Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Za „ne ljuti se, čovječe” isplatili 3.256.000 eura * Moskva spremna za pregovore o neutralnosti * Smještaju mi kriminalci iz policije * Za kredit Uniproma založena i ulica * Najpametniji smartfon * Za „ne ljuti se, čovječe” isplatili 3.256.000 eura * Moskva uvodi Turcima vize od 1. januara
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 28-11-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Aleksa Bečić, Predsjednik Demokratske Crne Gore:
Demokrate neće učestvovati na izborima ukoliko ne dođe do pune primjene izbornog zakonodavstva

Vic Dana :)

Vremenska prognoza na radiju javlja,da je u Sibiru minus 55. Zove lik brata u Sibir i pita ga koja je temperatura kaze minus 35. Ja cuo da je minus 55, mozda je napolju nisam izlazio







Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika TROJICA NIKŠIĆANA NEGIRALI OPTUŽBU DA SU SUGRAĐANINU DALI NOVAC NA KAMATU, RANKO RADULOVIĆ TVRDI DA JE PROCES MONTIRAN
Smještaju mi kriminalci iz policije
Privođenje Radulovića Smještaju mi kriminalci iz policije
Nik­šić­ki bi­zni­smen Ran­ko Ra­du­lo­vić, ko­ji se te­re­ti za kri­vič­no dje­lo ze­le­na­štvo, nje­go­vi su­gra­đa­ni Rat­ko Mar­ti­no­vić i Mi­lu­tin Pi­lje­vić, ko­ji­ma se, po­red tog kri­vič­nog dje­la, na te­ret sta­vlja i ne­do­zvo­lje­no dr­ža­nje oruž­ja i eks­plo­ziv­nih na­pra­va, i Sla­vi­ša Ta­no­vić, ko­ji je op­tu­žen za iz­nu­du u po­ku­ša­ju, ne­ga­ri­li su kri­vi­cu pred su­di­jom nik­šić­kog Osnov­nog su­da Iva­nom Pe­ro­vi­ćem.
Ra­du­lo­vić je ka­zao da su mu slu­čaj na­mje­sti­li kri­mi­nal­ci iz po­li­ci­je zbog sa­zna­nja ko­ja ima.
Če­tvo­ri­ca Nik­ši­ća­na uhap­še­ni su 10. sep­tem­bra ove go­di­ne zbog osno­va­ne sum­nje da su po­sre­do­va­li to­kom da­va­nja nov­ca na ka­ma­tu i po­tra­ži­va­nja du­ga od sa­či­nje­nih ku­po­pro­daj­nih ugo­vo­ra to­kom ku­po­vi­ne auta od su­gra­đa­ni­na Bran­ka Ku­stu­di­ća.
Ran­ko Ra­dulo­vić je ka­zao da Ku­stu­di­ća po­zna­je od otva­ra­nja ka­fi­ća „Ta­ni” pri­je 17 go­di­na, da se sa Mar­ti­no­vi­ćem dru­ži tri go­di­ne, a sa Ta­no­vi­ćem go­di­nu da­na, te da su svi oni bi­li go­sti u nje­go­voj ka­fa­ni.
On tvr­di da se od re­fe­ren­du­ma pro­tiv nje­ga vo­di ha­ran­ga, da ga po­li­ci­ja pra­ti i kon­tro­li­še i da je osu­je­ćen u mno­gim po­slo­vi­ma, kao kad je vr­še­na re­kon­struk­ci­je pu­ta ka Ostro­gu.
– Čitav slučaj protiv mene pokrenula je švercersko-kriminalna grupa iz policije. Oni mi crtaju metu. U mom lo­ka­lu bi­le su če­ste ra­ci­je iako je to naj­mir­ni­ja ka­fa­na u gra­du. Jed­nom pri­li­kom sam čak upi­tao jed­nog po­li­caj­ca da li to ra­de ka­ko bi mo­jim ne­pri­ja­te­lji­ma ja­vi­li da sam tu, da sam ne­na­o­ru­žan i da mo­gu da me ubi­ju. Sve to se ra­di pro­tiv me­ne jer znam mno­ge stva­ri oko to­ga ko je po­krao Že­lje­za­ru. Ka­da se de­sio štrajk rad­ni­ka Rud­ni­ka bok­si­ta, pi­tao sam Jan­ka Vu­či­ni­ća da li su Da­ka Da­vi­do­vić i on po­kra­li tu fa­bri­ku – ka­zao je Ra­du­lo­vić.
On je is­pri­čao da je na­kon što je mi­nu­log lje­ta ne­da­le­ko od nje­go­vog lo­ka­la „Ta­ni” ba­če­na eks­plo­ziv­na na­pra­va, pri če­mu je ošte­ćen je­dan broj auto­mo­bi­la i pro­zo­ra na okol­nim zgra­da­ma, od po­je­di­nih in­spek­to­ra po­li­ci­je čuo gla­si­ne da je Mar­ti­no­vić ozna­čen kao di­rek­ni iz­vr­ši­lac, a na­kon to­ga i Pi­lje­vić.
–Po­tom je bi­la pri­ča da je bom­bu ba­cio Pi­lje­vić, na­kon če­ga sam išao kod nje­go­ve po­ro­di­ce. Čak su mi i po­je­di­ni in­spek­to­ri u po­li­ci­je jed­nom pri­li­kom sa­vje­to­va­li da se klonim Pi­lje­vi­ća i Mar­ti­no­vi­ća, a mo­joj advo­ka­ti­ci su čak ka­za­li da po­li­ci­ja stra­hu­je za mo­ju bez­bjed­nost i da noć pro­vo­de oko mog lo­ka­la, ali to su bi­le nji­ho­ve igre. Po­je­di­ni in­spek­to­ri su mi go­vo­ri­li da je ba­ca­nje bom­be na moj lo­kal na­ru­če­no iz Be­o­gra­da za­to što su lju­di ko­ji su po­kra­li Že­lje­za­ru po­bje­gli u taj grad. Ta­da sam po­zvao Mar­ti­no­vi­ća da mi vra­ti no­vac ko­ji sam mu dao – ka­zao je Ra­du­lo­vić.
On tvr­di da je Ku­stu­di­ću pri­ja­telj­ski dao no­vac.
Ta­no­vić je to­kom sa­slu­ša­nja ka­zao da su­gra­đa­ni­nu i ne­ka­da­šnjem pri­ja­te­lju Bran­ku Ku­stu­di­ću ni­je da­vao no­vac pod ka­ma­tu.
–Je­di­na mo­ja kri­vi­ca je to što sam upo­znao Bran­ka Ku­stu­di­ća sa Ra­du­lo­vi­ćem i Mar­ti­no­vi­ćem. On je od me­ne tra­žio da na­đem lju­de ko­ji će mu da­ti po­zaj­mi­cu. Pri­ja­telj­ski sam mu po­mo­gao jer mi je ka­zao da je u fi­nan­sij­skim pro­ble­mi­ma – re­kao je Ta­no­vić.
On je na­veo da je Ku­stu­di­ću pro­dao džip vri­je­dan 18.000 eura, ko­ji je on po­tom za­lo­žio kod jed­nog čo­vje­ka u Pod­go­ri­ci za 4.000 eura.
–Bran­ku je za­tre­bao no­vac, pa je tra­žio od me­ne da mu po­mog­nem ta­ko što ću ga upo­zna­ti sa ne­kim ko mo­že da mu da po­zaj­mi­cu. Na­kon to­ga sam ga upo­znao sa Ra­du­lo­vi­ćem i Mar­ti­no­vi­ćem – is­pri­čao je Ta­no­vić.
On tvr­di da je u vi­še na­vra­ta po­ku­šao da po­vra­ti no­vac ko­ji je po­zaj­mio Ku­stu­dić, ali ni­je uspio u to­me.
Dru­go­op­tu­že­ni Rat­ko Mar­ti­no­vić je to­kom sa­slu­ša­nja iz­ja­vio da je po­zaj­mio no­vac Ku­stu­di­ću na dru­gar­skoj osno­vi jer su se sva­ko­dnev­no dru­ži­li u „Ta­ni­ju”.
Bran­ko Ku­stu­dić ni­je spo­rio da je po­zajm­lji­vao no­vac od Ra­du­lo­vi­ća i Mar­ti­no­vi­ća, te da je sa Pi­lje­vi­ćem tr­go­vao i pot­pi­si­vao ugo­vo­re oko pro­da­je auta, te da je po­sre­do­vao u tom po­slu Pe­ru Ze­če­vi­ću. Ipak, tvr­dio je da mu je Mar­ti­no­vić 8.000 eura dao pod ka­ma­tu uz pro­ce­nat od osam od­sto, te da je zbog ka­šnje­nja u is­pla­ti mje­seč­nih ra­ta mo­rao da pla­ća vi­ši ka­ma­tu, pa je pla­tio dvi­je ra­te na iz­nos od 1.600 eura, na­kon če­ga vi­še ni­je bio u mo­guć­no­sti da is­pla­ću­je ra­te po osno­vu du­ga. L.N.


Pi­lje­vić: Oruž­je ni­je mo­je

Mi­lu­tin Pi­lje­vić je is­ta­kao da po­li­ci­ja to­kom pre­tre­sa kod nje­ga ni­je pro­na­šla oruž­je.
–Je­di­ni kon­takt sa eks­plo­zi­vom imao sam dok sam ra­dio u Rud­ni­ci­ma bok­si­ta. Od ka­ko je ta fir­ma pre­sta­la da ra­di, ne­mam vi­še ni­ka­kvog do­di­ra sa eks­plo­zi­vom –us­tvr­dio je Pi­lje­vić.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

 



 

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"