Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Saslušaće Golubovića, Lazovića, Koprivicu i Katnića * Odbačene 53 prijave za izbornu krađu * Klikovac preuranjeno odbacila prijavu protiv Brajovića * Fond PIO da odgovori gdje je otišlo 5,8 miliona * Saslušaće Golubovića, Lazovića, Koprivicu i Katnića * Pismo podrške * Pravni sporazum
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 21-08-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
BORIS RAONIĆ, ČELNIK GRAĐANSKE ALIJANSE:
Atmosfera na poslednjim izborima nije bila demokratska.

Vic Dana :)

N/AArhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport NOVAK ĐOKOVIĆ U FINALU SINSINATIJA POBIJEDIO RODŽERA FEDERERA I UŠAO U ISTORIJU
VLASNIK Zlatnog mastersa
VLASNIK Zlatnog mastersa Srpski teniser je osvajanjem Sinsinatija postao jedini igrač ovog sporta koji je uspio da osvoji sve Masterse iz serije 1000
No­vak Đo­ko­vić ni­je pr­vi na ATP li­sti, ali je bez sum­nje vla­dar Pla­ne­te. Naj­bo­lji srp­ski te­ni­ser osvo­jio je ma­sters u Sin­si­na­ti­ju, je­di­ni tur­nir iz se­ri­je 1000 ko­ji mu je fa­lio i sa­mim tim ušao u isto­ri­ju. Na­i­me, Đo­ko­vić je po­stao je­di­ni igrač ovog spor­ta ko­jem je po­šlo za ru­kom da osvo­ji sve ma­ster­se (In­di­jan Vels, Ma­ja­mi, Mon­te Kar­lo, Ma­drid, Rim, To­ron­to, Šan­gaj, Pa­riz, Sin­si­na­ti). Uspjeh srp­skog te­ni­se­ra je ve­li­ki i pi­ta­nje da li će ne­ko­me ne­ka­da po­ći za ru­kom da to ura­di.
No­vak je u ovom isto­rij­skom fi­na­lu u Sin­si­na­ti­ju nad­vi­sio Ro­dže­ra Fe­de­ra­ra - 6:4, 6:4, po­sle jed­nog sa­ta i 25 mi­nu­ta igre. Bio je to du­el dva ve­li­ka ri­va­la na­kon dvi­je i po go­di­ne. Za to vri­je­me srp­ski te­ni­ser se mu­čio sa po­vre­dom i for­mom, a Švaj­ca­rac je ni­zao ti­tu­le, pa je bi­lo oče­ki­va­no da u ovo fi­na­le uđe kao bla­gi fa­vo­rit. Me­đu­tim, te­ren u Oha­ju to ni­je po­tvr­dio. Od­i­grao je Đo­ko­vić kon­cen­tri­sa­no, pa­met­no od pr­vog do po­sled­njeg po­e­na i slo­bod­no se mo­že re­ći ru­tin­ski sa­vla­dao Fe­de­re­ra.
Švaj­ca­rac se već u pr­vom ge­mu su­o­čio sa dvi­je brejk lop­te, ali je uspio da ih spa­si. No­vak je na dru­goj stra­ni si­gur­no ser­vi­rao, a svo­ju tre­ću brejk šan­su do­če­kao je u sed­mom ge­mu i po­veo sa 4:3. U na­red­nom ge­mu je od­ser­vi­rao tri asa i po­tvr­dio brejk, da bi po­sle 37 mi­nu­ta igre pri­veo pr­vi set kra­ju sa 6:4 u svo­ju ko­rist. Dru­gi set je Švaj­ca­rac bo­lje po­čeo, po­veo je sa 2:0, ali je već na­red­ni gem po­ka­zao da je to bi­la sa­mo pro­la­zna No­va­ko­va sla­bos. Od­mah je uz­vra­tio brejk i na­sta­vio sa si­gur­nim ser­vi­si­ma. A on­da se de­si­la re­pri­za pr­vog se­ta. Po­no­vo sed­mi gem i po­no­vo brejk Đo­ko­vi­ća ko­ji je pre­lo­mio meč. Srp­ski te­ni­ser tu pred­nost ni­je is­pu­stio, od­i­grao je si­gu­r­no do kra­ja, do svo­je 31. ti­tu­le na tur­ni­ri­ma ma­sters se­ri­je.
– Bez di­le­me, ovo je je­dan od naj­dra­žih tre­nu­ta­ka u mo­joj ka­ri­je­ri. Do­stig­nu­ća, ula­zak u isto­ri­ju u spor­tu ko­ji ne­iz­mjer­no vo­lim su ve­li­ka pri­vi­le­gi­ja i čast i ne­što što će me či­ni­ti po­no­snim do kra­ja ži­vo­ta. Već sam re­kao to­kom sed­mi­ce da je ovaj tur­nir za me­ne ve­li­ka mo­ti­va­ci­ja, ali u isto vri­je­me sam po­ku­šao da ne raz­mi­šljam o pri­ti­sku zbog ra­ni­jih pro­pu­šte­nih šan­si – re­kao je Đo­ko­vić na­kon osva­ja­nja Sin­si­na­ti­ja.
Pr­vi re­ket Sr­bi­je svih vre­me­na po­tom je po­ja­snio sa ka­kvim se psi­ho­lo­škim iza­zo­vi­ma su­sreo.
– Ni­je bi­lo la­ko na psi­ho­lo­škom pla­nu, jer sam o Ro­dže­ra iz­gu­bio sva­ki put kad smo se sa­sta­li na ovom te­re­nu. Ali isto­vre­me­no, osje­ćao sam se sve bo­lje ka­ko je tur­nir od­mi­cao i ovo je, ne­ma sum­nje, bi­la mo­ja naj­bo­lja igra u Sin­si­na­ti­ju ove go­di­ne. Za­do­volj­stvo je di­je­li­ti te­ren sa Fe­de­re­rom, jed­nim od naj­ve­ćih svih vre­me­na. On i Na­dal su in­te­gral­ni dio mog ži­vo­ta, mo­je ka­ri­je­re i te­ni­ske evo­lu­ci­je.
Đo­ko­vić i Fe­de­rer se ni­su sre­li dvi­je go­di­ne, a ovo je bio nji­hov 46 me­đu­sob­ni meč. Sr­bin ima 24 po­bje­de, 22 pu­ta je sla­vio Švaj­ca­rac.
– Fe­de­rer i Na­dal me či­ne bo­ljim, tje­ra­ju me da raz­mi­šljam šta još tre­ba da ura­dim da bih po­stao naj­bo­lji. Ve­o­ma sam za­do­vo­ljan i po­no­san zbog ovog uspje­ha. Jed­no­stav­no, is­pu­njen sam emo­ci­ja­ma – is­ta­kao je na kra­ju No­vak Đo­ko­vić.
Osvo­jio je No­vak Sin­si­na­ti, sa­da sli­je­di kra­ći od­mor, pa pri­pre­ma za po­sled­nji grend slem u go­di­ni – Ju-Es open. I na tom tur­ni­ru Đo­ko­vić će, bez di­le­me, ju­ri­ti ti­tu­lu.
De­jan Pa­nić

70 trofeja je u karijeri osvojio Novak Đoković

ATP li­sta: Đo­ko­vić še­sti

Tri­jumf na ma­ster­su u Sin­si­na­ti­ju vra­tio je No­va­ka Đo­ko­vi­ća u vrh ATP li­ste. Od ju­če, Sr­bin je še­sti igrač svi­je­ta, a u od­no­su na pret­hod­nu li­stu to je na­pre­dak od če­ti­ri po­zi­ci­je. Me­đu­tim, za­o­sta­tak za vo­de­ćim Ra­fa­e­lom Na­da­lom još uvi­jek je ve­li­ki i iz­no­si 5.500 po­e­na.
Po­red Đo­ko­vi­ća, na­pre­dak u Top 10 ostva­rio je i Ke­vin An­der­son, ko­ji se sa še­stog po­peo na pe­to mje­sto, a me­đu de­set naj­bo­ljih vra­tio se Da­vid Go­fan. Naj­ve­ći pad za­bi­lje­žio je Gri­gor Di­mi­trov ko­ji je na­za­do­vao tri po­zi­ci­je i sa­da je osmi igrač svi­je­ta.

Top 10
Ra­fa­el Na­dal
Ro­džer Fe­de­rer
Hu­an Mar­tin Del Po­tro
Alek­san­dar Zve­rev
Ke­vin An­der­son
No­vak Đo­ko­vić
Ma­rin Či­lić
Gri­gor Di­mi­trov
Do­mi­nik Tim
Da­vid Go­fan

Fe­de­rer: No­vak je ve­li­ki šam­pi­on

Na­kon du­e­la u Sin­si­na­ti­ju, Ro­džer Fe­de­rer je sa­mo mo­gao da če­sti­ta No­va­ku Đo­ko­vi­ću.
-No­vak je ve­li­ki šam­pi­on i to tre­ba da bu­de glav­na te­ma raz­go­vo­ra. Go­vo­ri­te o Đo­ko­vi­ću, a ne o mo­jim gre­ška­ma na pri­je­mu. Glav­no je to što je on is­pi­sao isto­ri­ju, to je ne­vje­ro­vat­no do­stig­nu­će i on ap­so­lut­no za­slu­žu­je svu pa­žnju. Ka­da igra­ča pi­ta­te šta je naj­bo­lje, što ste ura­di­li u ži­vo­tu, za No­va­ka bi ovo mo­gao da bu­de od­go­vor, ma­da sva nje­go­va do­stig­nu­ća iza­zi­va­ju di­vlje­nje – re­kao je Fe­de­rer.
Me­đu­tim, Ro­džer se po­tom osvr­nuo na svoj na­stup u fi­na­lu.
– Ne že­lim da tra­žim raz­lo­ge zbog ko­jih sam imao loš pri­jem ili tri pu­ta iz­gu­bio ser­vis. No­vak je za­slu­žio po­bje­du, a ja ni­sam od­i­grao do­volj­no do­bro. Ni­šta stra­šno, ovo je bio do­bar tur­nir za me­ne, sre­ćan sam što se za­vr­šio, jer mi je sa­da po­tre­ban od­mor - do­dao je Švaj­ca­rac.


SVJET­SKI ME­DI­JI O USPJE­HU SRP­SKOG TE­NI­SE­RA
No­le ura­dio ne­što što Ra­fa i Ro­džer ne­će ni­kad

Svjet­ski me­di­ji ni­su šte­dje­li kom­pli­men­te na ra­čun No­va­ka Đo­ko­vi­ća. Špan­ska „Mar­ka” je ob­ja­vi­la tekst u ko­jem kon­sta­tu­je da je srp­ski te­ni­ser ura­dio ono što ni­ko iz nje­go­ve ge­ne­ra­ci­je, a po­seb­no Ro­džer Fe­de­rer i Ra­fa­el Na­dal, te­ško da mo­gu ikad.
– Fe­de­rer ima 37 go­di­na i ne­do­sta­ju mu Mon­te Kar­lo i Rim, gdje uop­šte ne igra u po­sled­nje vri­je­me, dok Na­dal, ko­ji tre­nut­no ima 33 ma­ster­sa, dva vi­še od Đo­ko­vi­ća, ne­ma ti­tu­le u Ma­ja­mi­ju, Šan­ga­ju i Pa­ri­zu – kon­sta­tu­je špan­ski list.
Ugled­na ita­li­jan­ska „Ga­ze­ta de­lo sport” do­no­si na­slov „Kralj No­le osvo­jio sve ma­ster­se”, na­gla­ša­va­ju­ći na­gla­ša­va da je tro­fej u Sin­si­na­ti­ju osvo­jio pro­tiv Fe­de­re­ra, ko­ji je pret­hod­no do­bio svih se­dam fi­na­la, od če­ga tri pro­tiv Đo­ko­vi­ća. Fran­cu­ski „Ekip” je fi­na­le u Sin­si­na­ti­ju oka­rak­te­ri­sao sa „Isto­rij­ski Đo­ko­vić” i pod­sje­tio da je srp­ski te­ni­ser je­di­ni igrač ikad ko­ji u ri­zni­ci tro­fe­ja ima sve grend sle­mo­ve, sve ma­ster­se, za­vr­šni Ma­sters i Dej­vis kup.
Na­rav­no, i me­di­ji u re­gi­o­nu su pi­sa­li o uspje­hu srp­skog te­ni­se­ra, a hr­vat­ski „In­deks” tvr­di da je Đo­ko­vić ap­so­lut­ni fa­vo­rit na pred­sto­je­ćem Ju-Es ope­nu.Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"