Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Narko-diler sa Milom u kampanji * DPS doveo Crnu Goru do nestajanja * Bolnici uplatio 5.000, prijeti mu 90 dana robije  * Lješkovićevoj firmi dali kredit nakon što je osuđen * Očistićemo Afrin, Alah je uz nas * Pet(i)cija * Dačić i srpska kuća
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MIRKO STANIĆ, PORTPAROL SDP-a:
Izbori dolaze i prolaze, Cetinje je sve siromašnije i sa manje stanovnika, jedino smo u obećavanju „preseljenja institucija” u plusu.

Vic Dana :)

Mujo stoji pred automatom za koka-kolu. Ubaci kovanicu i izađe jedna limenka kole. Ubaci Mujo još jednu i opet izađe limenka. I tako Mujo nastavi dok se jedan iz kolone koja se stvorila iza njega ne pojavi i reče:
–Oprostite gospodine, jeste li gotovi više? I mi smo žedni.
A Mujo će na to:
–Dok Mujo dobija, Mujo igra!


Pita učiteljica Pericu:
– Perice, šta želiš da postaneš kada porasteš?
Perica odgovara:
– Biću prvi čovjek koji se spustio na sunce!
Učiteljica:
– Ali Perice, to nije moguće, pa izgorećeš na suncu.
Perica:
– Ma neću, ja ću da sletim po noći bolan.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni IZ TO PLAV ISTIČU DA JE TURITIČKU SEZONU POTREBNO OBOGATITI NOVIM SADRŽAJIMA
Prirodu sačuvati, ponudu poboljšati
Pogled na Bogićevicu Prirodu sačuvati, ponudu poboljšati Iako na Prokletijama postoje najveći potencijali u Crnoj Gori za razvoj zimskog turizma, ništa dosad nije urađeno od neophodne infrastrukture – ni metar žičare ili ski-lifta, ističe Edin Jadadić
PLAV – Iz lo­kal­ne Tu­ri­stič­ke or­ga­ni­za­ci­je is­ti­ču da se mo­že re­ći da je ljet­nja tu­ri­stič­ka se­zo­na u Pla­vu 2017. go­di­ne bi­la uspje­šni­ja ne­go ona go­di­nu ra­ni­je. Na­gla­ša­va­ju da je TO Plav, u sa­rad­nji sa pred­stav­ni­ci­ma Na­ci­o­nal­nog par­ka „Pro­kle­ti­je”, pla­ni­nar­skim klu­bo­vi­ma „Hrid” i „Pro­kle­ti­je” i ski­ja­škim klu­bom „Bo­gi­će­vi­ca”, uspje­la je da već 1. ma­ja or­ga­ni­zu­je pr­vi zva­nič­ni pla­ni­nar­ski po­hod na Bo­gi­će­vi­cu – vrh Tro­me­đa (2.366 mnv), či­me je ozva­ni­čen po­če­tak ljet­nje tu­ri­stič­ke se­zo­ne u Pla­vu, te da će ta­ko bi­ti i ove go­di­ne
– Iako su Pro­kle­ti­je i pod­ruč­je Pla­va već de­ce­ni­ja­ma pre­po­zna­ti kao iz­u­zet­na de­sti­na­ci­ja za pla­ni­na­re­nje, do­sad, na­ža­lost, ni­je bi­lo ni­jed­nog zva­nič­no usta­no­vlje­nog pla­ni­nar­skog po­ho­da. Pla­ni­na­ri su se uglav­nom sa­mo­i­ni­ci­ja­tiv­no or­ga­ni­zo­va­li i od­la­zi­li na pla­ni­na­re­nje. Že­lja nam je da sva­ka na­red­na tu­ri­stič­ka se­zo­na u Pla­vu kre­ne upra­vo s Tro­me­đe po­čet­kom ma­ja. Sni­je­ga ima sve do kra­ja ma­ja, pa će sva­ka na­red­na ljet­nja tu­ri­stič­ka se­zo­na po­či­nja­ti na ma­lo neo­bi­čan na­čin –ski­ja­njem i vo­žnjom bor­do­va. Oče­ku­je­mo da ovaj vrh po­sta­ne mje­sto oku­plja­nja i dru­že­nja pla­ni­na­ra, ski­ja­ša i bor­de­ra iz či­ta­vog re­gi­o­na. Ove go­di­ne po­zva­će­mo pla­ni­na­re iz su­sjed­nih dr­ža­va da kre­nu sva­ko sa svo­je stra­ne, i da se svi na­đe­mo na Tro­me­đi. Na­rav­no, po­ziv će bi­ti upu­ćen i svim klu­bo­vi­ma u re­gi­o­nu –ka­že di­rek­tor TO Plav Edin Ja­da­dić.
On pod­sje­ća da već sre­di­nom ma­ja po­či­nje ma­ni­fe­sta­ci­ja „Da­ni be­ha­ra”, a po­čet­kom ju­na tra­di­ci­o­nal­na „Lim­ska re­ga­ta”, ko­ja ozna­ča­va po­če­tak tu­ri­stič­ke se­zo­ne za gra­do­ve kroz ko­je te­če Lim. U Gre­ba­ja­ma se kra­jem ma­ja odr­ža­va pla­ni­nar­ski po­hod „Zi­jo­va sta­za”, a kra­jem ju­la „Ham­do­va sta­za”. Kra­jem ju­la, uoči ma­ni­fe­sta­ci­je „Da­ni bo­rov­ni­ce“, u okvi­ru pro­jek­ta „Stva­ra­nje uslo­va za raz­voj bi­ci­kli­zma kao no­ve tu­ri­stič­ke po­nu­de u Pla­vu i Gu­si­nju“, or­ga­ni­zo­va­na je pr­va bi­ci­kli­stič­ka tr­ka Plav–Gu­si­nje–Plav, tzv. Osmi­ca, u du­ži­ni od oko 30 ki­lo­me­ta­ra. Bu­du­ći da je ta­kav do­ga­đaj or­ga­ni­zo­van pr­vi put, tr­ka je bi­la­pro­mo­tiv­no-re­kre­a­tiv­nog ka­rak­te­ra.
–Iako ne mo­že­mo re­ći ko­li­ko je tač­no tu­ri­sta bi­lo ove se­zo­ne, iz po­da­ta­ka NP ,,Pro­kle­ti­je” i gra­nič­ne po­li­ci­je u Pla­vu pro­iz­i­la­zi da je na na­plat­nom punk­tu u Gre­ba­ja­ma na­pla­će­no oko 10.000 ula­zni­ca, po ci­je­ni od je­dan euro, dok je 2016. go­di­ne za či­ta­vu go­di­nu na­pla­će­no oko 3.500 eura. Gra­nič­na po­li­ci­ja u Pla­vu iz­da­la je 306 odo­bre­nja za pre­la­zak gra­ni­ce (ri­ječ je uglav­nom o tu­ri­sti­ma ko­ji pla­ni­na­re me­đu­na­rod­nom pla­ni­nar­skom ru­tom ,,Vr­ho­vi Bal­ka­na”). Pro­šla su 1.134 li­ca, dok je 2016. go­di­ne taj broj bio 908, a u 2015. gra­ni­cu su pre­šla 523 li­ca. Tom bro­ju tre­ba do­da­ti i broj od 170 stra­na­ca ko­ji su se pri­ja­vi­li in­spek­to­ru za stran­ce. Me­đu­tim, stra­nih tu­ri­sta je znat­no vi­še, ali se nji­hov ta­čan broj ne mo­že utvr­di­ti. Do­sta njih bo­ra­vi na pla­ni­na­ma, pod ša­to­ri­ma, a i ho­te­li­je­ri i iz­da­va­o­ci pri­vat­nog smje­šta­ja ne vo­de baš ažur­no pri­ja­vu go­sti­ju. Na­kon uvo­đe­nja elek­tron­ske pri­ja­ve go­sti­ju, si­tu­a­ci­ja je ma­lo bo­lja, ali ni to još ne da­je pra­vu sli­ku o bro­ju po­sje­ta, od­no­sno no­će­nja – is­ti­če Ja­da­dić i do­da­je da naj­ve­ći broj tu­ri­sta či­ne pla­ni­na­ri, bi­ci­kli­sti i sport­ski ri­bo­lov­ci iz svih kra­je­va svi­je­ta, a naj­vi­še iz Nje­mač­ke, Austri­je i Sr­bi­je.
Ja­da­dić sma­tra da bi tre­ba­lo raz­mi­šlja­ti o to­me da se u na­red­nom pe­ri­o­du na­đe na­čin za or­ga­ni­zo­va­nje no­vih do­ga­đa­ja, ka­ko u pred­se­zo­ni, ta­ko i u post­se­zo­ni. Ali, za sve to tre­ba no­vac, ko­ji u TO Plav ne­ma­ju, ta­ko da se na ne­ke ve­će i ozbilj­ni­je pla­no­ve i pro­gra­me ne mo­že ra­ču­na­ti.
– Ni­šta ne mo­že da se de­si pre­ko no­ći, ali već smo na­pra­vi­li ne­ke ma­le pla­no­ve za zim­sku se­zo­nu, a sve u skla­du s na­šim skrom­nim ma­te­ri­jal­nim mo­guć­no­sti­ma. Iako na Pro­kle­ti­ja­ma po­sto­je naj­ve­ći po­ten­ci­ja­li u Cr­noj Go­ri za raz­voj zim­skog tu­ri­zma, ni­šta do­sad ni­je ura­đe­no od po­treb­ne in­fra­struk­tu­re, ni me­tar ži­ča­re ili ski-lif­ta. U sa­rad­nji s čla­no­vi­ma ski­ja­škog klu­ba „Bo­gi­će­vi­ca“ i čla­no­vi­ma pla­ni­nar­skih klu­bo­va, po­ku­ša­će­mo da po­kre­ne­mo ne­ke no­ve do­ga­đa­je, što se pri­je sve­ga od­no­si na pro­mo­ci­ju do­li­ne Bo­gi­će­vi­ce i br­da Pa­lje­vi kao po­ten­ci­ja­la za tur­no ski­ja­nje, ho­da­nje na kr­plja­ma i or­ga­ni­zo­va­nje pla­ni­nar­skih po­ho­da na ne­ki od vr­ho­va Pro­kle­ti­ja – ka­že Ja­da­dić. N.V.


Tu­ri­sti se ža­le na lo­še pu­te­ve

Naj­če­šće pri­mjed­be tu­ri­sta od­no­se se na pri­lič­no lo­še pu­te­ve pre­me od­re­đe­nim lo­ka­li­te­ti­ma u oko­li­ni Pla­va i Gu­si­nja, kao i na go­mi­le ot­pa­da na od­re­đe­nim lo­ka­ci­ja­ma. Pri­mjed­be na in­fra­struk­tu­ru se, pri­je sve­ga od­no­se na put pre­ma Ba­bi­nom Po­lju, Hrid­skom je­ze­ru i do­li­ni Bo­gi­će­vi­ce. Zbog sla­bog odr­ža­va­nja pu­ta i ra­do­va ko­ji se iz­vo­de na iz­grad­nji hi­dro­cen­tra­la, taj put je pri­lič­no loš, ta­ko da se mo­ra pa­zi­ti i ka­da su te­ren­ska vo­zi­la u pi­ta­nju, a po­seb­no ako se na put kre­ne ma­lim autom. U Gu­si­nju je put pre­ma do­li­ni Gre­ba­je na ne­ko­li­ko mje­sta u lo­šem sta­nju, pa bi tre­ba­lo pla­ni­ra­ti da se ba­rem na tim lo­ka­ci­ja­ma pro­ble­mi sa­ni­ra­ju ko­li­ko je to mo­gu­će, is­ta­kao je Ja­da­dić.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"