Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Opština vrvila od braće, snaha i kumova * Za pranje para lani nijedna prijava * Za stanarine funkcionera 2,2 miliona eura * Medenici mjesečno 4.000, Vukčević dužan 265.000 * Opština vrvila od braće, snaha i kumova * Suva krv * I jare i pare
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-07-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Miloš Konatar, potpredsjednik GP URA:
I ministar Osman Nurković je priznao da članovi odbora direktora Monteputa nemaju neke naročite obaveze osim da po nekoliko puta godišnje prisustvuju sjednicama.

Vic Dana :)

Uhvati policajac lopova. Nemoćni lopov pita policajca:
●Je li mogu da odem čas do one pekare, umrijeću gladan?
Policajac reče:
●Idi, ali odmah da se vratiš.
Policajac ga pusti, lopov pobjegne. Sjutradan isti policajac uhvati istog lopova. Lopov mu kaže:
●Ajde molim te, pusti me da odem do one pekare, umrijeću gladan.
Policajac mu kaže:
●Da bre, nisam ja od juče, ti ostani tu, a ja ću da idem da ti kupim!

Pita sudija Muju: 
- Hoćete li mi reći ko je vaš saučesnik?!
- Na koga ja vam ličim, zar da odam rođenog brata?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija SAGOVORNICI „DANA” SMATRAJU DA CRNA GORA ERVEJZ MOŽE U BUDUĆNOSTI PREUZETI POSAO OD NACIONALNOG AVIO-PREVOZNIKA
Pejovićeva kompanija će uništiti Montenegroerlajnz
Avion MA Pejovićeva kompanija će uništiti Montenegroerlajnz Ulazak još jedne avio-kompanije imaće negativan uticaj na Montenegroerlajnz, a pozitivan za pojedince. Montenegroerlajnzu se očigledno priprema prodaja i konkurencijom se želi još više srozati ionako loše poslovanje nacionalnog avio-prevoznika, kako bi se cijena spustila na minimum. Uostalom, takav je bio slučaj i sa KAP-om, koji je upravo kupio Pejović, ocijenio je Lekić
Osni­va­nje još jed­ne avio-kom­pa­ni­je u Cr­noj Go­ri uti­ca­će na po­slo­va­nje Mon­te­ne­gro­er­laj­nza (MA), sma­tra­ju sa­go­vor­ni­ci „Da­na”. Avio-kom­pa­ni­ju Cr­na Go­ra er­vejz kra­jem ma­ja osno­vao je nik­šić­ki bi­zni­smen Ve­se­lin Pe­jo­vić, ko­ji je vla­snik tri ho­te­la, Kom­bi­na­ta alu­mi­ni­ju­ma, Rud­ni­ka bok­si­ta i Uni­pro­ma. Pe­jo­vić je kom­pa­ni­ju osno­vao sa iran­skim bi­zni­sme­ni­ma i pla­ni­ra da ta kom­pa­ni­ja uve­de le­to­ve ka toj ze­mlji i tr­ži­štu Sred­njeg is­to­ka.
Eko­nom­ski ana­li­ti­čar Si­ni­ša Le­kić je ka­zao da otva­ra­nje sva­ke no­ve kom­pa­ni­je, sa eko­nom­ske tač­ke gle­di­šta, go­vo­ri da tr­ži­šte po­sto­ji, da je ura­đe­na fi­zi­bi­li­ti stu­di­ja i da je eko­nom­ski am­bi­jent po­vo­ljan.
– Ula­zak još jed­ne avio-kom­pa­ni­je ima­će ne­ga­ti­van uti­caj na Mon­te­ne­gro­er­lajnz, a po­zi­ti­van za po­je­din­ce. Mon­te­ne­gro­er­laj­nzu se oči­gled­no pri­pre­ma pro­da­ja i kon­ku­ren­ci­jom se že­li još vi­še sro­za­ti iona­ko lo­še po­slo­va­nje na­ci­o­nalč­nog avio-pre­vo­zni­ka, ka­ko bi se ci­je­na spu­sti­la na mi­ni­mum. Uosta­lom, ta­kav je bio slu­čaj i sa KAP-om, ko­ji je upra­vo ku­pio Pe­jo­vić – oci­je­nio je Le­kić za „Dan”.
On sma­tra da Vla­da je­dva če­ka da se ri­je­ši MA, ali da o to­me ne­će da pri­ča­ju u je­ku se­zo­ne. Oci­je­nio je i da si­gur­no po­sto­ji i ne­ki do­da­tan raz­log zbog ko­jeg je Pe­jo­vić osno­vao avio-kom­pa­ni­ju, mi­mo do­vo­đe­nja go­sti­ju iz Ira­na.
– Mi­slim da osni­va­njem avio-kom­pa­ni­je Pe­jo­vić za­pra­vo pi­ki­ra Mon­te­ne­gro­er­lajnz. Slič­na si­tu­a­ci­ja je bi­la i sa KAP-om. Nje­gov Uni­prom se ta­ko­đe ba­vio alu­mi­ni­ju­mom, kao i KAP ko­ji je imao enorm­ni dug, na­kon če­ga mu je opa­la vri­jed­nost, uve­den ste­čaj, imo­vi­na sta­vlje­na na pro­da­ju i na kra­ju ga je do­bio za 28 mi­li­o­na ko­je ni­je ni upla­tio. Ta­ko mo­že bi­ti i sa MA. Oči­gled­no da zna ka­ko ide ta pro­ce­du­ra – re­kao je Le­kić.
Ka­ko je is­ta­kao, kon­ku­ren­ci­ja će do­ve­sti da ne­ko pro­pad­ne, a ne­ko za­ra­di.
– Sam na­ziv kom­pa­ni­je da­je nam po­vo­da da ka­že­mo da Pe­jo­vić ima na­mje­ru da jed­nog da­na za­mi­je­ni Mon­te­ne­gro­er­lajnz – uka­zao je Le­kić.
U MA su po­čet­kom go­di­ne raz­mi­šlja­li o čar­ter le­to­vi­ma do Ira­na, ali je sa­da oči­gled­no da će le­to­ve ka tim re­la­ci­ja­ma pre­u­ze­ti Pe­jo­vi­će­va kom­pa­ni­ja, što zna­či da MA osta­je bez pri­ho­da sa tog tr­ži­šta.
Vla­da je go­di­na­ma po­ku­ša­va­la da pri­va­ti­zu­je MA, ali ni­ko ni­je htio da pre­u­zme kom­pa­ni­ju sa pre­ko 70 mi­li­o­na gu­bi­ta­ka. Ste­čaj je po­sled­nja op­ci­ja i naj­ne­po­volj­ni­ja za MA, ali je isto ta­ko bi­lo i u slu­ča­ju KAP-a, pa je na kra­ju uve­den. Pro­blem kod ste­ča­ja je što od­mah pa­da­ju ga­ran­ci­je za kre­di­te.
Za raz­li­ku od Le­ki­ća, eks­pert EU am­ba­sa­da za Ber­lin­ski pro­ces Ve­stern Bal­kans Raj­ko Usko­ko­vić sma­tra da osni­­va­nje no­ve avio-kom­pa­ni­je ne­će lo­še uti­ca­ti na po­slo­va­nje MA.
– Šta­vi­še, tre­nut­ni ne­do­sta­tak ka­pa­ci­te­ta, tj. ma­njak avi­o­na, sa či­me se su­o­ča­va MA i tre­ba po­dr­šku u no­vim ka­pa­ci­te­ti­ma. Ni­je­sam upo­znat sa bu­du­ćom flo­tom CG er­vej­za ali oč­e­ku­jem da će raz­vi­ja­ti de­sti­na­ci­je od zna­ča­ja za raz­voj tu­ri­zma u CG – re­kao je Usko­ko­vić.
Ka­ko je ka­zao, Pe­jo­vi­će­vi part­ne­ri u Cr­na Go­ra er­vej­zu Ali Re­za Ataš­ze­rek i Mo­ha­med Ka­di­var su bi­li ini­ci­ja­to­ri otva­ra­nja li­ni­je za Te­he­ran i ima­li su sa­stan­ke sa pret­hod­nim ru­ko­vod­stvom MA.
– Ne­mam de­ta­lje za­što ovaj do­go­vor ni­je re­a­li­zo­van. Te­he­ran će se sva­ka­ko na­ći na li­sti bu­du­ćih de­sti­na­ci­ja jer je u Hr­vat­skoj sve ve­ći broj tu­ri­sta ko­ji do­la­ze iz Ira­na. Pri­rod­no je da po­sli­je Hr­vat­ske tu­ro­pe­ra­te­ri­ma iz Ira­na sle­de­ća de­sti­na­ci­ja iz re­gi­o­na bu­de Cr­na Go­ra. S ob­zi­rom na to da MA ne­ma vi­še ras­po­lo­ži­vih avi­o­na, re­al­no je da CG er­vejz bu­de no­si­lac ovih le­to­va – za­klju­čio je Usko­ko­vić.
On je is­ta­kao da Cr­na Go­ra ne smi­je do­zvo­li­ti da osta­ne bez avio-kom­pa­ni­je ko­ja pre­ve­ze po­la mi­li­o­na put­ni­ka go­di­šnje.
D.M.


Let do Te­he­ra­na is­pla­tiv za avi­on sa 150 sje­di­šta

Usko­ko­vić je ka­zao da le­to­vi ka pod­ruč­ju Sred­njeg is­to­ka mo­gu bi­ti is­pla­ti­vi uko­li­ko je ka­pa­ci­tet avi­o­na mi­ni­mum 150 sje­di­šta i ako je po­pu­nje­nost avi­o­na ve­ća od 80 od­sto.
– Ka­ko su su­vla­sni­ci CG er­vej­za iz Ira­na, mi­slim da su oni sa lo­kal­nim tu­ro­pe­ra­to­ri­ma na­pra­vi­li do­bar plan da se u re­a­li­za­ci­ju le­to­va kre­ne ka­da pro­da­ja bu­de mak­si­mal­na. MA ne­ma u flo­ti avi­on ovog ka­pa­ci­te­ta i eks­plo­a­ta­ci­ja ove li­ni­je za Te­he­ran bi bi­la na gra­ni­ci ren­ta­bi­li­te­ta – oci­je­nio je Usko­ko­vić.


Ita­li­ja­ni se po­mo­gli pri­vat­ni­kom

Ka­da je Al Ita­li­ja za­pa­la u kri­zu i ka­da joj je pri­je­tio ste­čaj, ta­da­šnja Vla­da Ita­li­je je po­ku­ša­la da pre­ko pri­vat­ne avio-kom­pa­ni­je Air one obez­bi­je­di na­sta­vak ru­ko­vo­đe­nja sa Al Ita­li­jom, dok se ni­je na­šao ku­pac – Eti­had.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"