Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Sin Ranke Čarapić uhapšen zbog nasilničkog ponašanja * Režim prerano slavi pozivnicu * Raskid sa DPS-om pitanje dana * Dvoje poginulo kod Sozine * Sin Ranke Čarapić uhapšen zbog nasilničkog ponašanja * Problem riješen „linijom komunikacije” * Za sedam sekundi ne može biti deset upozorenja
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-11-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

N/AArhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Kultura DOKUMENTARNOM IZLOŽBOM POČELA MANIFESTACIJA DANILU KIŠU U ČAST U KNJIŽARI MATICE SRPSKE
Život ga vodio ka književnosti
Život ga vodio ka književnosti
Do­ku­men­tar­nom iz­lo­žbom o ključ­nim do­ga­đa­ji­ma, ali i raz­mi­šlja­nji­ma jed­nog od na­ših naj­na­gra­đi­va­ni­jih i naj­zna­čaj­ni­jih pi­sa­ca dru­ge po­lo­vi­ne 20. vi­je­ka, Da­ni­lu Ki­šu, po­če­la je vi­še­dnev­na ma­ni­fe­sta­ci­ja „Ži­vot, li­te­ra­tu­ra”. Po­stav­ku iz­lo­žbe „Da­ni­lo Kiš” či­ni 20-ak pla­ka­ta, a autor­ka je Ol­ga Mar­ja­no­vić Kra­sić iz Bi­bli­o­te­ke gra­da Be­o­gra­da. Po­vod ovoj vi­še­dnev­noj ma­ni­fe­sta­ci­ji je obi­lje­ža­va­nje osam de­ce­ni­ja od nje­go­vog ro­đe­nja.
Otva­ra­ju­ći ma­ni­fe­sta­ci­ju doc. dr Dra­go Pe­ro­vić, pred­sjed­nik Ma­ti­ce srp­ske - Dru­štva čla­no­va u Cr­noj Go­ri, na­vo­di da je Da­ni­lo Kiš „upa­da­ju­ći u isto­ri­ju u pra­sko­zor­je nje­nog uru­ša­va­nja, po­stao svje­dok svih onih du­go pri­kri­va­nih, a na­glo pro­ku­lja­lih isto­rij­skih si­la pred ko­ji­ma se sve ljud­sko ci­je­pa na lju­bav i smrt u nji­ho­voj sve­pri­sut­no­sti”. Raz­log to­me, na­vo­di dr Pe­ro­vić, je­ste što su se u nje­go­vom ži­vo­tu i dje­lu slu­či­la sva „ra­fal­na palj­ba me­ta­fi­zič­kih ide­ja i isto­rij­skih da­to­sti”.
- Ži­ve­ći i stva­ra­ju­ći u „vi­je­ku na­si­lja”, iz­gnan i iz­gu­bljen mo­rao se vra­ti­ti i pro­na­ći se­be. I to je uspio svo­jom li­te­ra­tu­rom, pre­pli­ta­njem fik­ci­je i do­ku­men­tar­no­sti. Za­pra­vo, sam ži­vot ga je vo­dio ka li­te­ra­tu­ri, i sve ono što je po­tom ško­lo­va­njem i is­tra­ži­va­njem ot­kri­vao slu­ži­lo mu je sa­mo kao pri­po­moć ži­vo­tu ko­ji je bio li­te­ra­ran sam po se­bi – na­vo­di dr Pe­ro­vić. Ka­ko is­ti­če, Kiš se uvi­jek osje­ćao kao stra­nac, a u stvar­no­sti ga je dr­ža­la sa­mo tek­stu­al­nost te stvar­no­sti. Za­to su bi­bli­o­te­ke bi­le nje­gov za­vi­čaj, do­da­je dr Pe­ro­vić.
- To bjek­stvo u svi­jet li­te­ra­tu­re, ipak ima smi­sla sa­mo ako kao Kiš us­pi­ješ da svu stvar­nost od ko­je bje­žiš i pro­tiv ko­je se bu­niš i bo­riš une­seš sa so­bom u li­te­ra­tu­ru i vra­tiš joj iz­gu­blje­ni ljud­ski lik. Ako us­pi­ješ da li­te­ra­tu­rom is­pi­ješ stvar­nost „na gla­dan sto­mak, ali do dna, uvek na eks”. I ta­ko jed­no­stav­no ka­žeš: „Evo me ov­de!” – ka­že dr Pe­ro­vić. Otu­da, do­da­je on, i me­ta­fi­zič­ko-isto­rij­ski ko­lo­plet u Ki­šo­vom dje­lu.
- Svje­do­če­nje da na­si­lje ne sa­mo u svom isto­rij­skom fi­zič­kom ku­lja­nju ne­go i u sa­mom svom po­vo­ju u sklo­pu me­ta­fi­zič­kog mi­šlje­nja, na kra­ju pro­ži­dre sa­mo se­be. Ali sa­mo u od­re­đe­noj mje­ri. Tih po­sljed­njih go­di­na nje­go­vog ži­vo­ta či­ni­lo se kao po­ve­čer­je za go­spo­da­re obe­ća­ne zlat­ne bu­duć­no­sti. Tad je i je­dan Ha­ber­mas po­mi­slio da su is­tro­še­ne uto­pi­stič­ke ener­gi­je čo­vje­ka, a sa nji­ma i na­sil­ni po­ku­ša­ji nji­ho­vog ostva­re­nja. Kiš ni­je bio si­gu­ran u to, isu­vi­še je do­bro po­zna­vao čo­vje­ka i isto­rij­sko vri­je­me da bi na­iv­no po­vje­ro­vao, kao što smo mno­gi vje­ro­va­li. I bio je u pra­vu – na­vo­di dr Pe­ro­vić.
Ve­če­ras u 19 ča­so­va u knji­ža­ri Ma­ti­ce srp­ske, u sklo­pu ove ma­ni­fe­sta­ci­je, po­či­nje pre­da­va­nje na­slo­vlje­no „Da­ni­lo Kiš: opre­zno do­mi­šlja­nje iz­me­đu sje­ća­nja i en­ci­klo­pe­di­je” ko­je će odr­ža­ti doc. dr Go­ran Ra­do­njić. Ve­če­ras će bi­ti pri­ka­zan i TV film „Uspo­me­ne, sećanje”. Autor sce­na­ri­ja i re­ži­ser ovog ostva­re­nja sni­mlje­nog za RTS 2009. go­di­ne je Dra­go­mir Zu­pa­nac.
Ž.J.

Fil­mo­vi i pre­da­va­nja

Ma­ni­fe­sta­ci­ja Da­ni­lu Ki­šu u čast na­sta­vlja se u sri­je­du, 2. de­cem­bra. U 19 ča­so­va u knji­ža­ri MS bi­će pri­ka­zan sni­mak TV Be­o­gra­da Ki­šo­ve dra­me „Elek­tra” u re­ži­ji Ja­go­ša Mar­ko­vi­ća. Uvod­nu ri­ječ pri­je pro­jek­ci­je odr­ža­će prof. dr Si­ni­ša Je­lu­šić. U pe­tak, 4. de­cem­bra u knji­ža­ri MS bi­će odr­žan okru­gli sto po­sve­ćen dje­lu Da­ni­la Ki­ša. Go­vo­ri­će prof. dr So­nja To­mo­vić, prof. dr Si­ni­ša Je­lu­šić i doc. dr Go­ran Ra­do­njić, a odr­ža­će se u ve­čer­njem ter­mi­nu. Od­no­sno, po­či­nje u 19 ča­so­va. I ovom pri­li­kom bi­će pri­ka­zan još je­dan film, ovaj put „Dr­ve­ni san­duk To­ma­sa Vul­fa”. Sce­na­rio za film iz 1973. go­di­ne na­pi­sao je Kiš, a re­ži­rao ga je Bran­ko Ivan­da. Film je pro­duk­ci­ja TV Be­o­gra­da.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"