Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Opozicija odbranila Berane * Dječaku se bore za život, uhapšeni majka i očuh * U Crnoj Gori 2.925 novooboljelih od raka * Jedan premijerov auto koliko i socijala za 550 porodica * Kina nikad neće prva upotrijebiti nuklearno oružje * Nepravda put ka nejednakosti * O jadu nas Bog zabavio
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 05-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Boris Raonić, programski direktor Građanske alijanse:
– Imajući u vidu da lideri opozicije ni iz poraza nijesu ništa izgubili i da su sujete velike, teško je očekivati dogovor oko zajedničkog predsjedničkog kandidata.

Vic Dana :)

Student došao kod profesora starogrčke umjetnosti:
- Profesore, htio bih da vas zamolim za ruku vaše kćerke.
- Oh, mladi kolega - na to će profesor smiješeći se - Kako tešku odluku treba da donesem?!... U takvim slučajevima imam običaj da pozovem svog demona, kao što su to stari Grci govorili.
- To uopšte nije potrebno, profesore. Pristanak vaše žene sam već dobio!

Ušao moderan dasa sa tuđom ženom u restoran, mrzi ga da proučava kilometarski jelovnik, pa će onako šeretski:
- Kaži, draga, šta da poručim, ne mogu da se u ovom jelovniku snađem..
- Poruči ambulantna kola. Evo mi muža, ide prema nama!


Му­јо сво­ју же­ну стал­но звао кра­вом. Она се на­љу­ти, ту­жи га и до­би­је пар­ни­цу. Су­ди­ја му за­бра­ни да је та­ко зо­ве, ина­че оде у ћор­ку. Кад су сти­гли ку­ћи, же­на поч­не да га про­во­ци­ра:
– Ааа, не сми­јеш да ме зо­веш кра­вом!
А чо­вјек ће:
– Ћу­ти, же­но, не­мој да те уда­рим ме­ђу ро­го­ве.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni MJEŠTANI KORITSKE VISORAVNI SU USPJEŠNI POLJOPRIVREDNICI, ALI KAŽU DA SU NADLEŽNI ZABORAVILI NA NJIH
Stada puno, uslova za život malo
Koritska visoravan Stada puno, uslova za život malo Korićani kažu da je težak život u surovim prirodnim uslovima ali da im teže pada nebriga nadležnih koji su, kako naglašavaju, zaboravili da na Koritskoj visoravni treba poboljšati putnu infrastrukturu, izgraditi vodovode, rekonstruisati elektromrežu kako bi narod ostao tu i nastavio da se bavi poljoprivredom i stočarstvom
B
I­JE­LO PO­LjE – Ko­rit­ska oblast pri­pa­da Pe­šter­skoj vi­so­rav­ni i ob­u­hva­ta sko­ro de­set se­la ko­ja pri­pa­da­ju bje­lo­polj­skoj op­šti­ni. Ži­te­lji se­la Li­či­ne, Ne­go­bra­ti­na, Su­ši­ca, Osman­be­go­vo se­lo, No­vo se­lo, Kru­šči­ca, Đa­lo­vi­ći, Čam­pa­ri, uglav­nom ži­ve od ba­vlje­na sto­čar­stvom. Ka­žu da je te­žak ži­vot u su­ro­vim pri­rod­nim uslo­vi­ma ali da im te­že pa­da ne­bri­ga nad­le­žnih ko­ji su, ka­ko na­gla­ša­va­ju, za­bo­ra­vi­li da na Ko­rit­skoj vi­so­rav­ni tre­ba po­bolj­ša­ti put­nu in­fra­struk­tu­ru, iz­gra­di­ti vo­do­vo­de, re­kon­stru­i­sa­ti elek­tro­mre­žu... Ko­rit­ske ov­ce i go­ve­da su na­vi­kli na sni­jeg i vje­tar, a naj­vi­še na pa­stir­ski zvuk fru­le. Se­lja­ni ka­žu da ov­ce za tim zvu­kom, ili za zvi­ždu­kom do­la­ze do po­sta­vlje­nih ko­ri­ta da vo­du pi­ju ili da iz njih po­je­du po­su­tu so. Zbog tih ko­ri­ta je, naj­vje­ro­vat­ni­je, či­ta­va oblast do­bi­la ime. Jer, ovo je bez­vo­dan kraj, pa su sto­ča­ri pra­vi­li dr­ve­na ko­ri­ta, sku­plja­li ki­šni­cu u nji­ma i ta­ko po­ji­li sto­ku.
Zi­ma, ka­že Baj­ro Adro­vić, pred­sjed­nik Mje­sne za­jed­ni­ce Ko­ri­ta, ni­kad ni­je bi­la bo­lja ka­da su u pi­ta­nju vre­men­ski uslo­vi.
– Ni­kad ni­je bi­lo ma­nje sni­je­ga i ako se ov­dje ni­ka­da ne zna ka­da će zi­me po­ka­za­ti svo­je ću­di – na­vo­di on.
Na Ko­ri­ti­ma se uglav­nom ži­vi od po­ljo­pri­vre­de. Broj­na sta­da se bje­la­sa­ju po pa­šnja­ci­ma, a zvuk me­de­ni­ce od­zva­nja po­lja­na­ma. Na bje­lo­polj­skoj pi­ja­ci ko­rit­ski ov­čji sir je ve­o­ma tra­žen, a na­kup­ci krup­ne i sit­ne sto­ke če­sto po­sje­ću­ju ovaj kraj.
– Naj­ve­ći pro­blem nam je lo­ša put­na in­fra­struk­tu­ra. Tre­ba­lo bi re­kon­stru­i­sa­ti dža­du od Sr­đev­ca, pre­ko Lo­zne do Ko­ri­ta. Isti­na, put je još pri­je tri de­ce­ni­je as­fal­ti­ran, ali je u lo­šem sta­nju jer su ga kon­cen­si­o­na­ri sa ka­mi­o­ni­ma i ve­li­kim uto­va­ri­ma gra­đe pot­pu­no uni­šti­li. Po­red to­ga po­treb­no je na­su­ti još ma­kar de­set lo­kal­nih put­nih pra­va­ca. Ali, to mo­ra da se oba­vi uz stru­čan nad­zor ka­ko bi se na od­re­đe­nim mje­sti­ma po­sta­vi­li pro­pu­sti za vo­du ka­ko bu­ji­ce u krat­kom ro­ku ne bi sve od­ni­je­le – is­ti­če Adro­vić i na­gla­ša­va da su svi ovi za­se­o­ci od glav­nog pu­ta uda­lje­ni po de­se­tak ki­lo­me­ta­ra.
Adro­vić na­gla­ša­va da je vo­do­snab­di­je­va­nje dru­gi ve­li­ki pro­blem i da tre­ba što pri­je za­vr­ši­ti za­po­če­tu iz­grad­nju vo­do­vo­da Se­fer­sko i Ra­dič­ko vre­lo ka­ko bi to­kom lje­ta do­ma­ćin­stva ima­la vo­du, a ne kao sa­da da sla­vi­ne ni­je­su su­ve sa­mo kod onih ko­ji se na­la­ze na naj­ni­žim ko­ta­ma.
– Pri­je sve­ga tre­ba do­ve­sti vo­du do se­la Ne­go­bra­ti­na, ko­ja zbog ra­se­lja­va­nja osta­je bez sta­nov­ni­ka. Ra­se­lja­va se na­rod zbog lo­ših uslo­va za ži­vot... Naj­ve­ća je mu­ka što od­la­ze mla­di ko­ji ne vi­de ni­ka­kvu per­spek­ti­vu za se­be u ovim vr­le­ti­ma – na­gla­ša­va Adro­vić, do­da­ju­ći da je u to­ku re­i­zbor Sa­vje­ta mje­sne za­jed­ni­ce Ko­ri­ta.
Sto­čar Ekrem Haj­da­re­vić iz Li­či­na ka­že da je te­žak pa­stir­ski ži­vot. Is­pred nje­go­ve ku­će na­la­zi se ve­li­ka šta­la za go­ve­da i to­ro­vi sa vi­še od sto­ti­nu ova­ca. U po­slu je, ka­že, od ju­tra do sju­tra, ali za go­sta uvi­jek na­đe vre­me­na. U sva­ko do­ba kod nje­ga ima do­ma­ćeg kaj­ma­ka, si­ra, pr­šu­te, jar­du­ma, va­re­ni­ke, ki­se­log mli­je­ka, vru­će po­ga­če...
Nur­ko Du­ro­vić iz Du­plja­ka dr­ži 50 ova­ca i ka­že da ni­je lak se­ljač­ki ži­vot, ali sa­mo da su uslo­vi bo­lji, sve bi bi­lo pod­no­šlji­vi­je.
– Tre­ba po­pra­vi­ti pu­te­ve i do­ve­sti vo­du, jer da­le­ko smo od gra­da pa nam bar na taj na­čin tre­ba olak­ša­ti ži­vot – po­ru­ču­je Du­pljak.
De­sko Đa­lo­vić iz Đa­lo­vi­ća u svom ma­lu ima 50 ova­ca i 40 go­ve­di.
– Ra­di­mo mu­ko­trp­no. Či­ta­ve po­ro­di­ce su uklju­če­ne i za­to tre­ba po­mo­ći se­lja­ku. Ina­če, neo­prav­da­no se mi­sli da je sto­ča­ri­ma do­bro. Ra­ču­na­ju sa­mo ko­li­ko do­bi­ja­mo pa­ra za jag­njad, sir, kaj­mak i vu­nu... A ri­jet­ko se ko za­pi­ta ka­kvi su nam ras­ho­di. Ne­ka­da nam vuk po­ne­se ov­cu, ne­ka­da se iz­gu­bi jag­nje, ne­ka­da na­i­đu raz­ne bo­le­sti pa crk­ne brav... I ne sa­mo to. Uz jag­nje­nje ova­ca no­ći­ma se ne spa­va, a po­la go­di­ne pro­ve­de­mo u ku­ća­ri, pa­ze­ći sta­do od vu­ko­va. Sve to tre­ba iz­dr­ža­ti – ka­že Đa­lo­vić.
Od Ko­ri­ta do Bi­je­log Po­lja ima pre­ko 40 ki­lo­me­ta­ra, pa va­lja pre­ći taj put su­bo­tom ka­da je pa­zar­ni dan, do­ći na pi­ja­cu, pro­da­ti ono što si do­nio i opet se vra­ti­ti ku­ći, na­mi­ri­ti sto­ku i po­za­vr­ša­va­ti sve po­slo­ve.
– Ka­ce si­ra od­mah „pla­nu”, ali če­sto do­đu za naš sir i u se­lo. Ku­pu­ju i kaj­mak, mla­du jag­nje­ti­nu i pro­da­ju na pi­ja­ca­ma u No­vom Pa­za­ru, Sje­ni­ci, Pod­go­ri­ci, Be­o­gra­du, Sko­plju... Ne­ma gdje ovi na­ši sto­čar­ski pro­iz­vo­di ni­je­su sti­za­li i uvi­jek su se kup­ci vra­ća­li – sa po­no­sim is­ti­ču Ko­ri­ća­ni ko­ji su ja­ki, sta­me­ni, kao br­do Ži­lin­dar iz­nad Osman­be­go­vog se­la.
M.No­vo­vić


Že­ne se dje­voj­ka­ma iz Al­ba­ni­je

Do pri­je pet­na­e­stak go­di­na na Ko­rit­skoj vi­so­rav­ni  ni­je bi­lo ni to­li­ko gr­la sto­ke ni­ti to­li­ko za­sa­da ži­ta. Za­tva­ra­njem pred­u­ze­ća i pod­sti­caj­nim mje­ra­ma u po­ljo­pri­vre­di Ko­ri­ća­ni su shva­ti­li da se od po­ljo­pri­vre­de i sto­čar­stva mo­že ži­vje­ti pa su se iz gra­da vra­ti­li na se­lo i po­če­li da ob­ra­đu­ju ima­nja. Ko­ri­ća­ni ka­žu da je pro­blem što dje­voj­ke ne­će da osta­ju na se­lu pa mom­ci sta­sa­li za že­nid­bu ne mo­gu na­ći ži­vot­nu sa­put­ni­cu. Ipak, na­gla­ša­va­ju, taj pro­blem je dje­li­mič­no ubla­žen ta­ko što se mom­ci sa Ko­rit­ske vi­so­rav­ni že­ne dje­vo­ja­ka­ma iz Al­ba­ni­je, ko­je su, po pri­či mje­šta­na, sjaj­ne do­ma­ći­ce, uzor­ne maj­ke i po­ljo­pri­vred­ni­ce.
– Ipak, osta­lo je do­sta neo­že­nje­nih mo­ma­ka pa i zbog to­ga nad­le­žni tre­ba da se po­tru­de da po­bolj­ša­ju uslo­ve ži­vo­ta na ovom pod­ruč­ju i da mo­žda iz­gra­de i ne­ki pro­iz­vo­dni po­gon – su­ge­ri­še Baj­ro Adro­vić.


Vr­sni od­boj­ka­ši

Sva se­la Ko­rit­ske obla­sti gra­vi­ti­ra­ju ka Osnov­noj ško­li „Mi­lo­mir Đa­lo­vić” u Su­ši­ci, ko­ju ove škol­ske go­di­ne po­ha­đa 130 đa­ka.
– Ima­mo tri pod­ruč­na odje­lje­nja, u Ne­go­bra­ti­ni, Li­či­na­ma i Đa­lo­vi­ći­ma. Ra­di­mo u sla­bim uslo­vi­ma. Po­o­dav­no smo kan­di­do­va­li pro­je­kat za re­kon­struk­ci­ju ško­le ali još ne­ma ni­šta od toga. Pr­vo je bi­lo pla­ni­ra­no da se gra­di no­va, a on­da ka­žu da se to ne do­zvo­lja­va, i da tre­ba adap­ti­ra­ti po­sto­je­ću škol­sku zgra­du – ka­že di­rek­tor ško­le Hi­da­jet Me­kić.
On na­gla­ša­va da je pro­blem ka­da pad­nu ve­li­ki snje­go­vi pa đa­ci i na­stav­ni­ci te­ško do­la­ze do ško­le. Ina­če, po­sto­ji or­ga­ni­zo­va­ni pre­voz uče­ni­ka škol­skim kom­bi­jem.
Is­pred ško­le u Su­ši­ci su li­je­po ura­đe­ni sport­ski te­re­ni. Po­go­to­vo onaj za od­boj­ku. Ot­ku­d Ko­ri­ća­ni­ma lju­bav pre­ma od­boj­ci, ne umi­ju da ob­ja­sne, ali u ho­lu ško­le vi­se broj­na pri­zna­nja ko­ja su uče­ni­ci osva­ja­li na op­štin­skim tak­mi­če­nji­ma u ovom spor­tu.
– I ne sa­mo iz fi­zič­kog, na­ši uče­ni­ci po­sti­žu za­vid­ne re­zul­ta­te- i iz dru­gih pred­me­ta – na­gla­ša­va di­rek­tor Me­kić.


Naj­bli­ži pri­laz Đa­lo­vi­ća pe­ći­ni

Adro­vić ka­že da bi MZ Ko­ri­ta tre­ba­lo uklju­či­ti i kad je pri­ča o va­lo­ri­za­ci­ji Đa­lo­vi­ća pe­ći­ne u pi­ta­nju.
– Đa­lo­vi­ća pe­ći­na pri­pa­da na­ma, a ni­ko nas ni­šta ne pi­ta. Ni­ko i ne po­mi­nje da je sa na­še stra­ne naj­bli­ži pri­laz Đa­lo­vi­ća pe­ći­ni, a ako Bog da tu će pro­ći i bu­du­ći auto­put. Op­štin­ska ko­mi­si­ja na­pra­vi­la je ur­ba­ni­stič­ko rje­še­nje po ko­jem je za Đa­lo­vi­ća pe­ći­nu pri­laz pla­ni­ran i sa stra­ne Ko­rit­ske vi­so­rav­ni. Pred­vi­đe­na je i ži­ča­ra sa gon­do­la­ma, ali sa­da to ni­ko i ne po­mi­nje. Sa­mo se po­mi­nju ra­do­vi i va­lo­ri­za­ci­ja od MZ Bi­stri­ca, pre­ko Pod­vr­ha – is­ti­če Adro­vić.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"