Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Milo koristi sedam službenih vozila * I SNP za sporazum uz manje izmjene * Režim se najviše plaši referenduma * Slavko štiti maskirane huligane * Edukativni izlet na Vrsutu * Vjeverica ostala bez kuće * Milo koristi sedam službenih vozila
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-04-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

N/AArhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika OPOZICIONO ODBIJANJE UČEŠĆA NA IZBORIMA BEZ ADEKVATNIH USLOVA MOGLO BI SE SA LOKALNOG PRELITI I NA DRŽAVNI NIVO
Bojkot u Tivtu upozorenje DPS-u
Bojkot u Tivtu upozorenje DPS-u Nikada više nijedni parlamentarni izbori neće biti organizovani i realizovani po diktatu onih koji ne umiju pobjeđivati u utakmicama u kojima se pravila strogo poštuju – kaže Boris Bogdanović
Boj­kot lo­kal­nih iz­bo­ra u Tiv­tu, za ko­ji se od­lu­čio dio opo­zi­ci­o­nih su­bje­ka­ta, mo­gao bi da po­slu­ži kao svo­je­vr­sno upo­zo­re­nje vla­sti, ko­ju pred­vo­di De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta, da se sli­čan sce­na­rio mo­že do­go­di­ti i na dr­žav­nom ni­vou uko­li­ko se u me­đu­vre­me­nu ne stvo­re svi pred­u­slo­vi da iz­bor­ni pro­ces bu­de fer i de­mo­krat­ski. Bo­ri­s Ma­ri­ć, iz Cen­tra za gra­đan­sko obra­zo­va­nje, oci­je­nio je u iz­ja­vi za „Dan“ da ga za­bri­nja­va či­nje­ni­ca da se, i po­red ja­sno pre­zen­ti­ra­nih broj­nih zlo­u­po­tre­ba iz­bo­r­nog pro­ce­sa i dr­žav­nih re­sur­sa, još ni­je po­če­lo sa us­po­sta­vlja­njem osno­va si­ste­ma za slo­bod­ne i fer iz­bo­re.
– Boj­kot znatnog di­je­la opo­zi­ci­je lo­kal­nih iz­bo­ra u Tiv­tu sa­mo je po­tvr­da da ne po­sto­je po­treb­ne pret­po­stav­ke ko­je bi ga­ran­to­va­le pu­ni le­gi­ti­mi­tet. Op­ti­mal­ni le­gi­ti­mi­tet iz­bo­ra mo­že se po­sti­ći kroz pre­u­zi­ma­nje od­go­vor­no­sti di­je­la opo­zi­ci­je, a do­bro bi bi­lo da to bu­de što ve­ći broj opo­zi­ci­o­nih su­bje­ka­ta, za ula­zak u Vla­du za us­po­sta­vlja­nje iz­bor­nog po­vje­re­nja. To no­si mno­ge ri­zi­ke, ali i šan­su da si­stem zlo­u­po­tre­ba bu­de raz­ot­kri­ven i spri­je­čen na sa­mom iz­vo­ru – is­ta­kao je on.
Ne ma­nje zna­čaj­na je, po nje­go­vom mi­šlje­nju, či­nje­ni­ca da će iz­bor­ni pro­ces bi­ti pra­ćen i kon­tro­li­san od naj­re­le­vant­ni­jih pred­stav­ni­ka ci­vil­nog dru­štva uz po­dr­šku evrop­skih part­ne­ra.
– U slu­ča­ju da sta­nje ma­nje-vi­še osta­ne kao da­nas, bez ja­snog pu­ta ka iz­la­sku iz po­li­tič­ke kri­ze ko­ji bi efek­ti­rao iz­bo­ri­ma sa po­treb­nim le­gi­ti­mi­te­tom, ne tre­ba is­klju­či­ti mo­guć­nost da opo­zi­ci­o­ni su­bjek­ti, kao sred­stvo po­li­tič­ke bor­be ko­ri­ste boj­kot i na par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma – za­klju­čio je Ma­rić.
Za boj­kot lo­kal­nih iz­bo­ra u Tiv­tu od­lu­či­li su se De­mo­krat­ski front, De­mo­krat­ska Cr­na Go­ra i Gra­đan­ski po­kret URA. Bo­ris Bog­da­no­vić, ge­ne­ral­ni se­kre­tar De­mo­kra­ta, is­ti­če da je ta par­ti­ja, i po­red či­nje­ni­ce što ima­ju for­mi­ra­nu in­fra­struk­tu­ru na svim ni­vo­i­ma or­ga­ni­zo­va­nja – op­štin­ski od­bor, iz­vr­šni od­bor OO, iz­bor­nu li­stu sa 32 kan­di­da­ta, pri­ku­plje­ne pot­pi­se po­dr­ške, iz­bor­ni pro­gram, re­a­li­zo­va­nu kam­pa­nju od vra­ta do vra­ta u dva kru­ga i sjaj­nog no­si­o­ca, od­lu­či­la da ne uče­stvu­je na iz­bo­ri­ma za­to što ne po­sto­je ni ele­men­tar­ni uslo­vi za odr­ža­va­nje fer i slo­bod­nog iz­bor­nog pro­ce­sa u Tiv­tu.
– Na ovaj na­čin De­mo­kra­te su još jed­nom po­ka­za­le da je za nas ri­ječ za­kon, a do­sled­nost pra­vac od ko­jeg ni­ka­da ne­će­mo od­u­sta­ti. De­mo­kra­te ima­ju naj­bo­lje kan­di­da­te na lo­kal­nom i dr­žav­nom ni­vou i ne­će do­zvo­li­ti da isti bu­du de­kor na po­sti­zbor­nim pri­red­ba­ma Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, ko­je or­ga­ni­zu­je na­kon bru­tal­no po­kra­de­nih iz­bo­ra. Ovo je po­ru­ka svi­ma, a po­seb­no De­mo­krat­skoj par­ti­ji so­ci­ja­li­sta i glav­nim ju­na­ci­ma iz afe­re „Sni­mak“, da mo­ra do­ći kraj iz­bor­nim zlo­u­po­tre­ba­ma. Mo­ra od­zvo­ni­ti du­plim lič­nim kar­ta­ma i fan­tom­skim bi­ra­či­ma. Ako DPS-u pad­ne na pa­met da po­no­vo ak­ti­vi­ra­ju svo­ju ma­ši­ne­ri­ju pro­tiv bi­ra­ča, na­i­ći će na že­stok ot­por čla­no­va, sim­pa­ti­ze­ra i funk­ci­o­ne­ra De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re – ka­že Bog­da­no­vić.
Ka­ko je za­klju­čio, ni­ka­da vi­še ni­jed­ni par­la­men­tar­ni iz­bo­ri ne­će bi­ti or­ga­ni­zo­va­ni i re­a­li­zo­va­ni po dik­ta­tu onih ko­ji ne umi­ju po­bje­đi­va­ti u utak­mi­ca­ma u ko­ji­ma se pra­vi­la stro­go po­štu­ju.
Iz De­mo­krat­skog fron­ta su sa­op­šti­li da je bi­lo lo­gič­no da sve stran­ke ko­je se sma­tra­ju opo­zi­ci­o­nim boj­ko­tu­ju lo­kal­ne iz­bo­re u Tiv­tu.
– Ni­je lo­gič­no bo­ri­ti se za fer iz­bor­ne uslo­ve a pri­sta­ja­ti da se iza­đe na pr­ve iz­bo­re iako ni­je­su stvo­re­ne ni ele­men­tar­ne pret­po­stav­ke za nji­ho­vo odr­ža­va­nje. De­mo­krat­ski front će na­sta­vi­ti sna­žnu bor­bu za ostva­ri­va­nje uslo­va za odr­ža­va­nje pr­vih slo­bod­nih i de­mo­krat­skih iz­bo­ra. Pro­te­sti i boj­kot par­la­men­ta su se po­ka­za­li kao naj­bo­lji na­čin te bor­be. Ta bor­ba je iskre­na i bez kal­ku­li­sa­nja – ka­že šef po­sla­nič­kog klu­ba DF-a Mi­lu­tin Đu­ka­no­vić.
V.R.


Sna­žno „oruž­je” ali sa­mo uz je­din­stvo

Prema mi­šlje­nju Bo­ri­sa Ra­o­ni­ća boj­kot je sna­žno oruž­je ko­je opo­zi­ci­ja ima u ru­ka­ma.
– To­ga je svje­stan i DPS. Boj­kot je sna­žno oruž­je sa­mo ako opo­zi­ci­ja na­stu­pa je­din­stve­no. Boj­kot se do sa­da ni­je po­ka­zao kao do­bar iz­bor jer ne mo­že do­ni­je­ti re­zu­tat ako ni­je ko­or­di­ni­ran i je­din­stven. Ovo­ga pu­ta boj­kot iz­bo­ra u Tiv­tu će do­ve­sti do po­ka­zi­va­nja mo­ći DPS-a. Za ne­ke su­bjek­te boj­kot je sa­mo iz­go­vor da ne­ma­ju in­fra­struk­tu­ru u Tiv­tu – na­veo je on.
Ka­ko je do­dao, sa­ma či­nje­ni­ca da se pri­ja­vi­lo 12 li­sta po­ka­zu­je da boj­kot ni­je uspio. Zbog to­ga, is­ti­če on, naj­vi­še tr­pe par­ti­je ko­je su pri­mo­ra­ne na boj­kot i po­red sprem­no­sti po­put De­mo­kra­ta, kao i one ko­je su iz­lo­že­ne pri­ti­sku zbog od­lu­ke da iza­đu, kao što su SNP i SDP.
– U ove iz­bo­re se ušlo i po­red to­ga što ne po­sto­je uslo­vi pa je sa­da pi­ta­nje ko­ji je mi­ni­mum ko­ji su par­ti­je sprem­ne da pri­hva­te za uče­šće u iz­bor­nom pro­ce­su – za­klju­čio je Ra­o­nić.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"