Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Banović krio Srđanovog ubicu * SDP ima predsjedničkog kandidata * Trojicu „Delija” pretukli bejzbolkama * Aco godišnje zaradi stotine hiljada od državnih obveznica * Banović krio Srđanovog ubicu * Rad oslobađa * Čuš
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-08-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Budimir Aleksić, funkcioner Demokratskog fronta:
– Podrška Kosovu u Unesko bio bi klasičan neprijateljski akt prema Srbiji i pogotovo prema onoj Crnoj Gori koju mi predstavljamo, a koja je u vrijeme dinastije Petrovića dominantno stvarana na kosovskoj epopeji.

Vic Dana :)

Ulaze Mujo i Suljo u salon na Divljem zapadu.
- Vidiš onoga u šeširu – pita Mujo.
- Svi su u šeširima – odgovara Suljo.
- Vidiš onog sa pištoljem...
- Svi su sa pištoljima.
Razljućen, Mujo ustane i pobije cijelu kafanu, ostavi samo jednog u ćošku...
Mujo:
- Vidiš onoga što je ostao živ...
Suljo:
- Vidim...
Mujo:
- E, on me strašno nervira!!!

Zašto plavuša ne pravi sok iz kesice?
Pa aj’ ti sipaj litar vode u kesicu!

Pita unuk narkoman babu:
- Baba, jesi li vidjela neke tabletice po sobi?
A baba sva uzrujana reče:
- Pusti sine sad tabletice, jesi li ti vidio one zmajeve u kuhinji?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Stav
Rad oslobađa
Rad oslobađa Zarobljeni ostaju samo građani, nekada u logorima, hladnjačama i vojnim transportima, danas na loše plaćenim, izrabljivačkim poslovima. Ali, budući kukavice i lenštine, bolje nisu ni zaslužili
-Autor: Ras≠ti≠slav Di≠nić

Na pr≠vi po≠gled, pred≠sjed≠ni≠ko≠va po≠sla≠ni≠ca po≠vo≠dom do≠la≠ska šved≠ske kom≠pa≠ni≠je „Ikea“ ne raz≠li≠ku≠je se mno≠go od nje≠go≠vih ra≠ni≠jih po≠ru≠ka gra≠đa≠ni≠ma. Sva op≠šta mje≠sta su tu – i naš za≠o≠sta≠li men≠ta≠li≠tet ko≠ji tre≠ba mi≠je≠nja≠ti, i ve≠li≠ki uspjeh vla≠sti ko≠ja je „do≠ve≠la“ (za ru≠ku?) jed≠nu ta≠ko uspje≠šnu stra≠nu kom≠pa≠ni≠ju, i ne≠mi≠nov≠ni eko≠nom≠ski pro≠cvat ko≠ji nas če≠ka sa≠da ka≠da se to de≠si≠lo, i Imi≠ta≠tio We≠be≠ri kao put ka uspje≠hu, i dža≠ba≠le≠ba≠ro≠ši ko≠ji sa≠mo kri≠ti≠ku≠ju na dru≠štve≠nim mre≠ža≠ma umje≠sto da ra≠de.
Me≠đu≠tim, u no≠vom obra≠ća≠nju po≠sto≠ji i je≠dan po≠se≠ban mo≠me≠nat ko≠ji do sa≠da ni≠smo ima≠li pri≠li≠ke da vi≠di≠mo. Ne sa≠mo da je „Ikea“ uspje≠šna kom≠pa≠ni≠ja ko≠ja će pre≠po≠ro≠di≠ti srp≠sku eko≠no≠mi≠ju, i ne sa≠mo da je ve≠li≠ka čast što je ona od≠lu≠či≠la da nas udo≠sto≠ji otva≠ra≠njem svo≠je pro≠dav≠ni≠ce u na≠šoj ze≠mlji: „Ikea“ u pred≠sjed≠ni≠ko≠vom tek≠stu uop≠šte ni≠je pr≠ven≠stve≠no pri≠vred≠na, već je obra≠zov≠na in≠sti≠tu≠ci≠ja.
Ta≠ko će pred≠sjed≠nik re≠ći da nas „Ikea“ „uči… da ne po≠sto≠ji ne≠mo≠gu≠će… ni≠ti bi≠lo šta što je ner≠je≠ši≠vo“, da je „vje≠ra u se≠be, u svo≠je mo≠guć≠no≠sti, u sop≠stve≠ne re≠sur≠se… ono što uči≠mo od ,,Ikee’’ i što nam omo≠gu≠ća≠va da vi≠še ne pri≠sta≠je≠mo ni na po≠mi≠sao da za nas po≠sto≠ji ne≠mo≠gu≠će“. Na dru≠gom mje≠stu, pred≠sjed≠nik će se osvr≠nu≠ti i na „Te≠sta≠ment pro≠dav≠ca na≠mje≠šta≠ja“, tekst osni≠va≠ča „Ikee“ In≠gva≠ra Kam≠pra≠da, i re≠ći da je u pi≠ta≠nju „svo≠je≠vr≠sni ka≠te≠hi≠zis pro≠te≠stant≠skog du≠ha“, te da je „In≠gvar uspio da oži≠vi i ži≠vi Mak≠sa Ve≠be≠ra u pro≠dav≠ni≠ci na≠mje≠šta≠ja, u jed≠nom za≠na≠tu, kao osno≠vi bi≠lo kog po≠sla, ali i naj≠bo≠lje mo≠gu≠će uput≠stvo za iz≠grad≠nju ve≠li≠ke, uspje≠šne kom≠pa≠ni≠je i ve≠li≠kog, uspje≠šnog dru≠štva, dru≠štva ko≠je stal≠no ide na≠pri≠jed“. Ko≠nač≠no, pred≠sjed≠nik za≠klju≠ču≠je: „Sve to za≠jed≠no, ti fan≠ta≠stič≠ni dje≠lo≠vi In≠gva≠ro≠vog ,,Te≠sta≠men≠ta’’ je≠su da≠nas ono što se zo≠ve ,,duh Ikee’’ i što sti≠že u Sr≠bi≠ju, da na≠u≠či≠mo, za≠pam≠ti≠mo i pri≠mi≠je≠ni≠mo. Na se≠bi“.
Avaj, upr≠kos pred≠sjed≠ni≠ko≠vim na≠po≠ri≠ma da nas uvje≠ri u su≠prot≠no, „Ikea“ ni≠je obra≠zov≠na usta≠no≠va, ne≠go pro≠dav≠ni≠ca jef≠ti≠nog na≠mje≠šta≠ja. O Ve≠be≠ru se ne uči ku≠pu≠ju≠ći, ni≠ti pak ra≠de≠ći u „Ikei“, ne≠go u ško≠la≠ma i na fa≠kul≠te≠ti≠ma, in≠sti≠tu≠ci≠ja≠ma ko≠je usko≠ro oče≠ku≠je ta≠las ot≠pu≠šta≠nja. Ku≠pu≠ju≠ći ili ra≠de≠ći u „Ikei“, ni≠ko ne≠će na≠u≠či≠ti da po≠sta≠ne uspje≠šan pred≠u≠zet≠nik, jer „Ikea“ ni≠je ni kurs iz pred≠u≠zet≠ni≠štva. Do≠la≠zak „Ikee“ u Sr≠bi≠ju sa≠svim si≠gur≠no nas ne uči „vje≠ri u se≠be, svo≠je mo≠guć≠no≠sti i sop≠stve≠ne re≠sur≠se“ – iz oči≠gled≠nog raz≠lo≠ga što „Ikea“ ni≠je do≠ma≠ća fir≠ma, ni≠je za≠sno≠va≠na na do≠ma≠ćim re≠sur≠si≠ma, ni≠ti pak na uspje≠hu do≠ma≠ćih pri≠vred≠ni≠ka. Ma≠lo je vje≠ro≠vat≠no da će, ka≠ko to ka≠že pred≠sjed≠nik, „duh ,,Ikee“ na≠dah≠nu≠ti gra≠đa≠ne Sr≠bi≠je da na≠pra≠ve slič≠no ču≠do u „Kla≠do≠vu i Vla≠di≠či≠nom Ha≠nu“. Mno≠go je vje≠ro≠vat≠ni≠je da će se de≠si≠ti upra≠vo su≠prot≠no – da će do≠ma≠ći pro≠iz≠vo≠đa≠či na≠mje≠šta≠ja ši≠rom Sr≠bi≠je mo≠ra≠ti da za≠tvo≠re svo≠je fir≠me pod pri≠ti≠skom kon≠ku≠ren≠ci≠je.
Če≠mu on≠da gra≠đa≠ne Sr≠bi≠je za≠i≠sta tre≠ba da na≠u≠či, ne do≠la≠zak „Ikee“ (on nas sam po se≠bi ne uči ni≠če≠mu, „Ikea“ ne pred≠sta≠vlja sa≠mu se≠be kao obra≠zov≠nu in≠sti≠tu≠ci≠ju, već, sa≠svim po≠šte≠no, kao pro≠dav≠ni≠cu jef≠ti≠nog na≠mje≠šta≠ja, vo≠đe≠nu pro≠fit≠nim mo≠ti≠vom) – već s‚mo pred≠sjed≠ni≠ko≠vo obra≠ća≠nje tim po≠vo≠dom? Pr≠vo, da se – sa≠svim u skla≠du sa po≠li≠ti≠kom du≠al≠nog obra≠zo≠va≠nja – vi≠še ne≠će uči≠ti u ško≠li, ne≠go na po≠slu. Dru≠go, da svo≠je pre≠tva≠ra≠nje u jef≠ti≠nu rad≠nu sna≠gu stra≠nih kom≠pa≠ni≠ja, gra≠đa≠ni tre≠ba da shva≠te kao je≠di≠no pra≠ved≠no – tu su gdje su, ne za≠to što ih je tu do≠ve≠la ka≠ta≠stro≠fal≠na po≠li≠ti≠ka u či≠jem je kre≠i≠ra≠nju pre≠sud≠no uče≠stvo≠vao i pred≠sjed≠nik ko≠ji im se obra≠ća, ne≠go za≠to što su li≠je≠ni, glu≠pi i ne≠in≠ven≠tiv≠ni, za raz≠li≠ku od svo≠jih no≠vih go≠spo≠da≠ra ko≠ji su oli≠če≠nje pro≠te≠stant≠ske vr≠li≠ne.
U jed≠nom na≠ro≠či≠to dir≠lji≠vom de≠ta≠lju iz tek≠sta, pred≠sjed≠nik ro≠ni su≠ze nad „Ike≠om“ ko≠ja je mo≠ra≠la da če≠ka či≠ta≠vih dva≠de≠set pet go≠di≠na da se vra≠ti u Sr≠bi≠ju. On pi≠še: „Pri≠je 25 go≠di≠na oti≠šla zbog ra≠ta, da je ne≠u≠spje≠šno če≠ka≠la na svoj do≠la≠zak vi≠še od de≠ce≠ni≠ju po≠sle 2000., a zbog ko≠rup≠ci≠je i ne≠spo≠sob≠no≠sti, i da se vra≠ća da≠nas, u vri≠je≠me na≠šeg ra≠sta i iz≠u≠zet≠nih re≠zul≠ta≠ta ko≠je hva≠le vo≠de≠će fi≠nan≠sij≠ske in≠stu≠ti≠ci≠je, ja≠sno je o če≠mu pri≠čam“. U ovom sko≠ro mit≠skom na≠ra≠ti≠vu o pro≠gon≠stvu, žr≠tva je „Ikea“, ne≠pra≠ved≠no prog≠na≠na iz Sr≠bi≠je pri≠je 25 go≠di≠na. He≠roj je sam pred≠sjed≠nik, ko≠ji je ne≠sreć≠noj šved≠skoj fir≠mi omo≠gu≠ćio da se vra≠ti na tr≠ži≠šte ko≠je je za≠slu≠ži≠la svo≠jom vr≠li≠nom i pre≠da≠nim ra≠dom. Ali ko su ne≠ga≠tiv≠ci, kri≠vi za „Ike≠i≠no“ dva≠de≠set≠pe≠to≠go≠di≠šnje pro≠gon≠stvo? To su, „ko≠rup≠ci≠ja i ne≠spo≠sob≠nost“ i „rat“. Ko je u pred≠sjed≠ni≠ko≠vom na≠ra≠ti≠vu za≠slu≠žan za „ko≠rup≠ci≠ju i ne≠spo≠sob≠nost“, zna≠mo – to je tzv. „DOS-ov≠ski re≠žim“, ali ko je od≠go≠vo≠ran za rat?
Od≠go≠vor na to pi≠ta≠nje ujed≠no je još jed≠na zna≠čaj≠na lek≠ci≠ja ko≠ju gra≠đa≠ni Sr≠bi≠je tre≠ba da na≠u≠če iz pred≠sjed≠ni≠ko≠vog pi≠sma. U us≠put≠noj na≠po≠me≠ni o svom no≠vom ido≠lu In≠gva≠ru Kam≠pra≠du i nje≠go≠vom „ka≠te≠hi≠zi≠su pro≠te≠stan≠skog du≠ha“, pred≠sjed≠nik će re≠ći i da je sve mo≠gu≠će, „ako se sli≠je≠de vr≠lo pre≠ci≠zna uput≠stva ko≠ja nam je osta≠vio isti taj In≠gvar Kam≠prad, ko≠ji se u ži≠vo≠tu bo≠rio i sa gre≠ška≠ma iz mla≠do≠sti (bio je član šved≠skog na≠ci≠stič≠kog po≠kre≠ta)… ali ko≠ji, u sve≠mu to≠me, ni≠ka≠da ni≠je pre≠stao da ra≠di“. Lek≠ci≠ja je da≠kle – rad oslo≠ba≠đa – ovog pu≠ta, gre≠ho≠va iz pro≠šlo≠sti. Kam≠pra≠dov rad na iz≠grad≠nji „Ike≠i≠ne“ po≠slov≠ne im≠pe≠ri≠je oslo≠ba≠đa sa≠mog Kam≠pra≠da od od≠go≠vor≠no≠sti za „gre≠šku“ na≠ci≠zma, a pred≠sjed≠ni≠kov rad ko≠ji je re≠zul≠ti≠rao do≠la≠skom te iste im≠pe≠ri≠je u Sr≠bi≠ju, oslo≠ba≠đa sa≠mog pred≠sjed≠ni≠ka od≠go≠vor≠no≠sti za „gre≠šku“ rat≠nog hu≠ška≠nja i na≠ci≠o≠na≠li≠stič≠ke po≠li≠ti≠ke. Za≠ro≠blje≠ni osta≠ju sa≠mo gra≠đa≠ni, ne≠ka≠da u lo≠go≠ri≠ma, hlad≠nja≠ča≠ma i voj≠nim tran≠spor≠ti≠ma, da≠nas na lo≠še pla≠će≠nim, iz≠ra≠blji≠vač≠kim po≠slo≠vi≠ma. Ali, bu≠du≠ći ku≠ka≠vi≠ce i len≠šti≠ne, bo≠lje ni≠su ni za≠slu≠ži≠li.
Pe≠šča≠nik.net

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"