Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kuljači 128.000 za smještaj policajaca * Oluja obarala drveće i lomila plastenike * Rajković: Sa dijelom DPS-a o promjenama - Joković: O tome nema priče * DPS sve učinio da ne budemo vlast u Tuzima * Tramp nas nije interesovao * Mali Perica i bradata učiteljica * Ukinuti praznici
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 18-07-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
LI MANČANG, ambasador Kine u Beogradu:
Za Peking je Kosovo Srbija i tako će ostati.

Vic Dana :)

Dolazi tip u kafanu i naručuje 3 rakije...
I tako danima...
Pita ga konobar:
- Izvini a zašto stalno 3?
- Imam brata jednog u Australijii, drugog u Americi i dogovorili smo se kad pijemo da pijemo svako za svakog.
Posle mjesec dana dolazi i taman da konobar sipa 3, a on traži 2...
Pita konobar:
- Izvinite da nije neki problem sa braćom kad naručujete samo dvije?
Ma jok... Sve je ok nego sam ja prestao da pijem.

Šta kaže Kinez kada vidi da nema hrane u frižideru?
- Ni kučeta, ni mačeta.
Došao Bosanac u prodavnicu i pita:
- Koliko je ova krema za sunčanje?
Kaže prodavačica: 20 maraka!
- Daj mi onda tri jogurta!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2018-07-17 NEUROLOG JEFTO ERAKOVIĆ NAJOZBILJNIJI KANDIDAT ZA DIREKTORA KCCG
Zorica odlazi da liječi Danilovgrad
Zorica odlazi da liječi Danilovgrad Tačno je da će direktorica Zorica Kovačević do kraja mjeseca biti imenovana za funkciju predsjednika opštine Danilovgrad, a o imenovanju novog direktora Kliničkog centra javnost će biti blagovremeno obaviještena, ističu iz KCCG Sagovornik iz KCCG ističe da će nakon odlaska Kovačević, sa mjesta medicinskog direktora biti smijenjena Snežana Raspopović i na njeno mjesto će biti imenovan sadašnji direktor Urgentnog centra Nermin Abdić
Pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma „Da­na” iz Kli­nič­kog cen­tra Cr­ne Go­re (KCCG), di­rek­to­ri­cu Zo­ri­cu Ko­va­če­vić usko­ro će na toj funk­ci­ji na­sli­je­di­ti pred­sjed­nik bor­da di­rek­to­ra i ne­u­ro­log Jef­to Era­ko­vić. Sa­go­vor­nik iz KCCG is­ti­če da će na­kon od­la­ska Ko­va­če­vić, sa mje­sta me­di­cin­skog di­rek­to­ra bi­ti smi­je­nje­na Sne­ža­na Ras­po­po­vić i na nje­no mje­sto će bi­ti ime­no­van sa­da­šnji di­rek­tor Ur­gent­nog cen­tra Ner­min Ab­dić.
Iz KCCG su za „Dan” od­go­vo­ri­li da će Ko­va­če­vić do kra­ja ovog mje­se­ca pro­mi­je­ni­ti rad­no mje­sto i na­pu­sti­ti usta­no­vu.
– Tač­no je da će di­rek­to­ri­ca Zo­ri­ca Ko­va­če­vić do kra­ja mje­se­ca bi­ti ime­no­va­na za funk­ci­ju pred­sjed­ni­ka op­šti­ne Da­ni­lov­grad a o ime­no­va­nju no­vog di­rek­to­ra Kli­nič­kog cen­tra Cr­ne Go­re (KCCG) jav­nost će bi­ti bla­go­vre­me­no oba­vi­je­šte­na. Što se ti­če po­stig­nu­tih re­zul­ta­ta od pre­u­zi­ma­nja du­žno­sti ovog me­nadž­me­nat do da­nas, sma­tra­mo da su za­do­volj­ni i pa­ci­jen­ti i za­po­sle­ni, pa sa­mim tim i me­nadž­ment. Po­zna­to Vam je da smo re­a­li­zo­va­njem broj­nih pro­je­ka­ta za po­bolj­ša­nje uslo­va ra­da za­po­sle­nih i bo­rav­ka pa­ci­je­na­ta u KCCG (re­kon­struk­ci­je odje­lje­nja i na­bav­ka no­ve sam­vre­me­ne opre­me), una­pri­je­di­li pru­ža­nje zdrav­stve­nih uslu­ga u na­šoj usta­no­vi. Znat­no smo sma­nji­li li­ste če­ka­nja, a u ne­kim kli­ni­ka­ma pa­ci­jen­ti zdrav­stve­nu uslu­gu do­bi­ja­ju u ro­ku do 30 da­na. Ta­ko, npr. ne­ma­mo li­ste če­ka­nja za ope­ra­ci­je oka, a po pr­vi put od uvo­đe­nja he­mo­di­nam­ske ob­ra­de u KCCG, od­no­sno an­gi­o­di­jag­no­sti­ke, na­ma­mo li­stu če­ka­nja za ka­te­te­ri­za­ci­ju sr­ca. Ne­ka­da su pa­ci­jen­ti za ovu pro­ce­du­ru ili ope­ra­ci­ju oka če­ka­li i do dvi­je go­di­ne. Ne­ma­mo li­ste če­ka­nja ni za pro­ce­du­re u Cen­tru za nu­kle­ar­nu me­di­ci­nu, a na­bav­kom još jed­nog sa­vre­me­nog apa­ra­ta za spo­lja­šnje zra­če­nje, ko­ja je u to­ku, uvje­re­ni smo da ne­će­mo ima­ti pa­ci­je­na­ta na li­sti če­ka­nja ni za ovaj vid zdrav­stve­ne uslu­ge – is­ti­ču iz Kli­nič­kog cen­tra.
Iz KCCG na­vo­de da su u to­ku man­da­ta ovog me­na­dže­men­ta uve­de­ne broj­ne no­ve pro­ce­du­re.
– Sa­mo u ovoj go­di­ni, za­hva­lju­ju­ći do­na­ci­ja­ma, uve­de­na je te­le­me­di­ci­na. O svim re­a­li­zo­va­nim pro­jek­ti­ma jav­nost je bla­go­vre­me­no in­for­mi­sa­na, ta­ko da je po­zna­to da će bi­ti pro­ši­re­no Odje­lje­nje in­ten­ziv­ne nje­ge, či­me će­mo obez­bi­je­di­ti u no­vom pro­sto­ru i sa no­vom opre­mom do­dat­na mje­sta za naj­u­gro­že­ni­je pa­ci­jen­te. Ta­ko­đe, bi­će re­no­vi­ra­no i Aku­šer­sko odje­lje­nje Kli­ni­ke za gi­ne­ko­lo­gi­ju i aku­šer­stvo i uve­den „Baby frendly si­stem. Va­žno je na­gla­si­ti da je za uspje­šnu re­a­li­za­ci­ju svih pro­je­ka­ta, po­red bu­džet­skih sred­sta­va, ovaj me­nadž­ment imao pu­nu po­dr­šku dru­štve­no od­go­vor­nih su­bje­ka­ta. Ta­ko su broj­ne kom­pa­ni­je, in­sti­tu­ci­je, po­je­din­ci i sl. ima­li ra­zu­mi­je­va­nja za po­tre­be na­ših pa­ci­je­na­ta i za­po­sle­nih i u na­ve­de­nom pe­ri­o­du obez­bi­je­di­li zna­čaj­ne do­na­ci­je u vri­jed­no­sti pre­ko tri i po mi­li­o­na eura – uka­zu­ju iz te usta­no­ve.
Ab­dić se ju­če ni­je na­vljao na te­le­fon­ske po­zi­ve iz re­dak­ci­je „Da­na”.
D.B.


Pro­mje­ne na­kon za­mje­ne be­be i ostav­ki

Pre­ma ri­je­či­ma na­šeg sa­go­vor­ni­ka, raz­log za smje­ne na čel­nim funk­ci­ja­ma Kli­nič­kog cen­tra su na­go­mi­la­ni pro­ble­mi u toj usta­no­vi, od­la­sci lje­ka­ra i ostav­ke di­rek­to­ra kli­ni­ka i na­čel­ni­ka odje­lje­nja.Pro­ble­mi i pro­pu­sti u Kli­nič­kom cen­tru kul­mi­ni­ra­li su ne­za­bi­lje­že­nim skan­da­lom sre­di­nom ma­ja, ka­da je do­šlo do za­mje­ne be­be pri­li­kom ot­pu­sta sa po­ro­di­li­šta jed­ne od maj­ki.
Iz KCCG su se prav­da­li da pri­li­kom ot­pu­sta me­di­cin­ska se­stra, kao ni po­ro­di­lja, ni­je­su pri­mi­je­ti­le da maj­ka i be­ba ne­ma­ju isti broj.
– Pro­pust je na­stao zbog ne­sa­vje­snog i neo­d­go­vor­nog ra­da jer se se­stra ni­je pri­dr­ža­va­la pro­ce­du­ra i pro­to­ko­la ve­za­nih za otpu­ste po­ro­di­lja i no­vo­ro­đen­ča­di. Na­ve­de­ni pro­pust je od­mah uočen i ot­klo­njen – sa­op­šte­no je ta­da iz KCCG.
Na za­htjev mi­ni­stra zdra­vlja Ke­na­na Hra­po­vi­ća smi­je­njen je di­rek­tor Kli­ni­ke za gi­ne­ko­lo­gi­ju Vo­ji­slav Mi­ke­tić, a pro­tiv me­di­cin­ske se­stre ko­ja je po­gri­je­ši­la me­nadž­ment KCCG je pod­nio kri­vič­nu pri­ja­vu zbog sum­nji da se ra­di o sa­bo­ta­ži.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"