Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kuljači 128.000 za smještaj policajaca * Oluja obarala drveće i lomila plastenike * Rajković: Sa dijelom DPS-a o promjenama - Joković: O tome nema priče * DPS sve učinio da ne budemo vlast u Tuzima * Tramp nas nije interesovao * Mali Perica i bradata učiteljica * Ukinuti praznici
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 18-07-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
LI MANČANG, ambasador Kine u Beogradu:
Za Peking je Kosovo Srbija i tako će ostati.

Vic Dana :)

Dolazi tip u kafanu i naručuje 3 rakije...
I tako danima...
Pita ga konobar:
- Izvini a zašto stalno 3?
- Imam brata jednog u Australijii, drugog u Americi i dogovorili smo se kad pijemo da pijemo svako za svakog.
Posle mjesec dana dolazi i taman da konobar sipa 3, a on traži 2...
Pita konobar:
- Izvinite da nije neki problem sa braćom kad naručujete samo dvije?
Ma jok... Sve je ok nego sam ja prestao da pijem.

Šta kaže Kinez kada vidi da nema hrane u frižideru?
- Ni kučeta, ni mačeta.
Došao Bosanac u prodavnicu i pita:
- Koliko je ova krema za sunčanje?
Kaže prodavačica: 20 maraka!
- Daj mi onda tri jogurta!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2018-07-13 NIKŠIĆKI OSNOVNI SUD PONIŠTIO ODLUKU UPRAVNOG ODBORA UNIVERZITETA
Radmila nezakonito smijenjena, ali neće biti vraćena
Vojvodić Radmila nezakonito smijenjena, ali neće biti vraćena Sud je nedvosmisleno odbio kao neosnovan zahtjev kojim je traženo da UCG uspostavi stanje kakvo je bilo prije donošenja odluke upravnog odbora, u suštini zahtjev da prof. Radmila Vojvodić ponovo bude rektor, saopštili su iz Rektorata
Osnov­ni sud u Nik­ši­ću usvo­jio je tu­žbe­ni za­htjev Rad­mi­le Voj­vo­dić i do­nio pre­su­du ko­jom se po­ni­šta­va odluka Uprav­nog od­bo­ra Uni­ver­zi­te­ta Cr­ne Go­re o smje­ni Voj­vo­di­će­ve s mje­sta rek­to­ra te in­sti­tu­ci­je. Voj­vo­di­će­va je raz­ri­je­še­na u ok­to­bru, na ini­ci­ja­ti­vu čla­no­va Uprav­nog od­bo­ra UCG, ko­ji za­stu­pa­ju in­te­re­se Vla­de, zbog vi­še­mje­seč­nog su­ko­ba u ve­zi sa sje­di­štem Vi­so­ke me­di­cin­ske ško­le, ko­ju je na­mje­ra­va­la da pre­se­li iz Be­ra­na u Pod­go­ri­cu. U obra­zlo­že­nju pre­su­de se na­vo­di da je sud utvr­đu­ju­ći spor­nu či­nje­ni­cu me­đu stran­ka­ma da li je bi­lo neo­p­hod­no iz­ja­šnje­nje Se­na­ta UCG, mi­šlje­nja da je uprav­ni od­bor mo­gao da raz­mo­tri ini­ci­ja­ti­vu i do­ne­se od­lu­ku o ra­zr­je­še­nju rek­to­ra bez pret­hod­nog iz­ja­šnje­nja Se­na­ta, ali sa­mo u slu­ča­ju ne­za­ka­zi­va­nja sjed­ni­ce Se­na­ta u ra­zum­nom ro­ku, što u kon­kret­nom slu­ča­ju ni­je bio slu­čaj.
– Do­la­zi se do za­ključ­ka da se o ini­ci­ja­ti­vi za ra­zr­je­še­nje rek­to­ra mo­ra­ju iz­ja­sni­ti i Se­nat i UO UCG, što u kon­kret­nom ni­je uči­nje­no. U kraj­njem, ni­je­su bi­le is­pu­nje­ne pro­ce­sno-for­mal­ne pret­po­stav­ke za od­lu­či­va­nje o ra­zr­je­še­nju rek­to­ra UCG, ov­dje tu­ži­telj­ke, od stra­ne UO UCG – is­ti­če se u od­lu­ci.
U pre­su­di Osnov­nog su­da na­vo­di se na­vo­de da je Voj­vo­di­će­va od­lu­ke u ve­zi s Vi­so­kom me­di­cin­skom ško­lom u Be­ra­na­ma, oba­vlja­la u skla­du sa pro­pi­sa­nim Sta­tu­tom UCG.
Iz Rek­to­ra­ta je sa­op­šte­no da je pu­no­moć­ni­ku UCG da­na 11. ju­la uru­če­na pre­su­da Osnov­nog su­da u Nik­ši­ću po tu­žbi biv­šeg rek­to­ra Rad­mi­le Voj­vo­dić.
– Tu­žbom je tra­že­no da se po­ni­šti od­lu­ka uprav­nog od­bo­ra o raz­rje­še­nju prof. Rad­mi­le Voj­vo­dić sa funk­ci­je rek­to­ra kao i da se Uni­ver­zi­tet Cr­ne Go­re oba­ve­že da us­po­sta­vi sta­nje ko­je je bi­lo pri­je do­no­še­nja ove od­lu­ke uprav­nog od­bo­ra. Ra­di ja­sno­će, dru­gim di­je­lom tu­žbe­nog za­htje­va je su­štin­ski tra­že­no da Rad­mi­la Voj­vo­dić bu­de po­no­vo rek­tor. Sud je pri­hva­tio za­htjev u di­je­lu u ko­jem je tra­žen po­ni­štaj od­lu­ke o ra­zr­je­še­nju. Me­đu­tim, sud je ne­dvo­smi­sle­no od­bio kao neo­sno­van za­htjev ko­jim je tra­že­no da Uni­ver­zi­tet Cr­ne Go­re us­po­sta­vi sta­nje ka­kvo je bi­lo pri­je do­no­še­nja od­lu­ke Uprav­nog od­bo­ra, u su­šti­ni za­htjev da prof. Rad­mi­la Voj­vo­dić po­no­vo bu­de rek­tor – is­ti­ču iz Rek­to­ra­ta.
Iz Rek­to­ra­ta na­vo­de da i ovog pu­ta za­u­zi­ma­ju prin­ci­pi­je­lan stav da ne ko­men­ta­ri­šu od­lu­ke dr­žav­nih or­ga­na, ta­ko da ne­će ko­men­ta­ri­sa­ti ni ovu od­lu­ku.
– S ob­zi­rom na to da smo uvje­re­ni da je od­lu­ka o raz­rje­še­nju Rad­mi­le Voj­vo­dić za­ko­ni­ta i oprav­da­na, Uni­ver­zi­tet Cr­ne Go­re će iz­ja­vi­ti žal­bu u za­kon­skom ro­ku – na­ja­vlju­ju iz Rek­to­ra­ta.
D.B.

Sa­rad­ni­ci rek­tor­ke isto pro­šli

Biv­ša rek­tor­ka i Vla­da ni­je­su se sa­gla­si­li u ve­zi sa sje­di­štem Vi­so­ke me­di­cin­ske ško­le iz Be­ra­na. Voj­vo­di­će­va je sma­tra­la da VMŠ tre­ba pre­se­li­ti u Pod­go­ri­cu ra­di bo­ljih uslo­va za prak­su u Kli­nič­kom cen­tru, dok su iz Vla­de ocje­nji­va­li da je neo­p­ho­dan rav­no­mje­ran raz­voj svih cr­no­gor­skih re­gi­ja.
Na­kon še­sto­mje­seč­nog su­ko­ba iz­me­đu Voj­vo­di­će­ve i Vla­de, za­tim i nje­nog ra­zr­je­še­nja, smi­je­nje­ni su i nje­ni naj­bli­ži sa­rad­ni­ci, pro­rek­to­ri i čla­no­vi uprav­nog od­bo­ra, ko­ji su za­go­va­ra­li ide­ju o pre­mje­št­a­nju Vi­so­ke me­di­cin­ske ško­le iz Be­ra­na u Pod­go­ri­cu, ka­ko bi se una­pri­je­di­la prak­tič­na na­sta­va stu­den­ti­ma.
Na­kon to­ga je iz moral­nih raz­lo­ga ostav­ku pod­nio i mi­ni­star kul­tu­re Jan­ko Lju­mo­vić, ko­jeg Se­nat, ka­ko je ka­zao, zbog to­ga pro­šle sed­mi­ce ni­je iza­brao u zva­nje re­dov­nog pro­fe­so­ra.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"