Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Da odrobija godinu i plati 380.000 eura * Jačati vladavinu prava * Ne vraćam se direktno u politiku * Dvije tragedije obilježile doček * Osvojili ledom okovani Nevidio * Pomoć za ugrožene * Da odrobija godinu i plati 380.000 eura
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-01-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Crnogorac pao s motora. Izlazi iz bolnice sav u gipsu, i dolazi mu brat u posetu.
-Pa šta je bilo brate? Šta si slomio?
-Kaže doktor da imam prelom rebra, frakturu mozga, iščašenje kuka, frakturu potkolenice i frakturu klavikule...
Kaže mu brat:
-A ne mogu ti ja to pamtit' brate. Ja ću reći majci da si umro!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika DRAGO SPIČANOVIĆ U RAZGOVORU ZA „DAN” SAOPŠTIO DA POLICIJA I TUŽILAŠTVO PROVJERAVAJU TRI SLUČAJA OD 24. OKTOBRA PROŠLE GODINE
Ispituju ko su batinaši iz SAJ-a
Spičanović Ispituju ko su batinaši iz SAJ-a Odjeljenje za unutrašnju kontrolu policije, uz konsultaciju sa nadležnim državnim tužilaštvom, sprovodi postupak unutrašnje kontrole u tri slučaja koji su se odnosili na postojanje sumnji u nezakonito postupanje policijskih službenika Specijalne antiterorističke jedinice, rekao je Spičanović
-Šef Unu­tra­šnje kon­tro­le ra­da po­li­ci­je Dra­go Spi­ča­no­vić sa­op­štio je da se vo­de tri slu­ča­ja, ko­ji se od­no­se na ne­za­ko­ni­to po­stu­pa­nje pri­pad­ni­ka Spe­ci­jal­ne an­ti­te­ro­ri­stič­ke je­di­ni­ce to­kom raz­bi­ja­nja pro­te­sta 24. ok­to­bra. On je ka­zao da je tu­ži­la­štvo upo­zna­to sa tim slu­ča­je­vi­ma i da se tre­nut­no spro­vo­di po­stu­pak utvr­đi­va­nja nji­ho­ve od­go­vor­no­sti. Spi­ča­no­vić ka­že i da Odje­lje­nje za unu­tra­šnju kon­tro­lu ra­da po­li­ci­je spro­vo­di po­stu­pak pro­vje­ra u još 14 slu­ča­je­va, ko­ji ne­ma­ju ve­ze sa de­ša­va­nji­ma od 24 ok­to­bra.
U raz­go­vo­ru za „Dan” Spi­ča­no­vić na­vo­di da je u go­di­ni za na­ma bi­lo 48 pri­tu­žbi gra­đa­na na po­stu­pa­nje slu­žbe­ni­ka Upra­ve po­li­ci­je, od ko­jih su tri osno­va­ne.
– Po­vo­dom do­ga­đa­ja od 24.ok­to­bra 2015. go­di­ne, Odje­lje­nje za unu­tra­šnju kon­tro­lu po­li­ci­je, uz oba­vlja­nje kon­sul­ta­ci­ja sa nad­le­žnim dr­žav­nim tu­ži­la­štvom, spro­vo­di po­stu­pak unu­tra­šnje kon­tro­le u tri slu­ča­ja. Ti slu­ča­je­vi su se od­no­si­li na po­sto­ja­nje sum­nji u ne­za­ko­ni­to po­stu­pa­nje po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka Spe­ci­jal­ne an­ti­te­ro­ri­stič­ke je­di­ni­ce – re­kao je Spi­ča­no­vić.
U pe­ri­o­du ja­nu­ar – no­vem­bar 2015. go­di­ne, slu­žbe­ni­ci Odje­lje­nja za unu­tra­šnju kon­tro­lu po­li­ci­je su iz­vr­ši­li 38 kon­tro­la – pro­vje­ra za­ko­ni­to­sti po­stu­pa­nja slu­žbe­ni­ka po­li­ci­je, na osno­vu ope­ra­tiv­nih i dru­gih sa­zna­nja o mo­gu­ćim ne­pra­vil­no­sti­ma i ne­za­ko­ni­to­sti­ma u ra­du, a pro­vje­ra­va se još 14 slu­ča­je­va.
– Na­kon po­stup­ka pro­vje­ra, u 15 slu­ča­je­va kon­sta­to­va­ni su iz­vje­sni pro­pu­sti ili ne­za­ko­ni­to­sti u po­stu­pa­nju po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka. Na osno­vu pro­vje­ra u ovim slu­ča­je­vi­ma, Odje­lje­nje za unu­tra­šnju kon­tro­lu po­li­ci­je je u če­ti­ri slu­ča­ja pod­ni­je­lo pred­lo­ge za po­kre­ta­nje di­sci­plin­skih po­stu­pa­ka pro­tiv če­ti­ri po­li­cij­ska slu­žbe­ni­ka, zbog osno­va­ne sum­nje da su po­či­ni­li te­že po­vre­de slu­žbe­ne du­žno­sti. U pet slu­ča­je­va spi­si sa­či­nje­ni u po­stup­ku unu­tra­šnje kon­tro­le do­sta­vlje­ni su nad­le­žnim dr­žav­nim tu­ži­la­štvi­ma na da­lji po­stu­pak, ocje­nu i od­lu­či­va­nje o po­sto­ja­nju ele­me­na­ta kri­vič­nih dje­la za ko­je se go­ni po slu­žbe­noj du­žno­sti u rad­nja­ma i po­stu­pa­nju po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka. Ta­ko­đe, u jed­nom slu­ča­ju spi­si sa­či­nje­ni u po­stup­ku unu­tra­šnje kon­tro­le do­sta­vlje­ni su na da­lji po­stu­pak Sek­to­ru kri­mi­na­li­stič­ke po­li­ci­je u Upra­vi po­li­ci­je, ra­di pred­u­zi­ma­nja da­ljih mje­ra iz nad­le­žno­sti, u sa­rad­nji sa nad­le­žnim tu­ži­la­štvom, a u jed­nom slu­ča­ju spi­si pred­me­ta su do­sta­vlje­ni Etič­kom od­bo­ru Upra­ve po­li­ci­je, na ocje­nu etič­no­sti po­stu­pa­nja jed­nog po­li­cij­skog slu­žbe­ni­ka – is­ti­če Spi­ča­no­vić.
Osim na­ve­de­nog, ka­že on, u če­ti­ri slu­ča­ja kon­tro­le za­ko­ni­to­sti vr­še­nja po­je­di­nih po­li­cij­skih po­slo­va, u ko­ji­ma su kon­sta­to­va­ne od­re­đe­ne ne­pra­vil­no­sti u po­stu­pa­nju po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka u po­gle­du vo­đe­nja slu­žbe­nih evi­den­ci­ja, na­lo­že­ne su mje­re za ot­kla­nja­nje kon­sta­to­va­nih ne­pra­vil­no­sti.
U to­ku 2014. go­di­ne, slu­žbe­ni­ci Odje­lje­nja za unu­tra­šnju kon­tro­lu po­li­ci­je su iz­vr­ši­li 75 kon­tro­la – pro­vje­ra za­ko­ni­to­sti po­stu­pa­nja slu­žbe­ni­ka po­li­ci­je, na osno­vu ope­ra­tiv­nih i dru­gih sa­zna­nja i po­da­ta­ka o mo­gu­ćim ne­pra­vil­no­sti­ma ili ne­za­ko­ni­to­sti­ma u ra­du po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka.
– Sa­mo sa­zna­nje o no­vim ovla­šće­nji­ma ko­ja je Za­kon o kri­vič­nom po­stup­ku dao ovla­šće­nim po­li­cij­skim slu­žbe­ni­ci­ma unu­tra­šnje kon­tro­le po­li­ci­je pre­ven­tiv­no će dje­lo­va­ti na po­li­cij­ske slu­žbe­ni­ke da sve ob­li­ke even­tu­al­nog ne­za­ko­ni­tog ra­da i po­stu­pa­nja sve­du na naj­ma­nju mo­gu­ću mje­ru, što je i osnov­ni za­da­tak i cilj Odje­lje­nja za unu­tra­šnju kon­tro­lu po­li­ci­je kao kon­trol­nog me­ha­ni­zma – sma­tra on.
Ana­li­za pod­ni­je­tih pri­tu­žbi do­sta­vlje­nih Odje­lje­nju za unu­tra­šnju kon­tro­lu po­li­ci­je uka­zu­je da je u pe­ri­o­du ja­nu­ar – no­ve­ma­bar 2015. go­di­ne, od ukup­nog bro­ja (48 pri­tu­žbi), bi­lo naj­vi­še pri­tu­žbi upu­će­nih na po­stu­pa­nje po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka po­li­ci­je op­šte nad­le­žno­sti – 32 pri­tu­žbe, za­tim na po­stu­pa­nje po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka kri­mi­na­li­stič­ke po­li­ci­je – 10 pri­tu­žbi, gra­nič­ne po­li­ci­je – 5 pri­tu­žbi i po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka Sek­to­ra za obez­bje­đe­nje lič­no­sti i obje­ka­ta – 1 pri­tu­žba.
D.Ž.


Ža­le se i na sa­o­bra­ćaj­ce

– Sa aspek­ta sa­dr­ži­ne pri­tu­žbi ko­je su gra­đa­ni pod­ni­je­li na po­li­cij­ske slu­žbe­ni­ke u ovom pe­ri­o­du, mo­že se kon­sta­to­va­ti da se naj­ve­ći broj pri­tu­žbi od­no­sio na po­stu­pa­nje i po­na­ša­nje po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka, što je za­bi­lje­že­no kroz 21 pri­tu­žbu. Za­tim sli­je­de pri­tu­žbe na po­li­cij­ske slu­žbe­ni­ke sa­o­bra­ćaj­ne po­li­ci­je – 11 pri­tu­žbi, u ko­ji­ma su se gra­đa­ni ža­li­li na ne­u­lju­dan i ne­pro­fe­si­o­na­lan od­nos po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka pri­li­kom kon­tro­le u sa­o­bra­ća­ju, za­tim ospo­ra­va­li iz­vr­še­nje sa­o­bra­ćaj­nih pre­kr­ša­ja zbog ko­jih je usli­je­di­lo pri­vre­me­no od­u­zi­ma­nje vo­zač­kih do­zvo­la, kao i ospo­ra­va­li iz­vr­še­nje dru­gih sa­o­bra­ćaj­nih pre­kr­ša­ja ko­ji su im pri­li­kom kon­tro­le u sa­o­bra­ća­ju sta­vlje­ni na te­ret. Od ukup­nog bro­ja pri­tu­žbi gra­đa­na pod­ni­je­tih u na­zna­če­nom pe­ri­o­du, u 11 pri­tu­žbi su gra­đa­ni iz­ra­ža­va­li sum­nje u ne­a­de­kvat­no po­stu­pa­nje po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka po pod­ni­je­tim pri­ja­va­ma, dok su se če­ti­ri pri­tu­žbe od­no­si­le na po­na­ša­nje po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka van slu­žbe. Ka­rak­te­ri­stič­no je na­po­me­nu­ti da je u to­ku ovog pe­ri­o­da bi­la jed­na pri­tu­žba gra­đa­na ko­ja je sa­dr­ža­va­la na­vo­de o ne­za­ko­ni­toj upo­tre­bi pri­nu­de i zlo­sta­vlja­nju od stra­ne po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka u vr­še­nju slu­žbe – re­kao je Spi­ča­no­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"