Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Budva blokirala imovinu Milovom sestriću * Bojoviću produžen pritvor zbog opasnosti od bjekstva * Što je Božije, to je neuništivo * Nevakcinisano svako drugo dijete * Budva blokirala imovinu Milovom sestriću * Podrška Evrope Čadu, Nigeru i Libiji * EU ne bi uspjela da se odbrani bez NATO-a
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 29-08-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
RANKO KRIVOKAPIĆ, LIDER SDP-a:
Kao nikad dosad u Crnoj Gori se vrši politički progon žena koji je porušio tradicionalni moralni kodeks crnogorskog društva.

Vic Dana :)

Mali Mujica dolazi do Muja u dnevnoj sobi, sjedne kraj njega i pristojno ga upita:
- Babo, ja b’ novi ajfon, crk’o m’ stari mob’tel...
Mujo ga ošine pogledom:
- Kak’i ba ajfon, kup’ću ti neki na traf’ci!
Mujica se snuždi:
- Babo, al’ ja b’ baš ajfon...
Mujo uzdahne:
- Dobro, rec’ čarobnu riječ!
Mujica ispali:
- Nusreta!
Mujo ga pogleda ispod oka:
- Koja ba Nusreta?
Mujica umilno kaže:
- Pa tvoja nova ljubavnica...
Mujo ga nježno potapša po glavi:
- Novi ajfon, kažeš... pa rec’, sine, koji model si mislio?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni PRIVODI SE KRAJU IZGRADNJA VODOVODA NA PLANINI CMILJEVICA
Katuni konačno dobijaju vodu
Katuni konačno dobijaju vodu Izgradnja ovog vodovoda započeta je još prije desetak godina i nakon dužih zastoja krenulo se u završnu realizaciju čime će i planina Cmiljevica još više dobiti na značaju, saopštili su iz lokalne uprave
BE­RA­NE – Ne­ko­li­ko ka­tu­na na pla­ni­ni Cmi­lje­vi­ca tre­ba­lo bi do kra­ja go­di­ne da do­bi­ju vo­du sa vo­do­i­zvo­ri­šta Od­sje­če­na ra­van. To su ju­če po­tvr­di­li iz op­štin­skog Se­kre­ta­ri­ja­ta za po­ljo­pri­vre­du, is­ti­ču­ći da će re­a­li­za­ci­jom ovog pro­jek­ta oko pe­de­se­tak sto­ča­ra iz vi­še be­ran­skih se­la ko­ji to­kom lje­ta bo­ra­ve na Cmi­lje­vi­ci ima­ti ured­no vo­do­snab­di­je­va­nje.
– Slu­žbe­ni­ci Se­kre­ta­ri­ja­ta za po­ljo­pri­vre­du, tu­ri­zam, vo­do­pri­vre­du i za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne su ob­i­šli mje­sto Vuk­sa­no­vac i ka­tun Za­gor­ski do­lo­vi na pla­ni­ni Cmi­lje­vi­ca. Cilj obi­la­ska bi­la je utvr­đi­va­nje in­ten­zi­te­ta iz­vo­đe­nja ra­do­va na di­je­lu tra­se vo­do­vo­da od mje­sta Vuk­sa­no­vac do ka­tu­na Za­gor­ski do­lo­vi, či­ja je du­ži­na 1.550 me­ta­ra. Ukup­na du­ži­na vo­do­vo­da od iz­vo­ri­šta do po­me­nu­tog ka­tu­na je 4.600 me­ta­ra. Slu­žbe­ni­ci Se­kre­ta­ri­ja­ta su se na sa­mom te­re­nu uvje­ri­li da ra­do­vi na iz­grad­nji vo­do­vo­da te­ku pla­ni­ra­nom di­na­mi­kom. Ovaj pro­je­kat je u za­vr­šnoj fa­zi či­jom re­a­li­za­ci­jom će bi­ti ri­je­šen ve­li­ki pro­blem u vo­do­snab­di­je­va­nju ve­ćeg bro­ja ko­ri­sni­ka na ka­tu­ni­ma pla­ni­ne Cmi­lje­vi­ca. Pro­je­kat fi­nan­si­ra Op­šti­na Be­ra­ne u sa­rad­nji sa Mi­ni­star­stvom po­ljo­pri­vre­de i ru­ral­nog raz­vo­ja – na­gla­si­li su iz Se­kre­ta­ri­ja­ta za po­ljo­pri­vre­du.
Oni su pod­sje­ti­li da je iz­grad­nja ovog vo­do­vo­da za­po­če­ta još pri­je de­se­tak go­di­na i da se na­kon du­žih za­sto­ja kre­nu­lo u za­vr­šnu re­a­li­za­ci­ju.
– Ovo je još jed­na od po­tvr­da da Op­šti­na Be­ra­ne, u sa­rad­nji sa nad­le­žnim dr­žav­nim in­sti­tu­ci­ja­ma, pred­u­zi­ma od­go­va­ra­ju­će mje­re u ci­lju raz­vo­ja po­ljo­pri­vre­de. Ra­du­je nas što će iz­grad­njom vo­do­vo­da pla­ni­na Cmi­lje­vi­ca još vi­še do­bi­ti na zna­ča­ju – na­gla­si­li su iz lo­kal­ne upra­ve.
I sto­ča­ri iz mje­snih za­jed­ni­ca Pet­njik, Do­nje Lu­ge, Dap­si­će, Za­gor­je i Bu­di­mlja su is­ka­za­li za­do­volj­stvo zbog iz­grad­nje po­me­nu­tog vo­do­vo­da. Ka­za­li su da je ne­do­sta­tak vo­de na Cmi­lje­vi­ci pred­sta­vljao ogra­ni­ča­va­ju­ći fak­tor za uspje­šno ba­vlje­nje sto­čar­stvom.
– Na ob­ron­ci­ma Cmi­lje­vi­ce i Dža­ko­vi­ce to­kom lje­ta bo­ra­vi ve­li­ki broj sto­ča­ra sa pod­ruč­ja be­ran­ske op­šti­ne. Me­đu nji­ma ima do­sta i mla­dih lju­di ko­ji na­sto­je da, dr­že­ći sto­ku, ži­ve od svog ra­da. Me­đu­tim, ne­do­sta­tak vo­de u na­šim ka­tu­ni­ma je spu­ta­vao ade­kvat­ni raz­voj sto­čar­ske pro­iz­vod­nje. Za­to ra­du­je to što su nad­le­žne in­sti­tu­ci­je po­dr­ža­le iz­grad­nju si­ste­ma za ured­no vo­do­snab­di­je­va­nje, na na­čin što su, na­kon kap­ti­ra­nja, pla­ni­ra­li da vo­du pla­stič­nim ci­je­vi­ma do­ve­du do vi­še ka­tu­na. Na­da­mo se da će se na­kon do­bi­ja­nja vo­de uve­ća­ti broj sto­ča­ra na ob­ron­ci­ma Cmi­lje­vi­ce – na­gla­sio je pred­sjed­nik mje­sne za­jed­ni­ce za­gor­je Ra­do­van Lu­to­vac.
D.J.

Po­pra­vi­ti i pu­te­ve

Sto­ča­ri iz vi­še be­ran­skih se­la su za­tra­ži­li da se, uz iz­grad­nju vo­do­vo­da, po­ra­di i na po­prav­ci put­ne mre­že na Cmi­lje­vi­ci.
– Pu­te­vi ko­ji od Lo­ka­va i iz dru­gih pra­va­ca vo­de do ka­tu­na su to­li­ko lo­ši da je to te­ško ri­je­či­ma opi­sa­ti. As­falt ko­ji je na po­čet­noj di­o­ni­ci po­sta­vljen još pri­je tri­de­se­tak go­di­na je pot­pu­no pro­pao, ali nad­le­žni još uvi­jek ni­je­su pred­u­ze­li ni­ka­kve mje­re da po­sta­ve no­vi. Za­to upu­ću­je­mo apel nad­le­žnim in­sti­tu­ci­ja­ma, a pri­je sve­ga Mi­ni­star­stvu po­ljo­pri­vre­de, da se pri­stu­pi sa­na­ci­ji put­ne mre­že na ovom pod­ruč­ju, uko­li­ko iskre­no že­le da po­mog­nu broj­nim sto­ča­ri­ma ko­ji sko­ro po­la go­di­ne bo­ra­ve na ka­tu­ni­ma – naglašavaju sto­ča­ri.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"