ZAVRŠENOG DVORANSKOG EVROPSKOG PRVENSTVA U ATLETICI
Cetinjanin ispisao istoriju
Cetinjanin ispisao istoriju
Pret­hod­nog vi­ken­da u Be­o­gra­du odr­ža­no je dvo­ran­sko pr­ven­stvo Evro­pe u atle­ti­ci na ko­jem je za­bli­stao cr­no­gor­ski sed­mo­bo­jac Dar­ko Pe­šić i za­u­zeo še­sto mje­sto. Ogrom­na od­ri­ca­nja, na­por­ni tre­nin­zi i ve­li­ka že­lja za uspje­hom is­pla­ti­li su se dva­de­set­pe­to­god­šnjem Ce­ti­nja­ni­nu. Pe­šić je ka­ri­je­ru za­po­čeo u rod­nom gra­du, ali je u ne­do­stat­ku osnov­nih uslo­va za tre­ning mo­rao da se sna­la­zi u tu­đem dvo­ri­štu. Na­kon šam­pi­o­na­ta Sta­rog kon­ti­nen­ta u Am­ster­da­mu 2016. uspio da ostva­ri nor­mu i za dvo­ran­sko pr­ven­tvo u Be­o­gra­du i da na naj­bo­lju na­čin re­pre­zen­tu­je Cr­nu Go­ru. Ve­li­kih 5984 bo­do­va su na­ja­va još bo­ljih re­zul­ta­ta.
– Ni­sam htio da na­ja­vlju­jem ra­ni­je ali bio sam spre­man za 6.000 po­e­na. Pre­za­do­vo­ljan sam, me­da­lja mi je iz­ma­kla za sve­ga 126 po­e­na. I po­red to­ga što mi je ovo bio de­bi na dvo­ran­skom pr­ven­stvu Evro­pe ni­sam osje­ćao pri­ti­sak. To je stvar ko­ja uspo­ra­va. Bje­žao sam od lju­di ko­ji bi po­di­za­li ten­zi­je, pa čak i u dvo­ra­ni to­kom tak­mi­če­nja. Mom­ci sa ko­ji­ma sam se tak­mi­čio su mno­go is­ku­sni­ji, ne­ki od njih su čak ima­li i Olim­pij­ske igre iza se­be, dok sam ja do­šao kao 15, a za­vr­šio sam šam­pi­o­nat kao še­sti u Evro­pi. Taj re­zul­tat po­ka­zu­je da sam po­stao obi­ljan tak­mi­čar i da se od me­ne u bu­duć­no­sti mo­gu oče­ki­va­ti ve­li­ke stva­ri – su­mi­­rao je za „Dan” uti­ske od pro­šlog vi­ken­da Pe­šić.
Pod­sje­ća­nja ra­di Ce­ti­nja­nin je na­kon pr­vog da­na i če­ti­ri di­ci­pli­ne sa 3317 bo­do­va za­u­zi­mao osmo mje­sto. U tr­ci na 60 me­ta­ra je po­sta­vio lič­ni re­kord (07.22) na­kon če­ga je i u sko­ku u dalj sa 7,12 me­ta­ra po­sta­vio na­ci­o­nal­ni re­kord. Pr­vu po­bje­du ostva­rio je u ba­ca­nju ku­gle sa 16,08 me­ta­ra. Ta­ko­đe je u sko­ku u vis ostva­rio za­pa­žen re­zul­tat sa pre­sko­če­nih 2,01 m, što mu je ujed­no i naj­bo­lji „let’’ se­zo­ne.
– Bio sam svje­stan na­kon pr­vog da­na da je tak­mi­če­nje kre­nu­lo že­lje­nim to­kom. U tom tre­nut­ku sam imao broj bo­do­va ko­ji je na­go­vje­šta­vao oba­ra­nje na­ci­o­nal­nog re­kor­da. Znao sam da pred­sto­je još tri za­htjev­ne di­sci­pli­ne, ali sam bio si­gu­ran da sam na pra­vom pu­tu što se is­po­sta­vi­lo kao tač­no.
Već na star­tu dru­gog da­na, Pe­šić je za­bli­stao u tr­ci na 60 me­ta­ra s pre­po­na­ma. S vre­me­nom od 7,99 se­kun­di je po tre­ći put ove se­zo­ne po­pra­vio lič­ni, a ujed­no i na­ci­o­nal­ni re­kord. Pred še­stu disci­pli­nu (skok s mot­kom), cr­no­gor­ski atle­ti­čar je pre­u­zeo pe­tu po­zi­ci­ju či­me se umi­je­šao u bor­bu za me­da­lje. Ipak, sa ne pre­tje­ra­no do­brim sko­kom (4,60 m) i osvo­je­nih 790 bo­do­va evrop­sko od­lič­je je iz­ma­klo. Na­kon lo­ši­jeg re­zul­ta­ta u pret­po­sled­njoj di­sci­pli­ni, Dar­ko je od­lič­nom tr­kom i po­bje­dom na 1.000 me­ta­ra za­o­kru­žio sja­jan na­stup u Be­o­gra­du.
– Po­sli­je pe­te dic­pi­li­ne na­pra­vio skok od tri mje­sta sa iz­gled­nim šan­sa­ma za osva­ja­nje ne­ke od me­da­lja. Me­đu­tim, u še­stoj disci­pli­ni ni­je išlo sve ka­ko sam za­mi­slio. Na­kon dva ne­u­spje­la po­ku­ša­ja na 4,70, usli­je­di­la je ce­re­mo­ni­ja do­dje­le me­da­lja za ne­ku od discip­li­na, to­kom ko­je sam, na­ža­lost i tre­ći put obo­rio lje­stvi­cu. Bio sam vid­no iz­ner­vi­ran pred po­sled­nju disci­pli­nu. Uz po­moć tre­ne­ra sa ko­jim sam sa­ra­đi­vao u Šved­skoj, Vla­da Pe­tro­vi­ća, uspio sam da se psi­hič­ki vra­tim i da bu­dem spre­man za po­sled­nju discpi­li­nu. To­kom tr­ke na 1000 me­ta­ra do­bio sam ve­li­ki vje­tar u le­đa od srp­ske pu­bli­ke, za­hva­lju­ju­ći če­mu sam sjaj­no fi­ni­ši­rao i po­bi­je­dio sa re­zul­ta­tom od 2:38.33, što je ujed­no i dvo­ran­ski re­kord Cr­ne Go­re – su­mi­rao je uči­nje­no Dar­ko Pe­šić.
Na­kon is­crp­nog tak­mi­če­nja, no­vi iza­zo­vi br­zo do­la­ze, a naj­ve­ći ak­ce­nat se sta­vlja na Svjet­sko pr­ven­stvo u Lon­do­nu ovog lje­ta.
– Že­lim da se do­bro od­mo­rim. Ma­kar de­set da­na za me­ne ne­ma atle­ti­ke. On­da ću kre­nu­ti sa pri­pre­ma­ma za ljet­nju se­zo­nu sa ak­cen­tom na Svjet­sko pr­ven­stvo. Ra­di­ću sve. Do­du­še sa­da pa­met­ni­je ne­go ra­ni­je. Mo­gu re­ći da sam sve skoc­kao ka­ko tre­ba i da su osta­lo sit­ni­ce na ko­ji­ma ću ra­di­ti do kra­ja svo­je ka­ri­je­re. Vje­ru­jem da ću na­sta­vi­ti sa do­brim re­zul­ta­ti­ma i da ću se u av­gu­stu na­ći u Lon­do­nu – za­klju­čio je Pe­šić.L.M.


Ob­ra­do­vić ve­li­ka po­dr­ška

Ve­li­ku po­dr­šku to­kom tre­na­žnog pro­ce­sa i sa­mog tak­mi­če­nja Pe­ši­ću je pru­žio Go­ran Ob­ra­do­vić. Ujed­no tre­ner Iva­ne Špa­no­vić je re­kao da je Dar­kov re­zul­tat plod ve­li­kog ra­da i za­la­ga­nja. Na­kon is­crp­nog tak­mi­če­nja, no­vi iza­zo­vi br­zo do­la­ze, a naj­ve­ći ak­ce­nat se sta­vlja na Svjet­sko pr­ven­stvo u Lon­do­nu ovog lje­ta.
– Sa Ob­ra­do­vi­ćem sam ra­dio pret­hod­nih šest mje­se­ci i sva­ka­ko da nje­go­va po­dr­ška zna­či. On je sta­ri li­sac. Ne pri­ča­mo pu­no, do­vo­ljan je po­gled i ja znam šta tre­ba da ura­dim. Fun­ki­co­ni­še­mo ka­ko tre­ba, kao pra­vi tim – ka­zao je Pe­šić.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"