Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Iseljeno 10 porodica, oštećeno preko 70 kuća * Istraga protiv službenika MUP-a zbog šverca cigara * Pred izbore zapošljavaju 58 službenika * Milionski ugovor potpisali bez tendera * Iseljeno 10 porodica, oštećeno preko 70 kuća * Neću da učestvujem u političkim trgovinama * Očekujemo prvu milijardu prihoda u turizmu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 05-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Suljo Mustafić, direktor Zavoda za zapošljavanje CG:
– Vjerovatno ima zloupotreba zapošljavanja u političke svrhe, ali je to teško argumentovano tvrditi i dokazati.

Vic Dana :)

Krenuo sin Crnogorca u Ameriku, pa ga otac posavjetova:
-Sine, ako vidiš da svi plaču, plači i ti; ako vidiš da svi pjevaju, pjevaj i ti.
Sin pita:
-A, tajo, ako vidim da svi rade?
-Skloni se da im ne smetaš.


Mujo ispraća svoju taštu na aerodrom.
I kad avion poleti, Mujo će:
- Bože uzmi je, sad ti je najbliža.


- Sine zašto si dobio jedinicu u školi?
- Tata nisam ja Real Madrid, da uvijek dobijem 5!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni U DOBROJ VODI ODRŽAN OKRUGLI STO I PREZENTACIJA ISTRAŽIVANJA TRADICIONALNE STAMBENE ARHITEKTURE
Predstavljen projekat Mrkovska kuća
Učesnici prezentacije projekta Predstavljen projekat Mrkovska kuća Ovaj kraj je istorijski bio pod uticajima svih velikih imperija prisutnih na području Mediterana, svih monoteističkih religija, savršeno mjesto preplitanja kulture Istoka i Zapada, pa su slojevi raznih uticaja umnogome prepoznatljivi i u lingvističkim i etnografskim specifičnostima kraja, istakao je Mirsad Rašketić
BAR - U okvi­ru pro­jek­ta „Mr­kov­ska ku­ća” u Do­broj Vo­di, odr­žan je okru­gli sto i pre­zen­ta­ci­ja is­tra­ži­va­nja tra­di­ci­o­nal­ne stam­be­ne ar­hi­tek­tu­re Mr­ko­je­vi­ća. Pro­je­kat ko­ji je re­a­li­zo­vao Mir­sad Ra­ške­tić fi­nan­si­ran je od Fon­da za za­šti­tu i oču­va­nje ma­nji­na, a po­kro­vi­telj je Sa­vjet Mu­sli­ma­na Cr­ne Go­re.
Mo­de­ra­tor na okru­glom sto­lu bio je Sa­bri­ja Vu­lić, ko­ji je ka­zao da vje­ru­je da će ova­kvi do­ga­đa­ji na­tje­ra­ti Mr­ko­je­vi­će da se ma­lo za­mi­sle ti­me ka­ko da oču­va­ju ne­što što se vje­ko­vi­ma ga­ji­lo.
- Ovo je pri­ča ko­ja je na du­gom šta­pu, i ko­ja osta­je za sve ge­ne­ra­ci­je ko­je do­la­ze za na­ma. Ta­ko i pri­ča o „Mr­kov­skoj ku­ći”, o Da­ni­ma Mr­ko­je­vi­ća, o knji­zi „Mr­ko­je­vić­ki di­ja­lekt” - re­print iz­da­nja pro­fe­so­ra Lu­ke Vu­jo­vi­ća. Ta knji­ga je po­sle pet go­di­na sti­gla do bi­bli­o­te­ke u Va­šing­to­nu. Da­kle, tre­ba ne­što po­če­ti, tre­ba ura­di­ti pr­vi, ma­li ko­rak da bi se kre­nu­lo na ne­što ve­li­ko. Upra­vo ovaj pro­je­kat je pr­vi ko­rak o ne­če­mu što sli­je­di, u ne­če­mu što bi tre­ba­la da bu­de bu­duć­nost. Vje­ru­jem da će i vi­deo za­pis ovog pro­še­ta­ti Youtu­be-om i dru­štve­nim mre­ža­ma, i da će i na­ši lju­di u di­ja­spo­ri, ko­ji su go­to­vo u ve­ći­ni ta­mo, shva­ti­ti ko­li­ki je zna­čaj upra­vo ova­kvih pro­je­ka­ta za oču­va­nje kul­tur­nog i na­ci­o­nal­nog iden­ti­te­ta Mr­ko­je­vi­ća – na­gla­sio je Vu­lić.
Re­a­li­za­tor ovog pro­jek­ta Mir­sad Ra­ške­tić, ka­zao je da su se pr­ve ide­je o sve­o­bu­hvat­nom is­tra­ži­va­nju i za­šti­ti gra­di­telj­skog na­sle­đa ja­vi­le po­čet­kom 2000. go­di­ne, ka­da je gru­pa en­tu­zi­ja­zi­sta po­kre­nu­la ma­ni­fe­sta­ci­ju „Da­ni Mr­ko­je­vi­ća”.
- U sklo­pu te ma­ni­fe­sta­ci­je par go­di­na je or­ga­ni­zo­va­na iz­lo­žba sta­ri­na iz kra­ja, te je ide­ja o iz­lo­žbi vre­me­nom pre­ra­sta­la u že­lju za stal­nu po­stav­ku za­vi­čaj­nog mu­ze­ja. Pr­vi pro­blem u re­a­li­za­ci­ji te ide­je je bi­lo ne­po­sto­ja­nje ade­kvat­nog i autoh­to­nog objek­ta ko­ji bi se re­kon­stru­i­sao i pri­veo toj na­mje­ni. Čak i za iz­ra­du no­vog objek­ta ni­su se mo­gle de­fi­ni­sa­ti ja­sne pro­gram­ske od­red­ni­ce za ar­hi­tek­ton­sko ob­li­ko­va­nje objek­ta ta­kvog ti­pa. Pro­ble­mi na re­a­li­za­ci­ji su tra­si­ra­li put no­vim ide­ja­ma o is­tra­ži­va­nju i ma­pi­ra­nju tra­di­ci­o­nal­nog gra­di­telj­skog na­sle­đa kra­ja - ob­ja­snio je Ra­ške­tić, is­ti­ču­ći da je ovaj kraj isto­rij­ski bio pod uti­ca­ji­ma svih ve­li­kih im­pe­ri­ja pri­sut­nih na pod­ruč­ju Me­di­te­ra­na, svih mo­no­te­i­stič­kih re­li­gi­ja, sa­vr­še­no mje­sto pre­pli­ta­nja kul­tu­re Is­to­ka i Za­pa­da, te da su slo­je­vi ra­znih uti­ca­ja u mno­go­me pre­po­zna­tlji­vi i u lin­gvi­stič­kim i et­no­graf­skim spe­ci­fič­no­sti­ma kra­ja.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, na ne­sta­nak tra­di­ci­o­nal­ne Mr­kov­ske ar­hi­tek­tu­re uti­ca­la je mi­gra­ci­ja, ko­ja je ovaj kraj zna­čaj­no po­go­di­la 60. i 70. go­di­na.
- Ubr­za­na „ur­ba­ni­za­ci­ja” pri­o­bal­nih dje­lo­va, kao i sa­mih cen­tral­nih mje­sta kra­ja u po­sled­njim de­ce­ni­ja­ma, do­ni­je­la je no­vi ha­os u sti­lo­vi­ma i iz­gle­du kra­jo­li­ka. Sti­hij­ska grad­nja, kao sve­op­šti pro­blem, je ne­što što će ši­ra za­jed­ni­ca re­ša­va­ti. U Mr­ko­je­vi­ći­ma, kao kra­ju sa iz­ra­že­nom emi­gra­ci­jom u po­sled­njim de­ce­ni­ja­ma 20. vi­je­ka, i još iz­ra­že­ni­jom imi­gra­ci­jom u pr­vim go­di­na­ma 21. vi­je­ka, pri­je­ti svo­je­vr­sni pa­limp­sest ar­hi­tek­ton­skog na­sle­đa, a i sve­u­kup­nog kul­tur­nog na­sle­đa - is­ta­kao je Ra­ške­tić.
Tra­di­ci­o­nal­nu ar­hi­tek­tu­ru, ko­joj pri­pa­da ku­ća Mr­ko­je­vić­kog kra­ja, kao je­dan od pri­mje­ra na­rod­ne ku­će u pri­o­bal­nom pod­ruč­ju, pre­ma Ra­ške­ti­će­vim ri­je­či­ma, ka­rak­te­ri­še funk­ci­o­nal­nost i pri­la­go­đe­nost ljud­skim po­tre­ba­ma.
- Gra­di­te­lji te, u svo­joj bi­ti jed­no­stav­ne ar­hi­tek­tu­re, bri­nu­li su se za sva­ki de­talj, pro­por­ci­ju i mje­ru, pri­la­go­đa­va­ju­ći se na­ro­či­to oko­li­ni i ras­po­lo­ži­vom ma­te­ri­ja­lu. Ana­li­zom unu­tra­šnjih i vanj­skih pro­sto­ra, tre­ba ot­kri­ti na­či­ne i uslo­ve pod ko­ji­ma je ova, u su­šti­ni, ako ne en­dem­ska, on­da sva­ka­ko spe­ci­fič­na ar­hi­tek­tu­ra na­sta­la. Jed­no­stav­nost dvo­vod­nog kro­va, jed­no­stav­na osno­va ku­će u funk­ci­o­nal­nom smi­slu i gru­pi­sa­nje obje­ka­ta u re­do­vi­ma, odi­še ele­men­ti­ma sa­vre­me­no­sti i uni­ver­zal­no­sti mo­der­nih ku­ća - ob­ja­snio je Ra­ške­tić.D.S.


Raz­ja­sni­ti okol­no­sti stva­ra­nja, op­stan­ka i ne­sta­ja­nja

Ku­ća Mr­ko­je­vi­ća, kao ob­lik in­di­vi­du­al­nog sta­no­va­nja, ni­je do sa­da tre­ti­ra­na čak ni u frag­men­ti­ma, u struč­nim i na­uč­nim ra­do­vi­ma.
- Cilj je raz­ja­sni­ti okol­no­sti stva­ra­nja i op­stan­ka, na­ža­lost i ne­sta­ja­nja, ove vr­ste ar­hi­tek­tu­re, ta­ko da bi mo­gli ima­ti prin­ci­pe na ko­ji­ma je stvo­re­na iz­vor­na ku­ća Mr­ko­je­vi­ća. Oče­ku­je se da će do­bi­ti pre­ci­zni­je de­fi­ni­sa­ne okol­no­sti pod ko­ji­ma je stvo­re­na ova vr­sta ar­hi­tek­tu­re, i da se ta­kva na­če­la mo­gu ko­ri­sti­ti u bu­du­ćoj prak­si za iz­ra­du struč­ne do­ku­men­ta­ci­je i na­uč­nih stu­di­ja za ob­no­vu i re­vi­ta­li­za­ci­ju, kao i no­vi di­zajn auten­tič­nog objek­ta, po­štu­ju­ći na­če­la uni­ver­zal­no­sti ovog ti­pa tra­di­ci­o­nal­ne ar­hi­tek­tu­re - re­kao je Ra­ške­tić.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"