Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Čašćavali ga i Milo i Brano * Migo zapošljavao i kuvare, DPS popisivao glasače * Filip neće jer ne odgovara DPS-u * Sebi povećavali, radnicima smanjivali plate * Čašćavali ga i Milo i Brano * Srbija, lično * Dačićeva posjeta
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Daliborka Uljarević, direktorica CGO:
– Bez hapšenja krupnih riba nema pristupa EU.

Vic Dana :)

Ćaskaju dvije glumice:
– Imam veliki problem. Večeras idem prvi put sa novim ljubavnikom na sastanak, pa ne znam šta da kažem mužu - žali se jedna!
Druga će:
– Pa, ... kaži mu istinu - ideš na probu!

Oženjen muškarac živi duže od neoženjenog, ali oženjen muškarac više želi da umre od neoženjenog.

Igra Bosna protiv Brazila i šutira Ronaldinjo slobodan udarac, a živi zid se okrenuo prema svom golu. Golman se dere na njih:
– Šta ba, radite?
– Ćut` bolan, hoćemo i mi da vidimo gol!

Ljudi su se popeli na Mjesec, a Čak Noris se popeo na godinu!

Čak Noris je osvojio Vimbldon bejzbol palicom.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija VLADIN PLAN PRIVATIZACIJE ZA 2017. GODINU DOŽIVIO POTPUNI FIJASKO
Koruptivni ambijent odbija investitore
Savjet za privatizaciju Koruptivni ambijent odbija investitore Crna Gora nije privlačan privredni ambijent zbog korupcije i nepostojanja vladavine prava, a razorena privreda i zarobljene institucije nikad neće privući ozbiljne investitore, ocijenio je Koprivica
Da ni­je dat pod za­kup dio ze­mlji­šta HTP Ul­cinj­ske ri­vi­je­re, mo­glo bi se re­ći da je plan pri­va­ti­za­ci­je Sa­vje­ta za pri­va­ti­za­ci­ju pot­pu­no pro­pao. Na­ža­lost, ili, ne­ki bi re­kli, na sre­ću, Vla­da je uspje­la sa­mo dio imo­vi­ne tog pred­u­ze­ća da da pod za­kup.
Sva­ki dru­gi lo­ka­li­tet ko­ji je bio u pla­nu da se nu­di pod za­kup ili se nu­dio u za­kup ni­ko ni­je za­ku­pio, ni­ti do­sta­vio po­nu­du za nje­ga. Za­tim, pro­da­ja Lu­ke Bar i Mon­te­kar­ga, ko­ja je bi­la iz­vje­sna, jer je polj­ski OT lo­dži­stiks po­nu­dio uslo­ve tra­že­ne ten­de­rom, pro­pa­la je iz raz­lo­ga što je Vla­da na­kon ne­ko­li­ko mje­se­ci pre­go­vo­ra shva­ti­la da Lu­ku Bar, ipak, da­je po ma­loj ci­je­ni. Za­to je od­lu­če­no da se po­nu­da od­bi­je, a Lu­ka Bar za­sad ne pri­va­ti­zu­je, te da se če­ka iz­grad­nja auto­pu­ta, ka­da bi pro­daj­na ci­je­na bi­la ve­ća mno­go ne­go što je sa­da bio slu­čaj.
In­sti­tut „Si­mo Mi­lo­še­vić”, ko­ji za­ma­lo ni­je bio pro­dat u 2016. go­di­ni, la­ni ni­je ni nu­đen na pro­da­ju, tj. ni­je ras­pi­si­van ten­der. U pla­nu je bi­la i pri­va­ti­za­ci­ja Bu­dvan­ske ri­vi­je­re, ali se ni po tom pi­ta­nju ni­šta ni­je ura­di­lo. Plan je da se to pred­u­ze­će po­di­je­li na dva, pa da se on­da ogla­si na pro­da­ju. Iako su bi­li u pla­nu, ni­je­su ras­pi­si­va­ni ogla­si za pro­da­ju ak­ci­ja In­sti­tu­ta za cr­nu me­ta­lur­gi­ju, Ma­ri­nu Bar i Ka­ste­lo Plje­vlja.
Iako je i pro­da­ja Bu­lja­ri­ce bi­la iz­vje­sna, upr­kos broj­nim ne­pra­vil­no­sti­ma u tom pro­ce­su, Vla­da je na kra­ju od­lu­či­la da od­bi­je po­nu­du za za­kup i pro­da­ju pet mi­li­o­na kva­dra­ta ze­mlji­šta na oba­li mo­ra. Pro­tiv pro­da­je ze­mlji­šta na Bu­lja­ri­ci bi­li su i mje­šta­ni, i opo­zi­ci­ja, i ne­vla­din sek­tor.
Po­sla­nik Alek­san­dar Da­mja­no­vić je ka­zao da je plan pri­va­ti­za­ci­je, kao i ra­ni­jih go­di­na, ostao mr­tvo slo­vo na pa­pi­ru, te da naj­ma­nje op­te­re­ću­je one ko­ji ga iz go­di­ne u go­di­nu pre­pi­su­ju i do­no­se kao for­ma­lan do­ku­ment.
– U si­tu­a­ci­ji ka­da su dr­žav­ni mo­no­po­li pri­va­ti­zo­va­ni, ka­da su pri­va­ti­zo­va­na pred­u­ze­ća u go­rem sta­nju ne­go pri­je pri­va­ti­za­ci­je, ka­da se vo­de ar­bi­tra­žni spo­ro­vi zbog ne­u­spje­šnih pri­va­ti­za­ci­ja, ka­da se i da­lje tra­ga za „uspje­šnim stra­te­škim part­ne­ri­ma” sa of­šor de­sti­na­ci­ja, ne­is­pu­nja­va­nje pla­no­va pri­va­ti­za­ci­je čak mo­že i da bu­de ko­ri­sno po dr­ža­vu, jer se ti­me či­ni ma­nja šte­ta – oci­je­nio je Da­mja­no­vić.
Umje­sto do­no­še­nja pla­no­va, ka­ko je ka­zao, ozbilj­na dr­ža­va tre­ba da ima efi­ka­san po­slov­ni am­bi­jent, u ko­me se po­štu­ju svo­jin­ska pra­va, iz­vr­ša­va­ju sve od­red­be ku­po­pro­daj­nih ugo­vo­ra, gdje su br­zi i efi­ka­sni sud­ski pro­ce­si, u ko­me se pla­ni­ra pro­stor­ni red, a ne ha­os i u ko­me ne­ma pa­ra­dr­žav­nih mo­no­po­la i ko­rup­ci­je u struk­tu­ra­ma ko­je spro­vo­de pro­da­ju dr­žav­ne imo­vi­ne.
– U ta­kvom si­ste­mu će bi­ti i ozbilj­nih in­ve­sti­ci­ja i pri­va­ti­za­ci­ja, što je ipak mno­go bit­ni­je od is­pu­nje­nje tzv. pla­no­va ko­jih je pu­na Cr­na Go­ra – po­ru­čio je Da­mja­no­vić.
Pot­pred­sjed­nik De­mo­kra­ta Mo­mo Ko­pri­vi­ca sma­tra da su osnov­ni raz­lo­zi za fi­ja­sko pla­na pri­va­ti­za­ci­je dra­ma­ti­čan pad atrak­tiv­no­sti pred­u­ze­ća ko­ja se nu­de, lo­še po­slov­no okru­že­nje i ne­po­vo­ljan pri­vred­ni am­bi­jent ko­ji ni­je sti­mu­la­ti­van za do­ma­će i stra­ne in­ve­sti­to­re.
– Zbog du­gog če­ka­nja broj­nih pred­u­ze­ća na li­sti za ras­pro­da­ju, me­nadž­ment ne za­ni­ma du­go­roč­na per­spek­ti­va pred­u­ze­ća jer su u nje­mu od da­nas do sju­tra. Ta­ko­đe, ni dr­ža­va ni­je re­for­mi­sa­la ni kon­so­li­do­va­la pred­u­ze­ća jer u nji­ma vi­di sa­mo šan­su da kroz ras­pro­da­ju do­đe do br­zog i la­kog bu­džet­skog pri­ho­da. Ta pred­u­ze­ća ne­ma­ju sklo­nost ka in­ve­sti­ra­nju i šted­nji. Osim to­ga, Cr­na Go­ra ni­je pri­vla­čan pri­vred­ni am­bi­jent zbog ko­rup­ci­je i ne­po­sto­ja­nja vla­da­vi­ne pra­va. S ob­zi­rom na to da je na­še tr­ži­šte ma­lo, ne­pot­pu­no i ne­sa­vr­še­no, dr­ža­va je tre­ba­lo da kon­ci­pi­ra ak­tiv­nu in­du­strij­sku po­li­ti­ku, umje­sto što je uve­la kon­tro­li­sa­ni ha­os neo­li­be­ral­nom po­li­ti­kom, ali i us­po­sta­vlja­njem bu­ra­zer­skog i par­tij­skog ka­pi­ta­li­zma, si­ste­ma u ko­jem je do­sluh sa vla­šću ključ­ni ob­lik pri­vre­đi­va­nja – na­veo je Ko­pri­vi­ca.
Sa­vjet za pri­va­ti­za­ci­ju još ni­je usvo­jio plan pri­va­ti­za­ci­je za ovu go­di­nu. La­ni je usvo­jen po­lo­vi­nom fe­bru­a­ra.
D.M.


Ne ži­vi se od đe­do­vi­ne do­vi­je­ka

Tro­de­ce­nij­ska vlast je uči­ni­la Cr­nu Go­ru za­vi­snom od stra­nih in­ve­sti­ci­ja do ko­jih se do­la­zi ras­pro­da­jom dr­žav­nih pred­u­ze­ća, ka­zao je Ko­pri­vi­ca i do­dao da je to ri­zič­no i štet­no.
– Od ras­pro­da­je đe­do­vi­ne se ne mo­že do­vi­je­ka ži­vje­ti. U do­sa­da­šnjem pro­ce­su ras­pro­da­je dr­žav­nih pred­u­ze­ća, a ta­ko je za­vr­ši­lo oko 85 od­sto njih, ra­zo­re­na je do­ma­ća pri­vre­da, a stra­nih grin­fild in­ve­sti­ci­ja go­to­vo da ni­je bi­lo. Ra­zo­re­na pri­vre­da i za­ro­blje­ne in­sti­tu­ci­je ni­kad ne­će pri­vu­ći ozbilj­ne in­ve­sti­to­re i no­si­o­ce teh­no­lo­škog zna­nja, a bez to­ga ne­ma odr­ži­vog raz­vo­ja – za­klju­čio je Ko­pri­vi­ca.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"