Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
SNP i Demos napustili parlament * Mandiću danas presuda * Neće da robija zbog kuma * Migo dao stan i Vukinoj ženi * Kinezi pjevali „Bjelasicom pasla stada” * Stradao medvjed * SNP i Demos napustili parlament
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Dolazi Mujo u kino i kupi jednu kartu za film. Poslije dvije minute, dolazi i kupuje još jednu, i tako nekoliko puta. Prodavač ga pita:
- Pa što će vam toliko karata za isti film?
- Znam ja da je dovoljna jedna, ali onaj na vratima mi svaku podere.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika JELA CIMBALJEVIĆ NEGIRA ODGOVORNOST ZA INFEKCIJU NOVOROĐENČADI I OPTUŽUJE DIREKTORA I NAČELNIKA BOLNICE ZA OPSTRUKCIJU U RADU Optužila direktora za opstrukciju
Pe­di­ja­tar Je­la Cim­ba­lje­vić tvr­di da je neo­sno­va­na op­tu­žni­ca ko­ja je te­re­ti za in­fek­ci­ju be­ba u bje­lo­polj­skoj bol­ni­ci i ne pri­zna­je ni­šta od ono­ga što joj se sta­vlja na te­ret. Cim­ba­lje­vi­će­va is­ti­če je svoj po­sao ra­di­la po pra­vi­li­ma me­di­ci­ne.
– Apo­slut­no ni­je­sam kri­va i ne pri­zna­jem op­tu­žni­cu. Te če­ti­ri be­be sam pri­mi­la na odje­lje­nje i ka­sni­je za njih tra­ži­la tran­sport za Pod­go­ri­cu. U KCCG su upu­će­ne zbog sum­nje na in­fek­ci­ju neo­na­tal­ne sep­se, ve­za­ne za po­ro­đaj­ni pe­ri­od ne­po­zna­tog uzro­ka. S ob­zi­rom da ni­je bi­lo pa­ra­me­ta­ra ko­ji su uka­zi­va­li na za­ra­znu in­fek­ci­ju, ni­je mo­glo ni bi­ti pri­ja­vlje­no po­sto­ja­nje sep­se – ka­za­la je Cim­ba­lje­vi­će­va ju­če pred vi­je­ćem Vi­šeg su­da, ko­jim je pred­sje­da­vao Vi­do­mir Bo­ško­vić.
Osim Cim­ba­lje­vi­će­voj, zbog ugro­ža­va­nja zdra­vlja lju­di su­di se ne­ka­da­šnjem di­rek­to­ru Op­šte bol­ni­ce To­mi­sla­vu Je­re­mi­ću, kao i biv­šim na­čel­ni­ci­ma Gi­ne­ko­lo­škog odje­lje­nja i Od­sje­ka neo­na­to­lo­gi­je Zvon­ku Pu­le­ti­ću i Ha­ki Ta­hi­ro­vić. Oni su na pret­hod­nom pre­tre­su ta­ko­đe sa­op­šti­li da ni­je­su kri­vi.
– U spor­nim da­ni­ma če­ti­ri be­be, ko­je sam ja vo­di­la i ko­je su ka­ko je ka­sni­je utvr­đe­no bi­le za­ra­že­ne, ni­je­su ni u jed­nom tre­nut­ku bi­le sa osta­lim be­ba­ma. Ina­če, u Pod­go­ri­cu sam upu­ti­la be­be zbog pro­mje­ne nji­ho­vog zdrav­stve­nog sta­nja – na­ve­la je Cim­ba­lje­vi­će­va.
Ona je is­ta­kla da po zva­nič­nim kri­te­ri­ju­mi­ma ko­ji va­že u Cr­noj Go­ri ni­je­su bi­le is­pu­nje­ne pret­po­stav­ke ko­je bi po­tvr­di­le da je u pi­ta­nju za­ra­zna in­fek­ci­ja.
– Pri­je sve­ga tre­ba­lo je da bu­de za­po­če­to da­va­nje an­ti­bi­o­ti­ka ne­pre­kid­no pet da­na; ni­je ra­đe­na he­mo­te­ra­pi­ja ili da je he­mo­te­ra­pi­ja bi­la ne­ga­tiv­na i na ti­je­lu be­be bi u tom slu­ča­ju bi­lo ja­snih zna­ko­va pro­mje­na na ko­ži – sve to je pr­o­pi­sa­lo Mi­ni­star­stvo zdra­vlja u ve­zi sa Za­ko­nom o za­šti­ti sta­nov­ni­štva od za­ra­znih bo­le­sti.
Go­vo­re­ći o ak­tiv­no­sti­ma za­po­sle­nih u Op­štoj bol­ni­ci, Cim­ba­lje­vi­će­va je ka­za­la da je u svom ra­du ima­la stal­ne op­struk­ci­je od na­čel­ni­ce, op­tu­že­ne Ta­hi­ro­vić, kao i od di­rek­to­ra Je­re­mi­ća.
– Njih dvo­je su bi­li upo­zna­ti sa zdrav­stve­nim sta­njem be­ba. Dr Ta­hi­ro­vić je bi­la na odje­lje­nju kad je do­šlo do pro­mje­ne sta­nja no­vo­ro­đen­ča­di i kad ih je tre­ba­lo upu­ti­ti u Pod­go­ri­cu. Tra­ži­la sam za­šti­tu ka­ko pi­sme­nu, ta­ko i usme­nu od Mi­ni­star­stva zdra­vlja i od ta­da­šnjeg mi­ni­stra Mi­o­dra­ga Ra­du­no­vi­ća, ali je ni­je­sam do­bi­la. Pri­je sve­ga to se od­no­si­lo na si­ste­ma­ti­za­ci­ju po­sla, bu­du­ći da sam mo­ra­la isto­vre­me­no da ra­dim i na po­ro­di­li­štu i na neo­na­to­lo­gi­ji, što ni­je smje­lo da se de­si – da ra­dim isto­vre­me­no sa zdra­vom i bo­le­snom – ka­za­la je Cim­ba­lje­vi­će­va.
Na­gla­si­la je da je u slu­ča­ju be­be Kne­že­vi­ća tra­ži­la hi­tan tran­sport za Pod­go­ri­cu zbog pro­mje­ne nje­nog zdrav­stve­nog sta­nja i s ob­zi­rom da je ima­la pla­vu bo­ju ko­že, što je re­a­li­zo­va­no tek dva sa­ta na­kon to­ga.
Ona je do­da­la da joj je kao lje­ka­ru naj­bit­ni­je da je u li­je­če­nju be­ba pred­u­ze­la sve što je bi­lo u nje­noj mo­ći i nad­le­žno­sti­ma i da je sve ura­di­la na pot­pu­no pra­vi­lan na­čin, što je, ka­ko ka­že, po­tvr­đe­no na­la­zom sud­sko-me­di­cin­skog od­bo­ra iz Be­o­gra­da.
Njen bra­ni­lac Ka­sim Di­zda­re­vić je ka­zao da je Cim­ba­lje­vi­će­va iz­ni­je­la od­bra­nu ko­ju po­tvr­đu­ju svi do­ka­zi ko­je je pred­lo­ži­la i op­tu­žba.
– Nje­no po­stu­pa­nje sa no­vo­ro­đen­ča­di­ma je bi­lo u sve­mu u skla­du sa me­di­cin­skim zna­njem, nje­nom stru­kom i stan­dar­di­ma ko­je po­zna­je sa­vre­me­na me­di­ci­na. Dje­ca su od stra­ne nje bla­go­vre­me­no ho­spi­ta­li­zova­na i ot­pre­mlje­na u naj­kra­ćem mo­gu­ćem ro­ku. Ura­di­la je sve mo­gu­će ana­li­ze, ko­je su u krat­kom ro­ku mo­gle da se iz­vr­še. Vje­ru­jem da će u da­ljem to­ku po­stup­ka, ono na če­mu se kom­plet­na od­bra­na mo­ra da ba­zi­ra i fo­ku­si­ra svo­ju pa­žnju, bi­ti po­tvr­đe­no da u kom­plet­nom slu­ča­ju ni­je bi­lo in­fek­ci­je. U kon­kret­nom slu­ča­ju sve je bi­lo u skla­du sa me­di­ci­nom kao na­u­kom, struč­nim zna­njem i is­ku­stvom lje­ka­ra – ka­zao je Di­zda­re­vić.
Su­đe­nje se na­sta­vlja 9. no­vem­bra kad će se u svoj­stvu svje­do­ka i ošte­će­nih po­ja­vi­ti ro­di­te­lji za­ra­žen­bih be­ba.
M.N.


Su­spen­du­ju one ko­ji ra­de pri­vat­no, a ne od­go­vor­ne za smrt be­be

Po­vo­dom su­spen­zi­je dvo­je lje­ka­ra Op­šte bol­ni­ce u Bi­je­lom Po­lju ko­ji su pri­je dva da­na su­spen­do­va­ni na­kon eks­ter­ne kon­tro­le spro­ve­de­ne u toj zdrav­stve­noj usta­no­vi, Sla­vi­ša Kne­že­vić, otac pre­mi­nu­le be­be, sa­op­štio je da su ti lje­ka­ri za­te­če­ni u pru­ža­nju zdrav­stve­nih uslu­ga u stam­be­no ne­re­gi­stro­va­nom pro­sto­ru za oba­vlja­nje zdrav­stve­ne dje­lat­no­sti.
– Me­đu­tim, lje­ka­ri ko­ji su od­go­vor­ni za smrt mo­ga dje­te­ta i na­ru­ša­va­nje zdra­vlja još če­ti­ri dje­te­ta i da­lje ra­de. To im za­kon ne na­la­že, i uko­li­ko se po­štu­ju za­ko­ni ove dr­ža­ve, mo­ra­ju bi­ti su­spen­do­va­ni. Ko­nač­no je po­slo­vod­stvo bje­lo­polj­ske bol­ni­ce po­če­lo da ra­di svoj po­sao, zbog pri­vat­ne prak­se svo­jih ko­le­ga a oni ko­ji bi tre­ba­lo da bu­du su­spen­do­va­ni još uvi­jek ra­de – ka­zao je Kne­že­vić.
On je po­zvao nad­le­žne iz re­sor­nog mi­ni­starstva da ra­de svoj po­sao i pri­mje­nju­ju za­kon pre­ma oni­ma ko­ji su se ogri­je­ši­li o Hi­po­kra­to­vu za­kle­tvu.


Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"