Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Katnić tužio državu i dobio 43.000 eura * DPS popisuje birače u javnoj upravi * Policajcu ništa nije bilo sumnjivo * Zbog duga blokiran 51 advokat * Katnić tužio državu i dobio 43.000 eura * Brisel zgazio pravila da bi ucijenio Srbiju * Pjeva da bi bio drugačiji
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slobodan Slovinić, slikar:
– Umjetnost je danas zapostavljena, i to mi je žao.

Vic Dana :)


Upecao student zlatnu ribicu. Ribica mu kaže:
–Pusti me, ispuniću ti jednu želju.
Student začuđeno pita:
– Kako jednu, zar ne treba tri?
Na to će ribica:
– Eeee, sad je po Bolonji.

Pita otac sina, studenta:
– Jesi li znao sva pitanja na ispitu?
– Jesam.
– Pa, kako onda nisi položio?
– Nisam znao odgovore!

Koja je razlika između političara i lopova?
- Nikakva, samo što smo političare sami birali, a lopovi biraju nas!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo OSNOVNI SUD NALOŽIO SKUPŠTINI
Đurovića vraćaju u Savjet
Đurović Đurovića vraćaju u Savjet Činjenica da je odluku o razrješenju donio nadležni organ ne znači da je ona zakonita. Ovo zbog toga što je tužena bila dužna da u pobijenoj odluci navede jasne i valjane razloge koji su poslužili kao osnov za uskraćivanje dotadašnjeg prava Đurovića, kako bi se mogla preispitati u sudskom postupku, navodi se u odluci sudije Vlaovića
Osnov­ni sud u Pod­go­ri­ci na­lo­žio je Skup­šti­ni Cr­ne Go­re da Go­ra­na Đu­ro­vi­ća vra­ti u Sa­vjet Ra­dio-te­le­vi­zi­je Cr­ne Go­re (RTCG). Su­di­ja tog su­da Ra­do­van Vla­o­vić od­re­dio je pri­vre­me­nu mje­ru ko­jom je Skup­šti­ni na­lo­že­no da Đu­ro­vi­ća vra­ti u Sa­vjet, u ro­ku od osam da­na od da­na pri­je­ma od­lu­ke ko­ja će tra­ja­ti do pra­vo­sna­žnog okon­ča­nja par­nič­nog po­stup­ka, ko­ji je po­kre­nuo pro­tiv par­la­men­ta zbog ra­zr­je­še­nja.
Đu­ro­vić je tu­žbom tra­žio po­ni­štaj od­lu­ke Skup­šti­ne ko­jom je raz­ri­je­šen sa funk­ci­je čla­na Sa­vje­ta RTCG. Sud je, ka­ko se na­vo­di u rje­še­nju, pri­hva­tio pred­log za od­re­đi­va­nje pri­vre­me­ne mje­re, s ob­zi­rom na to da iz sa­dr­ži­ne od­lu­ke o ra­zr­je­še­nju Đu­ro­vi­ća pro­iz­i­la­ze okol­no­sti ko­je, ka­ko se na­vo­di, „upu­ću­ju na osno­va­nost na­vo­da u po­gle­du nje­ne ne­za­ko­ni­to­sti”.
– Či­nje­ni­ca da je od­lu­ku o ra­zr­je­še­nju do­nio nad­le­žni or­gan ne zna­či da je ona za­ko­ni­ta. Ovo zbog to­ga što je tu­že­na bi­la du­žna da u po­bi­je­noj od­lu­ci na­ve­de ja­sne i va­lja­ne raz­lo­ge ko­ji su po­slu­ži­li kao osnov za us­kra­ći­va­nje do­ta­da­šnjeg pra­va Đu­ro­vi­ća, ka­ko bi se mo­gla pre­i­spi­ta­ti u sud­skom po­stup­ku, a što ne­sum­nji­vo ni­je ura­đe­no jer po­bi­je­na od­lu­ka ne sa­dr­ži bi­lo ka­kvo obra­zlo­že­nje – na­vo­di se u od­lu­ci su­di­je Vla­o­vi­ća.
Ka­ko je kon­sta­to­va­no, ne­po­sto­ja­nje obra­zlo­že­nja od­lu­ke ko­ja je ob­ja­vlje­na u Slu­žbe­nom li­stu ne mo­že za­mi­je­ni­ti pred­log od­lu­ke ko­ji je Ad­mi­ni­stra­tiv­ni od­bor upu­tio Skup­šti­ni na raz­ma­tra­nje, s ob­zi­rom na to da je Đu­ro­vić raz­ri­je­šen po osno­vu ko­nač­ne od­lu­ke ple­nu­ma, a ne kao pred­log od­lu­ke jed­nog od­bo­ra.
Sud je ci­je­nio da po­sto­je objek­tiv­ne opa­sno­sti da će se Đu­ro­vi­će­vo pra­vo na član­stvo u pot­pu­no­sti osu­je­ti­ti, s ob­zi­rom na to da je Ad­mi­ni­stra­tiv­ni od­bor po­kre­nuo po­stu­pak ime­no­va­nja no­vog čla­na Sa­vje­ta RTCG, ko­ji je u to­ku.
Rje­še­nje Osnov­nog su­da u Pod­go­ri­ci o od­re­đi­va­nju pri­vre­me­ne mje­re vra­ća ma­kar ma­lu na­du da je u Cr­noj Go­ri mo­gu­ća za­šti­ta za­ko­ni­to­sti i ostva­ri­va­nje pra­va pred su­do­vi­ma, ka­zao je Đu­ro­vić u iz­ja­vi za „Dan”. On je do­dao da su se Osnov­ni sud u Pod­go­ri­ci i po­je­di­ne su­di­je i u ra­ni­jim pre­su­da­ma u slič­nim si­tu­a­ci­ja­ma po­ka­za­li da ima­ju zna­nje i hra­brost da do­ne­su od­lu­ke ko­ji­ma će se ospo­ri­ti po­li­tič­ke od­lu­ke dr­žav­nih or­ga­na ko­je su, ka­ko je re­kao, bi­le su­prot­ne za­ko­nu.
– Vje­ru­jem da se kroz ovaj pro­ces stva­ra sud­ska prak­sa ko­ja će us­po­sta­vi­ti no­va pra­vi­la za­hva­lju­ju­ći ko­ji­ma će bi­ti ogra­ni­če­na moć Skup­šti­ne Cr­ne Go­re i po­sla­ni­ka ko­ji se u kon­ti­nu­i­te­tu po­na­ša­ju neo­d­go­vor­no a vr­lo če­sto i kao bo­go­vi. Si­gu­ran sam da je po­če­tak ras­ple­ta far­se u ve­zi sa jav­nim ser­vi­som re­zul­tat ve­o­ma sna­žnih re­ak­ci­ja do­ma­će jav­no­sti, pri­je svih ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja, kao i uti­ca­ja Evrop­ske ko­mi­si­je, me­đu­na­rod­nih or­ga­ni­za­ci­ja i am­ba­sa­da – ka­zao je Đu­ro­vić za „Dan”.
Na­da se da će sud usko­ro do­ni­je­ti pre­su­du u ovom po­stup­ku ko­jom će se, ka­ko je re­kao, po­tvr­di­ti ne­za­ko­ni­to dje­lo­va­nje Skup­šti­ne Cr­ne Go­re.
– To bi bi­lo ohra­bre­nje za sve gra­đa­ne ko­ji do sa­da ni­je­su ima­li pri­li­ku da za­šti­te svo­ja pra­va od ne­za­ko­ni­tih od­lu­ka dr­žav­nih or­ga­na a po­seb­no od Skup­šti­ne Cr­ne Go­re – na­gla­sio je on.
Tea Gor­janc Pre­le­vić, iz­vr­šna di­rek­to­ri­ca Ak­ci­je za ljud­ska pra­va (HRA), or­ga­ni­za­ci­je ko­ja je Đu­ro­vi­ću pru­ži­la bes­plat­nu prav­nu po­moć, po­zdra­vi­la je od­lu­ku su­di­je Ra­do­va­na Vla­o­vi­ća. Đu­ro­vi­ća je za­stu­pao advo­kat Da­li­bor To­mo­vić.
– Ve­o­ma je ohra­bru­ju­će kad vla­da­vi­na pra­va po­li­ti­ci uz­vra­ti uda­rac. Na­da­mo se da je upra­vo ovo slu­čaj gdje će svi ra­zu­mje­ti zna­čaj sud­ske kon­tro­le par­la­men­ta i zna­čaj auto­no­mi­je čla­no­va Sa­vje­ta jav­nog ser­vi­sa – po­ru­či­la je Gor­janc Pre­le­vić za „Dan”.
Đu­ro­vić je raz­ri­je­šen na sjed­ni­ci Skup­šti­ne 29. de­cem­bra, a ta od­lu­ka ob­ja­vlje­na je u Slu­žbe­nom li­stu dan ka­sni­je. Nje­go­vo ra­zr­je­še­nje pred­lo­žio je skup­štin­ski Ad­mi­ni­stra­tiv­ni od­bor zbog kr­še­nja Za­ko­na o spre­ča­va­nju ko­rup­ci­je s ob­zi­rom na to da na vri­je­me ni­je iza­šao iz upra­vljač­ke struk­tu­re pred­u­ze­ća ko­je se ba­vi po­ljo­pri­vred­nom pro­iz­vod­njom. Iako je sam Đu­ro­vić, a i pred­stav­ni­ci ci­vil­nog sek­to­ra, tvr­dio da taj pre­kr­šaj ne mo­že bi­ti raz­log za smje­nu, već sa­mo za pre­kr­šaj­nu od­go­vor­nost, po­sla­ni­ci vla­da­ju­će ve­ći­ne go­to­vo jed­no­gla­sno su oci­je­ni­li da su nje­go­va dje­la raz­log za ra­zr­je­še­nje. Ta­kvoj od­lu­ci us­pro­ti­vi­li su se je­di­no Gen­ci Ni­man­be­gu (Al­ban­ci od­luč­no) i An­dri­ja Po­po­vić (Li­be­ral­na par­ti­ja), dok je je­dan po­sla­nik bio uz­dr­žan.
Po­sla­ni­ci De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta (DPS) na sjed­ni­ci Skup­šti­ne iz­ni­je­li su te­ške kva­li­fi­ka­ci­je na ra­čun Đu­ro­vi­ća. Ta­ko je po­sla­nik DPS-a Mar­ta Šće­pa­no­vić ka­za­la da je per­for­mans NVO zbog de­ša­va­nja u RTCG i ne­za­ko­ni­te smje­ne čla­no­va or­ga­ni­zo­van u „ci­lju za­šti­te ko­rup­ci­je Go­ra­na Đu­ro­vi­ća”. Ona je tvr­di­la da Ad­mi­ni­stra­tiv­ni od­bor ra­di po za­ko­nu i Usta­vu „bez ob­zi­ra na ne­pri­mje­ren pri­ti­sak jed­nog di­je­la me­di­ja i NVO”.
A.O.


Škre­lja: Mi smo ura­di­li svo­je, pra­vo­su­đe svo­je

Pred­sjed­nik Ad­mi­ni­stra­tiv­nog od­bo­ra Lu­iđ Škre­lja, ko­ji je za­jed­no sa svo­jim ko­le­ga­ma pred­lo­žio smje­nu Đu­ro­vi­ća, ju­če ni­je htio da ko­men­ta­ri­še od­lu­ku su­da, na­vo­de­ći da se on ba­vi po­li­ti­kom, a ne pra­vo­su­đem.
– Ne­mam ko­men­tar na tu od­lu­ku. Mi smo ura­di­li svo­je, pra­vo­sud­ni or­ga­ni svo­je – ka­zao je Škre­lja za „Dan”.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne izbore za odbornike u SO Nikšić koji će biti održani 14.03.2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"