Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Za rušenje vlasti funkcija u Budvanskoj rivijeri * Priznao učešće u ubistvu Bojovića * Podvodio maloljetne Rome * Ministrova mašta može svašta * Sklapa se brod za Crvenu planetu * Živimo naše crtane snove * Podgorička bajramska trpeza
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 02-09-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Rifat Fejzić, reis Islamske zajednice u Crnoj Gori:
– Mi koji dijelimo isto nebo i zemlju imamo obavezu da stvaramo humano društvo jednakih šansi za sve.

Vic Dana :)

Tri dana zagađenost vazduha u Podgorici duplo veća od normalnog.
Pljevljaci su se osjećali kao kod kuće.

Otišao Mujo u Njemačku, počeo da proizvodi i da prodaje zamrzivače i obogatio se. Zove ga Haso - kuka i moli da ga zaposli kod sebe. Muji dosadi, pa mu kaže:
- Važi, zaposliću te kod sebe, ali prvo moraš da prodaš ovih 100 zamrzivača Eskimima.
Ode Haso, a poslije nedjelju dana pošalje telegram Muju:
- Šalji još, sve sam prodao.
Mujo odgovara:
- Kako si, bolan, uspio, ja sam se mučio tri godine i nijedan nisam uspio da im prodam?!
Haso će na to:
- Pitao sam ih što vode ljubav na -50 stepeni, kad mogu na -20.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni PLANINA JELOVICA OSTALA BEZ UZORNIH STOČARA
Vikendaši zauzeli katune
Izletnici na planini Jelovici Vikendaši zauzeli katune Ako je suditi po broju ljudi koji tokom godine prođu kroz Jelovicu, onda se slobodno može reći da se radi o privlačnoj destinaciji koja mami zaljubljenike u prirodne ljepote. Međutim, od toga lokalna zajednica nema nikakve koristi jer posjetioci dođu, vide i odu, ali ne troše novac ovdje, kaže Miloš Raković
Dr­ža­va Cr­na Go­ra i Op­šti­na Be­ra­ne u svo­jim stra­te­škim do­ku­men­ti­ma po­se­ban zna­čaj pri­da­ju raz­vo­ju sto­čar­stva. U broj­nim stu­di­ja­ma na­gla­še­no je da po­ljo­pri­vre­da pred­sta­vlja za­ma­jac br­žeg pro­spe­ri­te­ta sje­ver­nog re­gi­o­na. Sa ta­kvom kon­sta­ta­ci­jom sa­gla­sni su i pred­stav­ni­ci Vla­de, ko­ji su pri­li­kom sva­ke po­sje­te Bra­na­ma is­ti­ca­li da Mi­ni­star­stvo po­ljo­pri­vre­de ula­že po­seb­ne na­po­re da far­me­ri­ma sa ovog pod­ruč­ja obez­bi­je­di po­volj­ne uslo­ve za do­bar ži­vot na se­lu. U vi­še na­vra­ta su na­ja­vlji­va­li da će se, u ci­lju pu­ne va­lo­ri­za­ci­je pri­rod­nih po­ten­ci­ja­la, znat­na sred­stva usmje­ra­va­ti za re­vi­ta­li­za­ci­ju pla­nin­skih ka­tu­na. Me­đu­tim, broj­ni po­da­ci uka­zu­ju da još uvi­jek ni­je­su stvo­re­ne po­treb­ni uslo­vi za pod­sti­caj sto­čar­ske pro­iz­vod­nje. O to­me naj­bo­lje svje­do­či pla­ni­na Je­lo­vi­ca, na ko­joj je to­kom ovog lje­ta, za raz­li­ku od ne­kih mi­nu­lih vre­me­na, bo­ra­vi­lo sve­ga ne­ko­li­ko sto­ča­ra. U ka­tu­nu Bo­jo­vi­ća vi­še ne­ma sto­ča­ra, iako ih je se­dam­de­se­tih go­di­na pro­šlog vi­je­ka bi­lo 35. Na ka­tun La­zi Ze­če­vi­ća iz­di­že sa­mo je­dan sto­čar, a ne­ka­da ih je tu bi­lo pre­ko dva­de­set. Slič­na je si­tu­a­ci­ja i na ka­tu­ni­ma ko­ji pri­pa­da­ju mje­šta­ni­ma Lub­ni­ca. Oni is­ti­ču da su ne­ka­da­šnje sto­ča­re za­mi­je­ni­li vi­ken­da­ši, kao i mno­štvo iz­let­ni­ka, ko­ji su i ovog lje­ta u ve­li­kom bro­ju do­la­zi­li na Je­lo­vi­cu, ka­ko bi, uz ro­štilj, pi­vo i dru­ge hlad­ne na­pit­ke, bar na­krat­ko po­bje­gli od usta­lje­ne sva­ko­dne­vi­ce.
–Ako je su­di­ti po bro­ju lju­di ko­ji to­kom go­di­ne pro­đu koz Je­lo­vi­cu, on­da se slo­bod­no mo­že re­ći da se ra­di o pri­vlač­noj de­sti­na­ci­ji ko­ja ma­mi za­lju­blje­ni­ke u pri­rod­ne lje­po­te. Me­đu­tim, od to­ga lo­kal­na za­jed­ni­ca ne­ma ni­ka­kve ko­ri­sti, jer po­sje­ti­o­ci do­đu, vi­de i odu, ali ne tro­še no­vac ov­dje. Na Je­lo­vi­ci vi­še sko­ro i da ne­ma sto­ča­ra, iakao se zna da su ne­ka­da ka­tu­ni bi­li pu­ni uzor­nih do­ma­ći­na iz vi­še be­ran­skih i an­dri­je­vič­kih se­la. Hra­na se ni­je, kao da­nas, ku­po­va­la u pro­dav­ni­ca­ma, ne­go se sve mo­glo na­ći ov­dje kod vri­jed­nih pro­iz­vo­đa­ča – od me­sa do si­ra i osta­lih mli­ječ­nih i dru­gih pro­iz­vo­da. Sad vi­še ne­ma ta­ko ja­kih ga­zdin­stva kao ne­ka­da. Za­to se ne tre­ba ču­di­ti što iz­let­ni­ci i ro­štilj­dži­je, umje­sto sto­ča­ra i čo­ba­na, za­u­zi­ma­ju Je­lo­vi­cu. Jed­no­stav­no, lju­di su, zbog op­šte ne­si­gur­no­sti na­pu­sti­li se­la, jer dr­ža­va ni­je ura­di­la ni­šta da da istin­ski pod­sti­caj raz­vo­ju sto­čar­stva, a sa­mim tim i ru­ral­nog pod­ruč­ja – ka­že pred­sjed­nik mje­sne za­jed­ni­ce Lub­ni­ce Mi­loš Ra­ko­vić.
Slič­nu kon­sta­ta­ci­ju iz­re­kli su i mje­šta­ni Vi­nic­ke, či­ji su pre­ci od pro­lje­ća do ka­sne je­se­ni bo­ra­vi­li na Je­lo­vi­ci. Svi oni ža­le što je do­šlo do od­u­mi­ra­nja sto­čar­ske pro­iz­vod­nje i na­ru­ša­va­nja pri­rod­nog skla­da na pla­ni­ni. Sma­tra­ju da je po­ra­ža­va­ju­će to što dr­ža­va ne nu­di ni­ka­kve si­gur­ne ga­ran­ci­je ko­je bi pod­sta­kle pro­iz­vod­nju zdra­ve hra­ne.
– Da bi se tre­nut­na si­tu­a­ci­ja po­pra­vi­la tre­ba­lo bi ak­ti­vi­ra­ti pro­da­ja mje­sta gdje bi dr­ža­va ga­ran­to­va­la ot­kup tr­žnih vi­ško­va po utvr­đe­nim i pri­hva­tlji­vim ci­je­na­ma. Te ga­ran­ci­je bi uni­je­le si­gur­nost kod pro­iz­vo­đa­ča. Ta­ko bi mla­di lju­di po­če­li da se ba­ve po­ljo­pri­vre­dom i sto­čar­stvom i tr­ži­štu bi nu­di­li eko­lo­šku hra­nu. Od­go­vor­ni u ovoj ze­mlji tre­ba da shva­te da na­ma ni­šta ne zna­če sa­lon­ski mi­ni­stri ko­ji sje­de u udob­nim kan­ce­la­ri­ja­ma da­le­ko od onih ko­ji se su­o­ča­va­ju sa broj­nim pro­ble­mi­ma. Oni tre­ba da ma­lo iza­đu iz svog ka­bi­ne­ta i da do­đe do Je­lo­vi­ce. Po­red to­ga, što bi pro­te­gli no­ge, si­gur­no bi uoči­li da raz­voj sto­čar­stva u ovim kra­je­vim iz­i­sku­je sa­svim dru­ga­či­ji pri­stup – is­ta­kao je Slo­bo Ze­če­vić.
Mje­šta­ni Gor­njih Se­la na­da­ju se da će iz­grad­nja pu­ta ka Ko­la­ši­nu uti­ca­ti da do­đe do ade­kvat­ne va­lo­ri­za­ci­je pla­nin­skih po­ten­ci­ja­la i za­u­sta­vlja­nja iz­ra­že­ne mi­gra­ci­je lo­kal­nog sta­nov­ni­štva.
– Je­lo­vi­ca je i ove go­di­ne bi­la pu­na iz­let­ni­ka sa svih stra­na. Tu ra­de i dva ugo­sti­telj­ska objek­ta. To je ohra­bru­ju­ći po­da­tak. Me­đu­tim, za ne­ku ozbilj­ni­ju raz­voj­nu pri­ču po­treb­ne su do­dat­ne sti­mu­la­tiv­ne mje­re, jer, po­red pri­vred­nog i eko­nom­skog za­o­sta­ja­nja, mi­gra­ci­o­na kre­ta­nja i pad na­ta­li­te­ta po­pri­ma­ju za­bri­nja­va­ju­ći ka­rak­ter u na­šoj op­šti­ni. De­po­pu­la­ci­ja sta­nov­ni­štva u sred­njem sli­vu ri­je­ke Bi­stri­ce pro­u­zro­ko­va­la je sma­nje­nje po­ljo­pri­vred­ne pro­iz­vod­nje i de­set­ko­va­nje stoč­nog fon­da. No, i po­red to­ga, na­da­mo se da će iz­grad­nja pu­ta ka Ko­la­ši­nu pre­ko Je­lo­vi­ce za­u­sta­vi­ti ova­ko ne­ga­tiv­ne tren­do­ve – ka­žu mje­šta­ni Gor­njih Se­la
D.J.


Elek­tra­ne po­re­me­ti­le pri­ro­du

Mje­šta­ni Lub­ni­ca sma­tra­ju da je ne­do­pu­sti­vo to što je do­zvo­lje­no da se iz­grad­njom ma­lih hi­dro­e­lek­ta­na po­re­me­ti ri­je­ka ko­ja pro­ti­če kroz Je­lo­vi­cu. Oni tvr­de da od iz­grad­nje elek­tra­na na Bi­stri­ci po­klo­ni­ci tu­ri­zma i lo­kal­no sta­nov­ni­štvo ne­ma­ju ni­ka­kve ko­ri­sti.
– Mi ni­je­smo pro­tiv to­ga da se pri­rod­ni re­sur­si is­ko­ri­ste na va­ljan na­čin, ali to što se, zbog iz­grad­nje elek­tra­na, ra­di sa ri­je­kom ko­ja pro­ti­če kroz Je­lo­vi­cu i Lub­ni­ce pred­sta­vlja eko­lo­ški zlo­čin. Iz­grad­nja elek­tra­na je iza­zva­la uni­šta­va­nja ri­bljeg fon­da i re­me­će­nje pri­rod­nog to­ka sa­me ri­je­ke. Do­šlo je i do ošte­će­nja pu­te­va. Sa dru­ge stra­ne, lo­kal­no sta­nov­ni­štvo od to­ga ne­ma ni­ka­kve ko­ri­sti – is­ta­kli su mje­šta­ni Lub­ni­ca.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"