Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Raznesen dinamitom u obračunu klanova * Najviše povjerenja u SPC, u Vladu sve manje * Država dužna 2,76 milijardi * Od penzionera uzeli 5,8 miliona * Raznesen dinamitom u obračunu klanova * Sarkoziju će da sude * „Brodolomci” ljetnji hit u najavi
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Milika Čeko Dačević, svjedok u slučaju ̶:
- Po zanimanju sam četnik.

Vic Dana :)

Pita učiteljica Pericu:
- Perice kako ćemo znati da je mrkva dobra za vid?
- Pa jeste li ikad vidjeli zeca sa naočarima.
Ispred fakulteta stoji Mujo i drži tele na povocu. Dolazi policajac...
- Molim vas gospodine, ovdje ne smijete držati tele, usred grada smo...
- Ma nije to tele.
- Kako nije, nisam valjda slijep.
- Ma gospon policajac, ovo je mito, a tele je gore na ispitu.
Došao Mujo u kafić i sjeo za šank. Uskoro on, konobar i još par gostiju pričaju o tome što su njihovi očevi.
Mujo kaže:
- Moj otac je bio mađioničar
Konobar odgovori:
- Vadio zečeve iz šešira?
Mujo kaže:
- Ne, pilao je ljude.
- Pilao je ljude?
- Da. Zato imam jednog polubrata i dvije polusestre.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport PRVA CRNOGORSKA FUTSAL LIGA – 16. KOLO
„Metalurzi” gaze redom
Nikšićani bez greške „Metalurzi” gaze redom
Če­lik – Gor­štak 8:2 (1:1)
Sport­ski cen­tar u Nik­ši­ću. Gle­da­la­ca: oko 100. Su­di­je: Gvo­zden Lon­co­vić (Pod­go­ri­ca) i Du­šan Jo­vi­će­vić (Pod­go­ri­ca). Stri­jel­ci: M. Du­ru­to­vić u 8, Goj­ko­vić u 21, Ja­nju­še­vić u 22. i 39, Ba­ro­vić u 23, Ja­ko­vlje­vić u 32, Spa­so­je­vić u 35. i N. Du­ru­to­vić u 37. za Če­lik, a Dar­ma­no­vić u 12. i La­bo­vić u 40. mi­nu­tu za Gor­štak.
ČE­LIK: Se­ku­lić, Ko­pri­vi­ca, Ba­ro­vić, Ja­nju­še­vić, M. Du­ru­to­vić, Goj­ko­vić, Spa­so­je­vić, Ja­ko­vlje­vić, Vu­la­no­vić, N. Du­ru­to­vić, Drob­njak.
GOR­ŠTAK: Klja­jić, Bo­ško­vić, La­bo­vić, Živ­ko­vić, Ze­ko­vić, Dar­ma­no­vić, Bo­gi­će­vić, Mar­ko­vić.
Li­der je bio mno­go bo­lji i la­ko sti­gao do ubje­dlji­ve po­bje­de. Ako uti­sak ne va­ra, do­ma­ći­ni su do ove po­bje­de, sti­gli sa po­la ga­sa. Če­lik se ras­pu­cao u dru­gom po­lu­vre­me­nu, ka­da su nje­go­vi igra­či po­sti­gli čak se­dam go­lo­va. Nik­ši­ća­ni su to­li­ko do­mi­nant­ni, da bi bi­lo ve­li­ko iz­ne­na­đe­nje da li­ga­ški dio ne okon­ča­ju na mje­stu broj je­dan.
B.K.
Je­din­stvo – Br­sko­vo 0:1 (0:1)
Ha­la: ,,Ni­ko­ljac''. Gle­da­la­ca: 200. Su­di­je: Bran­ko Sta­nić (Bi­je­lo Po­lje) i Esad Gu­gać (Bi­je­lo Po­lje). Stri­je­lac: M. Vu­če­tić u 40. mi­nu­tu. Žu­ti kar­to­ni: E. Ćo­ro­vić (Je­din­stvo), Ra­do­njić (Br­sko­vo).
JE­DIN­STVO: Ha­sa­no­vić, Vu­ki­će­vić, Mu­go­ša, E. Ćo­ro­vić, Bo­ja­no­vić, Živ­ko­vić, Lju­ca, Pa­le­vić, No­vo­vić, Ob­ra­do­vić, Du­bak, F. Ćo­ro­vić, A. Ćo­ro­vić, Po­po­vić.
BR­SKO­VO: D. Vu­če­tić, Mi­nić, Vi­da­ko­vić, Ra­do­njić, Ra­du­lo­vić, To­mo­vić, M. Ćo­rić, Iva­no­vić, A. Ćo­rić, Zin­do­vić, Pan­du­ri­ca, M. Vu­če­tić.
Kad je de­set se­kun­di pri­je kra­ja, iz ka­zne­nog udar­ca Mi­le­ta Vu­če­tić za­tre­sao mre­žu do­ma­ći­na i do­nio po­bje­du svo­joj eki­pi, na­sta­lo je sla­vlje u ,,Ni­kolj­cu'', igra­ča i sto­ti­nak na­vi­ja­ča, iz Moj­kov­ca. Ina­če, vi­đe­na je od­lič­na utak­mi­ca, sa pu­no do­brih po­te­za, od­bra­na gol­ma­na, ali i bes­po­šted­ne igre.
M.N.
Stu­dent­ski dom –
Nik­šić 0:2 (0:0)
Sa­la Gim­na­zi­je „Slo­bo­dan Ške­ro­vić“ u Pod­go­ri­ci. Gle­da­la­ca: 30. Su­di­je: Ma­ti­ja Mi­la­čić (Pod­go­ri­ca) i Žar­ko Mar­kuš (Pod­go­ri­ca). Stri­jel­ci: Be­ča­no­vić u 28. i To­šić u 33. mi­nu­tu.
STU­DENT­SKI DOM: Bo­lje­vić, N. Ko­na­tar, Ću­la­fić, Je­lić, Ra­ko­če­vić, S. Ko­na­tar, Ra­bre­no­vić, Po­po­vić, Ze­jak, Zin­do­vić, Fe­mić.
NIK­ŠIĆ: Ze­ko­vić, Ćir­ko­vić, To­šić, Be­ča­no­vić, Ni­ko­lić, La­la­to­vić, Vu­ko­vić, Kru­nić, Kan­dić, Bo­ško­vić, Agra­mo­vić, Pe­ro­vić, Pe­ro­še­vić.
Go­lo­vi­ma Alek­se Be­ča­no­vi­ća u 28. i Ste­fa­na To­ši­ća u 33. mi­nu­tu, Nik­šić je u Pod­go­ri­ci sa 2:0 sa­vla­dao eki­pu Stu­dent­skog do­ma.
D.P.
Ce­zar – Be­ra­ne 3:2 (1:2)
Dvo­ra­na Me­di­te­ran­skog sport­skog cen­tra u Bu­dvi. Gle­da­la­ca: 100. Su­di­je: Bo­ban Ži­va­lje­vić (Pod­go­ri­ca) i Že­li­mir An­đe­lić (Pod­go­ri­ca). Stri­jel­ci: Ni­ko­lić u 5, Spa­le­vić u 22. i Mu­go­ša u 28. za Ce­zar, a Ću­la­fić u 1. i 18. mi­nu­tu za Be­ra­ne. Žu­ti kar­to­ni: Ba­jić, Mi­šo­vić (Ce­zar), Ću­la­fić (Be­ra­ne).
CE­ZAR: Ra­i­če­vić, Spa­le­vić, Ga­go­vić, Mi­lo­vić, Ba­jić, Mu­go­ša, Ni­ko­lić, Kri­vo­ka­pić, Mi­šo­vić, Gur­za­ko­vić.
BE­RA­NE: Ago­vić, Vu­ko­vić, Ćoj­ba­šić, Ba­le­vić, Lu­to­vac, Da­be­tić, Mi­la­no­vić, Ću­la­fić, A. Bo­jo­vić.
Bu­dva­ni su na­kon pre­o­kre­ta u dru­gom po­lu­vre­me­nu uspje­li da stig­nu do tri­jum­fa nad fa­vo­ri­zo­va­nim sa­sta­vom Be­ra­na.
D.P.
Ti­to­grad – Voj­ska
Cr­ne Go­re 6:3 (3:2)
Dvo­ra­na: „Ver­de“. Gle­da­la­ca: 50. Su­di­ja: Sa­ša Go­ra­no­vić (Nik­šić) i Vla­di­mir Ša­ko­vić (Pod­go­ri­ca). Stri­jel­ci: Baj­če­tić u 3, Dra­ško­vić u 9. i 27, Po­po­vić u 10, Adžić u 31. i Du­ru­to­vić u 36. za Ti­to­grad, a Lak­če­vić u 11. i Jak­šić u 13. i 32. mi­nu­tu za Voj­sku Cr­ne Go­re. Žu­ti kar­to­ni: Baj­če­tić (Ti­to­grad), Pe­jo­vić (Voj­ska Cr­ne Go­re).
TI­TO­GRAD: De­spo­to­vić, Mi­lo­še­vić, Dra­ško­vić, Kli­ko­vac, Vuk­sa­no­vić, Adžić, Po­po­vić, Baj­če­tić, Mi­li­čić, Du­ru­to­vić, Mi­nić, To­mo­vić.
VOJ­SKA CR­NE GO­RE: Ba­rac, Đur­ko­vić, D. Da­če­vić, Pe­jo­vić, Lak­če­vić, R. Da­če­vić, Spa­so­je­vić, Bo­žo­vić, Ra­du­lo­vić, Sr­na, Ni­ko­lić, Jak­šić, Šće­pa­no­vić, Pu­šo­nja.
Šam­pi­on se is­ku­pio za po­raz u Nik­ši­ću u pro­šlom ko­lu i pot­pu­no za­slu­že­no i ubje­dlji­vo sti­gao do tri­jum­fa nad kom­ši­ja­ma iz Da­ni­lov­gra­da.
D.P.
Ba­jo Pi­vlja­nin –
Mi­ra­bi­le mo­da 8:1 (3:0)
Sport­ski cen­tar u Nik­ši­ću. Gle­da­la­ca: 50. Su­di­je: Velj­ko Bo­ško­vić (Bi­je­lo Po­lje) i Dra­žen Vuk­če­vić (Pod­go­ri­ca). Stri­jel­ci: De­lić u 4. i 32, Ve­lič­ko­vić u 11. i 37, Bo­ško­vić u 16. i Vu­ko­vić u 38. i 39. za Ba­jo Pi­vlja­nin, a Vu­či­nić u 37. mi­nu­tu za Mi­ra­bi­le mo­du. Žu­ti kar­ton: De­lić (Ba­jo Pi­vlja­nin).
BA­JO PI­VLjA­NIN: De.Ća­la­san, Ro­ćen, Suk­no­vić, Ri­stić, Ve­lič­ko­vić, Da.Ća­la­san, Bo­ško­vić, Ša­šo­vić, Kan­dić, Vu­ko­vić, Jo­vo­vić, De­lić.
MI­RA­BI­LE MO­DA: Sa­vić, Mi­ra­no­vić, Vu­či­nić, Če­le­bić, Đur­ko­vić, Du­kić, Ko­stić, Ći­pra­nić, Ja­nju­še­vić.
Za­slu­že­no je eki­pa Ba­ja Pi­vlja­ni­na, na­kon če­ti­ri ve­za­na po­ra­za, sa­vla­da­la go­ste iz Pod­go­ri­ce. Od pr­vog mi­nu­ta je bi­la ja­sna že­lja do­ma­ći­na da stig­nu do tri bo­da. Do­mi­na­ci­ju u pr­vom po­lu­vre­me­nu, „Pi­vlja­ni“ su kru­ni­sa­li sa tri go­la. U na­stav­ku su do­ma­ći­ni po­sti­gli još pet go­lo­va, a po­ča­ni po­go­dak za go­ste dje­lo je Vu­či­ni­ća.
B.K.


Re­zul­ta­ti 16. ko­la: Ba­jo Pi­vlja­nin – Mi­ra­bi­le mo­da 8:1, Ti­to­grad – Voj­ska Cr­ne Go­re 6:3, Ce­zar – Be­ra­ne 3:2, Stu­dent­ski dom – Nik­šić 0:2, Je­din­stvo – Br­sko­vo 0:1, Če­lik – Gor­štak 8:2.
Tabela
1. Če­lik (-1) 16 12 2 2 67:35 37
2. Br­sko­vo 16 11 0 5 60:42 33
3. Be­ra­ne 16 9 3 4 56:39 30
4. Nik­šić 16 9 3 4 55:45 30
5. Je­din­stvo 16 8 2 6 65:49 26
6. Ti­to­grad 16 7 4 5 69:39 25
7. Ce­zar (-1) 16 7 4 5 45:48 24
8. Ba­jo Pi­vlja­nin 16 7 1 8 50:50 22
9. Voj­ska CG 16 7 1 8 50:52 22
10. Mi­ra­bi­le mo­da 16 4 1 11 44:61 13
11. Gor­štak (-1) 16 3 0 13 35:92 8
12.Stu­dent­ski dom 16 1 1 13 22:66 4
U na­red­nom ko­lu sa­sta­ju se: Če­lik – Je­din­stvo, Gor­štak – Ce­zar, Be­ra­ne – Ba­jo Piv­lja­nin, Mi­ra­bi­le mo­da – Ti­to­grad, Voj­ska Cr­ne Go­re – Stu­dent­ski dom, Nik­šić – Br­sko­vo.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"