Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kuljači 128.000 za smještaj policajaca * Oluja obarala drveće i lomila plastenike * Rajković: Sa dijelom DPS-a o promjenama - Joković: O tome nema priče * DPS sve učinio da ne budemo vlast u Tuzima * Tramp nas nije interesovao * Mali Perica i bradata učiteljica * Ukinuti praznici
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 18-07-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
LI MANČANG, ambasador Kine u Beogradu:
Za Peking je Kosovo Srbija i tako će ostati.

Vic Dana :)

Dolazi tip u kafanu i naručuje 3 rakije...
I tako danima...
Pita ga konobar:
- Izvini a zašto stalno 3?
- Imam brata jednog u Australijii, drugog u Americi i dogovorili smo se kad pijemo da pijemo svako za svakog.
Posle mjesec dana dolazi i taman da konobar sipa 3, a on traži 2...
Pita konobar:
- Izvinite da nije neki problem sa braćom kad naručujete samo dvije?
Ma jok... Sve je ok nego sam ja prestao da pijem.

Šta kaže Kinez kada vidi da nema hrane u frižideru?
- Ni kučeta, ni mačeta.
Došao Bosanac u prodavnicu i pita:
- Koliko je ova krema za sunčanje?
Kaže prodavačica: 20 maraka!
- Daj mi onda tri jogurta!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2018-07-14 BIVŠI PREDAVAČI NA MEDICINSKOM FAKULTETU UPUTILI ZAHTJEV UNIVERZITETU, CANU I LJEKARSKOJ KOMORI
Profesori u penziji traže smjenu dekana
Kecojević Profesori u penziji traže smjenu dekana Na naše konstatacije da u monografiji nijesu zastupljeni predmeti zdravstvena statistika, infromatika i njihovi profesori, Nikolić je odgovorio da takve primjedbe nemaju značaja, ističe profesor Neđeljko Kecojević Kecojević naglašava da su zahtjev za smjenu Nikolića, osim rektoru, 4. jula uputili vijeću Medicinskog, Upravnom odboru UCG, Ljekarskoj komori, etičkom komitetu Kliničkog centra i Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti, čije je dekan član
Pen­zi­o­ni­sa­ni pro­fe­so­ri Me­di­cin­skog fa­kul­te­ta No­vi­ca Vu­jo­še­vić i Ne­đelj­ko Ke­co­je­vić za­tra­ži­li su od rek­to­ra dr­žav­nog uni­ver­zi­te­ta Da­ni­la Ni­ko­li­ća da smi­je­ni de­ka­na te usta­no­ve Go­ra­na Ni­ko­li­ća jer je u mo­no­gra­fi­ji po­vo­dom 20 go­di­na po­sto­ja­nja iz­o­sta­vio ime­na pro­fe­so­ra i na­stav­ni­ka, me­đu ko­ji­ma i one ko­ji su, ka­ko tvr­de, do­pri­ni­je­li pr­vim ko­ra­ci­ma te fa­kul­tet­ske je­di­ni­ce. Ke­co­je­vić je za „Dan” ka­zao da u ured­ni­štvu mo­no­gra­fi­je, ko­ja je pred­sta­vlje­na 8. ju­na ne­ma ni­jed­nog na­stav­ni­ka ko­ji je iza­bran na Me­di­cin­skom fa­kul­te­tu pri­je 2011. go­di­ne. On na­vo­di da su po­ku­ša­li da raz­go­va­ra­ju sa de­ka­nom Ni­ko­li­ćem ka­ko bi se is­pra­vio pro­pust i do­pu­ni­la mo­no­gra­fi­ja, čime bi bu­du­će ge­ne­ra­ci­je zna­le ko je ra­dio i bo­rio se da se stvo­ri Me­di­cin­ski fa­kul­tet.
– Iako je oda­bir ti­ma stvar glav­nog i od­go­vor­nog ured­ni­ka, uč­ti­vo sma­tra­mo da je on tre­bao da u svom sa­sta­vu ima naj­ma­nje ba­rem biv­šeg de­ka­na Bog­da­na Aša­ni­na, pr­ve pro­de­ka­ne Zvon­ka Đor­đe­vi­ća i pro­de­ka­ni­cu Ve­snu Ba­kić. Glav­ni i od­go­vor­ni ured­nik mo­no­gra­fi­je bio je de­kan Ni­ko­lić, a na mo­no­gra­fi­ji je ra­di­lo još se­dam auto­ra. Tra­ži­li smo i bi­li na sa­stan­ku sa de­ka­nom 14. ju­na, ka­da smo pre­do­či­li da su iz­o­sta­vlje­ni na­stav­ni­ci u mo­no­gra­fi­ji, ko­ji su ima­li od­re­đe­nu ulo­gu kao ru­ko­vo­di­o­ci stu­dij­skih pro­gra­ma za zdrav­stve­nu sta­ti­sti­ku i epi­de­mi­o­lo­gi­ju. Tra­ži­li smo da se u po­gla­vlju une­su ime­na pro­fe­so­ra No­vi­ce Vu­jo­še­vi­ća i Ne­đelj­ka Ke­co­je­vi­ća, kao i nji­ho­ve bi­o­gra­fi­je u obi­mu kao i za osta­le ko­le­ge – is­ti­če Ke­co­je­vić.
On na­vo­di da je na Me­di­cin­skom fa­kul­te­tu pre­da­vao bi­o­sta­ti­ku na dok­tor­skim stu­di­ja­ma i na Fa­kul­te­tu za pri­mi­je­nje­nu fi­zi­te­ra­pi­ju.
– Od ko­le­ge Vu­jo­še­vi­ća Me­di­cin­ski fa­kul­tet je 25. ma­ja 2017. go­di­ne tra­žio i do­bio op­šir­nu bi­o­gra­fi­ju, ali ni­je une­se­na, dok de­ka­nat to od me­ne ni­je zah­ti­je­vao. Uka­za­li smo da u mo­no­gra­fi­ji ni­je na va­ljan na­čin pri­ka­zan zna­čaj Za­vo­da za zdrav­stve­nu za­šti­tu, ko­ji je pru­žio ve­li­ku po­moć u for­mi­ra­nju na­stav­nog ka­dra i iz­ra­di ma­gi­star­skih i dok­tor­skih ra­do­va to­kom po­če­ta­ka fa­kul­te­ta. Vje­ro­vat­no je je­din­stven slu­čaj da je sva­kom stu­dent­nu pr­ve ge­ne­ra­ci­je Za­vod za zdrav­stve­nu za­šti­tu da­ro­vao ste­to­skop i apa­rat za mje­re­nje krv­nog pri­ti­ska. Lo­še je za ova­ko ne­pot­pu­nu mo­no­gra­fi­ju da osta­ne bez kri­tič­kog osvr­ta i da ne­ma ni­ka­kvog od­je­ka me­đu za­in­te­re­so­va­nim me­di­cin­skim rad­ni­ci­ma – ka­že Ke­co­je­vić.
Ke­co­je­vić po­ja­šnja­va da im je Ni­ko­lić sa­op­štio da će no­ve ge­ne­ra­ci­je do­pu­ni­ti mo­no­gra­fi­ju i da je ona za­sad za­vr­še­na.
– Na na­še kon­sta­ta­ci­je da u mo­no­gra­fi­ji ni­je­su uvr­šte­ni pred­me­ti zdrav­stve­na sta­ti­sti­ka, in­for­ma­ti­ka i nji­ho­vi pro­fe­so­ri, Ni­ko­lić nam je ka­zao da ta­kve pri­mjed­be ne­ma­ju zna­ča­ja. Ob­ja­sni­li smo mu da ne tre­ba da se pot­cje­nju­je naš du­go­go­di­šnji rad i na­uč­ne di­sci­pli­ne ko­je su va­žne za pra­će­nje pa­ra­me­ta­ra u me­di­ci­ni i kri­tič­ko pra­će­nje na­uč­ne i struč­ne li­te­ra­tu­re. Ni­ko­lić je od­bio da­lji raz­go­vor i pri­je­tio da će zva­ti obez­bjeđ­nje uko­li­ko ne na­pu­sti­mo nje­go­vu kan­ce­le­a­ri­ju – re­kao je Ke­co­je­vić.
On na­gla­ša­va da su za­htjev za smje­nu Ni­ko­li­ća, osim rek­to­ru, upu­ti­li 4. ju­la vi­je­ću Me­di­cin­skog, Uprav­nom od­bo­ru UCG, Lje­kar­skoj ko­mo­ri, etič­kom ko­mi­te­tu Kli­nič­kog cen­tra u Cr­no­gor­skoj aka­de­mi­ji na­u­ka i umjet­no­sti, či­je je de­kan član.D.B.


Pr­vi bi­ra­ni na­stav­ni­ci, ali ni­je­su vi­še za­slu­ži­li

De­kan Me­di­cin­skog fa­kul­te­ta Go­ran Ni­ko­lić ka­zao je za „Dan” da su pro­fe­so­ri Vu­jo­še­vić i Ke­co­je­vić po­me­nu­ti u mo­no­gr­fi­ji kao pr­vi bi­ra­ni na­stav­ni­ci na Me­di­cin­skom fa­kul­te­tu i žao mu je što su ne­za­do­volj­ni. Ni­ko­lić ka­že da je mo­no­gra­fi­ja od­štam­pa­na i za­vr­še­na, ta­ko da ne­će bi­ti iz­mje­na.
– Ne po­sto­ji ni­ka­kva že­lja ni­ti rad­nja da se uma­nji nji­hov zna­čaj. Ocje­na re­dak­ci­je kad smo ra­di­li mo­no­gra­fi­ju bi­la je da ima­ju zna­čaj ko­ji su do­bi­li i tu ne vi­dim ni­šta alar­mant­no. Pro­fe­so­ri su iz­vje­sno vri­je­me u pen­zi­ji, Vu­jo­še­vić je dvi­je go­di­ne bio šef ka­te­dre za epi­de­mi­o­lo­gi­ju, a Ke­co­je­vić pre­da­vao me­di­cin­sku sta­ti­sti­ku na osnov­nim i dok­tor­skim stu­di­ja­ma. Oni ni­je­su od ja­ko va­žnog zna­ča­ja za na­sta­nak i osni­va­nje fa­kul­te­ta. Oni su bi­ra­ni za na­stav­ni­ke i po­šte­no su ra­di­li. Sma­tram da ni­je na­pra­vlje­na gre­ška, jer da ra­di­mo po­no­vo, isto bih unio u mo­no­gra­fi­ju i ne bih se sti­dio to­ga – ka­že Ni­ko­lić.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"