Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Acu prifalilo keša, država upumpala 83 miliona * Tužilaštvo da ispita kome je DPS dijelio stanove * Silovao maloljetnu komšinicu * Stan od 100.000, a plata 700 eura * Glečeri potonuli metar * Acu prifalilo keša, država upumpala 83 miliona * Osvježenje za 1.500 ljudi u Maksimusu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-08-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
DRAGIŠA JANjUŠEVIĆ, POLITIČKI ANALITIČA:
Kompletna opozicija je gubitnik u aktuelnom sukobu na opozicionoj političkoj sceni.

Vic Dana :)

Došao Mujo da se prijaviti na Zavod za zapošljavanje. Službenica mu traži podatke, i kad su došli do zanimanja, Mujo ispali:
- Pomoćni bagerista!
Službenica se zbuni:
- Šta ti je to?
Mujo slegne ramenima:
- Šta nemere bager, ja lopatom!
Dođe žena u poštu. Hoće da pošalje telegram, ali je škrta na novcu, pa pita radnicu:
- Dajete li popust ako je u pitanju smrtni slučaj?
- Naravno, gospođo, tada je upola jeftinije - odgovori ljubazna radnica.
Žena to jedva dočeka, pa reče:
- Odlično! Piši tu: Radovane, vraćaj se kući, koljemo svinju!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport SVJETSKO PRVENSTVO U ATLETICI U LONDONU (4–13. AVGUST) – OSMI DAN
Ivana zbog tehnologije ostala bez medalje
Ivana zbog tehnologije ostala bez medalje
Ne­vje­ro­va­tan peh, od­no­sno gre­ška teh­no­lo­gi­je za mje­re­nje, ko­šta­la je Iva­nu Špa­no­vić me­da­lje u sko­ku udalj na Svjet­skom pr­ven­stvu u Lon­do­nu. Naj­bo­lja srp­ska atle­ti­čar­ka je fi­na­le za­vr­ši­la kao če­tvr­ta, iako se na snim­ku vi­dje­lo da je u po­sled­njoj se­ri­ji ima­la da­lji­nu za po­bjed­nič­ko po­sto­lje, od­no­sno da je sko­či­la pre­ko se­dam me­ta­ra. Zva­nič­ni po­da­ci su po­ka­za­li da je to skok od 6,91 me­ta­ra. Pro­blem je što se pri­li­kom sko­ka evrop­skoj šam­pi­on­ki sa le­đa od­li­je­pio pa­pir sa red­nim bro­jem i osta­vio trag u pi­je­sku na ma­njoj dis­tan­ci od ko­je je sko­či­la. Ure­đaj za mje­re­nje sko­ka je taj trag ra­ču­nao kao re­zul­tat sko­ka. Iva­na je naj­bo­lji re­zul­tat ostva­ri­la u dru­goj se­ri­ji (6,96 me­ta­ra), što je za sa­mo je­dan cen­ti­me­tar lo­ši­je od „bron­za­ne” Ti­ja­ne Bar­to­le­te. Špa­no­vi­će­va je pre­stu­pi­la u pr­voj, če­tvr­toj i pe­toj se­ri­ji, dok je u tre­ćoj sko­či­la 6,77 me­ta­ra. Iva­na je ina­če vo­di­la na­kon dru­ge se­ri­je, ka­da je i ostva­ri­la naj­bo­lji skok. On­da je Ame­ri­kan­ka Brit­ni Ris ostva­ri­la dis­tan­cu od 7,02 me­ta­ra, što joj je do­ni­je­lo vođ­stvo, a ka­sni­je i zla­to. Na­kon deb­kla u Ri­ju, Ru­ski­nja Da­ri­ji Kli­ši­na se vra­ti­la na ve­li­ku sce­nu sa bron­zom (7 me­ta­ra).
Ho­lan­đa­ka Daf­ne Ši­pe­rs je od­bra­ni­la ti­tu­la na 200 me­ta­ra (22,05 se­kun­di). Ma­ri­ja Žo­ze Ta Lu iz Oba­le Slo­no­va­če je kao i na du­plo du­žoj di­o­ni­ci osvo­jil sre­bro (22,08), dok se tra­gi­čar­ka iz tr­ke ne 400 me­ta­ra, Mi­ler-Uibo do­ko­pa­la bron­ze (22.15).
Ame­ri­kan­ke su do­mi­ni­ra­le na 3.000 me­ta­ra stipl. Zla­to je osvo­ji­la Ema Ko­burn (9.02,58), a sre­bro Kort­ni Fre­rihs (9.03,77). Hi­ving Ki­jeng Jep­ke­moi je do­šla do bron­ze (9.04,03).
Tre­će zla­to za­re­dom u ba­ca­nju kla­di­va osvo­jio je Po­ljak Pa­vel Faj­dek (79,81). Do sre­bra je do­ba­cio Rus Ve­le­rij Pron­kin (78,16), a bron­ze Voj­čeh No­vic­ki (76,36), ko­ji do­la­zi iz iste ze­mlje kao i po­bjed­nik.N.J.


Đi­na li­že ba­te­ri­je

Sprin­ter­ka iz Nje­mač­ke Đi­na Li­ken­kem­per ni­je ostva­ri­la za­pa­žen re­zul­tat u Lon­do­nu. Ipak, na­šla se u cen­tru pa­žnje iz­ja­vom da pri­je sva­ke tr­ke li­že ba­te­ri­ju od de­vet vol­ti.
– Ra­dim sa tre­ne­rom ko­ji se ra­zu­mi­je u ner­vni si­stem. Če­sto raz­go­va­ra­mo o to­me i ka­ko bi se mo­gao do­dat­no ak­ti­vi­ra­ti. Po­ve­za­nost re­cep­to­ra u je­zi­ku i mo­zgu je ne­vje­ro­vat­na. Zbog to­ga pri­je sva­ke tr­ke li­žem ba­te­ri­ju od de­vet vol­ti. Ka­ko dru­ga­či­je da po­kre­neš ti­je­lo, ako jed­no­stav­no ne šo­ki­raš je­zik ne­ko­li­ko pu­ta? – pi­ta se Đi­na.


ASS ulo­žio žal­bu

Pred­stav­ni­ci Atlet­skog sa­ve­za Sr­bi­je ulo­ži­li su žal­bu or­ga­ni­za­to­ri­ma na iz­mje­ren po­sled­nji skok Iva­ne Špa­no­vić. Pr­vi čo­vjek ASS Ve­se­lin Je­vro­si­mo­vić po­tvr­dio je na svom Tvi­ter pro­fi­lu da je ulo­že­na žal­ba ri­je­či­ma da su svi na sta­di­o­nu u Lon­do­nu slo­žni da je Iva­na sko­či­la pre­ko se­dam me­ta­ra.


Du­daš tre­nut­no osmi

Srp­ski de­se­to­bo­jac Mi­ha­il Du­daš za­u­zi­ma osmo me­sto po­sli­je pet di­sci­pli­na. Tak­mi­če­nje u de­se­to­bo­ju po­če­lo je tr­kom na 100 me­ta­ra, gde je bio pr­vi u svo­joj gru­pi s vre­me­nom 10,75 se­kun­di, a lič­ni re­kord do­neo mu je 917 bo­do­va. U sko­ku udalj za­u­zeo je če­tvr­to me­sto u A gru­pi s pre­sko­če­nih 7,46 me­ta­ra, ta­ko­đe no­vi lič­ni re­kord, što mu je do­ne­lo još 925 bo­do­va, dok je ku­glu ba­cio 13,02 me­tra za no­vih 668 bo­do­va. Uvis je sko­čio dva me­tra i dva san­ti­me­ta­ra.


To­ma­še­vi­ć is­pa­la u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma

Dra­ga­na To­ma­še­vić ba­ci­la je disk sko­ro pet me­ta­ra is­pod nor­me za fi­na­le. Re­zul­tat Srp­ki­nje je bio 57,78 me­ta­ra, dok je za fi­na­le bi­lo po­treb­no ba­ci­ti 62,50 me­ta­ra. To­ma­še­vi­će­va je za­u­ze­la 11. mje­sto u kva­li­fi­ka­ci­o­noj gru­pi B, a 18. u ukup­nom po­ret­ku. Naj­bo­lji re­zul­tat ostva­ri­la je dvo­stru­ka uza­stop­na olim­pij­ska po­bjed­ni­ca, San­dra Per­ko­vić. Da će Hr­va­ti­cu te­ško ko za­u­sta­vi­ti na pu­tu ka dru­gog uza­stop­nog zla­ta na svjet­skim šam­pi­o­na­ti­ma, go­vo­ri či­nje­ni­ca da je ima­la hi­tac od 69,67 me­ta­ra, što je če­ti­ri me­tra i dve­te cen­ti­me­ta­ra vi­še od dru­go­pla­si­ra­ne Ku­ban­ke Ha­i­me Pe­rez (65,58).

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"