Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Za „ne ljuti se, čovječe” isplatili 3.256.000 eura * Moskva spremna za pregovore o neutralnosti * Smještaju mi kriminalci iz policije * Za kredit Uniproma založena i ulica * Najpametniji smartfon * Za „ne ljuti se, čovječe” isplatili 3.256.000 eura * Moskva uvodi Turcima vize od 1. januara
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 28-11-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Aleksa Bečić, Predsjednik Demokratske Crne Gore:
Demokrate neće učestvovati na izborima ukoliko ne dođe do pune primjene izbornog zakonodavstva

Vic Dana :)

Vremenska prognoza na radiju javlja,da je u Sibiru minus 55. Zove lik brata u Sibir i pita ga koja je temperatura kaze minus 35. Ja cuo da je minus 55, mozda je napolju nisam izlazioArhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija PODACI IZ KATASTRA POKAZUJU DA JE PEJOVIĆ POD HIPOTEKU DAO IMOVINU KOJA NIJE NJEGOVA KAKO BI KUPIO KAP
Za kredit Uniproma založena i ulica
Ulica Steva Kraljevića Za kredit Uniproma založena i ulica Ulica Steva Kraljevića površine tri hiljade kvadrata, koja se nalazi u centru grada, stavljena je pod hipoteku početkom avgusta za kredit Uniproma od 15,4 miliona dolara kojim je plaćena treća rata za imovinu KAP-a, pokazuju podaci iz katastra
Za kre­dit od 15,4 mi­li­o­na do­la­ra, ko­jim je pla­tio tre­ću ra­tu za imo­vi­nu Kom­bi­na­ta alu­mi­ni­ju­ma, vla­snik Uni­pro­ma Ve­se­lin Pe­jo­vić je sta­vio pod hi­po­te­ku sve tri spor­ne par­ce­le ko­je su u su­svo­ji­ni sa Glav­nim gra­dom, po­ka­zu­ju po­da­ci iz ka­ta­stra. Na osno­vu istih par­ce­la Uni­prom je tu­žio KAP u ste­ča­ju i tra­ži od­šte­tu od če­ti­ri mi­li­o­na, jer mu ni­je­su pre­da­te u skla­du sa ku­po­pro­daj­nim ugo­vo­rom. U pi­ta­nju su par­ce­le upi­sa­ne u li­sto­vi­ma ne­po­kret­no­sti (LN) 5702, 7522 i 7523 u KO Pod­go­ri­ca 3.
Pre­ma po­da­ci­ma iz ka­ta­stra, u okvi­ru LN 7522 je upi­sa­na Uli­ca Ste­va Kra­lje­vi­ća či­ja je po­vr­ši­na tri hi­lja­de kva­dra­ta, a ko­ja je po­čet­kom av­gu­sta, ka­da je Pe­jo­vić po­di­gao kre­dit kod Za­pad ban­ke, sta­vlje­na pod hi­po­te­ku za kre­dit od 15,4 mi­li­o­na eura. Od tri hi­lja­de kva­dra­ta Uli­ce u cen­tru Pod­go­ri­ce, Uni­prom je, pre­ma po­da­ci­ma iz ka­ta­stra, vla­snik 511 kva­dra­ta.
U LN 7523 je upi­sa­no ne­plod­no ze­mlji­šte od 11 hi­lja­da kva­dra­ta u Uli­ci Ste­va Kra­lje­vi­ća, 2.100 kva­dra­ta ne­plod­nog ze­mlji­šta u Uli­ci Ok­to­bar­ske re­vo­lu­ci­je, 93 kva­dra­ta po­ro­dič­ne stam­be­ne zgra­de i dvo­ri­šte od 500 kva­dra­ta u is­toj uli­ci. Sva­ko ze­mlji­šte, čak i po­ro­dič­na zgra­da, ko­ja je 1/1 vla­sni­štvo Glav­nog gra­da, sta­vlje­na je pod hi­po­te­ku za kre­dit Pe­jo­vi­ća. Od ukup­no 13.625 kva­dra­ta upi­sa­nih u ovom LN, Uni­prom je, pre­ma po­da­ci­ma iz ka­ta­stra, vla­snik 4.760 kva­dra­ta, dok osta­tak pri­pa­da Glav­nom gra­du.
„Dan” je ju­če kon­tak­ti­rao Upra­vu za ne­kret­ni­ne, ka­ko bi do­bio od­go­vor na ko­ji na­čin je Pe­jo­vić mo­gao da pod hi­po­te­ku sta­vi Uli­cu Ste­va Kra­lje­vi­ća, ali smo osta­li us­kra­će­ni za od­go­vor.
Pre­ma Za­ko­nu o svo­jin­sko-prav­nim od­no­si­ma, da bi Uni­prom sta­vio pod hi­po­te­ku imo­vi­nu ko­ja je u su­svo­ji­ni po­treb­no je da ima sa­gla­snost dru­gog vla­sni­ka, u ovom slu­ča­ju Glav­nog gra­da. „Dan” je tim po­vo­dom kon­tak­ti­rao iz­vr­šnog di­rek­to­ra Di­rek­ci­je za imo­vi­nu Glav­nog gra­da Mla­de­na Ili­ća, ali od nje­ga ni­je­smo do­bi­li od­go­vo­re da li je Glav­ni grad dao sa­gla­snost Pe­jo­vi­ću da pod hi­po­te­ku sta­vi imo­vi­nu ko­ja je u su­svo­ji­ni.
Ne­ja­sno je i ka­ko je KAP, od­no­sno ste­čaj­ni uprav­nik Ve­se­lin Pe­ri­šić, kao imo­vi­nu fa­bri­ke upi­sao Uli­cu Ste­va Kra­lje­vi­ća, kao i zgra­du „Le­pa ka­ta” ko­ja se na­la­zi na tre­ćoj spor­noj par­ce­li 5702. Pe­ri­šić ni ju­če ni­je od­go­va­rao na po­zi­ve i po­ru­ke „Da­na”. „Dan” je ju­če pi­sao o to­me ka­ko je ste­čaj­na upra­va za­hva­lju­ju­ći po­gre­šnom po­pi­su imo­vi­ne KAP-a omo­gu­ći­la Pe­jo­vi­ću da tu­ži fa­bri­ku i ta­ko ošte­ti po­vje­ri­o­ce za če­ti­ri mi­li­o­na eura.
Sa­mo­stal­ni po­sla­nik Mla­den Bo­ja­nić je ra­ni­je uka­zi­vao da se na par­ce­li 4313 u okvi­ru LN 5702 na­la­zi zgra­da „Le­pa ka­ta” ko­ja je sta­vlje­na pod hi­po­te­ku za kre­dit Uni­pro­ma. On je is­ta­kao da Uni­prom to ni­je mo­gao ura­di­ti bez pret­hod­ne sa­gla­sno­sti svih vla­sni­ka sta­no­va i po­slov­nih pro­sto­ra, ko­ji sa­da ima­ju za­bra­nu pro­me­ta svo­jom imo­vi­nom zbog kre­di­ta Uni­pro­ma.
Osim zgra­de, pod hi­po­te­kom je i ze­mlji­šte od 121 kva­dra­ta uz zgra­du. Od ukup­no 4.713 kva­dra­ta upi­sa­nih u tom li­stu LN, ko­ju či­ni zgra­da „Le­pa ka­ta” i ze­mlji­šte, na Uni­prom se vo­di 2.210 kva­dra­ta.
Pe­jo­vić or­ga­ni­zu­je pro­iz­vod­nju u KAP-u od ju­la pro­šle go­di­ne. Ku­po­pro­daj­ni ugo­vor za KAP pot­pi­sao je ju­na pro­šle go­di­ne. Ci­je­nu od 28 mi­li­o­na is­pla­tio je u tri ra­te. Pr­vo je u sep­tem­bru pla­tio če­ti­ri mi­li­o­na, za­tim u mar­tu 10 i u av­gu­stu 14 mi­li­o­na. Nov­cem ko­ji je upla­ćen ste­čaj­na upra­va ne mo­že da ras­po­la­že, jer je 14 mi­li­o­na na pre­la­znom ra­ču­nu ban­ke. KAP mo­že da ih uzme tek kad mu pre­da kom­plet­nu imo­vi­nu. Po­što to ne mo­že ura­di­ti zbog po­me­nu­te tri par­ce­le, no­vac će do dalj­njeg bi­ti na ra­ču­nu ban­ke.
D.M.


Skup­šti­na da se po­za­ba­vi KAP-om

Ste­čaj­na upra­va je od­go­vor­na zbog to­ga što je Uni­prom tu­žio KAP i to pi­ta­nje će se usko­ro na­ći u par­la­men­tu, ka­zao je pred­sjed­nik Od­bo­ra za eko­no­mi­ju Alek­san­dar Da­mja­no­vić.
– Usled no­vih obr­ta u ve­zi sa ku­po­pro­daj­nim ugo­vo­rom Skup­šti­na mo­ra po­no­vo da otvo­ri ras­pra­vu. To će bi­ti te­ma ne­ke od na­red­nih sjed­ni­ca od­bo­ra i par­la­men­ta. Sve bi bi­lo bo­lje da je ta pri­ča odav­no već okon­ča­na, ali na­ža­lost KAP je i da­lje u fo­ku­su i to na loš na­čin – ka­zao je Da­mja­no­vić.
Pe­jo­vić tu­žbom tra­ži osam mi­li­o­na eura. Če­ti­ri zbog to­ga što mu tri par­ce­le u cen­tru, ko­je su eks­pro­pri­sa­ne, ni­je­su pre­da­te i još to­li­ko zbog ne­plan­skog ga­še­nja Gli­ni­ce ko­je mo­že da iza­zo­ve eko­lo­ški pro­blem.
– Ne mo­gu pri­hva­ti­ti da sud­ski spor i even­tu­al­na tu­žba ko­ja će tra­ja­ti go­di­na­ma, mo­že da bu­de raz­log da sa tih pre­la­znih ra­ču­na no­vac ne leg­ne na ra­čun i ne iz­mi­re se po­vje­ri­o­ci u skla­du sa za­ko­nom. Pra­va adre­sa za ob­ja­šnje­nje je ste­čaj­na upra­va. Bi­lo bi do­bro da se ste­čaj­ni uprav­nik ogla­si ovim po­vo­dom – re­kao je Da­mja­no­vić An­te­ni M i do­dao da osim par­la­men­ta po­sto­je dru­ge in­sti­tu­ci­je ko­je tre­ba da se ba­ve tim.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"