Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nema zastare za Milovu ekipu * Podržite mene i srušićemo DPS * Katnić traži pritvor za Mandića * Jelić ne prijavljuje da ima firmu * Nema zastare za Milovu ekipu * Nije strašno * Djeca ćute o nasrtajima sajber nasilnika
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slađana Radojević, samohrana majka :
– Ne treba mi ruža, nego metar drva.

Vic Dana :)

- Haloo! Je l‘ to vatrogasna služba?
- Jeste gospođo, izvolite.
- Ja sam skoro posadila cvijeće...
- Gospođo, tražili ste vatrogasnu službu!?
- Da jesam, to je vrlo skupo, egzotično cvijeće...
- Gospođo, tražili ste i dobili ste vatrogasnu službu a ne cvjećaru! Recite kako vam možemo pomoći ili spustite slušalicu i smjesta nam oslobodite vezu!!!
- Ma dobro de, šta me odmah napadate, komšiji gori kuća, pa kad budete gasili požar pazite mi na cvijeće...
Ako posle tri mjeseca teretane ne vidite rezultate, pređite na fotošop.
Čujem da ti se sestra udala za boksera. Kako izgleda?
Nemam pojma! Posle svakog meča je drugačiji.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport PRVA CRNOGORSKA FUTSAL LIGA – 12. KOLO
Ćorović pogodio u 16. sekundi
Ekipa Jedinstva Ćorović pogodio u 16. sekundi
Je­din­stvo – Ti­to­grad 3:2 (3:1)
Ha­la: ,,Ni­ko­ljac''. Gle­da­la­ca: 200. Su­di­je: Bo­ban Ži­va­lje­vić (Pod­go­ri­ca) i Gvo­zden Lon­co­vić (Pod­go­ri­ca). Stri­jel­ci: El­din Ćo­ro­vić u 1. i 20. i Vuk­če­vić u 18. za Je­din­stvo, a Efo­vić u 2. i Dra­ško­vić u 28. mi­nu­tu za Ti­to­grad.
JE­DIN­STVO: Ha­sa­no­vić, Mu­go­ša, E. Ćo­ro­vić, Ob­ra­do­vić, Bo­ja­no­vić, Živ­ko­vić, Lju­ca, Vuk­če­vić, Po­po­vić, No­vo­vić, Du­bak, F. Ćo­ro­vić, A. Ćo­ro­vić, Pa­le­vić.
VOJ­SKA CR­NE GO­RE: De­spo­to­vić, Dra­ško­vić, Vuk­sa­no­vić, Efo­vić, Po­po­vić, Mi­la­še­vić, Kli­ko­vac, Du­ru­to­vić, Adžić, Mi­nić, Baj­če­tić, To­mo­vić, Mi­li­čić.
Od­lič­nu utak­mi­cu „pe­to­par­ca” obi­lje­žio je mo­žda i naj­br­že po­stig­nu­ti gol od osni­va­nja li­ge. Na­i­me, re­pre­zen­ta­ti­vac El­din Ćo­ro­vić do­veo je Bje­lo­polj­ce u vođ­stvo u še­sna­e­stoj se­kun­di su­sre­ta. Sa­mo mi­nut ka­sni­je, ak­tu­el­ni šam­pi­on je iz­jed­na­čio, ali su do­ma­ći igra­či u fi­ni­šu pr­vog di­je­la po­sti­gli još dva po­got­ka i već ta­da ovje­ri­li po­bje­du. U na­stav­ku je Dra­ško­vić uspio sa­mo da po­raz svog ti­ma uči­ni pod­no­šlji­vi­jim.M.N.

Če­lik – Nik­šić 4:2 (0:0)
Sport­ski cen­tar u Nik­ši­ću. Gle­da­la­ca: oko 300. Su­di­je: Vla­di­mir Ša­ko­vić (Pod­go­ri­ca) i Že­li­mir An­đe­lić (Pod­go­ri­ca). Stri­jel­ci: Ba­jo­vić u 26, Ja­ko­vlje­vić u 29. i 39. i Ba­ro­vić u 38. za Če­lik, a Ma­šu­lo­vić u 25. i Kru­nić u 30. mi­nu­tu za Nik­šić. Žu­ti kar­to­ni: Ba­jo­vić (Če­lik), Pe­ro­še­vić (Nik­šić).
ČE­LIK: Kor­pi­vi­ca, Ba­ro­vić, Ja­nju­še­vić, M.Du­ru­to­vić, Vuč­ko­vić, N.Du­ru­to­vić, Spa­so­je­vić, Ba­jo­vić, Ja­ko­vlje­vić, Vu­la­no­vić, Drob­njak.
NIK­ŠIĆ: Ćir­ko­vić, Ma­šu­lo­vić, Pe­ro­še­vić, Ze­ko­vić, Ko­va­če­vić, Kru­nić, Pe­ro­vić, Be­ča­no­vić, Vu­ko­vić, Bo­ško­vić, Kan­dić, Agra­mo­vić.
Grad­ski ri­va­li pru­ži­li su vi­še ne­go do­bru pred­sta­vu. I u pr­vom po­lu­vre­me­nu iako su mre­že mi­ro­va­le, ima­lo je šta da se vi­di, a na­sta­vak je do­nio do­bar fud­bal, uz pet go­lo­va. „Go­sti“ su pr­vi sti­gli do vođ­stva, ali je usli­je­dio eks­pre­sni od­go­vor Če­li­ka. Nik­šić da uspio da iz­jed­na­či, ali je li­der sa dva go­la u fi­ni­šu su­sre­ta sti­gao do ci­je­log pli­je­na. B.K.
Be­ra­ne – Mi­ra­bi­le mo­da 2:1 (1:1)
Sa­la u Moj­kov­cu. Gle­da­la­ca: 100. Su­di­je: Dra­žen Vuk­če­vić (Pod­go­ri­ca) i Bran­ko Sta­nić (Bi­je­lo Po­lje). Stri­jel­ci: Iv. Asa­no­vić u 3. i Bo­le­vić u 25. za Be­ra­ne, a Ći­pra­nić u 3. mi­nu­tu za Mi­ra­bi­le mo­du.
BE­RA­NE: Ig. Asa­no­vić, Bo­le­vić, Bo­jo­vić, Ću­la­fić, Mi­la­no­vić, Vu­ko­vić, Da­be­tić, Zo­njić, Lu­to­vac, Čoj­ba­šić, Iv. Asa­no­vić.
MI­RA­BI­LE MO­DA: Sa­vić, Đur­ko­vić, Mi­ra­no­vić, Če­le­bić, Vu­či­nić, Ći­pra­nić, Ja­nju­še­vić, Du­kić.
Na­kon egal pr­vog di­je­la, Be­ran­ci­ma je po­bje­du do­nio Bo­ško Bo­le­vić po­got­kom u 25. mi­nu­tu. M.N.
Ba­jo Pi­vlja­nin – Stu­dent­ski
dom 2:3 (1:1)
Sport­ski cen­tar u Nik­ši­ću. Gle­da­la­ca: oko 100. Su­di­je: Ma­ti­ja Mi­la­čić (Pod­go­ri­ca) i Že­li­mir An­đe­lić (Pod­go­ri­ca). Stri­jel­ci: De­lić u 19. i Bo­ško­vić u 40. za Ba­jo Pi­vlja­nin, a Lj. Ko­na­tar u 20. i 38. i Fe­mić u 33. mi­nu­tu za Stu­dent­ski dom.
BA­JO PI­VLjA­NIN: Ća­la­san, Ro­ćen, Don­dić, Suk­no­vić, Ve­lič­ko­vić, Bo­ško­vić, Ša­šo­vić, Kan­dić, Mal­tez, Vu­ko­vić, Jo­vo­vić, De­lić.
STU­DENT­SKI DOM: Bo­lje­vić, Je­lić, Fe­mić, Go­ja­ča­nin, Zin­do­vić, S.Ko­na­tar, Lj.Ko­na­tar, N.Ko­na­tar, Mr­ku­lić, Po­po­vić, Ra­ko­če­vić.
Za­slu­že­no se Stu­dent­ski dom vra­tio sa ci­je­lim pli­je­nom iz Nik­ši­ća. Eki­pa Ba­ja Pi­vlja­ni­na je po­ve­la, ali plus na nji­ho­voj stra­ni ni­je pu­no tra­jao. Za­hva­lju­ju­ći, u pr­vom re­du Lju­bu Ko­na­ta­ru, go­sti su sti­gli do pred­no­sti, ko­ju je Bo­ško­vić u po­sled­njim tre­nut­ci­ma utak­mi­ce sa­mo uspio da pre­po­lo­vi.
B.K.
Gor­štak – Voj­ska Cr­ne Go­re 3:5 (1:2)
Ha­la u Ko­la­ši­nu. Gle­da­la­ca: 150. Su­di­je: Du­šan Jo­vi­će­vić (Pod­go­ri­ca) i Esad Gu­gač (Bi­je­lo Po­lje). Stri­jel­ci: Bo­gi­će­vić u 19, Vu­ki­će­vić u 22. i Pe­jo­vić (auto­gol) u 39. za Gor­štak, a Lak­če­vić u 5. i 34, Pe­jo­vić u 16. i 23. i Ra­du­lo­vić u 38. mi­nu­tu za VCG. Žu­ti kar­to­ni: Mi­lo­še­vić, Bu­la­to­vić (Gor­štak).
GOR­ŠTAK: Klja­jić, Bu­la­to­vić, Vu­ki­će­vić, Go­lu­bo­vić, Mi­lo­še­vić, La­bo­vić, Živ­ko­vić, Bo­gi­će­vić i Mar­ko­vić.
VOJ­SKA CR­NE GO­RE: Đur­ko­vić, Jak­šić, Pe­jo­vić, Ra­du­lo­vić, Lak­če­vić, Drob­njak, Pu­šo­nja, Spa­so­je­vić, Ni­ko­lić, Da­če­vić.
Voj­ska Cr­ne Go­re je u Ko­la­ši­nu do­šla do po­bje­de, na­kon efi­ka­sni­je igre, po­seb­no u dru­gom po­lu­vre­me­nu. M.N.
Ce­zar – Br­sko­vo 1:5 (1:1)
Dvo­ra­na Me­di­te­ran­skog sport­skog cen­tra u Bu­dvi. Gle­da­la­ca: 80. Su­di­je: Velj­ko Bo­ško­vić (Bi­je­lo Po­lje) i Sa­ša Go­ra­no­vić (Nik­šić). Stri­jel­ci: Mu­go­ša u 18. za Ce­zar, a Ćo­rić u 10, Vi­da­ko­vić u 22. i 35, Hu­sar (auto­gol) u 28. i Zin­do­vić u 38. mi­nu­tu za Br­sko­vo. Žu­ti kar­ton: Ba­jić (Ce­zar).
CE­ZAR: Hu­sar, Gur­za­ko­vić, Ge­zo­vić, Mar­ko­vić, Mu­go­ša, Ni­ko­lić, Mi­lo­vić, Ba­jić, Spa­le­vić, Mi­šo­vić.
BR­SKO­VO: Vu­če­tić, Vi­da­ko­vić, Iva­no­vić, Ra­du­lo­vić, Pan­du­ri­ca, Ćo­rić, Mi­nić, Zin­do­vić.
Sla­di­li su se Moj­kov­ča­ni u Bu­dvi. Pred­vo­đe­ni dvo­stru­kim stri­jel­cem Ni­ko­lom Vi­da­ko­vi­ćem, igra­či Br­sko­va su ubje­dlji­vo po­ra­zi­li do­ma­ći Ce­zar i upi­sa­li svoj sed­mi pr­ven­stve­ni tri­jumf.D.P.

Re­zul­ta­ti: Ce­zar – Br­sko­vo 1:5, Gor­štak – Voj­ska Cr­ne Go­re 3:5, Ba­jo Pi­vlja­nin – Stu­dent­ski dom 2:3, Be­ra­ne – Mi­ra­bi­le mo­da 2:1, Je­din­stvo – Ti­to­grad 3:2.
Ta­be­la
1. Če­lik 12 8 2 2 41:24 25
2. Be­ra­ne 12 7 3 2 42:25 24
3. Br­sko­vo 12 7 0 5 47:39 21
4. Je­din­stvo 12 6 2 4 47:39 20
5. Nik­šić 12 6 2 4 41:38 20
6. Ti­to­grad 12 5 4 3 58:32 19
7. Ba­jo Pi­vlja­nin 12 6 1 5 38:36 19
8. Voj­ska CG 12 6 0 6 41:38 18
9. Ce­zar (-1) 12 5 2 5 33:39 16
10. Mi­ra­bi­le mo­da 12 3 1 8 31:42 10
11. Gor­štak (-1) 12 3 0 9 27:62 8
12. Stu­dent­ski dom 12 1 1 10 20:52 4
U na­red­nom ko­lu sa­sta­ju se: Be­ra­ne – Je­din­sto, Mi­ra­bi­le mo­da – Gor­štak, Voj­ska Cr­ne Go­re – Če­lik, Nik­šić – Ce­zar, Br­sko­vo – Ba­jo Pi­vlja­nin, Stu­dent­ski dom – Ti­to­grad.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"