Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nema zastare za Milovu ekipu * Podržite mene i srušićemo DPS * Katnić traži pritvor za Mandića * Jelić ne prijavljuje da ima firmu * Nema zastare za Milovu ekipu * Nije strašno * Djeca ćute o nasrtajima sajber nasilnika
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slađana Radojević, samohrana majka :
– Ne treba mi ruža, nego metar drva.

Vic Dana :)

- Haloo! Je l‘ to vatrogasna služba?
- Jeste gospođo, izvolite.
- Ja sam skoro posadila cvijeće...
- Gospođo, tražili ste vatrogasnu službu!?
- Da jesam, to je vrlo skupo, egzotično cvijeće...
- Gospođo, tražili ste i dobili ste vatrogasnu službu a ne cvjećaru! Recite kako vam možemo pomoći ili spustite slušalicu i smjesta nam oslobodite vezu!!!
- Ma dobro de, šta me odmah napadate, komšiji gori kuća, pa kad budete gasili požar pazite mi na cvijeće...
Ako posle tri mjeseca teretane ne vidite rezultate, pređite na fotošop.
Čujem da ti se sestra udala za boksera. Kako izgleda?
Nemam pojma! Posle svakog meča je drugačiji.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo SENATOR DRI NIJE DOSTAVIO ASK POTPUNE PODATKE O IMOVINI
Jelić ne prijavljuje da ima firmu
Jelić Jelić ne prijavljuje da ima firmu U CRPS-u se navodi da je Jelić jedan od osnivača firme „ET KOM“, dok se u njegovom imovinskom kartonu ne pominje da ima udjela i u jednom privrednom društvu
Se­na­tor Dr­žav­ne re­vi­zor­ske in­sti­tu­ci­je (DRI) Zo­ran Je­lić je­dan je od osni­va­ča pod­go­rič­ke fir­me „ET KOM“, po­ka­zu­ju po­da­ci iz Cen­tral­nog re­gi­stra pri­vred­nih su­bje­ka­ta (CRPS). U nje­go­vim imo­vin­skim kar­to­ni­ma, ko­je pod­no­si Agen­ci­ji za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je (ASK), u di­je­lu „Udje­li u vla­sni­štvu dru­gih prav­nih li­ca“ ne na­vo­di se da ima udje­la i u jed­nom pri­vred­nom dru­štvu.
Je­lić ni­je od­go­va­rao na pi­ta­nja „Da­na“ po­sla­ta 1. mar­ta na nje­go­vu zva­nič­nu mejl adre­su u DRI o to­me da li je pri­ja­vio ovu fir­mu, za­što se taj po­da­tak ne na­vo­di u nje­go­vim imo­vin­skim kar­to­ni­ma. Je­lić ni­je od­go­vo­rio ni na pi­ta­nje da li je, uko­li­ko fir­mu ni­je pri­ja­vio, tra­žio mi­šlje­nje od ASK da li svoj vla­snič­ki udio u njoj mo­ra ili ne da pri­ja­vi.
Pre­ma po­da­ci­ma iz CRPS-a, Je­lić je je­dan od če­ti­ri osni­va­ča ove fir­me. Fir­ma je, pre­ma CRPS-u i da­lje ak­tiv­na, a re­gi­stro­va­na je 2002. go­di­ne. Kao dje­lat­nost je na­ve­de­na „tr­go­vi­na na ve­li­ko kom­pju­te­ri­ma, kom­pju­ter­skom opre­mom i soft­ve­ri­ma“, a sje­di­šte joj je u Uli­ci Đo­ka Mi­ra­še­vi­ća u Pod­go­ri­ci.
Je­lić svoj udio u ovoj fir­mi ni­je pri­ja­vio ni u jed­nom imo­vin­skom kar­to­nu od 2008. go­di­ne pa do da­nas, ot­ka­ko pod­no­si iz­vje­šta­je o imo­vi­ni kao jav­ni funk­ci­o­ner.
U CRPS-u ni­je pre­ci­zi­ran udio ni­jed­nog od če­ti­ri osni­va­ča ove fir­me. Kao iz­vr­šni di­rek­tor na­ve­den je Zo­ran La­za­re­vić, ko­ji je i ovla­šće­ni za­stup­nik ove fir­me. Po­red Je­li­ća, kao osni­va­či pod­go­rič­ke fir­me na­ve­de­ni su De­jan Po­ček, Mi­o­drag An­dri­ja­še­vić i Zo­ran Mi­ro­tić.
U iz­vje­šta­ju o pri­ho­di­ma i imo­vi­ni, ko­ji je pod­nio stu­pa­njem na du­žnost čla­na Se­na­ta DRI, Je­lić je pri­ja­vio da ima ak­ci­je u Pr­voj ban­ci, Ho­tel­sko-tu­ri­stič­kom pred­u­ze­ću Ul­cinj­ska ri­vi­je­ra i u Euro fon­du. Ta­da je pri­ja­vio ostva­re­ne pri­ho­de iz Od­bo­ra za re­vi­zi­ju Pr­ve ban­ke i to 7.980 eura na go­di­šnjem ni­vou, So­ci­jal­nog sa­vje­ta 250 eura, od kon­sul­tant­skih uslu­ga u dru­štvu „Kraft nt“ 1.800 eura.
U iz­vje­šta­ju ko­ji je na saj­tu Agen­ci­je za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je (ASK) ob­ja­vljen 27. mar­ta pro­šle go­di­ne na­vo­di se da Je­lić ima stan od 85,97 kva­dra­ta. U iz­vje­šta­ju ko­ji je pod­nio šest da­na pri­je taj stan je ozna­čen kao vla­sni­štvo nje­go­ve su­pru­ge Vu­ki­ce Je­lić. Po­da­ci iz ka­ta­stra po­ka­zu­ju da Je­lić ne­ma ne­kret­ni­nu na svo­je ime, dok nje­go­va su­pru­ga ima dva sta­na, od ko­jih je­dan ima 86, a dru­gi 72 kva­dra­ta. Je­lić je sre­di­nom ja­nu­a­ra ove go­di­ne pod­nio iz­vje­štaj zbog uve­ća­nja imo­vi­ne u iz­no­su pre­ko 5.000 eura. On je Agen­ci­ju oba­vi­je­stio da je u de­cem­bru ste­kao pri­hod po osno­vu „po­tro­šač­kog kre­di­ta“ od dr­ža­ve u iz­no­su od 10.000 eura.
U tom iz­vje­šta­ju je na­veo da je u ok­to­bru, no­vem­bru i de­cem­bru ostva­rio pri­hod od 450 eura od kon­sul­tant­skih uslu­ga u dru­štvu „Ami­ko“. U Se­na­tu DRI pro­sječ­no za­ra­đu­je oko 1.600 eura. Je­li­ći su za­du­že­ni 120.000 eura, i za mje­seč­ne ra­te iz­dva­ja­ju po 330 eura.
Član Se­na­ta DRI ni­je do­zvo­lio kon­tro­lo­ri­ma ASK da mu pro­vje­ra­va­ju ban­kov­ne ra­ču­ne.
Čla­nom 24 Za­ko­na o spre­ča­va­nju ko­rup­ci­je pro­pi­sa­no je da je jav­ni funk­ci­o­ner, iz­me­đu osta­log, du­žan da pri­ja­vi po­dat­ke ko­ji se od­no­se na ak­ci­je i udje­la u prav­nom li­cu i dru­gim har­ti­ja­ma od vri­jed­no­sti. Pre­ma istom čla­nu, jav­ni funk­ci­o­ner je du­žan da pri­ja­vi po­dat­ke o pra­vu svo­ji­ne na ne­po­kret­nim i po­kret­nim stva­ri­ma pri­vred­nog dru­štva, usta­no­ve ili dru­gog prav­nog li­ca či­ji je vla­snik, od­no­sno osni­vač.
Za­ko­nom su pred­vi­đe­ne ka­zne od 500 do 2.000 eura za jav­ne funk­ci­o­ne­re ko­ji u iz­vje­šta­ju ne na­ve­du pot­pu­ne i tač­ne po­dat­ke.
A.O.


Obri­sa­na dva preduzeća

Su­de­ći pre­ma po­da­ci­ma iz CRPS-a, Zo­ran Je­lić je imao funk­ci­je u još dva preduzeća. Jed­na od njih je fir­ma „Mon­te­pa­no“, gdje je bio član Od­bo­ra di­rek­to­ra. Ta fir­ma se ba­vi­la „me­dij­skim pred­sta­vlja­njem“, a u me­đu­vre­me­nu je obri­sa­na.
I u fir­mi „Ce­ti­nje turs“, ko­ja je ta­ko­đe ne­ak­tiv­na, Je­lić je bio član Od­bo­ra di­rek­to­ra. Kao dje­lat­nost ove fir­me u CRPS-u se na­vo­di „ho­te­li i sli­čan smje­štaj“.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"