Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Sari ne daju iz zatvora, optuženoj za smrt mladića prihvatili kauciju * Crna Gora ne mora da uvodi evropske sankcije * Hodžu optužili za fizički napad * Kolarević ima dvije firme, pet zgrada i šest kuća * Vulkan koji je zbrisao civilizaciju * Sari ne daju iz zatvora, optuženoj za smrt mladića prihvatili kauciju * Ličnu emancipaciju dizajnirala stilom
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 25-08-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Goran Jovanović, direktor Fondacije „Budi human̶:
– Ne postoji nijedna fondacija u svijetu koja omogućava ovoliki vid transparentnosti. Fondacija „Budi human” pruža kompletnom javnom mnjenju uvid za bilo koje dijete koliko je stiglo SMS poruka i to se uživo može pratiti.

Vic Dana :)

Žali se Mujo policajcu:
●Sa krova one zgrade neko mi je bacio kutiju na glavu.
●A šta je bilo u njoj?
●Ništa.
●A u kutiji?

Uđe Mujo u kafanu, naruči pivo i pogleda u džep i tako 5-6 puta. Konobar mu priđe i upita iz radoznalosti, zašto poslije svakog piva gleda u džep.
A Mujo će:
- Tu mi je slika od moje žene Fate, pa kad postane lijepa znači vrijeme mi je da idem kući.


Nađu dva zeca pušku u šumi. Jedan uhvati za cijev, a drugi za kundak i počnu da se otimaju. U tom trenutku puška opali i jednom razvali lice. Na to će onaj drugi: Brate, i ja sam se uplašio, al‘ što praviš takve grimase?!
Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport - datum: 2019-04-22 KOŠARKAŠI BUDUĆNOST VOLI U MAJSTORICI FINALA ABA LIGE VEČERAS (19) GOSTUJU CRVENOJ ZVEZDI
Odlučuju fokus i kontrola
Došao čas odluke Odlučuju fokus i kontrola Suad Šehović: Zvezda je favorit, ali... Milan Tomić: Borbeno i hladne glave
Kuc­nuo je čas ka­da će se vi­dje­ti da li je ovaj sa­stav Bu­duć­nost Vo­li na­pra­vljen od šam­pi­on­skog što­fa. Pod­go­ri­ča­ni u maj­sto­ri­ci fi­na­la ABA li­ge ve­če­ras go­stu­ju Cr­ve­noj zve­zdi. Vi­še ne­ma pri­li­ke za po­prav­ni. Pla­vi su u si­tu­a­ci­ju da do­bi­ju ili se opro­ste od ti­tu­le i uče­šća u Evro­li­gi. Na pr­ve dvi­je utak­mi­ce u dvo­ra­ni „Alek­san­dar Ni­ko­lić” pro­šli su kao bo­si po tr­nju, po sve­mu su­de­ći sa­da će ih do­če­ka­ti još že­šća at­mos­fe­ra, pa ne­kog pre­ve­li­kog pro­sto­ra za gre­ške ne­će bi­ti. Tre­ner Bu­duć­nost Vo­li Ja­smin Re­pe­ša zna re­cept za po­bje­du u maj­sto­ri­ci.
- Kon­tro­la utak­mi­ce, pr­ven­stve­no kon­tro­la Zve­zdi­nih la­kih po­e­na i ofan­ziv­nog sko­ka mo­ra bi­ti bo­lja. To smo već jed­nom gle­da­li. Ka­da su u rit­mu la­kih po­e­na ni­je ih la­ko za­u­sta­vi­ti. Pri­mi­li smo u pr­voj če­tvr­ti­ni otvo­re­ne troj­ke, po­tom se to­kom či­ta­ve utak­mi­ce mu­či­li sa ofan­ziv­nim sko­kom. To su oni na­rav­no zna­li da is­ko­ri­ste. U vi­še na­vra­ta smo se u ra­nim fa­za­ma me­če­va su­o­či­li sa dvo­ci­fre­nim mi­nu­som. To ta­mo ne smi­je da se de­si. Fo­kus, kon­tro­la utak­mi­ce, ključ je za igra­nje maj­sto­ri­ce, po­ru­čio je Re­pe­ša.
Is­ku­sni Su­ad Še­ho­vić sma­tra da je Cr­ve­na zve­zda pred svo­jim na­vi­ja­či­ma fa­vo­rit, ali i na­ja­vlju­je ve­li­ku bor­bu za ti­tu­lu.
- Če­ka nas vruć te­ren, spre­ma­mo se, od­mo­ri­li smo do­volj­no. Igra­li smo ta­mo dvi­je utak­mi­ce ko­je ni­su po­volj­no za­vr­ši­le po nas. Po­sli­je ta­kvih me­če­va smo do­bro od­go­vo­ri­li na na­šem te­re­nu. Če­ka nas maj­sto­ri­ca ne­što pot­pu­no no­vo za ABA fi­na­la. Na Zve­zdi­nom par­ke­tu do­ma­ćin je fa­vo­rit, ali mi ide­mo ta­mo da od­i­gra­mo još jed­nu do­bru utak­mi­cu, da na go­stu­je­ćem te­re­nu do­če­ka­mo po­bje­du.
Tre­ner Cr­ve­ne zve­zde Mi­lan To­mić oče­ku­je da će nje­go­vi iza­bra­ni­ci zna­ti da is­ko­ri­ste ogrom­nu ener­gi­ju ko­ju će do­bi­ja­ti sa tri­bi­na i vje­ru­je da mo­gu do ci­lja, osva­ja­nja ti­tu­le.
- Oče­ku­je nas fi­nal­na utak­mi­ca. Ima­li smo mo­guć­nost da po­bi­je­di­mo u Pod­go­ri­ci, ali smo već u pot­pu­no­sti okre­nu­ti ovo­me što sli­je­di. Zna­mo da će­mo ima­ti ogrom­nu po­dr­šku sa tri­bi­na i hva­la na­vi­ja­či­ma što su pre­po­zna­li da nam je po­treb­na po­dr­ška da do­đe­mo do ci­lja. Mo­ra­mo da od­i­gra­mo ja­ko bor­be­no, pa­met­no, da ima­mo vr­hun­ski kon­cen­tra­ci­ju 40 mi­nu­ta, hlad­ne gla­ve, ali ko­ri­ste­ći tu ogrom­nu ener­gi­ju ko­ju će­mo do­bi­ja­ti sa tri­bi­na i od na­ših na­vi­ja­ča. Uz po­moć njih svi čvr­sto vje­ru­je­mo da mo­že­mo do ci­lja ko­ji je za­cr­tan i za ko­ji smo se bo­ri­li od pr­vog da­na i pr­vog ko­la ABA li­ge.
Iz KK Cr­ve­na zve­zda su ju­če ot­kri­li da će na ula­zi­ma kon­tro­le bi­ti vr­lo de­talj­ne i ape­lo­va­li na na­vi­ja­če da ne uba­cu­ju ni­šta na par­ket.
N.Z.


Opro­štaj Go­ge Bi­tad­zea

Maj­sto­ri­ca fi­na­la sa Cr­ve­nom zve­zdom bi­će po­sled­nja utak­mi­ca Go­ge Bi­tad­zea u dre­su Bu­duć­nost Vo­li. On se za­tim vra­ća u Me­ga Be­maks iz ko­je je kao po­zajm­ljen igrač sti­gao u Pod­go­ri­cu.
- Če­ka me po­sled­nji meč u dre­su Bu­duć­nost Vo­li i mo­ram pru­ži­ti sve od se­be. Da na te­re­nu osta­vim ono naj­bo­lje što mo­gu i imam. Maj­sto­ri­ca fi­na­la od­lu­ču­je šam­pi­o­na i već sa­da zna­mo da je to po­seb­na pri­li­ka za pam­će­nje. Re­cept za po­bje­du je ja­san, igra­ti sr­ča­no do kra­ja. Tro­fej je u igri, to i že­li­mo, ja­san je bio Bi­tad­ze.
Ina­če, gru­zij­ski cen­tar će po­sli­je oba­ve­za u šam­pi­o­na­tu Sr­bi­je iza­ći na NBA Draft, gdje se oče­ku­je da bu­de iza­bran u pr­voj run­di.


I tra­di­ci­ja pro­tiv pla­vih

Ako je su­di­ti po tra­di­ci­ji šan­se ko­ša­r­ka­ša Bu­duć­nost Vo­li da od­bra­ne ti­tu­lu su vr­lo ma­le. Na­i­me, pro­tiv Zve­zde u Pi­o­ni­ru (dvo­ra­ni „Alek­san­dar Ni­ko­lić”) u re­gi­o­nal­noj li­gi ima­ju skor 3:18. Pot­sje­ti­mo, u pr­ve dvi­je utak­mi­ce ove fi­nal­ne se­ri­je po­ra­že­ni su 72:91 i 69:107.


Su­de Pukl, Hor­dov i Maj­kić

Čel­ni­ci ABA li­ge od­lu­či­li su da maj­sto­ri­cu fi­na­la iz­me­đu Cr­ve­ne zve­zde i Bu­duć­nost Vo­li su­de Sa­ša Pukl (Slo­ve­ni­ja), To­mi­slav Hor­dov i Ma­rio Maj­kić (Hr­vat­ska). Hor­dov i Pukl su su­di­li i u pr­voj utak­mi­ci se­ri­je, Hor­dov i Maj­kić su di­je­li­li prav­du u tre­ćem me­ču u Mo­ra­či.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"