Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Katniću pakovali psihijatrijsku dijagnozu * Milo pobjegao od mene, ali od tužilaštva neće * Nedi Bogavac socijalna i dječja zaštita * Pucao mu u glavu dok je ležao na pločniku * Katniću pakovali psihijatrijsku dijagnozu * Iranski mudžahedini prijetnja Evropi * Bivšem diktatoru doživotna kazna zatvora
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 31-05-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Иду дви­је краф­не ули­цом и срет­ну пи­цу. На­кон што су про­шле, јед­на краф­на ка­же дру­гој:
- Је­си ви­дје­ла се­љан­ку ко­ли­ко се на­шмин­ка­ла?

Ка­ко је на­стао То­чак..?
- Чак Норис је пра­вио ко­лу­то­ве а љу­ди су ви­ка­ли То Чак, то­чак...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Mature - datum: 2016-05-21 MATURSKO VEČE UČENIKA MAŠINSKE ŠKOLE „IVAN USKOKOVIĆ”
Ispratili najbolju generaciju
Ispratili najbolju generaciju
Pro­sla­vom ma­tur­ske ve­če­re Ma­šin­ska ško­la „Ivan Usko­ko­vić” is­pra­ti­la je 70. ju­bi­lar­nu ge­ne­ra­ci­ju. Na ma­tur­skom ba­lu u Sport­skom cen­tru „Mo­ra­ča” oku­pi­lo se de­vet odje­lje­nja uče­ni­ka za­vr­šnih raz­re­da ko­ji bro­je oko 200 đa­ka.
Di­rek­tor ško­le Žar­ko Bo­ro­vi­nić ka­že da su is­pra­ti­li jed­nu od bo­ljih ge­ne­ra­ci­ja.
- Ima­li smo jed­nu od naj­bo­ljih ge­ne­ra­ci­ja ko­ja je ima­la ma­lih ne­sta­šlu­ka. Ja sam za­do­vo­ljan nji­ma i oni da­ju šla­gvort osta­lim ge­ne­ra­ci­ja­ma. Oni po­di­žu ni­vo Ma­šin­ske ško­le ko­ja ma­lo po ma­lo pre­ra­sta u ozbilj­nu vas­pit­no-obra­zov­nu usta­no­vu sa do­brim uče­ni­ci­ma i pro­fi­li­ma ko­ji su kom­pa­ti­bil­ni sa na­šom pri­vre­dom. Đa­ci su bi­li do­bri u svim tak­mi­če­nji­ma. Po­že­lio bih im da na­sta­ve sa ško­lo­va­njem i da se raz­vi­ja­ju u onom prav­cu ko­ji su oni od­bra­li. Je­dan od tih pra­va­ca je da na­sta­ve ka vi­so­kom obra­zov­anju, a dru­gi pra­vac je da poč­nu da ra­de i za­ra­đu­ju no­vac – sa­op­štio je Bo­ro­vi­nić.N.S.


III-10
odje­ljen­ski
star­je­ši­na Vu­ko­man Le­ko­vić

Ne­ma­nja Vla­o­vić
Dra­gan Dra­go­je­vić
Ne­ma­nja Drob­njak
Zo­ran Ilin­čić
Mi­lo­rad Ko­va­če­vić
Alen Li­či­na
Enis Mu­sić
Ni­ko­la Pa­vi­će­vić
Lu­ka Se­ku­lić
Edin Si­ja­rić
Ra­mo Ša­bo­tić
Ste­fan Bla­go­je­vić
Ra­do­van Iva­no­vić
Da­ni­jel Ka­ri­ma­no­vić
Ni­ko­la Lji­lja­nić
Mi­loš Mi­lje­vić
La­zar Mi­ra­no­vić
Mar­ko Og­nja­no­vić
Enis Su­ljo­vić
Mar­ko Če­ko

III-11
odje­ljen­ski
star­je­ši­na
Alek­san­dra
Ra­i­če­vić

Bran­ko Bi­je­lić
Ni­ko­la Bo­ja­no­vić
Si­ni­ša Bo­ško­vić
Ra­de Vel­kov­ski
La­zar Ve­šo­vić
La­zar Vu­ko­vić
Bal­ša Vu­ko­vić
Mi­loš Gru­ji­čić
Mi­o­drag Da­šić
Alek­san­dar Đur­ki­njak
Vla­do Ilić
Bo­ris Ko­lo­ro­gić
Ste­van Ko­lun­džić
Al­min Ko­čan
Velj­ko Mi­nić
Bog­dan Mi­ra­no­vić
Ne­boj­ša Mi­ha­i­lo­vić
Ra­de Pa­vi­će­vić
Mar­ko Raj­ko­vić
Ha­ris Sa­lić
Mo­mir Sto­ži­nić
Ne­ma­nja Šu­škav­če­vić
Da­ni­jel Olah


IV-3
odje­ljen­ski
star­je­ši­na Živ­ko Gla­vin­čev­ski

Mir­ko Br­no­vić
Ne­ma­nja Bu­ga­rin
An­đe­la Vu­ji­sić
Ste­fan Gar­do­vić
An­đe­la Go­lu­bo­vić
El­mer Gu­tić
Ni­ko­la Dra­kić
Mi­loš Dur­ko­vić
Sa­ša Ibri­ši­mo­vić
Va­si­li­je Ka­le­zić
Alek­san­dar Ke­ko­vić
Vuk Ki­li­bar­da
Ja­goš Krač­ko­vić
Mi­lo­van La­ku­šić
An­dre­ja Ma­jić
Ste­fan Mem­če­vić
Mi­loš Mi­nić
An­dri­ja­na Mi­ha­i­lo­vić
Mi­loš No­vo­vić
Ne­ma­nja Pa­li­brk
Ivan Pe­ru­no­vić
Lu­ka Po­po­vić
Mi­li­ca Ra­du­no­vić
An­dri­ja Ro­ga­no­vić
Bo­jan Trip­ko­vić
Du­šan Če­pić
Mi­lo­sav Bu­la­to­vić


IV-2
odje­ljen­ski
star­je­ši­na
Sa­ba­he­ta Efo­vić

Ke­mal Ba­ba­čić
Jo­van Baj­ra­mo­vić
Bo­jan Bi­je­lić
Lju­bo­mir Bu­la­to­vić
Ste­fan Ve­li­mi­ro­vić
Ste­fan Vu­jo­vić
Sa­ša Vu­kaj­lo­vić
Đe­ljoš De­di­va­no­vić
Bla­žo Dra­go­je­vić
Ste­fan Đu­ro­vić
Bo­ris Ive­zić
Kr­sto Jo­va­no­vić
Ni­ko­la Kli­sić
Al­mir Kos
Vla­di­mir Ma­raš
Ni­ko­la Mi­li­kić
Mar­ko No­va­ko­vić
Da­ni­lo Oro­vić
Mi­li­ja Pa­vi­će­vić
Mi­ha­i­lo Pe­šo­vić
An­dri­ja Ra­i­če­vić
Goj­ko Ra­do­njić
Mi­loš Ra­čić
Sa­vo Re­še­tar
Ne­boj­ša Ro­ga­no­vić
Mir­ko Sa­mar­džić
Vas­ko Stru­gar
Dra­gan Ča­bar­ka­pa
Vu­ko­ta La­la­to­vić


IV-4
odje­ljen­ski
star­je­ši­na Zo­ran La­ku­šić

Mi­lo­rad Ba­o­šić
Ivan Ve­li­mi­ro­vić
Ni­ko­la Vu­če­ljić
Alek­san­dar Gre­bo­vić
Je­le­na Zla­ti­ča­nin
Sa­nja Ilić
Dar­ko Jo­va­no­vić
Ni­ko­la Ko­nje­vić
Đor­đi­je Ku­ve­ljić
An­dri­ja La­bo­vić
Adri­jan La­zo­vić
De­jan La­zo­vić
Ra­do­ji­ca Ma­raš
Mla­den Mar­se­nić
Ne­ma­nja Mi­ro­tić
An­dri­ja Ne­do­vić
Ra­doš Po­đa­nin
Ni­na Po­po­vić
Ti­na Po­po­vić
Ste­fan Ra­di­če­vić
Alek­sa Ra­ko­če­vić
Slo­bo­dan Ra­ko­če­vić
Va­si­li­je Sav­ko­vić
Ra­do­van Se­ku­lo­vić
Alek­san­dar Sof­kov­ski
Alek­san­dar Sti­je­po­vić
Ste­fan Usko­ko­vić
Lu­ka Cvi­jo­vić
Ni­ko­la Ška­ta­rić
No­vo Šće­pa­no­vić

IV-6
odje­ljen­ski
star­je­ši­na Gor­da­na Vuk­sa­no­vić

Alek­san­dra Bo­ško­vić
Alek­san­dar Vu­jo­vić
Lu­ka Vla­ho­vić
Ba­trić Go­lu­bo­vić
Mir­sad Đo­kić
Si­mo Đu­re­tić
Ana­sta­si­ja Đu­rič­ko­vić
Mir­ja­na Ze­če­vić
La­zar Iva­no­vić
Ta­ma­ra Iva­no­vić
Je­le­na Jev­to­vić
Ha­ris Ka­su­mo­vić
Ni­ko­li­na Kne­že­vić
Mak­sim Lam­bu­lić
Du­šan Lja­če­vić
Il­ma Met­ha­džo­vić
Jo­va­na Mir­ko­vić
Jo­va­na Ne­ško­vić
Sa­nja Pa­jo­vić
Alek­san­dra Pe­ko­vić
Velj­ko Pe­šu­kić
Ar­se­ni­je Po­po­vić
Fi­lip Ra­do­še­vić
Ma­ri­ja Ra­du­no­vić
Mag­da­le­na Ra­ič­ko­vić
Bo­jan Ra­ko­če­vić
Pe­tar Ras­po­po­vić
An­đe­la Ćet­ko­vić
La­zar Ćet­ko­vić
Iva­na Še­sto­vić

IV-5
odje­ljen­ski
star­je­ši­na Ol­ga An­đić

An­drea Ali­jaj
Mi­lo Bo­ja­no­vić
Ivan Bra­jo­vić
Mar­ko Bu­la­to­vić
Dra­žen Ce­ko­vić
Mi­loš Čo­le­vić
Sr­đan Daj­ko­vić
Bal­ša De­dić
Đo­ko Dur­ko­vić
Mar­ko Đu­ro­vić
La­zar Gar­če­vić
Mar­ko Iva­no­vić
Ste­fan Iva­no­vić
Lju­bo Ka­ra­džić
Mar­ko Mi­ha­lje­vić
De­jan Mi­ško­vić
Mi­o­drag Mi­ško­vić
Da­ni­lo Mu­go­ša
Jo­van Mu­go­ša
Jo­va­na No­vo­vić
Đor­đe Ob­ra­do­vić
Ma­ri­ja­na Osto­jić
Mi­loš Osto­jić
Sa­va Pe­ri­šić
Ivan Po­po­vić
Lu­ka Ra­ko­če­vić
Dže­nis Ras­to­der
Vla­di­mir Rman­dić
Bog­dan Še­bek
Mi­la­din Ma­tić
Ne­nad Ve­li­mi­ro­vić
Mi­loš Čo­le­vić

IV-7
odje­ljen­ski
star­je­ši­na
Zve­zda­na La­kić

Dra­žen Bo­lje­vić
Bo­ja­na Vi­to­ro­vić
Bo­ži­dar Vu­ka­ši­no­vić
Ti­ja­na Vu­ko­tić
Je­le­na Du­jo­vić
San­dra Jok­so­vić
Vla­dan Ka­lu­đe­ro­vić
Da­ni­je­la Ko­va­če­vić
Ha­na Kri­je­što­rac
Ja­dran­ka Kr­ke­ljić
Ad­mir Le­di­nić
Emir Le­di­nić
Ste­fan Le­po­sa­vić
Jo­van Mar­ti­no­vić
Dra­ga­na Mi­jo­vić
Ne­ma­nja Mi­ra­no­vić
Ana Pe­jo­vić
Ana Pe­le­vić
Kri­sti­na Po­po­vić
Ste­fan Po­po­vić
An­đe­la Ra­do­njić
Mi­li­ca Ra­i­če­vić
Bo­ja­na Ra­du­lo­vić
Kse­ni­ja Ra­du­lo­vić
Lu­ka Ra­du­si­no­vić
Alek­san­dar Ra­ko­če­vić
Bi­lja­na Svr­ko­ta
Ste­fan Sta­ni­šić
Jo­van Ći­pra­nić
Ne­la Ćo­so­vić
Anes Škri­jelj
Ni­na Šće­pa­no­vić

IV-1
odje­ljen­ski
star­je­ši­na
Lji­lja­na Vra­neš

Mi­li­ca Baj­če­ta
Ta­tja­na Bo­go­je­vić
Ni­ko­la Bo­ško­vić
Va­si­li­je Vla­o­vić
Ta­ma­ra Vla­o­vić
La­zar Đu­kić
Mar­ko Ilić
Ta­ma­ra Jev­to­vić
Pre­drag Ko­na­tar
Ti­ja­na Mi­lja­nić
Bo­ško Mi­ro­vić
Amel Mu­ra­to­vić
Ka­ro­li­na Pe­tro­vić
Mi­li­ca Ra­do­njić
Ran­ko To­ma­še­vić
Igor Fe­mić
Emi­na Hel­dić
Ni­ko­la Čo­vić
Jo­va­na Šće­pa­no­vić

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"