Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Da odrobija godinu i plati 380.000 eura * Jačati vladavinu prava * Ne vraćam se direktno u politiku * Dvije tragedije obilježile doček * Osvojili ledom okovani Nevidio * Pomoć za ugrožene * Da odrobija godinu i plati 380.000 eura
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-01-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Crnogorac pao s motora. Izlazi iz bolnice sav u gipsu, i dolazi mu brat u posetu.
-Pa šta je bilo brate? Šta si slomio?
-Kaže doktor da imam prelom rebra, frakturu mozga, iščašenje kuka, frakturu potkolenice i frakturu klavikule...
Kaže mu brat:
-A ne mogu ti ja to pamtit' brate. Ja ću reći majci da si umro!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija INTERVJU: EKONOMSKI ANALITIČAR I ČLAN KOORDINACIONOG ODBORA URA DEJAN MIJOVIĆ
Ispitati gdje je 200 miliona za autoput
Mijović Ispitati gdje je 200 miliona za autoput Ukoliko je tačno da su ta sredstva potrošena, onda bi državni tužilac morao po službenoj dužnosti hitno da se pozabavi ovim projektom, jer izrada studija i dosad izvedeni pripremni radovi nisu mogli da koštaju više od par desetina miliona eura, kazao je Mijović
Na­crt bu­dže­ta za 2016. go­di­nu u ko­jem Vla­da ra­ču­na da tre­ći­nu pri­ho­da ostva­ri uzi­ma­njem kre­di­ta re­zul­tat je ne sa­mo po­gre­šne eko­nom­ske i raz­voj­ne po­li­ti­ke, već i iz­o­stan­ka ključ­nih re­for­mi ko­je su se mo­ra­le spro­ve­sti u pro­te­klih 15 go­di­na da bi Cr­na Go­ra da­nas ima­la urav­no­te­žen bu­džet, ka­zao je u in­ter­vjuu za „Dan” eko­nom­ski ana­li­ti­čar i funk­ci­o­ner GP URA De­jan Mi­jo­vić.
– Vlast je u tom pe­ri­o­du do­bi­la ve­li­ku struč­nu i fi­nan­sij­sku po­dr­šku od EU i SAD i u po­čet­ku je ima­la slu­ha za do­bro­na­mjer­ne sa­vje­te ko­je je do­bi­ja­la od eks­pe­ra­ta. Me­đu­tim, pot­pu­no je pod­ba­ci­la ka­da je u sle­de­ćoj fa­zi tre­ba­lo sma­nji­ti ad­mi­ni­stra­ci­ju, pre­struk­tu­ri­ra­ti pred­u­ze­ća i uspje­šno ih pri­va­ti­zo­va­ti. Umje­sto sma­nje­nja, ad­mi­ni­stra­ci­ja je na­ra­sla do mje­re ko­ju ni znat­no ve­ća dr­ža­va ne bi mo­gla pod­ni­je­ti, dok smo umje­sto do­brih vla­sni­ka i upra­vlja­ča pred­u­ze­ća do­bi­li ne­spo­sob­ne ku­mo­ve i pri­ja­te­lje vr­ha DPS-a. Ovo ne go­vo­rim sa­mo kao ana­li­ti­čar, već i kao uče­snik tog pro­ce­sa, jer sam bio me­na­džer za eko­nom­ske re­for­me i raz­voj Evrop­ske agen­ci­je za re­kon­struk­ci­ju ko­ja je bi­la vo­de­ći do­na­tor Cr­ne Go­re u pe­ri­o­du od 2001. do 2008. go­di­ne. U tom svoj­stvu sam uče­stvo­vao na re­dov­nim mje­seč­nim sa­stan­ci­ma ko­or­di­na­ci­je sa do­na­to­ri­ma ko­ji­ma je pred­sje­da­vao pred­sjed­nik Vla­de uz uče­šće nje­go­vih naj­bli­žih sa­rad­ni­ka, pa ve­o­ma do­bro znam šta smo pri­pre­ma­li i do­go­va­ra­li da za­jed­nič­kim sna­ga­ma re­a­li­zu­je­mo – re­kao je Mi­jo­vić.
Ka­ko ko­men­ta­ri­še­te to što ni­je­su po­če­li glav­ni ra­do­vi na auto­pu­tu, a po­tro­še­no je 200 mi­li­o­na eura?
– Pri­je ot­pri­li­ke go­di­nu, jav­no sam uka­zao da je ne­lo­gič­no pla­ni­ra­ti u bu­dže­tu 200 mi­li­o­na za auto­put, ako ne­ma­mo ni glav­ni pro­je­kat i iz­ra­zio sum­nju da bi se ta sred­stva mo­gla ne­na­mjen­ski is­ko­ri­sti­ti. Uko­li­ko je tač­no da su ta sred­stva po­tro­še­na, on­da bi dr­žav­ni tu­ži­lac mo­rao po slu­žbe­noj du­žno­sti hit­no da se po­za­ba­vi ovim pro­jek­tom, jer iz­ra­da stu­di­ja i do­sad iz­ve­de­ni pri­prem­ni ra­do­vi ni­su mo­gli da ko­šta­ju vi­še od par de­se­ti­na mi­li­o­na eura. Sum­nju još vi­še pod­sti­če to što je ve­li­ki dio tih avan­snih sred­stva­va bio pred­o­dre­đen za is­pla­tu lo­kal­nim part­ne­ri­ma bli­skim vla­sti­ma. Ovim slu­ča­jem bi se mo­ra­la po­za­ba­vi­ti i rad­na gru­pa za pri­pre­mu iz­bo­ra jer je mo­gu­će da po­sto­ji na­mje­ra da se dio tih `slobodnih` sred­sta­va zlo­u­po­tre­bi za pred­iz­bor­nu kam­pa­nju DPS-a.
Ka­ko ocje­nju­je­te vo­đe­nje eko­nom­ske po­li­ti­ke to­kom 2015. go­di­ne i šta je obi­lje­ži­lo eko­no­mi­ju u pro­šloj go­di­ni?
– To je bi­la još jed­na go­di­na za­tvo­re­nih fa­bri­ka, ste­ča­je­va, ra­sta ne­za­po­sle­no­sti, ras­pro­da­je i uni­šta­va­nja re­sur­sa. Ne­sta­bil­nost na di­je­lu Me­di­te­ra­na na­ve­la je tu­ri­ste u Cr­nu Go­ru i da ni­je sa pro­lje­ća pa­lo do­sta ki­še pro­te­kla go­di­na bi bi­la jed­na od naj­ne­u­spje­šni­jih u po­sled­njoj de­ka­di. I u njoj je pro­pu­šte­na pri­li­ka da se ostva­re ne­ke od po­me­nu­tih re­for­mi, pa je zbog na­ra­slih de­fi­ci­ta i ne­spo­sob­no­sti vla­sti to bi­la go­di­na u ko­joj smo re­kord­no za­du­ži­li na­šu dr­ža­vu i po­tom­ke. U 2015. grad­nja auto­pu­ta je tre­ba­lo da do­bi­je za­mah, da po­kre­ne svu osta­lu pri­vre­du i ge­ne­ri­še za­po­sle­nost, a ni­šta od to­ga ni­je ostva­re­no. Ni­je po­kre­nut ni­je­dan no­vi ve­li­ki pro­je­kat tu­ri­stič­kog raz­vo­ja, a od po­sto­je­ćih sve­ga par njih na­pre­du­je pla­ni­ra­nom di­na­mi­kom. Ni u ovoj go­di­ni ni­je­smo pri­vu­kli ni­jed­nog no­vog zna­čaj­nog in­ve­sti­to­ra iz raz­vi­je­nih za­pad­nih ze­ma­lja ni­ti iz dru­gih sre­di­na, ali se je za­to do­go­di­la naj­ve­ća bje­ža­ni­ja sa sje­ve­ra dr­ža­ve.
Šta bi u 2016. go­di­ni tre­ba­lo da se pro­mi­je­ni ka­da je u pi­ta­nju eko­nom­ska po­li­ti­ka?
– Vje­ro­vat­no ne­ću bi­ti ori­gi­na­lan ako ka­žem da je smje­na vla­sti osnov­ni pred­u­slov da bi se pro­mi­je­ni­la po­gre­šna eko­nom­ska po­li­ti­ka. Prin­cip ro­ta­ci­je ni­je slu­čaj­no us­po­sta­vljen ni­ti uni­ver­zal­no pri­hva­ćen, već je od­raz sve­u­kup­nog is­ku­stva ci­vi­li­za­ci­je da je za­rad bo­ljit­ka po­treb­no pe­ri­o­dič­no mi­je­nja­ti lju­de na mje­sti­ma gdje se do­no­se od­lu­ke. Cr­na Go­ra je je­di­na ze­mlja u Evro­pi u ko­joj se to još ni­je de­si­lo u pro­te­klih 26 go­di­na, pa je to glav­na koč­ni­ca na­šeg raz­vo­ja. Do­bra vi­jest u tom smi­slu je da će do pro­mje­ne si­gur­no do­ći na sle­de­ćim iz­bo­ri­ma, a lo­ša što će to iz­gle­da bi­ti tek sre­di­nom ok­to­bra, pa će i 2016. na­vje­ro­vat­ni­je bi­ti još jed­na iz­gu­blje­na go­di­na. Na­kon smje­ne vla­sti pot­pu­no će se pro­mi­je­ni­ti pri­o­ri­te­ti eko­nom­ske po­li­ti­ke ko­je vi­še ne­će dik­ti­ra­ti po­slov­ni in­te­re­si do­bro po­ve­za­nih ku­mo­va i pri­ja­te­lja, već či­ta­vog dru­štva. Mo­ra­će se pri­je sve­ga, pred­u­ze­ti bol­ni re­zo­vi u jav­noj po­tro­šnji ko­je će nam, po sop­tve­nom pri­zna­nju od pri­je ne­ki dan, osta­vi­ti u ama­net pre­mi­jer, na­kon što ih za­jed­no de­fi­ni­še sa na­ja­vlje­nom mi­si­jom MMF-a. Uvje­ren sam ta­ko­đe da će no­va vlast za raz­li­ku od ove ko­ja je op­sjed­nu­ta gran­di­o­znim pro­jek­ti­ma sum­nji­ve is­pla­ti­vo­sti pri­o­ri­tet da­ti pod­sti­ca­nju ve­li­kog bro­ja ma­njih in­ve­sti­ci­ja u sfe­ri pro­iz­vod­nje, po­ljo­pri­vre­de, tu­ri­zma i dru­gih dje­lat­no­sti ko­je mo­gu br­zo ge­ne­ri­sa­ti rast i za­po­sle­nost ši­rom Cr­ne Go­re. Dru­gim ri­je­či­ma, ak­tiv­na po­li­ti­ka za­po­šlja­va­nja no­voj vla­sti će bi­ti osnov­na pre­o­ku­pa­ci­ja, za raz­li­ku od po­sto­je­će ko­joj je bi­lo naj­va­žni­je da za­do­vo­lji ape­ti­te fa­mi­li­je, pri­ja­te­lja i ku­mo­va u gra­đe­vin­skom i ener­get­skom lo­bi­ju.
Mir­ja­na Mar­ko­vić


No­voj vla­sti bi se vi­še vje­ro­va­lo

Ko­li­ko bi vre­me­na Cr­noj Go­ri tre­ba­lo da iza­đe iz eko­nom­ske kri­ze, ako bi po­li­ti­ka po­če­la da se vo­di na pra­vi na­čin?
– Te­ško je pro­ci­je­ni­ti taj vre­men­ski pe­ri­od, ali sam ubi­je­đen da će me­đu­na­rod­na za­jed­ni­ca mno­go vi­še po­mo­ći no­voj de­mo­krat­skoj vla­sti da pre­bro­di po­čet­nu fa­zu ne­za­o­bi­la­znih bol­nih re­for­mi ne­go što bi uči­ni­la sa­da­šnjoj gar­ni­tu­ri ko­ja bi ta­ko­đe bi­la pri­mo­ra­na da ih iz­ve­de da osta­ne na vla­sti u 2017. go­di­ni, po­što je ista ve­o­ma ne­e­fi­ka­sno po­tro­ši­la ogrom­na sred­stva ko­ja je do­sad do­bi­ja­la. Uz ta­kvu po­dr­šku i dra­stič­no sma­nje­nje ko­rup­ci­je i kri­mi­na­la, no­va vlast bi mo­gla re­la­tiv­no br­zo po­vra­ti­ti po­vje­re­nje stra­nih i do­ma­ćih in­ve­sti­to­ra, što bi u ma­loj Cr­noj Go­ri da­lo ve­li­ki za­mah pri­vred­nom opo­rav­ku.
Šta mi­sli­te o sve če­šćim oku­plja­nji­ma rad­ni­ka pro­pa­lih fa­bri­ka ko­ji pro­te­sti­ma po­ku­ša­va­ju da na­pla­te svo­ja po­tra­ži­va­nja?
– Rad­ni­ci sa pu­nim pra­vom tra­že svo­ja pra­va, po­go­to­vo kad vi­de ka­ko se dr­žav­na po­moć kroz raz­ne ob­li­ke ga­ran­ci­ja, ot­pi­sa po­re­za i dru­ge na­či­ne ka­va­ljer­ski di­je­li stra­te­škim part­ne­ri­ma vla­sti. Ne vje­ru­jem, me­đu­tim, da će oni us­pje­ti da se za njih iz­bo­re jer je oči­gled­ni pri­o­ri­tet ove vla­sti da spa­su ban­kro­ti­ra­ne bi­zni­se ne­spo­sob­nih part­ne­ra, pri­ja­te­lja i ku­mo­va.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"