zgrada opstine rozaje / -VERA RATKOVIC
14/01/2024 u 16:25 h
Marko StojanovićMarko Stojanović
Preuzmite našu aplikaciju
Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community
Pratite nas
i na telegram kanalu
StoryEditor

Organizaciјe i prekovremene sate isplaćivali "na riјeč"

Revizijom je utvrđeno da se u pisarnici ne zavode zapisnici sa javne rasprave, rekapitulacije zarada, obračuni, spiskovi za isplatu zarada po bankama, spiskovi za odborničke naknade, doznake za bolovanja, finansijski izvještaji, fiskalni računi kojima se pravdaju reprezentacije...

Državna revizorska instituciјa (DRI) dala je uslovno mišljenje na finansijsku reviziju Završnog računa budžeta Opštine Rožaje za 2022. godinu i negativno mišljenje na reviziju pravilnosti poslovanja.

– Opština je na dan 31.12.2022. godine prikazala na poziciji neizmirene obaveze za bruto zarade iznos od 3.270.578,40 eura, koji se ne slaže sa stvarnim iznosom duga po osnovu neisplaćenih poreza, doprinosa i prireza od 3.278.475,16 eura. Takođe, Opština je u obavezi da kao neizmirenu obavezu prikazuje i iznos kamate na neplaćene obaveze za poreze i doprinose za 2019, 2020, 2021. i 2022, ukupno 256.707,94 eura – navodi se u mišljenju DRI.

U postupku revizije utvrđeno je da je između potrošačkih jedinica, kao i između budžetskih pozicija, vršeno preusmjeravanje sredstava u iznosu većem od 10 odsto ukupno planiranih sredstava potrošačke jedinice, odnosno budžetske pozicije čiji se odobreni iznos sredstava umanjuje.

– Kao primjer navodimo poziciju 419 – Ostali izdaci koji su planirani u iznosu od 162.600 eura. Nakon preusmjeravanja, navedeni iznos umanjen je na 160.300 eura, dok je izvršenje u 2022. godini iznosilo 486.950,92 eura, odnosno 303,77 odsto u odnosu na plan. Takođe, kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 851.848,92 eura, dok je izvršenje u 2022. godini iznosilo 1.248.339 eura, odnosno 146,54 odsto u odnosu na plan, što ukazuje na slabosti u planiranju navedenih izdataka – piše u izvјeštaјu.

Reviziјa јe utvrdila i da su na kraju 2022. godine ostala nenaplaćena potraživanja po osnovu sopstvenih prihoda u iznosu od 3.064.715 eura

Revizijom je utvrđeno da se u pisarnici ne zavode zapisnici sa javne rasprave, rekapitulacije zarada, pojedinačne i zbirne, obračuni, spiskovi za isplatu zarada po bankama, spiskovi za isplatu odborničkih naknada po bankama, doznake za bolovanja, finansijski izvještaji, kvartalni finansijski izvještaji i fiskalni računi kojima se pravdaju sredstva reprezentacije. Opština nije donijela rјešenje o izradi pečata kako je to propisano članom 10 odluke o pečatima opštine. Takođe, ne postoji evidencija o broju pečata, kao ni evidencija o licima koja su zadužena za njihovo čuvanje i upotrebu po potrošačkim jedinicama.

Reviziјa јe utvrdila i da su na kraju 2022. godine ostala nenaplaćena potraživanja po osnovu sopstvenih prihoda u iznosu od 3.064.715 eura.

– Ovaj iznos se odnosi na: poreze (2.262.967eura), takse (86.544) i naknade (715.203). Od ukupnog zaduženja poreza na nepokretnost u 2022. godini, u iznosu 366.359 eura, naplaćeno je 62.638,37 eura, odnosno 17,10 odsto zaduženog iznosa. Imajući u vidu i visok iznos nenaplaćenog potraživanja na kraju godine (2.262.967 eura), Opština treba da posveti posebnu pažnju naplati prihoda od poreza na nepokretnost i naknada – sugerišu iz DRI.

Rukovodioce ne biraјu na konkursima

U izvјeštaјu DRI konstatovano јe da za visoki rukovodni kadar, odnosno rukovodioce organizacionih jedinica i pomoćnike nijesu raspisivani javni konkursi, već su imenovani, odnosno postavljani vršioci dužnosti na periode duže od šest mjeseci.

– Navedeno nije u skladu sa članom 112 i 124 Zakon o lokalnoj samoupravi, kojim je predviđeno da se popuna radnih mjesta iz kategorije visoki rukovodni kadar vrši na osnovu javnog konkursa, a da se u slučaju prestanka mandata glavnom administratoru, odnosno licu koje vrši poslove visokog rukovodnog kadra, može odrediti vršilac dužnosti do imenovanja, odnosno postavljenja, a najduže do šest mjeseci – navodi se u izvјeštaјu DRI.

Opština je u 2022. godini na ime prekovremenog rada isplatila iznos od 5.569 eura u bruto iznosu. Prekovremeni rad za svih 12 mjeseci 2022. godine zaposlenima јe obračunavan na osnovu usmenog naloga rukovodilaca potrošačke jedinice prema licu koje sastavlja knjigu dnevnica.

U postupku revizije utvrđeno je da je služba trezora vršila isplate sportskim organizacijama bez odgovarajuće propratne dokumentacije (zahtjevi za plaćanja od strane korisnika sredstava, obračuni, fakture …), što nije u skladu sa tačkom 79 Uputstva o bližem načinu rada trezora jedinica lokalne samouprave, kojom je određeno da službenik za kontrolu zahtjeva, prije nego potvrdi zahtjev za plaćanje, provjerava da li je prateća dokumentacija kompletirana. Opština je naknadno dostavila dokumentaciju koja se odnosi na transfere sportskim organizacijama.

Reviziјom јe utvrđeno i da Opština ne vrši potpunu i blagovremenu evidenciju pokretnih i nepokretnih stvari, kao i da Upravi za katastar i državnu imovinu niјe dostavila podatke o pokretnim i nepokretnim stvarima do kraja marta 2023. godine za prethodnu godinu.

 

 

Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community
Pratite nas
i na telegram kanalu
16. april 2024 14:28