Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
SNP i Demos napustili parlament * Mandiću danas presuda * Neće da robija zbog kuma * Migo dao stan i Vukinoj ženi * Kinezi pjevali „Bjelasicom pasla stada” * Stradao medvjed * SNP i Demos napustili parlament
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Dolazi Mujo u kino i kupi jednu kartu za film. Poslije dvije minute, dolazi i kupuje još jednu, i tako nekoliko puta. Prodavač ga pita:
- Pa što će vam toliko karata za isti film?
- Znam ja da je dovoljna jedna, ali onaj na vratima mi svaku podere.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Srbija IZVRŠNI SAVJET UNESKA PODRŽAO PRIJEM KOSOVA
Crna Gora opet izdala Srbiju
Sjednica Izvršnog savjeta Uneska Crna Gora opet izdala Srbiju Crna Gora i Makedonija juče su bile među 27 zemalja koje su glasale za prijem Kosova u Unesko Odluka da se predlog za prijem Kosova u Unesko uputi Generalnoj konferenciji te organizacije je odluka velikih i moćnih država i njom je pogaženo i međunarodno pravo i pravda, izjavio je Đurić
Ve­ći­nom gla­so­va iz­vr­šnog sa­vje­ta Ko­so­vo je pred­lo­že­no za pri­jem u Une­sko. Za je gla­sa­lo 27 čla­no­va tog ti­je­la, 14 je bi­lo pro­tiv, a 14 uz­dr­ža­no.
Pred­stav­ni­ci Ru­si­je i Ku­be, uz po­dr­šku In­do­ne­zi­je, ra­ni­je su za­tra­ži­li od­la­ga­nje sjed­ni­ce, ali je pred­sjed­nik iz­vr­šnog sa­vje­ta taj za­htjev od­bio, na­vo­de­ći da je ini­ci­ja­ti­va za­ka­sni­la. Pred­stav­nik Ku­be je po­tom za­tra­žio pa­u­zu, is­ti­ču­ći da je pre­kr­še­na pro­ce­du­ra, sa­zna­je RTS, ali sjed­ni­ca je ubr­zo na­sta­vlje­na.
Ko­so­vo je na sjed­ni­ci Iz­vr­šnog sa­vje­ta Une­ska pred­sta­vlje­no bez sim­bo­la, a u zgra­di Une­ska na­la­zi se i ko­sov­ski šef di­plo­ma­ti­je Ha­šim Ta­či, ko­ji je ušao u sa­lu gdje se odr­ža­va­la sjed­ni­ca, ali je ubr­zo iza­šao, ja­vlja iz­vje­štač RTS-a.
Am­ba­sa­dor Sr­bi­je pri Une­sku Dar­ko Ta­na­sko­vić oče­ku­je da će se tač­ka ko­ja se od­no­si na Ko­so­vo br­zo pre­ći jer iz­vr­šni sa­vjet tra­ži naj­jed­no­stav­ni­ji put da se pre­va­zi­đe „jed­na oči­gled­no kon­flikt­na si­tu­a­ci­ja”.
Iz­vr­šni sa­vjet ima 58 čla­ni­ca, od ko­jih su 32 pri­zna­le Ko­so­vo, a dva­de­se­tak od tih ze­ma­lja po­dr­ža­lo je i al­ban­ski za­htjev za pri­jem Ko­so­va u Une­sko. Sr­bi­ju po­dr­ža­va­ju Ru­si­ja, Ki­na, Ku­ba, Ar­gen­ti­na, Špa­ni­ja i Bra­zil.
Uko­li­ko pred­log pre­po­ru­ke o pri­je­mu Ko­so­va u Une­sko do­bi­je ve­ći­nu gla­so­va, ko­nač­nu od­lu­ku do­no­si Ge­ne­ral­na kon­fe­ren­ci­ja Une­ska, ko­ja za­sje­da od 3. do 18. no­vem­bra.
Ge­ne­ral­nu kon­fe­ren­ci­ju či­ne pred­stav­ni­ci 195 ze­ma­lja čla­ni­ca. Sva­ka ze­mlja čla­ni­ca ima je­dan glas, a za do­no­še­nje od­lu­ke po­treb­na je dvo­tre­ćin­ska ve­ći­na.
Od­lu­ka da se pred­log za pri­jem Ko­so­va u Une­sko upu­ti Ge­ne­ral­noj kon­fe­ren­ci­ji te or­ga­ni­za­ci­je je od­lu­ka ve­li­kih i moć­nih dr­ža­va ko­jom je po­ga­že­no i me­đu­na­rod­no pra­vo i prav­da, iz­ja­vio je di­rek­tor Kan­ce­la­ri­je za Ko­so­vo i Me­to­hi­ju Mar­ko Đu­rić.
Đu­rić je po­ru­čio da Sr­bi­ja ne­će od­u­sta­ti od di­plo­mat­ske bor­be.
„Bi­će u na­red­nim da­ni­ma na­sta­vlje­na di­plo­mat­ska bor­ba, jer bit­ka za spre­ča­va­nje član­stva Ko­so­va u Une­sko, ko­li­ko god bi­la te­ška, još ni­je go­to­va", pod­vu­kao je Đu­rić.
Di­rek­tor Kan­ce­la­ri­je za Ko­so­vo i Me­to­hi­ju na­gla­sio je da se bi­lo ka­kvim gla­sa­njem i po­di­za­njem ru­ku ne mo­gu i ne­će pre­kra­ja­ti isto­ri­ja, ni­ti će bi­ti pro­mi­je­njen iden­ti­tet i isto­rij­sko sje­ća­nje na­šeg na­ro­da.
„Kao re­zul­tat ovog gla­sa­nja na­še car­ske la­vre, na­ši ma­na­sti­ri i sve osta­le na­še sve­ti­nje na Ko­so­vu i Me­to­hi­ji ne­će bi­ti ma­nje srp­ske. A na­rod, na­ša ži­va sve­ti­nja na KiM, za­jed­no sa mo­na­štvom i sve­šten­stvom na­še Srp­ske pra­vo­slav­ne cr­kve, na­sta­vi­će da ču­va na­še sve­ti­nje, kao što je to uči­nje­no to­kom svih vje­ko­va do sa­da”, za­klju­čio je Đu­rić.
Iz­vr­šni sa­vjet Une­ska pre­po­ru­čio je, ve­ći­nom gla­so­va, Ge­ne­ral­noj kon­fe­ren­ci­ji Une­ska pri­jem Ko­so­va u tu or­ga­ni­za­ci­ju.
RTS–M.Nj.


Rezultati glasanja

Među zemljama koje su dale svoj glas “za” Kosovo u Unesko, nalaze se: Avganistan, Albanija, Njemačka, Austrija, Belize, Salvador, Ujedinjeni Arapski Emirati, Estonija, SAD, Francuska, Gabon, Gambija, Gvineja, Italija, Kuvajt, Crna Gora, Pakistan, Holandija, Dominikanska Republika, Češka, Velika Britanija, Sent Kits i Nevis, Švedska, Čad, Tajland, Togo, Makedonija.
Protiv: Angola, Argentina, Brazil, Kina, Kuba, Ekvador, Španija, Etiopija, Rusija, Indija, Maroko, Meksiko, Namibija, Nigerija.
Uzdržani: Alžir, Bangladeš, Egipat, Indonezija, Japan, Malavi, Mali, Mauricijus, Mozambik, Nepal, Uganda, Papua Nova Gvineja, Južna Koreja, Trinidad i Tobago.
U sali nisu bili prisutni predstavnici Tunisa, Turkmenistana i Ukrajine.


Sr­bi na­sta­vlja­ju bor­bu

Pred­sjed­nik Sr­bi­je To­mi­slav Ni­ko­lić ni­je bio op­ti­mi­sta pred da­na­šnju sjed­ni­cu Iz­vr­šnog sa­vje­ta Une­ska o član­stvu sa­mo­pro­gla­še­nog Ko­so­va u tu or­ga­ni­za­ci­ju.
„Na­sta­vi­će­mo da se bo­ri­mo, če­ka­mo Ge­ne­ral­nu skup­šti­nu, po­ku­ša­va­mo da ubi­je­di­mo ci­je­li svi­jet da to od­go­di na još dvi­je go­di­ne – do 2017, da to pre­ba­ci­mo na raz­go­vo­re u Bri­se­lu, da nas vi­še Al­ban­ci ne va­ra­ju ta­ko što će ići u sva­ku or­ga­ni­za­ci­ju u ko­joj mo­gu pre­gla­sa­va­njem da po­sta­nu čla­no­vi i mo­žda ne­što i pro­mi­je­ni­mo”, re­kao je pred­sjed­nik Sr­bi­je To­mi­slav Ni­ko­lić.
Sr­bi­ja će na­sta­vi­ti bit­ku i bor­bu da sa­mo­pro­gla­še­no Ko­so­vo ne bu­de pri­mlje­no u Une­sko.
„Mi mo­ra­mo da na­sta­vi­mo sa na­šim za­la­ga­njem za oču­va­njem i za­šti­tom kul­tur­nog na­sle­đa SPC, srp­skog na­ro­da i Sr­bi­je na KiM i to će­mo ra­di­ti i na ge­ne­ral­noj kon­fe­ren­ci­ji ko­ja će bi­ti odr­ža­na u no­vem­bru i svim dru­gim po­li­tič­kim i di­plo­mat­ksim ak­tiv­no­sti­ma u na­red­nom pe­ri­o­du”, re­kao je mi­ni­star spolj­nih po­slo­va Sr­bi­je Ivi­ca Da­čić.
U po­sled­njih 25 go­di­na, ot­kad po­sto­ji, ko­sov­ski pro­blem mo­gao se dru­ga­či­je rje­ša­va­ti. Sr­bi­ja, po­ru­ču­ju isto­ri­ča­ri, ne bi smje­la vi­še da pri­hva­ta da­lje ele­men­te dr­žav­no­sti dok ne do­bi­je ga­ran­ci­je da će srp­ske sve­ti­nje osta­ti dio srp­ske kul­tu­re i na­sle­đa i za­šti­tu Sr­ba na Ko­sme­tu.
„Ako uđe Ko­so­vo u Une­sko iz­vje­sno je da će se u bu­duć­no­sti ra­di­ti da svi ti spo­me­ni­ci bu­du pred­sta­vlje­ni ne kao srp­ski ne­go ne­ke la­žne al­ban­sko-ko­sov­sko-dar­dan­ske kul­tu­re”, na­veo je isto­ri­čar Če­do­mir An­tić.
Stu­den­ti Be­o­grad­skog, No­vo­sad­skog i Pri­štin­skog uni­ver­zi­te­ta u Ko­sov­skoj Mi­tro­vi­ci po­ru­či­li su sa pro­test­nih sku­po­va da se ne od­ri­ču Ko­sme­ta i srp­ske kul­tur­ne ba­šti­ne.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"