Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Svetova ekipa ojadila državu za još četiri miliona * Napadači pucali pred djecom * Ne plaćaju poreze dvije i po godine * Pas 15 puta ujeo dječaka * Svetova ekipa ojadila državu za još četiri miliona * Prokletstvo evropskog bogatstva * Pobačaj države
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-06-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Stevan Katić, predsjednik Opštine Herceg Novi:
Premijer treba da dođe u Herceg Novi na Dan opštine, a ne da predsjednik opštine ide u Podgoricu.

Vic Dana :)

Natpis sa jednog nadgrobnog spomenika:
– Ovdje leži moja žena, a ja kod kuće počivam u miru!
Kako se na njemačkom kaže `dečko koji brine o curama´?
• Curbrigen.
Kako je najlakše potopiti podmornicu punu plavuša?
• Dovoljno je pokucati na vrata.
Uči tata Pericu da sabira. Pita on njega:
– Ako kucnem dva puta i još dva puta, koliko sam puta kucnuo?
– Tata, neko kuca - kaže Perica.
Tata odgovori:
– Pa, ja kucam, Perice...
Na to će Perica:
– Ma, uđi, tata!
Šta jedu ljudožderi za vrijeme posta?
– Ronioce!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport SELEKTOR CRNE GORE ZVEZDAN MITROVIĆ SA SVOJIM MONAKOM VEČERAS POČINJE JURIŠ NA TITULU ŠAMPIONA FRANCUSKE
Svjestan težine izazova
Svjestan težine izazova Suđenje u Francuskoj bilo je na štetu Monaka. Biće problema u reprezentaciji
Za sa­mo ne­ko­li­ko go­di­na ko­šar­ka­ši Mo­na­ka su od dru­go­li­ga­ša po­sta­li ne­za­o­bi­la­zna si­la u šam­pi­o­na­tu Fran­cu­ske, a svi us­pje­si ti­ma iz kne­že­vi­ne ve­za­ni su za Zve­zda­na Mi­tro­vi­ća. Sa­da je pred se­lek­to­rom Cr­ne Go­re naj­ve­ći iza­zov, jer nje­gov tim ve­če­ras po­či­nje bor­bu za ti­tu­lu pro­tiv Le Ma­na. Mo­na­ko se na­šao na no­vom te­re­nu i mo­ra­će da se adap­ti­ra.
- Ne tre­ba za­bo­ra­vi­ti da se mi već tri se­zo­ne tak­mi­či­mo u Pr­voj li­gi i da smo sva tri pu­ta re­gu­lar­ni dio šam­pi­o­na­ta za­vr­ša­va­li na pr­vom mje­stu. Me­đu­tim, do sa­da smo is­pa­da­li u plej-ofu što je bi­la po­sle­di­ca i ne­kih stva­ri van igre. Čak i u se­ri­ji sa Li­mo­žom smo ima­li vr­lo pr­o­ble­ma­tič­no su­đe­nje u dvi­je utak­mi­ce. Od­re­a­go­va­li su i ne­ki na­ši igra­či, bi­li ka­žnje­ni, ali su on­da su­di­je nor­mal­no od­ra­di­le po­sao i evo nas u fi­na­lu. Mo­ra se pri­mi­je­ti­ti da Mo­na­ko ima dru­ga­či­ji tret­man od ne­kih kon­ku­re­na­ta i da su po­sto­ja­li i ne­sport­ski fak­to­ri, ma­da po bu­dže­tu di­je­li­mo tre­će i če­tvr­to mje­sto sa Le Ma­nom, ob­ja­snio je Mi­tro­vić.
On je svje­stan da će u fi­nal­noj se­ri­ji ima­ti te­žak po­sao pro­tiv is­ku­sne eki­pe.
- Le Man je na­pra­vio ve­li­ki uspjeh jer je iz­ba­cio Stra­zbur i Asvel ko­ji su bi­li fa­vo­ri­ti. Oba pu­ta su nas do­bi­li u re­gu­lar­nom di­je­lu pr­ven­stva, što do­volj­no go­vo­ri ka­kav nas po­sao če­ka. Ra­di se o eki­pi ko­ja u svo­jim re­do­vi­ma ima ne­ko­li­ko is­ku­snih fran­cu­skih ko­šar­ka­ša i ame­rič­kih in­ter­na­ci­o­na­la­ca. Ima­ju ta­len­to­va­nog cen­tra Fa­la, ko­ji će sa vi­si­nom od 222 cen­ti­me­tra si­gur­no ima­ti NBA ka­ri­je­ru. Dr­že re­kord po uza­stop­nim uče­šći­ma u plej-ofu i si­gur­no je da su is­ku­sni­ji od nas.
Mo­na­ko u fi­nal­noj se­ri­ji ima pred­nost do­ma­ćeg par­ke­ta, ali Mi­tro­vić sma­tra da to u fran­cu­skom šam­pi­o­na­tu ne zna­či ni­šta.
- U Li­gi Fran­cu­ske do­ma­ći te­ren prak­tič­no ne pred­sta­vlja ni­ka­kvu pred­nost. Po­da­tak da su od pr­vih šest če­tvrt­fi­nal­nih utak­mi­ca pro­šle se­zo­ne pet do­bi­li go­sti do­volj­na je po­tvr­da. Ta­ko da se ne osla­nja­mo pre­vi­še na to.
Čim za­vr­ši fi­nal­nu se­ri­ju u Fran­cu­skoj Zve­zda­na Mi­tro­vi­ća če­ka re­pre­zen­ta­tiv­ni kva­li­fi­ka­ci­o­ni pro­zor. A tek tu se su­sre­će sa broj­nim pro­ble­mi­ma. Pro­tiv Bje­lo­ru­si­je i Slo­ve­ni­je ne­će mo­ći da ra­ču­na na Vu­če­vi­ća, Du­blje­vi­ća, Se­ku­li­ća, To­do­ro­vi­ća, Po­po­vi­ća, Ra­don­či­ća, Ili­ća...
- Čuo sam se sa Vu­če­vi­ćem. On mi je iz­nio svo­je raz­lo­ge. Imao je du­gu pa­u­zu, a i ovo mu je po­sled­nja se­zo­na ugo­vo­ra, ta­ko da je od­lu­čio da pre­sko­či ovaj pro­zor. Du­blje­vić je svra­tio kod me­ne u Mo­na­ko. Ima pro­ble­ma sa po­vre­dom i ako se opo­ra­vi ra­ču­na­mo na nje­ga u sep­tem­bru. Se­ku­lić i To­do­ro­vić su po­vri­je­đe­ni, od pri­je Po­po­vić, sa­da Ilić, ta­ko­đe i Vra­nješ. Ra­don­čić je imao svo­je raz­lo­ge, ta­ko da smo u te­škoj si­tu­a­ci­ji. Uz to po­sli­je na­por­nog pr­ven­stva i pa­u­ze ne zna­mo u ka­kvom sta­nju će do­ći re­pre­zen­ta­tiv­ci, a ima­mo sa­mo ne­ko­li­ko da­na za pri­pre­me. Uko­li­ko fi­nal­na se­ri­ja po­tra­je i ja ću u Cr­nu Go­ru do­ći tek 25. ju­na. Sve to pra­vi ve­li­ke pro­ble­me. Isti­na, mo­ji po­moć­ni­ci će ra­di­ti ne­ko­li­ko da­na sa di­je­lom re­pre­zen­ta­ti­va­ca u Nik­ši­ću. Zbog oba­ve­za u mla­đim se­lek­ci­ja­ma ovaj put ne mo­že­mo ra­ču­na­ti ni na ne­ko­li­ko ta­len­to­va­nih igra­ča, ko­je bi­smo pri­klju­či­li se­ni­o­ri­ma. Ovo stvar­no ne­ma smi­sla. Si­stem je pot­pu­no na­o­pak. FI­BA po­ka­zu­je pot­pu­no ne­ra­zu­mi­je­va­nje, ali i po­red to­ga mo­ra­mo po­ku­ša­ti da od­ra­di­mo po­sao, po­ru­čio je Mi­tro­vić.
N.Z.

Naj­va­žni­je sa Bje­lo­ru­si­jom

Naj­va­žni­ja utak­mi­ca kva­li­fi­ka­ci­ja za Svjet­sko pr­ven­stvo je ona sa Bje­lo­ru­si­jom u Nik­ši­ću 28. Ju­na. Uko­li­ko cr­ve­ni po­bi­je­de iz­bo­ri­će pla­sman u dru­gi krug kva­li­fi­ka­ci­ja.
- Da su se oda­zva­li svi igra­či ko­ji su bi­li pred­vi­đe­ni si­gur­no da bi­smo bi­li ve­li­ki fa­vo­ri­ti pro­tiv Bje­lo­ru­si­je. Ova­ko će­mo si­gur­no ima­ti pro­ble­ma. Uknji­ži­li smo va­žnu po­bje­du pro­tiv njih na stra­ni i ako od­bra­ni­mo naš par­ket ide­mo u sle­de­ći krug kva­li­fi­ka­ci­ja. Bje­lo­ru­si­ja ni­je ne­ko ču­do, ali ra­di se o tak­mi­čar­skoj eki­pi, a vi­di­te ka­kva je si­tu­a­ci­ja kod nas. Nji­ho­vi re­pre­zen­ta­tiv­ci pre­te­žno igra­ju za Cmo­ki i oni su ra­ni­je za­vr­ši­li sa oba­ve­za­ma i ima­li su vi­še vre­me­na da se od­mo­re, re­kao je Mi­tro­vić.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"