Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
DPS opravdava prijetnje ubistvom * Miodrag Lekić ostaje predsjednik Demosa * Stanišić bombom prijetio Bečiću * Djevojku ucjenjivao erotskim snimcima * DPS opravdava prijetnje ubistvom * Krivica * Prednosti fiskalnog novca
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-09-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ranko Krivokapić, predsjednik SDP-a :
Nećemo u Vladu, hoćemo nove izbore.

Vic Dana :)

Pita žena doktora šta da jede da bi se porodila.
On kaže:
- Hljeb.
Žena razumjela led i jede, jede ona led, a kad se dijete rodilo, samo je govorilo:
- Dođi bizo, ja se smizo.


Putnički brod prolazi pokraj malog, pustog ostrva usred Tihog okeana, a svi putnici s broda vide na ostrvu čovjeka dugačke brade kako skače, urla i maše iz sve snage.
- Ko je ono na ostrvu? - upita jedan od putnika kapetana.
- Ne znam - kaže kapetan – Ali svake godine kad prolazimo on totalno podivlja...

Pita mali sin oca:
• Tata, kada je Zvijezda poslednji put bila prvak u košarci?
Na to će tata:
• Ne znam, sine, pitaj dedu ili pradedu.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

   
Podgoricom FORUM 16 PLUS JEDAN OKUPIĆE GRADONAČELNIKE IZ GRADOVA KINE, SREDNJE I ISTOČNE EVROPE
Podgorica potpisuje 10 sporazuma
Podgorica domaćin značajnog međunarodnog skupa Podgorica potpisuje 10 sporazuma
U Pod­go­ri­cu do­la­zi gra­do­na­čel­nik Pe­kin­ga Chen Jining ko­ji će uče­stvo­va­ti na Fo­ru­mu 16 plus 1, jednom od najvećih međunarodnih skupova koji se u protekloj deceniji održavaju u Crnoj Gori. Forum će trajati dva dana 14. i 15. sep­tem­bra.
U okvi­ru Fo­ru­ma pred­vi­đe­no je pot­pi­si­va­nje de­set spo­ra­zu­ma o sa­rad­nji ko­ji će pred­sta­vlja­ti ba­zu za da­lju pro­mo­ci­ju po­ten­ci­ja­la svih ze­ma­lja uče­sni­ca iz obla­sti obra­zo­va­nja, in­du­strij­ske pro­iz­vod­nje, pre­ra­de, ener­ge­ti­ke, za­šti­te ži­vot­ne sre­di­ne, sa­o­bra­ćaj­ne in­fra­struk­tu­re, sa­o­bra­ća­ja i po­ljo­pri­vre­de, re­kao je Sla­vo­ljub Sti­je­po­vić, gra­do­na­čel­nik Pod­go­ri­ce po­vo­dom dru­gog su­sre­ta gra­do­na­čel­ni­ka glav­nih gra­do­va Sred­nje i Is­toč­ne Evro­pe i Ki­ne. Za Sti­je­po­vi­ća je od po­seb­nog zna­ča­ja pot­pi­si­va­nje spo­ra­zu­ma o sa­rad­nji iz­me­đu Bi­roa za pro­mo­ci­ju in­ve­sti­ci­ja gra­da Pe­kin­ga i Bi­roa za eko­nom­sku sa­rad­nju i bi­znis za­jed­ni­cu Pod­go­ri­ce.
- Od po­seb­nog zna­ča­ja je i pot­pi­si­va­nje dva me­mo­ran­du­ma iz­me­đu gra­da Pe­kin­ga i op­šti­na u okvi­ru Glav­nog gra­da Go­lu­bov­ci i Tu­zi. Ovaj fo­rum je je­dan od naj­ve­ćih sku­po­va ko­ji se de­ša­va u Cr­noj Go­ri i pred­sta­vlja pri­li­ku da se po­ka­že­mo kao do­bri do­ma­ći­ni da na naj­bo­lji na­čin pred­sta­vi­mo na­še po­ten­ci­ja­le. Ima­mo po­tvr­du iz ka­bi­ne­ta gra­do­na­čel­ni­ka Pe­kin­ga da će bi­ti naš gost. U okvi­ru Fo­ru­ma bi­će or­ga­ni­zo­va­na još jed­na kon­fe­ren­ci­ja gra­do­va Ju­go­i­stoč­ne Evro­pe na te­mu lo­kal­na vlast za za­jed­nič­ka dru­štva u Ju­go­i­stoč­noj Evro­pi, ko­ja će omo­gu­ći­ti raz­mje­nu is­ku­sta­va, mo­guć­no­sti za­jed­nič­ke tu­ri­stič­ke po­nu­de re­gi­je i do­sa­da­šnjim is­ku­stvi­ma pri­vat­no- jav­nog part­ner­stva. De­le­ga­ci­je će ob­u­hva­ti­ti pre­ko 100 pri­vred­ni­ka iz raz­li­či­tih obla­sti, te po­zi­vam pri­vred­ni­ke da uče­stvu­ju i da pred­sta­ve po­ten­ci­ja­le na pra­vi na­čin. Fo­rum je pri­li­ka za us­po­sta­vlja­nje sa­rad­nje u obla­sti kul­tu­re, te će bi­ti or­ga­ni­zo­va­na iz­lo­žba fo­to­gra­fi­ja „Ču­de­sni Pe­king” i kon­cert pe­kin­škog sin­fo­nij­skog or­ke­stra sa 90 mu­zi­ča­ra – na­ja­vio je Sti­je­po­vić.
Va­tro­slav Be­lan, na­ci­o­nal­ni ko­or­di­na­tor u me­ha­ni­zmu sa­rad­nje NR Ki­ne i ze­ma­lja Cen­tral­ne i Is­toč­ne Evro­pe, ka­zao je da Fo­rum 16 plus je­dan pred­sta­vlja do­bru plat­for­mu za sa­rad­nju u ra­znim obla­sti­ma. On je is­ta­kao da su u ovoj go­di­ni u jed­nom od ki­ne­skih gra­do­va otvo­ri­li na­ci­o­nal­nu ku­ću Cr­ne Go­re za pre­zen­ta­ci­ju tu­ri­stič­ke po­nu­de.
- Cr­nu Go­ru smo po­zi­ci­o­ni­ra­li kao tu­ri­stič­ku de­sti­na­ci­ju u svim po­nu­da­ma i od ove je­se­ni po­ka­za­će od­re­đe­ne re­zul­ta­te. Tu je i otva­ra­nje avio li­ni­ja iz­me­đu Ki­ne i ze­ma­lja Cen­tral­ne i Is­toč­ne Evro­pe. Od ove je­se­ni će tu­ri­sti re­dov­no po­sje­ći­va­ti Cr­nu Go­ru i bo­ra­vi­ti pet da­na – is­ta­kao je Be­lan.
Ope­ra­tiv­ni di­rek­tor Fo­ru­ma Vla­di­mir Raj­čić is­ta­kao je da je 160 uče­sni­ka iz Ki­ne, a 50 iz ze­ma­lja Cen­tral­ne i Is­toč­ne Evro­pe.
- Ima­mo tri zna­čaj­na di­je­la a to su pa­ne­li, ze­le­ni grad, bi­znis fo­rum i ulo­ga lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va u kre­i­ra­nju po­slov­nog am­bi­jen­ta. Po­zi­va­mo što ve­ći broj pri­vred­ni­ka da se pri­klju­či Fo­ru­mu. Ima­mo na­ja­vlje­no pri­su­stvo 50 kom­pa­ni­ja iz Ki­ne i isto to­li­ko iz Cr­ne Go­re – ka­že Raj­čić.
A.D.


Ne zna se kan­di­dat za gra­do­na­čel­ni­ka

Sla­vo­ljub Sti­je­po­vić ju­če ni­je kon­kret­no od­go­vo­rio da li je isti­na da će kan­di­dat za gra­do­na­čel­ni­ka na sle­de­ćim lo­kal­nim iz­bo­ri­ma bi­ti nje­gov za­mje­nik Ča­slav Ve­šo­vić.
- To je neo­zbilj­no i ne­pri­klad­no li­ci­ti­ra­nje sa ime­ni­ma. DPS je ve­li­ka, naj­ve­ća i naj­ja­ča par­ti­ja, i ka­da to do­đe na dnev­ni red će kao i uvi­jek u skla­du sa pro­ce­du­ra­ma, od ši­ro­ke ka­drov­ske ba­ze u na­šoj par­ti­ji si­gur­no iza­bra­ti onog kan­di­da­ta ko­ji će po­bi­je­di­ti na pred­sto­je­ćim lo­kal­nim iz­bo­ri­ma – sma­tra Sti­je­po­vić.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"