Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Katnić tužio državu i dobio 43.000 eura * DPS popisuje birače u javnoj upravi * Policajcu ništa nije bilo sumnjivo * Zbog duga blokiran 51 advokat * Katnić tužio državu i dobio 43.000 eura * Brisel zgazio pravila da bi ucijenio Srbiju * Pjeva da bi bio drugačiji
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slobodan Slovinić, slikar:
– Umjetnost je danas zapostavljena, i to mi je žao.

Vic Dana :)


Upecao student zlatnu ribicu. Ribica mu kaže:
–Pusti me, ispuniću ti jednu želju.
Student začuđeno pita:
– Kako jednu, zar ne treba tri?
Na to će ribica:
– Eeee, sad je po Bolonji.

Pita otac sina, studenta:
– Jesi li znao sva pitanja na ispitu?
– Jesam.
– Pa, kako onda nisi položio?
– Nisam znao odgovore!

Koja je razlika između političara i lopova?
- Nikakva, samo što smo političare sami birali, a lopovi biraju nas!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

   
Podgoricom ZORAN LAKUŠIĆ (DF) SMATRA DA PROGRAM UREĐENJA PROSTORA ZA OVU GODINU NIJE RAĐEN U JAVNOM INTERESU Sve u službi građevinskog lobija
Pro­gram ure­đe­nja pro­sto­ra za ovu go­di­nu tre­ba­lo je da obez­bi­je­di okvir za broj­ne ne­re­a­li­zo­va­ne pro­jek­te iz pro­gra­ma gra­do­na­čel­ni­ka Pod­go­ri­ce Sla­vo­lju­ba Sti­je­po­vi­ća, ali umje­sto da stva­ra do­bra rje­še­nja za rav­no­mjer­ni raz­voj gra­da, on stva­ra no­ve pro­ble­me pre­ci­zi­ra­ju­ću ne­ka rje­še­nja ko­ja su is­klju­či­vo u slu­žbi gra­đe­vin­skog lo­bi­ja, in­te­re­snih gru­pa i lju­di bli­skih vla­sti, oci­je­nio je Zo­ran La­ku­šić, od­bor­nik DF-a. Pro­gram ure­đe­nja pro­sto­ra ko­ji pred­vi­đa smjer­ni­ce ka­ko će se raz­vi­ja­ti grad u ovoj go­di­ni sa­dr­ži pro­jek­te od 28.401.754 eura i od pri­je dva da­na je na jav­noj ras­pra­vi.
La­ku­šić ka­že da je na­pra­vljen loš do­ku­ment te da je pri­je nje­go­ve iz­ra­de neo­p­hod­no uče­šće gra­đa­na.
– Či­nje­ni­ca je da je pri­pre­mljen loš pro­gram ima­ju­ći uvi­du po­tre­be gra­đa­na ko­ji su gla­sa­li za pro­gram gra­do­na­čel­ni­ka Sti­je­po­vi­ća ko­ji je re­a­li­zo­van ne­gdje oko tri­de­set od­sto, jer na­šem gra­du ne­do­sta­ju no­ve ško­le, vr­ti­ći, op­šta bol­ni­ca i broj­ni ko­mu­nal­no- in­fra­struk­tur­ni objek­ti. Glav­ni grad prak­tič­no i ne­ma op­štu bol­ni­cu, već sa­mo Kli­nič­ki cen­tar, ko­ji je sa­gra­đen pri­je 40-ak go­di­na. Sa­da­šnja vlast oči­gled­no ni­je ima­la, ni­ti ima slu­ha za po­tre­be gra­đa­na ko­ji­ma je po­treb­na i neo­p­hod­na op­šta bol­ni­ca su­de­ći po pla­nu pro­gra­ma ure­đe­nja pro­sto­ra za ovu go­di­nu. Skrom­nim bu­dže­tom Glav­nog gra­da ko­ji je 60 mi­li­o­na eura, a ko­ji je ne­što ve­ći od bu­dže­ta Op­šti­ne Bu­dva, te­ško je oče­ki­va­ti zna­čaj­ni­je ka­pi­tal­ne objek­te u gra­du. Sti­je­po­vić pri­čom i ga­la­mom o ka­pi­tal­nim objek­ti­ma u 2018. go­di­ni že­li da sa­kri­je, a to ovaj pro­gram ja­sno po­ka­zu­je, da ni­je za raz­li­ku od svog pret­hod­ni­ka po­ka­zao spo­sob­nost da stvo­ri pa­re i do­ve­de stra­ne do­na­to­re. Se­dam­de­set od­sto ne­re­li­zo­va­nih pro­jek­ta iz svog iz­bor­nog pro­gra­ma po­ka­zu­ju da se ne­do­ma­ćin­ski po­na­šao, da je ka­tro­stro­fal­no vr­šio funk­ci­ju gra­do­na­čel­ni­ka, i da 28 mi­li­o­na sred­sta­va na­mi­je­nje­nih za pro­gram ure­đe­nja pro­sto­ra, ni­je do­volj­no da bi mo­gao re­li­zo­va­ti broj­ne obe­ća­ne ka­pi­tal­ne pro­jek­te gra­đa­ni­ma na­šeg gra­da – na­vo­di La­ku­šić.
Ve­li­ko ne­za­do­volj­stvo gra­đa­na Pod­go­ri­ce sa plan­skim rje­še­nji­ma ko­je je u pret­hod­nom pe­ri­o­du do­no­sio DPS, pri­sut­no je i u ovom pro­gra­mu ure­đe­nja, sma­tra La­ku­šić.
–Ima­će­mo i da­lje trend ne­hu­ma­ne be­to­ni­za­ci­je pro­sto­ra. Grad­ska vlast uni­šta­va i ne že­li da sa­ču­va pre­o­sta­le ze­le­ne po­vr­ši­ne, ni­ti da se pri­stu­pi iz­ra­di sa­na­­ci­o­nih pla­no­va za uni­šte­ni pro­stor, što naj­bo­lje go­vo­ri plan za ka­sar­nu Mo­ra­ču. Pro­gra­mom se pred­vi­đa sa­mo sim­bo­lič­na sred­stva za ze­le­ne po­vr­ši­ne i to za ure­đe­nje par­ka u Tu­zi­ma 10.000 eura, za ure­đe­nje ze­le­ni­la u Go­lu­bov­ci­ma 40.000 eura i ure­đe­nje ze­le­nih po­vr­ši­na i dječ­jih igra­li­šta 100.000 eura. Pla­no­vi grad­ske upra­ve su­prot­ni su in­te­re­si­ma gra­đa­na i ovaj pro­gram ure­đe­nja pro­sto­ra kao i mno­gi dru­gi se do­no­se zbog in­te­re­sa in­ve­sti­to­ra ko­ji su bli­ski sa gra­do­na­čel­ni­ci­ma po­sled­njih 20 go­di­na, a ko­ji pri­tom do­bi­ja­ju naj­vred­ni­je lo­ka­ci­je – na­vo­di La­ku­šić.
Zo­ran La­ku­šić na­vo­di da ne­le­gal­ni objek­ti pred­sta­vlja­ju in­ci­dent u pro­sto­ru.
–U Pod­go­ri­ci ima­mo dru­štve­ni ide­al u pla­ni­ra­nju DUP-ova, na prin­ci­pu gra­be­ža, di­vlji za­pad, gdje lo­ši đa­ci, a da­nas in­ve­sti­to­ri, kao ju­na­ci tran­zi­ci­je se ve­o­ma do­bro „sna­la­ze” u gra­đe­vin­skim po­slo­vi­ma i ak­tiv­nom uče­šću u pla­ni­ra­nju pro­sto­ra gra­da za svo­je po­tre­be. No, ovo je ši­ri pro­blem ka­rak­te­ri­sti­čan za na­še pri­li­ke, gdje se sti­hi­ji, kao po­slje­di­ci osta­vlja pri­mar­na vri­jed­nost – po­ru­ču­je La­ku­šić. N.S.


Mar­kuš: Opo­zi­ci­ja sve ne­ga­tiv­no vi­di

Stav Zo­ra­na La­ku­ši­ća da je „ve­li­ko ne­za­do­volj­stvo gra­đa­na Pod­go­ri­ce sa plan­skim rje­še­nji­ma ko­je je u pret­hod­nom pe­ri­o­du do­no­sio DPS pri­sut­no i u ovo­go­di­šnjem pro­gra­mu ure­đe­nja pro­sto­ra” ospo­ra­va Bo­ži­dar Mar­kuš, od­bor­nik DPS-a.
–Ni­je tač­no to što ka­že La­ku­šić jer opoz­ci­ja uvi­jek vi­di sve ne­ga­tiv­no jer na to gle­da­ju po­li­tič­ki. Ta­ko­đe, ni­je tač­no da je na­rod ne­za­do­vo­ljan, ali je tač­no da se na sre­ću gra­đa­ni sve vi­še uklju­ču­ju u od­re­đe­noj fa­zi iz­ra­de pro­je­ka­ta i uti­ču da pro­stor bu­de ure­đen po nji­ho­voj že­lji, a po­štu­ju­ći stru­ku. Na sre­ću, lo­kal­na sa­mo­ur­pa­va pre­po­zna­je pra­ve pri­mjed­be u to­ku jav­ne ras­pra­ve, struč­no ih raz­ma­tra i na pra­vi na­čin vre­de­nu­je – ocje­nju­je Mar­kuš.


U mi­nu­su 11 mi­li­o­na za imo­vin­ske spo­ro­ve

Od­bor­nik DF-a uka­zu­je da je u pro­gra­mu ka­rak­te­ri­stič­no to što je za rje­ša­va­nje imo­vin­sko-prav­nih od­no­sa u bu­dže­tu opre­di­je­lje­no sa­mo 2,55 mi­li­o­na, a da su stvar­ni tro­ško­vi pre­ko 14 mi­li­o­na eura.
–Ova­kvo pla­ni­ra­nje je neo­d­go­vor­no ima­ju­ći u vi­du da ne­do­sta­je 11 mi­li­o­na eura za ovu naj­me­nu. Ovo do­volj­no po­ka­zu­je ko­li­ko je loš pro­gram jer tre­ba bi­ti ma­đi­o­ni­čar pa na­dok­na­di­ti evi­det­nu raz­li­ku – na­vo­di La­ku­šić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"