Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Čašćavali ga i Milo i Brano * Migo zapošljavao i kuvare, DPS popisivao glasače * Filip neće jer ne odgovara DPS-u * Sebi povećavali, radnicima smanjivali plate * Čašćavali ga i Milo i Brano * Srbija, lično * Dačićeva posjeta
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Daliborka Uljarević, direktorica CGO:
– Bez hapšenja krupnih riba nema pristupa EU.

Vic Dana :)

Ćaskaju dvije glumice:
– Imam veliki problem. Večeras idem prvi put sa novim ljubavnikom na sastanak, pa ne znam šta da kažem mužu - žali se jedna!
Druga će:
– Pa, ... kaži mu istinu - ideš na probu!

Oženjen muškarac živi duže od neoženjenog, ali oženjen muškarac više želi da umre od neoženjenog.

Igra Bosna protiv Brazila i šutira Ronaldinjo slobodan udarac, a živi zid se okrenuo prema svom golu. Golman se dere na njih:
– Šta ba, radite?
– Ćut` bolan, hoćemo i mi da vidimo gol!

Ljudi su se popeli na Mjesec, a Čak Noris se popeo na godinu!

Čak Noris je osvojio Vimbldon bejzbol palicom.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Stav - datum: 2018-01-21
Zakon o amnestiji
Šćekić Zakon o amnestiji Apelujem na poslanike/predlagače ovog zakona, da ne smanjuju i onako blage kazne, osuđenim licima za ubistvo Slavoljuba Šćekića, visokog policijskog funkcionera, koji je stradao štiteći ustavni poredak Crne Gore i svih građana u njoj
-Pi­še: mr Sla­vi­ca Šće­kić

Uop­šte mi ni­je ja­san Za­kon o am­ne­sti­ji, ni­ti su­šti­na ma­sov­ne am­ne­sti­je. Ako je sud osu­dio po­či­ni­o­ce kri­vič­nih dje­la na za­ko­nom pred­vi­đe­ne ka­zne, ka­ko vlast mo­že da iz­vr­ši ma­sov­nu am­ne­sti­ju za če­tvr­ti­nu ka­zne.  Ako se vr­ši am­ne­sti­ra­nje osu­đe­nih li­ca, šta će nam on­da su­do­vi i ka­zne­na po­li­ti­ka? Do­volj­no je sa­mo da vam bu­de brat, ro­đak, kum ili pri­ja­telj vi­so­ko u po­li­ti­ci, ko­ji će sa­op­šti­ti da su već iz­re­če­ne ka­zne (ko­je su ina­če pre­vi­še bla­ge), u stva­ri pre­o­štre i da se one sma­nje bez ob­zi­ra na po­sle­di­ce. Am­ne­sti­ja je po svo­joj pri­ro­di uvi­jek i akt po­li­tič­ke vo­lje, či­me se otva­ra put za uru­ša­va­nje ne­za­vi­sno­sti sud­stva i iz­vr­še­nje prav­de. 
Zbog to­ga, am­ne­sti­ja ni­je pred­vi­đe­na u ze­mlja­ma an­glo­sak­son­skog pra­va, ali ni za kla­sič­na kri­vič­na dje­la u Nje­mač­koj, Špa­ni­ji, Ho­lan­di­ji, Nor­ve­škoj, Šved­skoj. Ma­te­ri­ja ob­u­hva­će­na ovim za­ko­nom ni­je iz­ri­či­to re­gu­li­sa­na evrop­skim za­ko­no­dav­stvom i me­đu­na­rod­nim kon­ven­ci­ja­ma. Ako u de­mo­krat­skim dr­ža­va­ma svi­je­ta ni­je pred­vi­đe­na am­ne­sti­ja osu­đe­nih li­ca, za­što bi Cr­na Go­ra bi­la iz­u­ze­tak?
Raz­li­či­ti su mo­ti­vi za pro­gla­še­nje am­ne­sti­je, to mo­že bi­ti zbog sma­nje­nja bro­ja za­tvo­re­ni­ka u ZIKS-u. Ta­ko­đe, am­ne­sti­ja mo­že bi­ti pro­gla­še­na u slu­ča­ju po­tre­be za po­sti­za­njem od­re­đe­nog po­li­tič­kog ci­lja, što zna­či da taj cilj mo­že bi­ti ku­po­vi­na mi­lo­sti za­tvo­re­ni­ka i po­dr­ška bi­ra­ča.
Am­ne­sti­ra­nje ima ve­ze i sa sma­nje­njem iona­ko bla­gih ka­zni osu­đe­nim li­ci­ma za ubi­stvo mog bra­ta Sla­vo­lju­ba.
Po­sla­ni­ci/pred­la­ga­či Za­ko­na o am­ne­sti­ji ka­žu da je am­ne­sti­ja akt mi­lo­sr­đa. Ko­li­ko ne­ko mo­že da bu­de ne­čo­vjek pa da am­ne­sti­ra­nje ubi­ca na­zo­ve mi­lo­sr­đem? Po ovim po­sla­ni­ci­ma/pred­la­ga­či­ma, is­pa­da da su li­ca osu­đe­na za te­ška kri­vič­na dje­la an­đe­li smr­ti, što je ja­ko okrut­no i ne­mi­lo­srd­no, s jed­ne stra­ne u od­no­su na žr­tve, a s dru­ge stra­ne na­no­si se ogrom­na ne­prav­da po­ro­di­ca­ma žr­ta­va.
Pred­la­ga­či/po­sla­ni­ci, i da­lje sr­lja­ju pa se po­zi­va­ju na Ustav CG, na­vo­de­ći da je ustav­ni osnov ovog za­ko­na sa­dr­žan u od­red­bi čla­na 16 tač­ka 5 Usta­va CG, ko­jim je pro­pi­sa­no da se za­ko­nom, u skla­du sa Usta­vom, ure­đu­ju i dru­ga pi­ta­nja od in­te­re­sa za Cr­nu Go­ru. Mo­gu li po­sla­ni­ci/pred­la­ga­či ovog za­ko­na da ob­ja­sne gra­đa­ni­ma, ka­ko am­ne­sti­ra­nje osu­đe­nih li­ca za te­ška kri­vič­na dje­la i kri­vič­na dje­la iz obla­sti or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la i ko­rup­ci­je mo­že ima­ti ve­ze sa in­te­re­si­ma Cr­ne Go­re? Pod­stre­ka­va­nje na po­nov­no vr­še­nje kri­vič­nih dje­la ni­je, ni­ti mo­že bi­ti in­te­res Cr­ne Go­re. Iz sve­ga go­re po­me­nu­tog sti­če se uti­sak da po­sla­ni­ci/pred­la­ga­či po­me­nu­tog za­ko­na, po­dr­ža­va­ju zlo­či­ne, ma­fi­ju i or­ga­ni­zo­va­ni kri­mi­nal. Ta­kva po­dr­ška mo­že znat­no uti­ca­ti na po­rast bro­ja žr­ta­va i kri­vič­nih dje­la iz obla­sti or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la.
Ka­da bi even­tu­al­no bio usvo­jen ovaj za­kon, pa da iz za­tvo­ra isto­vre­me­no iza­đu sva li­ca osu­đe­na za te­ška kri­vič­na dje­la, na­stu­pi­la bi ta­kva anar­hi­ja u dr­ža­vi, u ko­joj ni­ko ne bi bio bez­bje­dan, ni­ti si­gu­ran za svoj ži­vot i ži­vo­te čla­no­va po­ro­di­ce.
Iz po­me­nu­tih raz­lo­ga po­ru­či­la bih svim po­li­tič­kim par­ti­ja­ma da ne po­dr­že i usvo­je ovaj za­kon. Pri­je ne­go što pri­ti­snu ta­ster za gla­sa­nje, ne­ka do­bro raz­mi­sle o po­sle­di­ca­ma, ko­je bi ovaj za­kon mo­gao da pro­iz­ve­de na sve gra­đa­ne Cr­ne Go­re, a po­seb­no na po­ro­di­ce žr­ta­va.
Ape­lu­jem na po­sla­ni­ke/pred­la­ga­če ovog za­ko­na, da ne sma­nju­ju i ona­ko bla­ge ka­zne, osu­đe­nim li­ci­ma za ubi­stvo Sla­vo­lju­ba Šće­ki­ća, vi­so­kog po­li­cij­skog funk­ci­o­ne­ra, ko­ji je stra­dao šti­te­ći ustav­ni po­re­dak Cr­ne Go­re i svih gra­đa­na u njoj.
Ape­lu­jem na po­sla­ni­ke da spri­je­če do­no­še­nje ova­kvog za­ko­na, u su­prot­nom, sva­ko ko bu­de gla­sao za nje­ga bi­će eti­ke­ti­ran kao ne­ko ko po­dr­ža­va zlo­či­ne u Cr­noj Go­ri.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"