Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stojanović prećutao ženinu firmu * Potjernica za aktivistom DPS-a * Povratkom Fronta završena priča o vanrednim izborima * Presudiće Mikov glas * Stojanović prećutao ženinu firmu * Supermen * Krnja demokratija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda:
– Može li sudija sa platom od 650 eura da sačuva moralnost? Ne može.

Vic Dana :)

Hronologija braka:
Prve tri godine on govori, a ona sluša.
Sledeće tri godine ona govori, a on sluša.
Od sedme godine braka oni govore a komšije slušaju.
Na kraju oni govore, a sudija se krsti.

Uđe kauboj Džo u kafanu i za šankom ugleda barsku damu, a oko nje četvoricu kauboja. Gleda on, gleda, pa odjednom trgne pištolj, ubije četvoricu kauboja i zatim priđe barskoj dami i kaže:
– Kako to da tako lijepa dama stoji ovdje sasvim sama?

Trinaest polaznika policijske škole polagali za radno mjesto policajca i skupila se komisija. Stali oni u red, kad će komisija prvom od 13:
Daj nam ti reci jednu marku auta.
Ovaj prvi kao iz topa kaže JAGUAR, a ovaj drugi nije odmah shvatio pa kaže FEBRUAR. Treći MART, i tako oni svi redom, a ovaj dvanaesti kaže DECEMBAR. Trinaesti sav se izgubio, gleda u komisiju i sav drhti pa pruži ruku komisiji i kaže:
– Srećna Nova godina!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Balkan - datum: 2017-12-03 MEHANIZAM ZA KRIVIČNE SUDOVE PREUZEO NEDOVRŠENE POSTUPKE
I posle Haga – Hag
Haški tribunal I posle Haga – Hag
Pre­su­dom gru­pi hr­vat­skih ge­ne­ra­la i li­de­ra tzv. Her­ceg-Bo­sne Ha­ški tri­bu­nal je prak­tič­no okon­čao svo­ju mi­si­ju. Ne­do­vr­še­ne po­stup­ke, uz kom­plet­nu do­ku­men­ta­ci­ju, pre­u­zeo je Me­ha­ni­zam za kri­vič­ne su­do­ve – in­sti­tu­ci­ja ko­ja će na­sta­vi­ti rad Me­đu­na­rod­nog su­da za biv­šu Ju­go­sla­vi­ju.
Ovo ti­je­lo okon­ča­će žal­be­ne po­stup­ke, po­stup­ke pre­i­spi­ti­va­nja pre­su­da, kao i po­stup­ke ko­ji se ti­ču ne­po­što­va­nja su­da i po­no­vlje­nih su­đe­nja, uklju­ču­ju­ći žal­be­ne po­stu­pa­ke u slu­ča­je­vi­ma pro­tiv Vo­ji­sla­va Še­še­lja, Ra­do­va­na Ka­ra­dži­ća, po­no­vlje­no su­đe­nje Jo­vi­ci Sta­ni­ši­ću i Fran­ku Si­ma­to­vi­ću, kao i slu­čaj dvo­je ra­di­ka­la, Vje­ri­ce Ra­de­te i Pe­tra Jo­ji­ća.
U nad­le­žno­sti Me­ha­ni­zma je i da nad­gle­da pred­me­te ko­ji su pro­sli­je­đe­ni na­ci­o­nal­nim pra­vo­sud­nim si­ste­mi­ma i da nad­zi­re iz­vr­še­nje ka­zni ko­je su iz­re­če­ne osu­đe­ni­ma u Ha­škom su­du.
Isto­vre­me­no, ovo ti­je­lo ima za­da­tak da bri­ne i o za­šti­ti žr­ta­va i svje­do­ka i pru­ža po­moć na­ci­o­nal­nim pra­vo­sud­nim si­ste­mi­ma, na­po­mi­nju u Me­ha­ni­zmu.
Ka­žu da su oni za­mi­šlje­ni kao ma­la, pri­vre­me­na i efi­ka­sna in­sti­tu­ci­ja či­je će se funk­ci­je i ve­li­či­na vre­me­nom sma­nji­va­ti.
Tre­nut­no se ta in­sti­tu­ci­ja sa­sto­ji od tri or­ga­na – to su sud­ska vi­je­ća, u ko­ji­ma je 25 su­di­ja, za­tim tu­ži­la­štvo i se­kre­ta­ri­jat, ko­ji pru­ža ad­mi­ni­stra­tiv­nu po­dr­šku Me­ha­ni­zmu.
Sva­ko­me od tri or­ga­na Me­ha­ni­zma ru­ko­vo­de stal­no za­po­sle­ni pred­sjed­nik, tu­ži­lac, od­no­sno se­kre­tar, ko­ji su za­jed­nič­ki za oba ogran­ka i u Ha­gu i u Aru­ši.
Iz­u­zev pred­sjed­ni­ka, su­di­je ra­de na da­lji­nu i sa­mo na po­ziv pred­sjed­ni­ka, re­kli su Tan­ju­gu u Me­ha­ni­zmu.
Do­da­ju da se ve­ći­na sud­skih spi­sa Tri­bu­na­la za biv­šu Ju­go­sla­vi­ju, ko­ji, iz­me­đu osta­log, sa­dr­že do­ku­men­te u ve­zi s pred­me­ti­ma, do­ka­ze pre­do­če­ne u sud­ni­ca­ma, audio-vi­zu­el­ne ma­te­ri­ja­le i tran­skrip­te su­đe­nja iz okon­ča­nih pred­me­ta već na­la­zi u nad­le­žno­sti Me­ha­ni­zma, dok će osta­tak bi­ti pre­ba­čen po za­tva­ra­nju Tri­bu­na­la.
Ar­hi­ve Tri­bu­na­la za biv­šu Ju­go­sla­vi­ju na­la­ze se u pro­sto­ri­ja­ma Me­ha­ni­zma u Ha­gu, dok se dru­gi ogra­nak me­ha­ni­zma za Ru­an­du na­la­zi u Aru­ši u Tan­za­ni­ji.
Ka­ko na­po­mi­nju u ovom ti­je­lu, ukup­na ko­li­či­na ar­hi­va pre­u­ze­tih od Tri­bu­na­la za Ru­an­du i biv­šu Ju­go­sla­vi­ju ko­ji će se na­ći u nad­le­žno­sti Me­ha­ni­zma iz­no­si­će oko 10.000 du­žnih me­ta­ra fi­zič­kih spi­sa i oko tri pe­ta­baj­ta di­gi­tal­nih po­da­ta­ka, pre­ci­zi­ra­ju u MICT.
S ob­zi­rom na to da je ve­li­ki dio jav­nih sud­skih spi­sa Tri­bu­na­la za biv­šu Ju­go­sla­vi­ju već do­stu­pan on­lajn, du­go­roč­ni cilj Me­ha­ni­zma je da uči­ni do­stup­nim jav­no­sti jav­ne sud­ske spi­se Tri­bu­na­la, uz isto­vre­me­nu za­šti­tu po­vjer­lji­vih in­for­ma­ci­ja u skla­du s prav­nim okvi­rom u ko­jem Me­ha­ni­zam dje­lu­je.(RTS)


Po­čet­ni man­dat če­ti­ri go­di­ne

Re­zo­lu­ci­jom 1966 (2010), Sa­vjet bez­bjed­no­sti UN je od­re­dio da će Me­ha­ni­zam dje­lo­va­ti na po­čet­ni pe­ri­od od če­ti­ri go­di­ne, po­čev­ši od 1. ju­la 2012.
Rad Me­ha­ni­zma u po­stup­ci­ma ko­ji su vo­đe­ni pred Ha­škim tri­bu­na­lom ni­je oro­čen i bi­će pro­du­ža­van od­lu­ka­ma Sa­vje­ta bez­bjed­no­sti Uje­di­nje­nih na­ci­ja, dok za to po­sto­ji po­tre­ba, re­če­no je ra­ni­je u Me­ha­ni­zmu.
Uko­li­ko Sa­vjet bez­bjed­no­sti ne od­lu­či dru­ga­či­je, na­sta­vak ra­da Me­ha­ni­zma od­vi­ja­će se u dvo­go­di­šnjim pe­ri­o­di­ma ko­ji­ma će sva­ki put pret­ho­di­ti ocje­na Sa­vje­ta bez­bjed­no­sti o na­pret­ku nje­go­vog ra­da.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"