Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vlada krije platu premijera * Krio ko je narod bio * Vukoviću za savjetovanje isplaćivali 1,2 hiljade mjesečno * Nagrađeni novinari „Dana” * Tramp spustio rampu za 12 azijskih zemalja * Psi koji vole vozove * „Tramputinov” voz za bolji ili lošiji svijet
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-01-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
PREDRAG BULATOVIĆ, FUNKCIONER DF-a:
Nijedan događaj za bilo koju opozicionu stranku ne može biti razlog za povratak u Katnićev parlament.

Vic Dana :)

Mali Mujica luta čaršijom i plače, pa naleti pandur i pita ga:
- Šta je bilo, mali, šta plačeš?
Mujica procijedi kroz suze:
- Izgubio sam seee ....
Pandur ga potapša po glavi:
- Ne brini, jarane, sa’ć’mo mi to sredit’ ... koja ti je adresa?
Mujica obriše nos:
- mujica@gmail.com!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika KONSTITUISANJE VLASTI U KOTORU PRIBLIŽAVA SE KRAJU
Demokratama gradonačelnik, DF-u Skupština
Predstavnici opozicije u SO Kotor Demokratama gradonačelnik, DF-u Skupština Formiranje vlasti u mjeri izbornog rezultata podrazumijeva da dvije vodeće funkcije dobiju političke grupacije koje su na izborima osvojile najviše glasova
Pro­ces for­mi­ra­nja vla­sti u Ko­to­ru, pre­ma ne­zva­nič­nim in­for­ma­ci­ja­ma „Da­na”, pri­vo­di se kra­ju. Na­kon do­pi­sa SNP-a opo­zi­ci­o­nim ko­le­ga­ma da se do­sta­ve pred­lo­zi kan­di­da­ta za iz­bor pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne i pred­sjed­ni­ka op­šti­ne Ko­tor, oče­ku­je se fi­na­li­za­ci­ja tog pro­ce­sa.
Ka­ko nam je sa­op­šte­no, tre­ba oče­ki­va­ti da se opo­zi­ci­o­ni od­bor­ni­ci u krat­kom ro­ku do­go­vo­re o for­mi­ra­nju vla­sti, po­seb­no ima­ju­ći u vi­du da je 14 od­bor­ni­ka opo­zi­ci­je u pret­hod­nih ne­ko­li­ko mje­se­ci vi­še pu­ta ob­ja­vlji­va­lo za­jed­nič­ka sa­op­šte­nja u ko­ji­ma su na­gla­si­li da se vlast mo­ra for­mi­ra­ti na part­ner­skim osno­va­ma, u mje­ri iz­bo­r­nog re­zul­ta­ta ostva­re­nog 16. ok­to­bra.
Glav­ni od­bor So­ci­ja­li­stič­ke na­rod­ne par­ti­je Cr­ne Go­re je na sjed­ni­ci odr­ža­noj u ne­dje­lju po­zvao De­mo­krat­sku Cr­nu Go­ru, De­mo­krat­ski front, SDP i Gra­đan­ski po­kret URA da u naj­kra­ćem mo­gu­ćem ro­ku for­mi­ra­ju no­vu vlast u Ko­to­ru.
– Iz tih raz­lo­ga, SNP je za­tra­žio da nam u ime va­ših 14 od­bor­ni­ka pred­lo­ži­te kan­di­da­te za pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne op­šti­ne i pred­sjed­ni­ka op­šti­ne Ko­tor, ka­ko bi se za­vr­šio po­stu­pak kon­sti­tu­i­sa­nja Skup­šti­ne op­šti­ne Ko­tor i ko­nač­no smi­je­nio pred­sjed­nik op­šti­ne iz DPS-a - sa­op­štio je pred­sjed­nik SNP-a Ko­tor Bran­ko Iva­no­vić.
Na ok­to­bar­skim iz­bo­ri­ma naj­ve­ći broj gla­so­va od par­ti­ja ko­je će kon­sti­tu­i­sa­ti no­vu vlast osvo­ji­la je De­mo­krat­ska Cr­na Go­ra, ko­ja je do­bi­la po­vje­re­nje 1.801 bi­ra­ča.
De­mo­krat­ski front (No­va srp­ska de­mo­kra­ti­ja, PzP, DNP i DSS) do­bio je po­vje­re­nje 1.645 gra­đa­na Ko­to­ra, SNP i SDP su osvo­ji­li 996, od­no­sno 977 gla­so­va, dok je Gra­đan­ski po­kret URA osvo­jio 415 gla­so­va. Po­la­ze­ći od to­ga, tre­ba oče­ki­va­ti da De­mo­kra­ta­ma pri­pad­ne mje­sto pred­sjed­ni­ka op­šti­ne u na­red­nom če­tvo­ro­go­di­šnjem man­da­tu, a De­mo­krat­skom fron­tu mje­sto pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne.
Pred­sjed­nik op­štin­skog od­bo­ra De­mo­kra­ta Vla­di­mir Jo­kić i pred­sjed­ni­ca De­mo­krat­ske srp­ske stran­ke Dra­gi­ca Pe­ro­vić no­si­o­ci su iz­bor­nih li­sta De­mo­kra­ta i DF-a, a ti­me naj­vje­ro­vat­ni­je i kan­di­da­ti za najod­go­vor­ni­je funk­ci­je u op­šti­ni.
Ko­tor­ski SNP ra­ni­je je po­nu­dio da po­dr­ži ma­njin­sku vlast osta­lih opo­zi­ci­o­nih par­ti­ja po­što je osta­tak opo­zi­ci­je od­bio da po­dr­ži ma­njin­sku vlast te stran­ke u tom gra­du. Nji­ho­vi uslo­vi su da ta par­ti­ja do­bi­je kon­trol­nu funk­ci­ju kroz lo­kal­ni par­la­ment i bor­do­ve di­rek­to­ra. De­mo­krat­ska Cr­na Go­ra, De­mo­krat­ski front, So­ci­jal­de­mo­krat­ska par­ti­ja i Gra­đan­ski po­kret URA, ko­ji­ma SNP nu­di po­dr­šku za ma­njin­sku vlast, na ok­to­bar­skim lo­kal­nim iz­bo­ri­ma osvo­ji­li su 14 man­da­ta. Sa SNP-ova tri, opo­zi­ci­ja ima ukup­no 17 man­da­ta, što je do­volj­no za for­mi­ra­nje no­ve vla­sti.
Naj­vi­še gla­so­va na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u Ko­to­ru osvo­jio je DPS, ali je opo­zi­ci­ja u ukup­nom zbi­ru u si­tu­a­ci­ji da ski­ne tu stran­ku sa vla­sti. U bi­rač­ki spi­sak op­šti­ne Ko­tor bi­la su upi­sa­na 17.964 bi­ra­ča, a gla­sa­lo je 12.526, ili 69,73 od­sto.
Za De­mo­krat­sku par­ti­ju so­ci­ja­li­sta gla­sa­lo je 4.014 bi­ra­ča, što je do­volj­no za 12 man­da­ta u lo­kal­nom par­la­men­tu. Li­be­ral­na par­ti­ja osvo­ji­la je 536 gla­so­va i je­dan man­dat, ko­li­ko će od­bor­ni­ka u lo­kal­nom par­la­men­tu ima­ti i Hr­vat­ska gra­đan­ska ini­ci­ja­ti­va sa 382 gla­sa. Stran­ka srp­skih ra­di­ka­la sa 353 osvo­je­na gla­sa, De­mos sa 264 i Po­zi­tiv­na Cr­na Go­ra sa 177 gla­so­va osta­li su bez man­da­ta.
Pod­sje­ti­mo, u ko­tor­skom par­la­men­tu sje­de 33 od­bor­ni­ka, a za for­mi­ra­nje ve­ći­ne po­treb­no je 17 man­da­ta.M.V.


Broj­ni iza­zo­vi

De­mo­kra­te, DF, SNP, SDP i Gra­đan­ski po­kret URA, ka­ko oče­ku­ju u opo­zi­ci­ji, tre­ba da na­sta­ve ra­ni­je za­po­če­te raz­go­vo­re ru­ko­vo­de­ći se prin­ci­pi­ma uza­jam­nog po­što­va­nja, in­te­gri­te­ta i po­vje­re­nja, sa ci­ljem što br­žeg for­mi­ra­nja no­ve lo­kal­ne vla­sti, ko­ja tre­ba da se su­o­či sa ve­li­kim iza­zo­vi­ma. Ti iza­zo­vi su po­seb­no ve­li­ki ako se zna da je DPS ra­ni­je če­sto op­tu­ži­van za broj­ne kri­mi­nal­no-ko­rup­ci­o­na­ške afe­re.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"